Förfarande : 2013/2637(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0261/2013

Ingivna texter :

B7-0261/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/06/2013 - 8.22
CRE 12/06/2013 - 8.22
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0271

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 126kWORD 57k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0256/2013
5.6.2013
PE509.890v01-00
 
B7-0261/2013

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen


om dödläget i översynen av förordning (EG) nr 1049/2001 (2013/2637(RSP))


Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Sophia in ‘t Veld, Renate Weber, Nils Torvalds, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om dödläget i översynen av förordning (EG) nr 1049/2001 (2013/2637(RSP))  
B7‑0261/2013

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar,

–   med beaktande av kommissionens förslag av den 30 april 2008 till Europaparlamentets och rådets förordning om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (COM(2008)0229),

–   med beaktande av kommissionens förslag av den 21 mars 2011 till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (COM(2011)0137),

–   med beaktande av sitt betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (omarbetning) (COM(2008)0229), antaget den 15 december 2011,

–   med beaktande av sin resolution av den 12 december 2012 om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2010–2011)(1),

–   med beaktande av frågorna till rådet och kommissionen om dödläget i översynen av förordning (EG) nr 1049/2001 om tillgång till handlingar (O-000113/2012B7‑0055/2012 och O-000133/2012B7-0075/2012),

–   med beaktande av kommissionens uttalande av den 21 maj 2013 om dödläget i översynen av förordning (EG) nr 1049/2001,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Lissabonfördragets ikraftträdande innebar att EU fick ökade skyldigheter avseende öppenhet och insyn och att tillgången till handlingar fastställdes som en grundläggande rättighet.

B.  Insyn är väsentligt för att medborgarna ska kunna delta i EU:s beslutsprocess, övervaka denna process liksom EU:s åtgärder i allmänhet, för att kunna utkräva ansvar.

C. Öppenhet och insyn är ännu viktigare i samband med lagstiftningsförfaranden, bland annat mot bakgrund av EU:s stärkta straffrättsliga befogenheter, som berör själva kärnan i de grundläggande rättigheterna. Parlamentet har vid flera tillfällen efterlyst större öppenhet och insyn i lagstiftningsförfarandena, däribland även insyn i rådets arbetsgrupper, offentliggörande av rättsliga yttranden i samband med lagstiftningsförfaranden och ökad insyn i trepartsförhandlingarna.

D. Europaparlamentet har också beklagat bristen på öppenhet och insyn i EU:s byråer, i internationella förhandlingar och i kommissionens dialog med medlemsstaterna, särskilt när grundläggande rättigheter eller de europeiska medborgarnas intressen diskuteras(2).

E.  Rättspraxis från Europeiska unionens domstol och Europeiska ombudsmannen har haft ett avgörande inflytande på tolkningen av förordning (EG) nr 1049/2001. Denna rättspraxis, framför allt användningen av skäl för icke-erkännande i ett lagstiftningsförfarande såsom i målen Turco respektive Acces Info, bör återspeglas i lagstiftningen.

F.  Förordning (EG) nr 1049/2001 ses av medborgarna och allmänheten i EU som en viktig rättsakt som möjliggör en ordentlig översikt över EU:s verksamhet. Tillämpningen av förordning (EG) nr 1049/2001 måste dock alltjämt förbättras, vilket framgår av ett flertal ärenden hos ombudsmannen.

G. Kommissionen föreslog 2008 en omarbetning av förordning (EG) nr 1049/2001, och drog inte tillbaka detta förslag efter Lissabonfördragets ikraftträdande. Parlamentet underrättade i vederbörlig ordning kommissionen om det olämpliga i att använda omarbetningsförfarandet, vilket ledde till att parlamentet självt måste anpassa den föreslagna texten till Lissabonfördraget.

H. Kommissionen lade 2011 fram ännu ett förslag som endast indirekt utvidgar tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 1049/2001 till EU:s samtliga institutioner, byråer och organ. Parlamentet förde samman 2008 års och 2011 års förfaranden i ett enda nytt förfarande.

I.   Parlamentet antog sin ståndpunkt vid första behandlingen den 15 december 2011 och trepartsförhandlingar inleddes under det danska ordförandeskapet under första halvåret 2012. Kommissionen godkände inte de möjliga kompromisser som föreslogs, vilket ledde till det dödläge som nu varat i över ett år.

J.   Det cypriotiska respektive det irländska ordförandeskapet lyckades på grund av motstånd från kommissionen inte bryta dödläget i rådet och inleda nya förhandlingar, vilket gör att det krävs enhällighet i rådet om vissa punkter.

K. Med tanke på de skyldigheter avseende öppenhet och insyn som nu ingår i fördragen efter Lissabonsfördragets ikraftträdande får en eventuell översyn av förordning (EG) nr 1049/2001 inte sänka den nuvarande nivån när det gäller öppenhet och insyn.

L.  Om man inte lyckas komma överens om en ny version av förordning (EG) nr 1049/2001 ger man medborgarna en felaktig bild av EU:s karaktär, vilket skulle påverka synen på legitimiteten i EU:s beslutsfattande negativt, särskilt mot bakgrund av det viktiga val till Europaparlamentet som snart ska hållas.

1.  Europaparlamentet understryker att grundläggande tillgång till information och handlingar samt öppenhet och insyn i institutionernas arbete och beslutsförfaranden utgör grundpelare i demokratin och kan närma medborgarna till EU, vilket är särskilt viktigt nu inför valet till Europaparlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar EU:s samtliga institutioner, organ och byråer att fullt ut tillämpa förordning (EG) nr 1049/2001.

3.  Det borde vara en prioritet för alla EU-institutioner att ändra förordning (EG) nr 1049/2001. Europaparlamentet beklagar det dödläge som uppstått och uppmanar alla EU-institutioner att arbeta tillsammans för att så snart som möjligt finna en lösning.

4.  Europaparlamentet bekräftar sitt åtagande att se över förordning (EG) nr 1049/2001 som i sin helhet bör ge EU-medborgarna en bredare, förbättrad och utökad tillgång till EU:s handlingar och information om EU.

5.  Europaparlamentet insisterar på att en ändrad text, som absolut minimum och i enlighet med kraven i fördraget, bör: uttryckligen utvidga förordningens tillämpningsområde till EU:s samtliga institutioner, byråer och organ; förbättra öppenheten och insynen i lagstiftningen, varvid varje användning av undantag i lagstiftningsförfarandet bör vara ett undantag från den allmänna regeln om insyn och öppenhet i lagstiftningen, och eventuella avslag av begäran om tillgång till handlingar får inte gå utöver de specifika ordalydelser som av legitima skäl får undanhållas allmänheten på grundval av ett rättsligt undantag; ta bort undantagen för yttranden från rättstjänsten i samband med beslutsprocessen; säkerställa tillgången till handlingar som rör internationella förhandlingar och avtal; klargöra förhållandet mellan insyn och uppgiftsskydd; inkludera Århuskonventionen; med utgångspunkt från den rådande definitionen, ytterligare utveckla och utvidga definitionen av ”handling” och ”dokument” och inte införa några gruppundantag; offentliggöra delegationernas sammansättningar i rådets arbetsdokument för att säkerställa demokratiskt ansvarsutkrävande samt se till att det råder ekonomisk transparens avseende EU:s medel.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på politisk och teknisk nivå åta sig att fullt ut anpassa förordning (EG) nr 1049/2001 till Lissabonfördragets förutsättningar.

7.  Europaparlamentet uppmanar rådet att omedelbart återuppta diskussionerna kring förordning (EG) nr 1049/2001, anta sin ståndpunkt från förstabehandlingen och fortsätta förhandlingarna.

8.  Europaparlamentet vill att det nuvarande systemet med reglerad tillgång till handlingar utvecklas till en fullständig EU-rättsakt om informationsfrihet.

9.  Europaparlamentet åtar sig att se över sina interna regler och metoder för att öka öppenheten och insynen i parlamentets arbete och förfaranden och uppmanar sina behöriga organ att utarbeta och anta förslag i detta syfte före valet, vilket sedan länge varit ett krav från Europaparlamentet(3).

10. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1)

Antagna texter, P7_TA(2012)0500.

(2)

Se punkt 18 i Europaparlamentets resolution av den 12 december 2012 om situationen för de mänskliga rättigheterna i Europeiska unionen (2010-2011).

(3)

Europaparlamentets resolution av den 14 september 2011 om allmänhetens tillgång till handlingar (artikel 104.7 i arbetsordningen) åren 2009–2010 och av den 14 januari 2009 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (genomförande av förordning (EG) nr 1049/2001).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy