Forslag til beslutning - B7-0262/2013Forslag til beslutning
B7-0262/2013

FORSLAG TIL BESLUTNING Våbeneksport: gennemførelse af Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP

5.6.2013 - (2013/2657(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2

Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mairead McGuinness, Krzysztof Lisek, Tunne Kelam, Elena Băsescu for PPE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0260/2013

Procedure : 2013/2657(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0262/2013
Indgivne tekster :
B7-0262/2013
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B7‑0262/2013

Europa-Parlamentets beslutning om våbeneksport: gennemførelse af Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP

(2013/2657(RSP))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP af 8. december 2008 om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr[1],

–   der henviser til den igangværende evalueringsproces med hensyn til den fælles holdning i Rådets Gruppe om Eksport af Konventionelle Våben (COARM), som ifølge artikel 15 skal finde sted tre år efter dens vedtagelse,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF af 6. maj 2009 om forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for Fællesskabet[2],

–   der henviser til Rådets fælles aktion 2002/589/FUSP af 12. juli 2002 om Den Europæiske Unions bidrag til bekæmpelse af destabiliserende ophobning og spredning af håndskydevåben og lette våben og til den EU-strategi for bekæmpelse af ulovlig ophobning af og handel med håndvåben og lette våben samt ammunition hertil, som blev vedtaget af Det Europæiske Råd den 15.-16. december 2005[3],

–   der henviser til Rådets fælles holdning 2003/468/FUSP af 23. juni 2003 om kontrol med våbenmæglervirksomhed[4],

–   der henviser til Den Europæiske Unions ajourførte fælles liste over militært udstyr af 27. februar 2012[5],

–   der henviser til den regelmæssigt ajourførte brugervejledning til Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr[6],

–   der henviser til Wassenaararrangementet af 12. maj 1996 om kontrol med eksporten af konventionelle våben og varer og teknologier med dobbelt anvendelse sammenholdt med den i 2011 og 2012 ajourførte liste over disse varer, teknologier og ammunition[7],

–   der henviser til konklusionerne vedtaget af Rådet (udenrigsanliggender) på dets samling den 25. juni 2012, hvor det giver udtryk for EU's støtte til en international traktat om våbenhandel indgået i FN-regi, der skal fastlægge bindende fælles standarder for den globale handel med konventionelle våben[8], og Rådets (udenrigsanliggender) konklusioner af 27.-28. maj 2013,

–   der henviser til sin beslutning af 18. januar om Rådets syvende og ottende årsberetning i henhold til punkt 8 i de operative bestemmelser i Den Europæiske Unions adfærdskodeks for våbeneksport,

–   der henviser til sin beslutning af 13. juni 2012 om forhandlingerne om FN-traktaten om våbenhandel[9],

–   der henviser til EU-traktatens artikel 42 og EUF-traktatens artikel 346,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at våbeneksport blandt andet kan have betydelige sikkerheds- og udviklingsmæssige konsekvenser, og til, at det derfor er vigtigt at styrke Den Europæiske Unions politik vedrørende kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr;

B.  der henviser til, at den fælles holdning 2008/944/FUSP udgør en retligt bindende ramme, hvori der er fastsat otte kriterier, og der henviser til, at tilsidesættelse af disse kriterier bør medføre, at der nægtes eksporttilladelse (for kriterium 1-4) eller i det mindste give anledning til overvejelser herom (for kriterium 5-8);

C. der henviser til, at tredjelandene Bosnien-Hercegovina, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Island, Canada, Kroatien, Montenegro og Norge officielt har tilsluttet sig kriterierne og principperne i den fælles holdning;

D. der henviser til, at de otte kriterier ifølge artikel 3 i den fælles holdning udelukkende fastsætter minimumsstandarder og ikke berører medlemsstaternes ret til at indføre mere restriktive våbenkontrolforanstaltninger;

E.  der henviser til, at artikel 10 i den fælles holdning entydigt fastslår, at medlemsstaterne i relevant omfang også kan tage hensyn til virkningen af den påtænkte eksport på deres økonomiske, sociale, kommercielle og industrielle interesser, men at disse faktorer ikke må indvirke på anvendelsen af ovennævnte kriterier;

F.  der henviser til, at den fælles holdning definerer den bredeste gensidige aftale om kontrollen med eksport af militærteknologi og -udstyr, som bidrager til at samordne de nationale eksportkontrolsystemer;

G. der henviser til, at der er observeret en vis udvikling mod et stærkere kontrol- og rapporteringssystem siden forelæggelsen for Rådet af en EU-årsberetning i overensstemmelse med artikel 8, stk. 2 i Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr; der henviser til, at medlemslandene skal overvinde lovgivningsmæssige og organisatoriske hindringer med det formål at skabe bedre muligheder for at overholde de otte kriterier;

H. der henviser til, at der er gjort store fremskridt med hensyn til den indbyrdes enighed mellem medlemsstaterne for så vidt angår anvendelsen og fortolkningen af de otte kriterier i den fælles holdning, navnlig takket være brugervejledningen til den fælles holdning, som er udarbejdet af COARM, og som giver en detaljeret beskrivelse af bedste praksis inden for anvendelsen af disse kriterier;

I.   der henviser til, at hændelserne i forbindelse med det arabiske forår i Nordafrika og Mellemøsten (MENA) har vist, at den fælles holdning er blevet gennemført effektivt; der henviser til, at disse hændelser faktisk er blevet drøftet på næsten alle møder, der er blevet afholdt i COARM siden starten af 2011, og at disse møder har gjort det muligt at harmonisere den nødvendige revurdering af medlemsstaternes nationale eksportpolitikker over for de pågældende lande; der henviser til, at konsultationsprocessen mellem medlemsstaterne er blevet ledsaget af foranstaltninger til en styrket overvågning, suspension og udsættelse af tilladelser, og at de pågældende medlemsstater har kunnet træffe disse beslutninger hurtigt takket være de eksisterende dataudvekslingsmekanismer både inden og uden for rammerne af COARM;

J.   der henviser til, at medlemsstaterne i de seneste år i forskelligt omfang har eksporteret militærteknologi og -udstyr til forskellige regioner i verden;

K. der henviser til, at der fra industriens side kræves en udvidelse af eksporten af militært udstyr med henblik på at kompensere for den faldende efterspørgsel inden for EU som et bidrag til styrkelse af grundlaget for den europæiske våbenindustri;

L.  der henviser til, at forsvarsindustrien fortsat er en vigtig industri og arbejdsgiver i EU, der bidrager væsentligt til beskæftigelse og udvikling, hvilket er særligt værdifuldt i perioder med økonomisk og finansiel krise;

M. der henviser til, at forskning og udvikling inden for forsvarsindustrien har en væsentlig spillovereffekt med mange civile anvendelser;

N. der henviser til, at eksporten spiller en stadig større rolle for forsvarsindustrien som følge af de betydelige nedskæringer i forsvarsbudgetterne siden den økonomiske krises start i 2008;

1.  noterer sig, at EU's medlemsstater ifølge oplysninger fra Stockholms Internationale Fredsforskningsinstitut (SIPRI) samlet set er verdens største eksportør af militært udstyr foran USA og Rusland[10], og at en stadig større del af denne eksport, som udgjorde 61 % i 2011[11], blev eksporteret til lande uden for EU;

2.  anerkender, at EU som den eneste statsunion råder over retligt bindende rammer, som forbedrer kontrollen med eksport af militært udstyr til bl.a. kriseområder og lande med tilsvarende forhold, hvad menneskerettigheder angår, hvilket er enestående i verden, og glæder sig i denne sammenhæng over europæiske og ikke-europæiske tredjelandes tilslutning til kontrolsystemet for eksport af militært udstyr på basis af den fælles holdning; noterer sig imidlertid, at anvendelsen og fortolkningen af de otte kriterier håndteres meget forskelligt i de enkelte medlemsstater; kræver derfor en mere ensartet fortolkning samt gennemførelse af den fælles holdning og forpligtelserne heri;

3.  noterer sig, at kontrollen med overholdelsen af kriterierne sker i overensstemmelse med de nationale lovgivninger; mener, at de nationale parlamenter eller specifikke parlamentariske organer skal sikre en effektiv kontrol med kriteriernes anvendelse;

4.  glæder sig over Rådets vedtagelse af den ajourførte version af Wassenaararrangementets ammunitionsliste, hvori der tages højde for alle de ændringer, som blev foretaget på listen i 2011; opfordrer Rådet til også at vedtage de sidste ændringer af bl.a. listen over varer med dobbelt anvendelse, som blev foretaget i 2011, og som en ekspertgruppe indgik aftale om i december 2012;

5.  opfordrer medlemsstaterne, hvad eksportkontrol og anvendelsen af de otte kriterier, at være mere opmærksomme på alle former for militærteknologi og militærudstyr, jf. den fælles holdning 2008/944/FUSP;

6.  opfordrer derudover til sikre en bedre gennemførelse af kriterierne i den fælles holdning 2008/944/FUSP, inden der foreslås nye kriterier;

7.  understreger civilsamfundets, de nationale parlamenters og Europa-Parlamentets vigtige rolle i forbindelse med gennemførelsen af de aftalte standarder i den fælles holdning på nationalt og europæisk plan og etableringen af et gennemsigtigt kontrolsystem med ansvarlighed; kræver derfor, at der indføres en gennemsigtig og stærk kontrolmekanisme, som styrker parlamenternes og civilsamfundets rolle;

8.  understreger betydningen og legitimiteten af det parlamentariske tilsyn med data vedrørende våbeneksportkontrol og gennemførelsen af denne kontrol og opfordrer derfor til at indføre de støtte- og informationsforanstaltninger, som er nødvendige for uindskrænket at kunne udøve denne kontrolfunktion;

9.  glæder sig over indgåelsen i FN-regi efter syv års forhandlinger af en retligt bindende våbenhandelstraktat (ATT) vedrørende international handel med konventionelle våben, hvorved der skabes et effektivt internationalt våbenkontrolsystem, større åbenhed og ansvarlighed og de højeste internationale standarder, hvilket gør uansvarlig og ulovlig brug af konventionelle våben endnu vanskeligere;

10. anerkender, at det internationale samfund med FN 's Generalforsamlings vedtagelse af traktaten om våbenhandel har udvist en stærk vilje til at regulere den internationale våbenhandel i overensstemmelse med principperne om åbenhed og ansvarlighed;

11. understreger betydningen af en effektiv og troværdig gennemførelse af ATT;

12. anerkender den sammenhængende og konsekvente rolle, som EU og medlemsstaterne har spillet til støtte for den internationale proces vedrørende en fastsættelse af bindende regler for den internationale våbenhandel;

13. pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og FN's generalsekretær.