Návrh usnesení - B7-0263/2013Návrh usnesení
B7-0263/2013

NÁVRH USNESENÍ o vývozu zbraní: provádění společného postoje Rady 2008/944/SZBP

5. 6. 2013 - (2013/2657(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Véronique De Keyser, Raimon Obiols, Pino Arlacchi za skupinu S&D

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0258/2013

Postup : 2013/2657(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0263/2013
Předložené texty :
B7-0263/2013
Rozpravy :
Přijaté texty :

B7‑0263/2013

Usnesení Evropského parlamentu o vývozu zbraní: provádění společného postoje Rady 2008/944/SZBP

(2013/2657(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na své předchozí zprávy a usnesení, obzvláště usnesení ze dne 13. června 2012 o jednáních o smlouvě OSN o obchodu se zbraněmi[1],

–   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES ze dne 6. května 2009 o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství,

–   s ohledem na společný postoj Rady 2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu,

–   s ohledem na závěry zasedání Rady pro zahraniční věci ze dne 19. listopadu 2012 týkající se přezkumu společného postoje,

–   s ohledem na 14. výroční zprávu pracovní skupiny Rady pro vývoz konvenčních zbraní (COARM), jež byla vypracována v souladu s čl. 8 odst. 2 společného postoje Rady 2008/944/SZBP a stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu[2],

–   s ohledem na probíhající proces přezkumu společného postoje, který v souladu s článkem 15 tohoto postoje musí po třech letech od jeho přijetí provést pracovní skupina COARM,

–   s ohledem na společnou akci Rady 2002/589/SZPB ze dne 12. července 2002 týkající se příspěvku Evropské unie k boji proti destabilizujícímu hromadění a šíření ručních palných a lehkých zbraní a zrušení společné akce 1999/34/SZBP a s ohledem na strategii EU pro boj proti nedovolenému hromadění ručních palných a lehkých zbraní a střeliva do nich a proti nedovolenému obchodování s nimi, kterou přijala Evropská rada ve dnech 15.–16. prosince 2005,

–   s ohledem na Wassenaarské ujednání o kontrole vývozu konvenčních zbraní a zboží a technologií dvojího užití ze dne 12. května 1996 a aktualizované seznamy tohoto zboží, technologií a střeliva z let 2011 a 2012,

–   s ohledem na celosvětovou smlouvu o obchodu se zbraněmi, kterou dne 2. dubna 2013 přijalo Valné shromáždění OSN (rezoluce Valného shromáždění OSN 67/58), a na celé znění této smlouvy, k níž je možné se připojit ode dne 3. června 2013,

–   s ohledem na rozhodnutí Rady, jež bylo přijato na základě návrhu Evropské komise a kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie podepsaly smlouvu o obchodu se zbraněmi (COM (2013) 273 final), a s ohledem na závěry ze zasedání Rady ze dne 28. května 2013, na němž Rada přijala návrh Komise a vyzvala členské státy, aby smlouvu podepsaly na slavnostním ceremoniálu v New Yorku dne 3. června nebo k nejbližšímu možnému datu,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

A. vzhledem k tomu, že vývoz a transfery zbraní mají dopad na bezpečnost lidí, lidská práva, demokracii, řádnou správu věcí veřejných a společensko-hospodářský rozvoj, a vzhledem k tomu, že je tudíž důležité posílit politiku EU v oblasti kontroly vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu, jež by měla fungovat na základě transparentního, účinného a všeobecně uznávaného a definovaného systému kontroly zbraní;

B.  vzhledem k tomu, že společný postoj 2008/944/SZBP představuje právně závazný rámec, který stanovuje osm kritérií, jejichž porušení by mělo mít za následek zamítnutí vývozní licence (kritéria 1 až 4) nebo alespoň zvážení možnosti jejího zamítnutí (kritéria 5 až 8); vzhledem k tomu, že si však členské státy ponechávají konečnou kontrolu nad veškerými aspekty udělování licencí pro vývoz zbraní a že provádění společného postoje nepodléhá jurisdikci Soudního dvora EU;

C. vzhledem k tomu, že uvedená kritéria by měla mimo jiné zamezit takovému vývozu zbraní, jenž by vedl k zostřování konfliktů (kritéria 3 až 4), k porušování lidských práv (kritérium 2) nebo by negativním způsobem ovlivnil další vývoj v přijímajících zemích (kritérium 8); vzhledem k tomu, že společný postoj neuvádí žádné omezení rozsahu, a tudíž se těchto osm kritérií vztahuje jak na vývoz zbraní v rámci EU, tak i na transfery zbraní do zemí přidružených k EU;

D. vzhledem k tomu, že podle článku 3 společného postoje stanovuje těchto osm kritérií pouze minimální normy, kterými nejsou dotčena přísnější opatření na kontrolu zbraní uplatňovaná členskými státy;

E.  vzhledem k tomu, že článek 10 společného postoje jednoznačně stanovuje, že dodržení osmi zmíněných kritérií je nadřazeno jakýmkoli hospodářsko-společenským, obchodním či průmyslovým zájmům členských států;

F.  vzhledem k tomu, že kritéria uvedená ve společném postoji musí být vzata v úvahu také při restrukturalizaci evropského obranného průmyslu, který je životně důležitý pro malé a střední podniky, jež vytvářejí pracovní místa;

G. vzhledem k tomu, že od doby, kdy jsou předkládány výroční zprávy Rady podle čl. 8 odst. 2 společného postoje Rady 2008/944/SZBP, kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu, byl zaznamenán vývoj směrem k výkonnějšímu systému kontroly a podávání zpráv; vzhledem k tomu, že ovšem neexistuje standardizovaný systém kontroly a podávání zpráv a že v zájmu lepšího dodržování osmi kritérií musí členské státy překonat legislativní a provozní překážky;

H. vzhledem k tomu, že dodržování společného postoje se stalo předmětem výzkumu akademických kruhů a příspěvků publikovaných zástupci občanské společnosti; vzhledem k tomu, že není možné dodržování daných osmi kritérií nezávisle kontrolovat;

I.   vzhledem k tomu, že systém posuzování a sledování dodržování osmi kritérií společného postoje musí být rozšířen také na fázi výroby;

J.   vzhledem k tomu, že navzdory tomu, že existuje uživatelská příručka, členské státy uplatňují a vykládají osm kritérií uvedených ve společném postoji různými způsoby, když povolují či zakazují vývoz stejných kategorií vojenského materiálu do stejných zemí určení; vzhledem k tomu, že je tudíž potřeba usilovat o jednotné a ambiciózní uplatňování kritérií všemi členskými státy;

K. vzhledem k tomu, že výroční zpráva pracovní skupiny COARM má zahrnovat provádění společného postoje a zvýšit transparentnost vývozu zbraní z členských států; vzhledem k tomu, že výroční zprávy skupiny COARM přispívají k větší transparentnosti vývozu zbraní členských států a že se zvýšil počet pokynů a vysvětlení uvedených v uživatelské příručce; vzhledem k tomu, že společný postoj vedl k většímu množství informací týkajících se udělení licencí pro vývoz zbraní;

L.  vzhledem k tomu, že právní předpisy EU týkající se zboží dvojího užití regulují vývoz, přepravu, zprostředkování a tranzit tohoto zboží a jsou formulovány v nařízení (EU) č. 388/2012; vzhledem k tomu, že ačkoli aktualizovaný seznam zboží a technologií dvojího užití podle Wassenaarského ujednání byl schválen v únoru 2012, velká většina výrobků této kategorie stále nepodléhá právně závaznému systému kontroly vývozu, zejména pokud jde o technologie v oblasti sledování;

M. vzhledem k tomu, že řada technologií a softwarových produktů určených ke sledování a velké množství jiného zboží, jež přijímající země využívají k represím proti vlastnímu obyvatelstvu, není uvedena ani na společném vojenském seznamu Evropské unie, ani na seznamu zboží dvojího užití vypracovaném EU;

N. vzhledem k tomu, že rozvojové země jsou pro dodavatele zbraní jejich prodej do zahraničí nadále prvořadou cílovou skupinou; vzhledem k tomu, že v letech 2004–2011 představovala hodnota smluv o převozu zbraní, jež byly uzavřeny s rozvojovými zeměmi, dvě třetiny hodnoty takových smluv uzavřených v celosvětovém měřítku; vzhledem k tomu, že nezodpovědné transfery zbraní a dluhy související se zbraněmi oslabují šanci řady rozvojových zemí splnit rozvojové cíle tisíciletí;

O. vzhledem k tomu, že události jako Arabské jaro na Blízkém východu a v severní Africe opět ukázaly problematickou vazbu mezi závazky, které tyto země přijaly na poli demokratizace a lidských práv v souvislosti s uzavíráním obchodů se zbraněmi; vzhledem k tomu, že události arabského jara opět potvrdily naprostou nezbytnost a význam společného postoje a osmi kritérií, jež postoj obsahuje, a rovněž rozsáhlejších mezinárodních dohod, například smlouvy o obchodu se zbraněmi; vzhledem k tomu, že by bylo prozíravé se z těchto situací poučit a toto ponaučení využít v budoucích iniciativách a zprávách, zejména pokud jde o šíření dodávaných zbraní mezi nestátními subjekty, jak tomu bylo v případě Libye, a o nebezpečí přímého rozšíření zbraní mezi rebely jako v případě Sýrie;

P.  vzhledem k tomu, že organizace Transparency International pokládá mezinárodní obchod se zbraněmi za jednu ze tří nejzkorumpovanějších sfér obchodu na světě; vzhledem k tomu, že šetření organizace Bonn International Conversion Centre (BICC, Mezinárodní středisko pro konverzi v Bonnu) ukázala, že například v Německu údajně z celkových 17 568 licencí, které byly v roce 2011 uděleny na vývoz zbraní do 76 zemí, porušilo 5 149 licencí, tedy téměř 30 %, alespoň jedno z osmi kritérií;

1.  konstatuje, že podle Stockholmského mezinárodního ústavu pro výzkum míru (SIPRI) zaujímají členské státy EU dohromady místo největšího světového vývozce zbraní ještě před USA a Ruskem a že na vývozu zbraní mají stále větší podíl zbraně směřující do zemí mimo EU, které v roce 2011 představovaly 61 % tohoto vývozu;

2.  vítá skutečnost, že evropské i mimoevropské třetí země se na základě společného postoje a smlouvy o obchodu se zbraněmi zapojily do systému pro kontrolu vývozu zbraní; je však znepokojen tím, že osm stanovených kritérií se v členských státech EU neuplatňuje a nevykládá jednotně; požaduje proto, aby společný postoj i všechny povinnosti, jež se od něho odvíjejí, byly vykládány a plněny standardizovaným, jednotnějším a revidovaným způsobem a současně požaduje vytvoření mechanismu, kterým by bylo možné řešit bezpečnostní otázky členských států spojené s vývozem zbraní;

3.  konstatuje, že EU má jakožto jediná unie států k dispozici celosvětově ojedinělý závazný právní rámec, který posiluje kontrolu vývozu zbraní, včetně vývozu do krizových oblastí a zemí s vážnými problémy v oblasti lidských práv a zemí, v nichž prokazatelně hrozí nebezpečí nepovoleného dodání dovezeného materiálu jiným konečným uživatelům;

4.  bere na vědomí závazek ESVČ a členských států, který je formulován v opatření 11 písm. e) akčního plánu přijatého na základě strategického rámce EU pro lidská práva a demokracii a v němž ESVČ a členské státy přislíbily, že zajistí, aby byla při přezkumu společného postoje Rady zohledněna lidská práva a mezinárodní humanitární právo; žádá ESVČ, aby podala zprávu o opatřeních přijatých ke splnění tohoto závazku;

5.  připomíná, že nákupy zbraní, k nimž dochází prostřednictvím netransparentních procesů, značně přispěly k nadměrnému zadlužení některých zemí, včetně řady členských států; trvá tudíž na tom, aby nákup a prodej zbraní byly transparentnější a aby informace o obchodu se zbraněmi v rámci Společenství byly i nadále součástí výroční zprávy EU;

6.  domnívá se, že by měl být vytvořen standardizovaný systém kontroly a podávání zpráv, který by umožnil veřejné posouzení toho, zda a do jaké míry se posuzování rizik a rozhodování ohledně vývozu v jednotlivých členských státech EU řídí osmi kritérii společného postoje, a rovněž by tak umožnil zjistit, v jakém rozsahu vnitrostátní orgány tato kritéria uplatňují; považuje za důležité, aby se tento systém opíral o zásadu transparentnosti;

7.  trvá na tom, že v souvislosti s procesem přezkumu by společný postoj měl být formulován jasněji a jednoznačněji, což by zajistilo jednotnější výklad a uplatňování kritérií; zejména trvá na tom, aby se postupovalo podle článku 10 společného postoje; vyzývá k tomu, aby uživatelská příručka uváděla podrobnější pokyny pro kritéria 2 a 7 a aby byly aktualizovány přílohy I až IV, včetně odkazu na strategie EU vypracované pro jednotlivé země v oblasti lidských práv;

8.  vyjadřuje politování nad tím, že není možné nezávisle kontrolovat dodržování osmi kritérií, že neexistují žádné mechanismy pro udílení sankcí členským státům v případech, kdy těchto osm kritérií poruší, a že zavedení takové kontroly a takových mechanismů není ani v plánu; je toho názoru, že by měly být určeno, jakým způsobem a jakými prostředky by měla probíhat nezávislá kontrola a jak by měly fungovat mechanismy pro udílení sankcí v případech porušování společného postoje;

9.  bere na vědomí skutečnost, že kontrola dodržování kritérií probíhá v souladu s vnitrostátními předpisy, že není možné nezávisle kontrolovat dodržování osmi kritérií a že z porušení osmi kritérií některým z členských států neplynou žádné důsledky; je toho názoru, že by měly být určeny způsoby a prostředky pro nezávislou kontrolu porušování společného postoje; domnívá se, že vnitrostátní parlamenty nebo zvláštní parlamentní orgány, například parlamentní kontrolní výbory, by měly na uplatňování těchto kritérií účinně dohlížet;

10. vyzývá členské státy a vysokou představitelku, místopředsedkyni Komise, aby usilovaly o jednotné a ambiciózní uplatňování osmi kritérií všemi členskými státy; vyzývá členské státy a vysokou představitelku, místopředsedkyni Komise, aby rovněž prosazovaly mnohem více transparentnosti tím, že budou v příhodnější době zveřejňovat kompletnější soubory údajů o vývozu zbraní ze všech členských států; v tomto ohledu zdůrazňuje význam spolupráce s občanskou společností;

11. mimoto vyzývá k lepšímu uplatňování kritérií uvedených ve společném postoji 2008/944/SZBP a navrhuje zvážení možnosti uplatňovat a rozšířit osm zmíněných kritérií v rámci ustanovení společného postoje, a to i na služby spojené s vývozem zbraní; požaduje, aby při vývozu zboží a technologií dvojího užití bylo ověřováno plnění osmi kritérií, pokud existují důvody domnívat se, že by vývoz takového zboží a technologií jedno z těchto osmi kritérií porušoval;

12. konstatuje, že metody používané pro shromažďování údajů a postupy při zveřejňovaní získaných souborů údajů o vývozech zbraní se v jednotlivých členských státech liší, což vede k tomu, že výroční zpráva skupiny COARM obsahuje standardizované informace o udělených vývozních licencích, ale neobsahuje některé důležité informace o skutečném vývozu zbraní; vyzývá proto k tomu, aby byl ve všech členských státech zaveden a jednotně používán standardizovaný postup pro podávání zpráv obsahujících informace o skutečných vývozech; vítá iniciativy členských států usilující o poskytování a zveřejňování přesných, aktuálních a úplných informací; požaduje, aby ve výroční zprávě skupiny COARM byly uváděny jednotlivé případy zamítnutí licence, a to včetně informací o tom, na základě kterých kritérií bylo udělení zamítnuto a kterého členského státu se případ týká;

13. vyzývá členské státy, aby poskytovaly doplňující a aktuálnější informace, které by mohly být v případě potřeby použity jako základ pro vypracování společného seznamu zemí, jež svými vývozy a transfery zbraní porušují minimálně jedno z osmi kritérií; současně by tyto informace sloužily vnitrostátním a obecně schváleným mezinárodním kontrolním orgánům k lepšímu pochopení situace a k účinnějším kontrolám a skupině COARM k sestavování výroční zprávy; v této souvislosti navrhuje, aby byl zřízen mechanismus kontrol prováděných ve fázi po vývozu;

14. požaduje, aby byly ve výroční zprávě skupiny COARM uvedeny i informace o konečném místě určení zbraní vyvezených v rámci Evropy, o případně problematických dalších transferech do třetích zemí a o licenční výrobě mimo EU; mimoto navrhuje začlenit do výroční zprávy skupiny COARM následné projednání otázek týkajících se vývozu zbraní, jež byly nadneseny v předchozích zprávách, jakož i projednání opatření přijatých členskými státy pro řešení těchto otázek;

15. s uspokojením bere na vědomí, že ve spolupráci s pracovní skupinou Rady pro lidská práva (COHOM) probíhají na jednáních pracovní skupiny COARM konzultace s vládními úředníky odpovědnými za vydávání státních vývozních licencí – a měly by probíhat pravidelněji –, neboť tyto konzultace mohou podstatně přispět k provádění společného postoje a ke zvyšování kvality vyměňovaných informací; dále má za to, že by konzultace měly být rozšířeny na organizace občanské společnosti a na zástupce zbrojního průmyslu zabývající se otázkou kontroly vývozu zbraní;

16. opakuje, že plně podporuje uzavření důrazné a právně závazné smlouvy o obchodu se zbraněmi pod záštitou OSN, která by se vztahovala na mezinárodní obchod s konvenčními zbraněmi a transfery těchto zbraní; zdůrazňuje proto, že tento záměr musí být jednou z priorit vnější politiky EU, a vítá rozhodnutí Rady zmocňující členské státy k podpisu této smlouvy;

17. naléhavě vyzývá členské stáry a další strany jednání, aby smlouvu o obchodu se zbraněmi podepsaly, ratifikovaly a plně uplatňovaly;

18. zdůrazňuje význam mechanismů transparentnosti a odpovědnosti pro účinné uplatňování jakékoli mezinárodní dohody o kontrole zbraní; vyzývá proto, aby kromě přísných a jasných ustanovení o každoročním podávání zpráv o všech transferech zbraní předkládaných státy, které jsou smluvními stranami dohody, byly do takové dohody začleněny i mechanismy pro výměnu informací a osvědčených postupů mezi státy, které jsou smluvními stranami, a to informací a postupů týkajících se rozhodnutí o vývozu, dovozu a transferech zbraní;

19. zdůrazňuje a vítá skutečnost, že smlouva obzvláště zakazuje transfer konkrétních konvenčních zbraní, včetně ručních palných zbraní, pokud dochází k porušení sankcí a zejména zbrojních embarg uvalených na základě kapitoly VII Charty OSN, k porušení mezinárodních povinností příslušného státu vyplývajících z mezinárodních dohod, především dohod souvisejících s transfery konvenčních zbraní nebo s nedovoleným obchodováním s těmito zbraněmi, a pokud existují informace o tom, že vyvážené zbraně a předměty mohou být použity při genocidě, zločinech proti lidskosti, válečných zločinech a útocích na civilní obyvatelstvo;

20. vyzývá vysokou představitelku, místopředsedkyni Komise, Komisi a členské státy, aby plnily závazky EU týkající se boje proti nedovolenému hromadění ručních palných a lehkých zbraní a střeliva a proti nedovolenému obchodování s nimi; připomíná, že tyto závazky mají pomoci zemím, které nejsou členy EU, při řízení zásob, při označování a podobných snahách o kontrolu těchto zbraní a doplňují opatření EU, jež regulují transfer vojenského materiálu, s cílem zabránit tomu, aby členské státy EU nedodávaly zbraně do zemí, ve kterých může dojít k jejich zneužití;

21. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a generálnímu tajemníkovi OSN.