Návrh uznesenia - B7-0263/2013Návrh uznesenia
B7-0263/2013

NÁVRH UZNESENIA o vývoze zbraní: vykonávanie spoločnej pozície Rady 2008/944/SZBP

5.6.2013 - (2013/2657(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Véronique De Keyser, Raimon Obiols, Pino Arlacchi v mene Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0258/2013

Postup : 2013/2657(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0263/2013
Predkladané texty :
B7-0263/2013
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0263/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu o vývoze zbraní: vykonávanie spoločnej pozície Rady 2008/944/SZBP

(2013/2657(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce správy a uznesenia, najmä z 13. júna 2012 o rokovaniach v súvislosti so zmluvou OSN o obchode so zbraňami[1],

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES zo 6. mája 2009 o zjednodušení podmienok pre transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci Spoločenstva,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady 2008/944/SZBP z 8. decembra 2008, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu,

–   so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci z 19. novembra 2012 o preskúmaní spoločnej pozície,

–   so zreteľom na štrnástu výročnú správu COARM vypracovanú podľa článku 8 ods. 2 spoločnej pozície Rady 2008/944/SZBP, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu[2],

–   so zreteľom na v súčasnosti prebiehajúci proces preskúmania spoločnej pozície v rámci pracovnej skupiny Rady pre vývoz konvenčných zbraní (pracovná skupina pre COARM), ktorú treba v súlade s jej článkom 15 preskúmať tri roky po jej prijatí,

–   so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2002/589/SZBP z 12. júla 2002 o príspevku Európskej únie k boju proti destabilizačnému akumulovaniu a rozširovaniu ručných zbraní a ľahkých zbraní a ktorou sa ruší jednotná akcia 1999/34/SZBP, ako aj na Stratégiu EÚ na boj proti nedovolenému hromadeniu ručných a ľahkých zbraní a ich munície a nedovolenému obchodovaniu s nimi, ktorú Európska rada prijala 15. – 16. decembra 2005,

–   so zreteľom na Wassenaarsku dohodu z 12. mája 1996 o kontrole vývozu konvenčných zbraní, tovaru a techniky s dvojakým použitím, ako aj na zoznamy tohto tovaru a tejto techniky a munície, ktoré boli aktualizované v rokoch 2011 a 2012,

–   so zreteľom na schválenie celosvetovej zmluvy o obchode so zbraňami Valným zhromaždením OSN 2. apríla 2013 (rezolúcia VZ OSN 67/58) a na úplné znenie zmluvy, ktoré bolo predložené na podpis 3. júna 2013;

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady, ktorý predložila Európska komisia a ktorým sa členské štáty poverujú podpisom, v záujme Európskej únie, zmluvy o obchode so zbraňami (COM (2013) 273 final), a na závery Rady z 28. mája 2013, ktorými bol návrh prijatý a členské štáty vyzvané, aby zmluvu podpísali na slávnostnom akte v New Yorku 3. júna alebo v čo najskoršom termíne;

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže vývoz a transfer zbraní má vplyv na bezpečnosť ľudí, ľudské práva, demokraciu, dobrú správu verejných vecí a sociálno-ekonomický vývoj, a keďže je preto potrebné posilniť politiku Európskej únie zameranú na kontrolu vývozu vojenských technológií a vybavenia, ktorá by mala byť súčasťou transparentného, účinného a všeobecne prijatého a vymedzeného systému kontroly zbraní;

B.  keďže spoločná pozícia 2008/944/SZBP je právne záväzným rámcom, ktorý stanovuje osem kritérií, ktorých porušenie by malo mať za následok zamietnutie vývoznej licencie (kritériá 1 – 4) alebo aspoň zváženie jej zamietnutia (kritériá 5 – 8); keďže si však členské štáty zachovali konečnú kontrolu všetkých aspektov udeľovania licencií na vývoz zbraní a uplatňovanie spoločnej pozície nepodlieha právomoci Súdneho dvora EÚ;

C. keďže prostredníctvom týchto kritérií sa má o. i. zabrániť vývozu zbraní, ktorý spôsobuje vyostrenie konfliktov (kritériá 3 a 4) alebo porušovanie ľudských práv (kritérium 2) alebo ktorý má nepriaznivý vplyv na perspektívy rozvoja príslušnej prijímajúcej krajiny (kritérium 8); keďže spoločná pozícia neobmedzuje rozsah pôsobnosti, a preto sa týchto osem kritérií vzťahuje aj na vývoz v rámci Európy a na transfer zbraní do krajín, ktoré sú s Európskou úniou úzko spojené;

D. keďže podľa článku 3 spoločnej pozície sa prostredníctvom týchto ôsmich kritérií stanovujú len minimálne normy, čo nemá vplyv na opatrenia členských štátov na kontrolu zbraní, ktoré sú prísnejšie;

E.  keďže v článku 10 spoločnej pozície sa jasne stanovuje, že dodržiavanie uvedených ôsmich kritérií má prednosť pred prípadnými hospodárskymi, sociálnymi, obchodnými alebo priemyselnými záujmami členských štátov;

F.  keďže kritériá zo spoločnej pozície sa musia tiež zohľadňovať v procese reštrukturalizácie európskeho obranného priemyslu, ktorý má zásadný význam pre malé a stredné podniky, ktoré vytvárajú pracovné miesta;

G. keďže bol zaznamenaný vývoj smerom k stabilnejšiemu systému kontroly a podávania správ, odkedy sa predkladajú výročné správy Rady v súlade s článkom 8 ods. 2 spoločnej pozície Rady 2008/944/SZBP, v ktorej sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu; keďže však nejestvuje štandardizovaný systém kontroly a podávania správ a členské štáty musia prekonať legislatívne a prevádzkové prekážky, aby lepšie splnili uvedených osem kritérií;

H. keďže dodržiavanie spoločnej pozície bolo predmetom akademického výskumu a publikovaných príspevkov predstaviteľov občianskej spoločnosti; keďže neexistuje žiadna možnosť uskutočniť nezávislé preskúmanie dodržiavania týchto ôsmich kritérií;

I.   keďže systém pre posudzovanie a sledovanie dodržiavania ôsmich kritérií spoločnej pozície musí byť tiež rozšírený, aby pokryl výrobnú fázu;

J.   keďže napriek existencii užívateľskej príručky členské štáty pri povoľovaní alebo zamietaní vývozu rovnakých kategórií vojenského tovaru pre rovnaké miesta určenia uplatňujú a vykladajú osem kritérií spoločnej pozície rôznym spôsobom; keďže je preto potrebné usilovať sa o jednotné a ambiciózne uplatňovanie kritérií všetkými členskými štátmi;

K. keďže výročná správa pracovnej skupiny Rady pre COARM sa má zaoberať vykonávaním spoločnej pozície a má zabezpečiť vyššiu transparentnosť, pokiaľ ide o vývoz zbraní realizovaný členskými štátmi; keďže výročné správy pracovnej skupiny Rady pre COARM prispeli k zvýšeniu transparentnosti vývozu zbraní členských štátov a keďže počet usmernení a objasnení v užívateľskej príručke je výrazne vyšší; keďže vďaka spoločnej pozícii sa zväčšil objem informácií týkajúcich sa udeľovania licencií na vývoz zbraní;

L.  keďže právne predpisy EÚ o položkách s dvojitým použitím upravujú vývoz, transfer, sprostredkovanie a tranzit takýchto položiek v súlade s nariadením (EÚ) č. 388/2012; keďže aktualizovaný zoznam položiek a technológií s dvojakým použitím v rámci Wassenaarskej dohody bol prijatý vo februári 2012, ale veľká väčšina tovaru s dvojakým použitím, a to najmä v oblasti technológie určenej na sledovanie, stále nie je pokrytá právne záväzným systémom kontroly vývozu;

M. keďže viaceré technológie a softvérové produkty určené na sledovanie ani mnohé ďalšie položky, ktoré sa v mnohých prijímajúcich krajinách využívajú na represívne opatrenia proti vlastnému obyvateľstvu, nie sú zahrnuté do Spoločného zoznamu vojenského materiálu Európskej únie ani do zoznamu EÚ týkajúceho sa položiek s dvojakým použitím;

N. keďže dodávatelia zbraní sa v rámci svojej činnosti predaja zbraní do zahraničia stále zameriavajú v prvom rade na rozvojové krajiny; keďže v období 2004 – 2011 hodnota dohôd o transfere zbraní do rozvojových krajín predstavovala dve tretiny všetkých takýchto dohôd na celom svete; keďže nezodpovedný transfer zbraní a dlhy súvisiace so zbraňami ohrozujú možnosť mnohých rozvojových krajín plniť miléniové rozvojové ciele;

O. keďže udalosti Arabskej jari na Blízkom východe a v severnej Afrike opäť poukázali na problematickú väzbu medzi otázkami demokratizácie a ľudských práv ako bremeno, pokiaľ ide o obchodovanie so zbraňami s takýmito krajinami; keďže udalosti Arabskej jari opäť ukázali absolútnu potrebu a dôležitosť spoločnej pozície a jej ôsmich kritérií, ako aj širších medzinárodných dohôd, ako je zmluva o obchode so zbraňami; keďže predvídavosť by mala umožniť, aby sa v budúcich iniciatívach a správach využili takéto skúsenosti, najmä pokiaľ ide o poskytovanie zbraní, s ktorými sa obchoduje, neštátnym subjektom, ako to bolo v prípade Líbye, a možnosť priamych transferov povstalcom, ako je to v prípade Sýrie;

P.  keďže Transparency International považuje medzinárodný obchod so zbraňami za jeden z troch najviac skorumpovaných typov obchodovania na svete; keďže zistenia Bonnského medzinárodného strediska pre konverziu (BICC) preukázali, že napríklad v Nemecku bolo v roku 2011 v 5 149 (takmer 30 %) zo 17 568 prípadov udelených licencií na vývoz zbraní do 76 rôznych štátov údajne porušené jedno alebo viacero z ôsmich kritérií;

1.  berie na vedomie, že podľa Štokholmského medzinárodného ústavu pre výskum mieru (SIPRI) sú členské štáty Európskej únie celkovo najväčším vývozcom zbraní na svete, pričom predstihli USA i Rusko, a že čoraz väčší podiel vývozu zbraní – 61 % v roku 2011 – tvorí vývoz do krajín mimo Európskej únie;

2.  víta skutočnosť, že európske a mimoeurópske tretie krajiny sa pripojili k systému kontroly vývozu zbraní na základe spoločnej pozície a zmluvy o obchode so zbraňami; so znepokojením však konštatuje, že v jednotlivých členských štátoch EÚ sa spomínaných osem kritérií neuplatňuje a nevykladá dôsledne; požaduje preto štandardný, jednotnejší a revidovaný výklad a vykonávanie spoločnej pozície so všetkými záväzkami, ktoré z nej vyplývajú, a zároveň vytvorenie mechanizmu na riešenie bezpečnostných otázok členských štátov v súvislosti s vývozom zbraní;

3.  konštatuje, že EÚ je jediný zväz štátov, ktorý má celosvetovo ojedinelý právne záväzný rámec, ktorým sa zlepšuje kontrola vývozu zbraní, a to aj v krízových regiónoch a krajinách s pochybnou povesťou v oblasti dodržiavania ľudských práv a v súvislosti s krajinami, v ktorých na základe skúseností existuje riziko nepovoleného presmerovania prevážaného tovaru k iným konečným používateľom;

4.  berie na vedomie záväzok ESVČ a členských štátov v rámci opatrenia 11 písm. e) akčného plánu pre strategický rámec EÚ pre ľudské práva a demokraciu zabezpečiť, aby sa pri preskúmaní spoločnej pozície Rady zohľadnili ľudské práva a medzinárodné humanitárne právo; žiada ESVČ, aby podala správu o opatreniach prijatých s cieľom dodržať tento záväzok;

5.  pripomína, že v dôsledku netransparentných procesov nákupy zbraní významne prispeli k nadmernej zadlženosti niektorých krajín vrátane niektorých členských štátov; preto trvá na tom, že v oblasti nákupu a predaja zbraní by mala existovať väčšia transparentnosť a že informácie o obchode so zbraňami v rámci Spoločenstva by mali byť naďalej zahrnuté do výročnej správy EÚ;

6.  považuje za nevyhnutné, aby sa vytvoril štandardizovaný systém kontroly a podávania správ s cieľom umožniť verejnosti posúdiť, či a do akej miery sa hodnotenie rizika a rozhodnutia týkajúce sa vývozu uskutočňovaného jednotlivými členskými štátmi Európskej únie riadili ôsmimi kritériami spoločnej pozície s cieľom dospieť k záverom o miere, v akej vnútroštátne orgány uplatňovali kritériá; domnieva sa, že je dôležité, aby sa takýto systém zakladal na zásade transparentnosti;

7.  v súvislosti s procesom preskúmania trvá na tom, že znenie spoločnej pozície by sa malo vyjasniť a mali by sa z neho odstrániť nejednoznačnosti, aby sa zaručil jednotnejší výklad a uplatňovanie kritérií; trvá predovšetkým na dodržiavaní článku 10 spoločnej pozície; žiada, aby užívateľská príručka v rámci kritéria 2 a kritéria 7 poskytovala podrobnejšie usmernenia a aby sa aktualizovali prílohy I až IV vrátane odkazu na stratégie EÚ v oblasti ľudských práv pre jednotlivé krajiny;

8.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že neexistuje žiadna možnosť vykonať nezávislé preskúmanie dodržiavania príslušných ôsmich kritérií, že nie sú k dispozícii žiadne mechanizmy sankcií v prípade porušenia ôsmich kritérií zo strany niektorého členského štátu a že neexistujú ani žiadne plány v tomto smere; zastáva názor, že by sa mali stanoviť možnosti na vykonanie nezávislého preskúmania, ako aj mechanizmy sankcií za porušenie spoločnej pozície;

9.  berie na vedomie skutočnosť, že kontrola dodržiavania kritérií sa uskutočňuje v súlade s vnútroštátnymi predpismi, že neexistuje žiadna možnosť vykonať nezávislé preskúmanie dodržiavania príslušných ôsmich kritérií a že pre členský štát nemožno vyvodiť dôsledky za porušenie ôsmych kritérií; zastáva názor, že by sa mali stanoviť možnosti na vykonanie nezávislého preskúmania porušovania spoločnej pozície; zastáva názor, že národné parlamenty alebo osobitné parlamentné orgány, ako napríklad parlamentné výbory dohľadu, by mali vykonávať účinný dohľad nad uplatňovaním kritérií;

10. vyzýva členské štáty a podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie (PK/VP), aby od všetkých členských štátov vyžadovali jednotné a ambiciózne uplatňovanie ôsmich kritérií; vyzýva členské štáty a PK/VP, aby tiež podporovali oveľa vyššiu úroveň transparentnosti zverejnením včasnejších kompletných súborov údajov o vývoze zbraní všetkých členských štátov; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam spolupráce s občianskou spoločnosťou;

11. požaduje tiež lepšie uplatňovanie kritérií spoločnej pozície 2008/944/SZBP a navrhuje, aby sa preskúmala možnosť uplatňovať a rozšíriť osem kritérií v rámci ustanovení spoločnej pozície, a to aj na služby súvisiace s vývozom zbraní; žiada, aby sa v prípade vývozu položiek a technológie s dvojakým použitím preveroval súlad takéhoto vývozu s príslušnými ôsmimi kritériami, ak existuje dôvod domnievať sa, že vývozom takéhoto tovaru a technológie by sa mohlo porušiť niektoré z ôsmich kritérií;

12. konštatuje, že v členských štátoch sa uplatňujú rôzne metódy zberu údajov a líšia sa aj postupy týkajúce sa zverejňovania zozbieraných údajov o vývoze zbraní, v dôsledku čoho výročná správa pracovnej skupiny pre COARM obsahuje štandardizované informácie o vydaných exportných licenciách, ale neobsahuje niektoré dôležité informácie o skutočnom vývoze zbraní; preto požaduje, aby sa vo všetkých členských štátoch zaviedlo jednotné uplatňovanie štandardizovaného postupu predkladania správ pre skutočný vývoz, víta iniciatívy členských štátov na zlepšenie situácie s cieľom zabezpečiť, aby sa informácie poskytovali a zverejňovali presne, včas a v plnom rozsahu; žiada, aby sa jednotlivé prípady zamietnutia vydania licencie uvádzali vo výročnej správe pracovnej skupiny pre COARM s odkazom na čísla kritérií, na základe ktorých sa zakladajú zamietnutia, a na príslušný členský štát;

13. vyzýva členské štáty, aby poskytli dodatočné, aktuálnejšie informácie, ktoré by sa mohli v prípade potreby použiť ako základ na vypracovanie spoločného zoznamu vývozu a transferov zbraní z krajín, ktoré by mohli porušovať jedno alebo viaceré z ôsmych kritérií, a ako základ na lepšie porozumenie a lepšiu kontrolu zo strany medzinárodných orgánov dohľadu, ktoré boli schválené na národnej i medzinárodnej úrovni, a tiež by sa mohli použiť pri vypracúvaní výročnej správy pracovnej skupiny pre COARM; v tejto súvislosti navrhuje vytvorenie kontrolného mechanizmu po vývoze;

14. požaduje, aby výročná správa pracovnej skupiny pre vývoz konvenčných zbraní obsahovala tiež informácie o konečnom mieste určenia vyvezeného tovaru v rámci Európy, o potenciálne problematickom ďalšom transfere do tretích krajín a o licenciách na výrobu mimo EÚ; navrhuje, aby sa do výročnej správy COARM začlenilo monitorovanie otázok týkajúcich sa vývozu zbraní, ktoré už boli uvedené v predchádzajúcich správach, ako aj opatrenia prijaté členskými štátmi na riešenie týchto otázok;

15. s uspokojením konštatuje, že na rokovaniach pracovnej skupiny COARM sa v spolupráci s pracovnou skupinou Rady pre ľudské práva (COHOM) uskutočňujú konzultácie s vládnymi úradníkmi zodpovednými za vydávanie vývozných licencií na vnútroštátnej úrovni, a že tieto konzultácie by sa mali uskutočňovať pravidelnejšie, pretože môžu vo významnej miere prispievať k vykonávaniu spoločnej pozície a môžu tiež pomôcť zvýšiť kvalitu vymieňaných informácií; ďalej sa domnieva, že by sa konzultácie mali rozšíriť na organizácie občianskej spoločnosti a zástupcov obranného priemyslu, ktorí sa zaoberajú otázkou kontroly vývozu zbraní;

16. opakuje, že v plnej miere podporuje uzatvorenie stabilnej a právne záväznej zmluvy o obchode so zbraňami (ATT) v oblasti medzinárodného obchodu s konvenčnými zbraňami a ich transferu, a to pod záštitou Organizácie Spojených národov; zdôrazňuje preto, že tento cieľ musí byť jednou z priorít vonkajšej politiky EÚ, a víta rozhodnutie Rady povoľujúce členským štátom podpísať zmluvu o obchode so zbraňami;

17. nalieha na členské štáty a ďalšie rokujúce strany, aby zmluvu o obchode so zbraňami podpísali, ratifikovali a riadne vykonávali;

18. zdôrazňuje, že pre účinné vykonávanie akejkoľvek medzinárodnej dohody o kontrole zbraní je dôležitý mechanizmus transparentnosti a zodpovednosti; preto požaduje zavedenie mechanizmov na výmenu informácií a najlepších postupov medzi zmluvnými štátmi, ktoré sa týkajú rozhodnutí o vývoze, dovoze a transfere zbraní, spolu s pevnými a jasnými ustanoveniami pre verejné výročné správy zmluvných štátov o všetkých o transferoch zbraní;

19. zdôrazňuje a víta skutočnosť, že zmluva výslovne zakazuje transfer konkrétnych konvenčných zbraní vrátane ručných a malých zbraní, ak porušuje sankcie a najmä embargá na zbrane uvalené podľa kapitoly VII charty OSN, ak je v rozpore s medzinárodnými záväzkami vyvážajúcej krajiny podľa medzinárodných dohôd, najmä tých, ktoré sa týkajú transferu alebo nezákonného obchodovania s konvenčnými zbraňami a ak existujú poznatky, že vyvážané zbrane a položky môžu byť potenciálne použité počas genocídy, v trestných činoch proti ľudskosti, vojnových zločinoch a útokoch proti civilnému obyvateľstvu;

20. vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie, Komisiu a členské štáty, aby implementovali záväzky EÚ, pokiaľ ide o boj proti nedovolenému hromadeniu ručných a ľahkých zbraní (RĽZ) a ich munície a nezákonné obchodovanie s nimi; pripomína, že tieto záväzky majú pomáhať nečlenským štátom EÚ pri riadení zásob, označovaní a podobných snahách kontrolovať ručné a ľahké zbrane a dopĺňajú opatrenia EÚ, ktoré regulujú transfer vojenského tovaru, aby sa zabránilo tomu, že členské štáty EÚ budú zásobovať krajiny, kde by mohli byť zbrane zneužité;

21. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.