Postup : 2013/2637(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0265/2013

Předložené texty :

B7-0265/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/06/2013 - 8.22
CRE 12/06/2013 - 8.22
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0271

NÁVRH USNESENÍ
PDF 128kWORD 60k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0256/2013
5. 6. 2013
PE509.894v01-00
 
B7-0265/2013

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o patové situaci při přezkumu nařízení (ES) č. 1049/2001 (2013/2637(RSP))


Judith Sargentini, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE

Usnesení Evropského parlamentu o patové situaci při přezkumu nařízení (ES) č. 1049/2001 (2013/2637(RSP))  
B7‑0265/2013

Evropský parlament,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise,

–   s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise, který předložila Komise dne 30. dubna 2008 (KOM(2008)0229),

–   s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise, který předložila Komise dne 21. března 2011 (COM(2011)0137),

–  s ohledem na svou zprávu o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (přepracované znění) (KOM(2008)0229), která byla přijata dne 15. prosince 2011,

–   s ohledem na otázky předložené Radě a Komisi o patové situaci při přezkumu nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům (O-000113/2012 – B7- 0055/2012 a otázka O-000133/2012B7-0075/2012),

–   s ohledem na prohlášení Komise ze dne 21. května 2013 o patové situaci při přezkumu nařízení (ES) č. 1049/2001,

–   s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost se dále rozšířily povinnosti EU v oblasti transparentnosti a přístup k dokumentům se stal jedním ze základních práv;

B.  vzhledem k tomu, že transparentnost je klíčovým nástrojem k tomu, aby se občané mohli podílet na rozhodovacím procesu EU a mohli tento proces a činnost EU sledovat z hlediska demokratické odpovědnosti;

C. vzhledem k tomu, že transparentnost je zvláště významná v legislativních postupech, mimo jiné s ohledem na posílené pravomoci EU v oblasti trestního práva, které se dotýkají samotné podstaty základních práv; vzhledem k tomu, že Parlament několikrát požadoval zvýšení transparentnosti legislativních postupů včetně transparentnosti pracovních skupin Rady, zveřejňování právních stanovisek v legislativních postupech a větší transparentnosti třístranných jednání;

D. vzhledem k tomu, že výklad nařízení č. 1049/2001 byl značně ovlivněn judikaturou Soudního dvora Evropské unie a rozhodnutími evropského veřejného ochránce práv; vzhledem k tomu, že tato judikatura by se měla promítnout do legislativy, zvláště pokud jde o využívání důvodů pro zamítnutí přístupu v legislativních postupech, čehož se týkají věci TurcoAccess Info;

E.  vzhledem k tomu, že nařízení č. 1049/2001 je evropskými občany a evropskou veřejností vnímáno jako klíčový právní předpis poskytující prostředky k tomu, aby občané měli řádný přehled o činnosti EU; vzhledem k tomu, že uplatňování nařízení (ES) č. 1049/2001 je dosud nedokonalé, což se projevilo v několika kauzách, kterými se zabýval evropský veřejný ochránce práv;

F.  vzhledem k tomu, že Komise navrhla v roce 2008 přepracování nařízení č. 1049/2001, a vzhledem k tomu, že po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost tento návrh nestáhla; vzhledem k tomu, že Parlament náležitě informoval Komisi o nevhodnosti postupu přepracování v tomto případě, a vzhledem k tomu, že následkem toho musel sám Parlament „lisabonizovat“ navržený text;

G. vzhledem k tomu, že Komise v roce 2011 vypracovala dodatečný návrh, který pouze nepřímo rozšiřuje rozsah nařízení č. 1049/2001 na všechny orgány, instituce a jiné subjekty EU; vzhledem k tomu, že Parlament sloučil postupy z roku 2008 a 2011 do jednoho postupu;

H. vzhledem k tomu, že Parlament přijal postoj v prvním čtení dne 15. prosince 2011 a třístranná jednání byla zahájena s dánským předsednictvím v první polovině roku 2012; vzhledem k tomu, že kvůli nesouhlasu Komise s návrhy možných kompromisů je situace více než rok na mrtvém bodě;

I.   vzhledem k tomu, že kyperské ani irské předsednictví nedokázalo tuto záležitost odblokovat na úrovni Rady a začít další vyjednávání, protože kvůli nesouhlasnému stanovisku Komise musí Rada o některých bodech hlasovat jednomyslně;

J.   vzhledem k tomu, že vzhledem k rozšířeným povinnostem v oblasti transparentnosti obsaženým ve Smlouvách po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost by neměla žádná změna nařízení č. 1049/2001 snížit současnou úroveň transparentnosti;

K. vzhledem k tomu, že neschopnost dohodnout se na novém znění nařízení č. 1049/2001 by vyslala nevhodný signál občanům o povaze EU, a vzhledem k tomu, že takové selhání by oslabilo legitimitu rozhodovacího procesu EU, zvláště pak ve světle rychle se blížících klíčových evropských voleb;

1.  vyzývá všechny orgány, instituce a jiné subjekty EU k plnému uplatňování nařízení č. 1049/2001;

2.  domnívá se, že změna nařízení č. 1049/2001 by měla být prioritou pro všechny orgány EU, a lituje, že jednání uvázla na mrtvém bodě; žádá všechny orgány EU, aby spolupracovaly s cílem co nejdříve nalézt řešení;

3.  opakuje, že bude nadále usilovat o změnu nařízení č. 1049/2001, díky níž by měli evropští občané širší a lepší přístup k dokumentům EU;

4.  trvá na tom, že pozměněný text by měl, jakožto absolutní minimum, v souladu s požadavky Smlouvy explicitně rozšířit oblast působnosti nařízení na všechny orgány, instituce a jiné subjekty EU, zvýšit legislativní transparentnost, takže by využití jakýchkoli výjimek v legislativním postupu znamenalo odchylku od obecného pravidla legislativní transparentnosti, ujasnit vztah mezi transparentností a ochranou údajů a zahrnout do nařízení Aarhuskou úmluvu a neměl by omezovat definici pojmu „dokument“ ani zavádět žádné blokové výjimky;

5.  vyzývá Komisi, aby se na politické a technické úrovni plně zapojila do „lisabonizace“ nařízení (ES) 1049/2001;

6.  vyzývá Radu, aby okamžitě obnovila jednání o nařízení č. 1049/2001, přijala svůj postoj v prvním čtení a pokračovala v jednáních;

7.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

Právní upozornění - Ochrana soukromí