Procedure : 2013/2637(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0265/2013

Indgivne tekster :

B7-0265/2013

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/06/2013 - 8.22
CRE 12/06/2013 - 8.22
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0271

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 120kWORD 54k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0256/2013
5.6.2013
PE509.894v01-00
 
B7-0265/2013

på baggrund af Kommissionens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,


om dødvandet i forbindelse med revisionen af forordning (EF) nr. 1049/2001 (2013/2637(RSP))


Judith Sargentini, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om dødvandet i forbindelse med revisionen af forordning (EF) nr. 1049/2001 (2013/2637(RSP))  
B7‑0265/2013

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter,

–   der henviser til Kommissionens forslag COM(2008)0229 af 30. april 2008 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter,

–   der henviser til Kommissionens forslag COM(2011)137 af 21. marts 2011 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter,

–  der henviser til sin betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (omarbejdning) (COM(2008)0229), der blev vedtaget den 15. december 2011,

–   der henviser til forespørgslerne til Rådet og Kommissionen om dødvandet i forbindelse med revision af forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt (O-000113/2012B7‑0055/2012 og O-000133/2012B7-0075/2012),

–   der henviser til Kommissionens udtalelse af 21. maj 2013 om dødvandet i forbindelse med revisionen af forordning (EF) nr. 1049/2001,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at Lissabontraktatens ikrafttræden har forpligtet EU til at øge gennemsigtigheden yderligere og gjort aktindsigt til en grundlæggende rettighed;

B.  der henviser til, at gennemsigtighed er et vigtigt redskab til at sætte borgerne i stand til at deltage i beslutningsprocesserne i EU og til at overvåge disse processer og EU's optræden generelt ud fra synspunktet om, at EU skal stå til regnskab herfor;

C. der henviser til, at gennemsigtighed er endnu vigtigere i lovgivningsprocedurer, bl.a. set i lyset af EU's øgede beføjelser inden for kriminalretten, der berører de allermest centrale spørgsmål vedrørende grundlæggende rettigheder; der henviser til, at Parlamentet ved flere lejligheder har efterlyst øget gennemsigtighed i lovgivningsproceduren, herunder med hensyn til Rådets arbejdsgrupper, offentliggørelse af juridiske udtalelser i lovgivningsmæssige procedurer, såvel som øget gennemsigtighed i institutionernes trepartsforhandlinger;

D. der henviser til, at Den Europæiske Unions Domstols og Den Europæiske Ombudsmands retspraksis har bidraget betydeligt til fortolkningen af forordning (EF) nr. 1049/2001; der henviser til, at en sådan retspraksis, navnlig vedrørende anvendelsen af årsager til ikke-anerkendelse i lovgivningsmæssige procedurer, f.eks. sagerne Turco og Access Info, bør være afspejlet i lovgivningen;

E.  der henviser til, at forordning (EF) nr. 1049/2001 af unionsborgerne og offentligheden opfattes som en central retsakt, der indeholder redskaberne til at holde ordentligt øje med EU's handlinger; der henviser til, at anvendelsen af forordning (EF) nr. 1049/2001 stadigvæk er nødt til at blive forbedret, hvilket adskillige sager, som Ombudsmanden har behandlet, vidner om;

F.  der henviser til, at Kommissionen i 2008 foreslog en omarbejdning af forordning (EF) nr. 1049/2001, og at den ikke trak dette forslag tilbage efter Lissabontraktatens ikrafttræden; der henviser til, at Parlamentet på behørig vis underrettede Kommissionen om, at det var uhensigtsmæssigt at bruge omarbejdningsproceduren, og der henviser til, at Parlamentet som følge heraf selv havde tilpasset den foreslåede tekst til Lissabontraktaten;

G. der henviser til, at Kommissionen i 2011 fremsatte et yderligere forslag, der kun implicit udvider anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1049/2001 til alle EU-institutioner, ‑agenturer og ‑organer; der henviser til, at Parlamentet lagde procedurerne fra 2008 og 2011 sammen til en fælles procedure;

H. der henviser til, at Parlamentet vedtog sin holdning ved førstebehandlingen den 15. december 2011, og at trepartsforhandlingerne blev indledt under det danske formandskab i første halvdel af 2012; der henviser til, at Kommissionen ikke var enig i de foreslåede mulige kompromisser, hvilket har haft til følge, at der har hersket dødvande i mere end et år;

I. der henviser til, at det cypriotiske og det irske formandskab ikke har kunnet løse op for situationen i Rådet og indlede yderligere forhandlinger på grund af modstand fra Kommissionen, hvilket udløser et krav om enstemmighed i Rådet på visse områder;

J.   der henviser til, at der med Lissabontraktatens ikrafttræden indførtes øgede krav om gennemsigtighed i traktaterne, og at en revision af forordning (EF) nr. 1049/2001 derfor ikke må sænke det nuværende gennemsigtighedsniveau;

K. der henviser til, at det ville være at sende et forkert signal om EU til dets borgere, hvis man ikke når til enighed om en ny version af forordning (EF) nr. 1049/2001, og til, at man dermed ville underminere legitimiteten i EU's beslutningstagen, navnlig i lyset af valget til Europa-Parlamentet, som nærmer sig hastigt;

1.  opfordrer alle Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer til at gennemføre forordning (EF) nr. 1049/2001 til fulde;

2.  mener, at ændringen af forordning (EF) nr. 1049/2001 bør have høj prioritet hos alle EU-institutioner, og beklager det dødvande, der er skabt; beder samtlige EU-institutioner om at arbejde sammen om at finde en vej ud af dødvandet så hurtigt som muligt;

3.  bekræfter på ny sit engagement i revisionen af forordning (EF) nr. 1049/2001, som generelt betragtet bør give unionsborgerne en mere omfattende og forbedret adgang til EU-dokumenter og -oplysninger;

4.  insisterer på, at en ændret tekst som et absolut minimum og i overensstemmelse med traktatens krav udtrykkeligt bør udvide anvendelsesområdet til at omfatte alle EU-institutioner, kontorer og agenturer, bør øge åbenheden i lovgivningsarbejdet, hvorved enhver anvendelse af undtagelser i lovgivningsproceduren bør være en undtagelse fra den generelle regel om åbenhed i lovgivningsarbejdet, bør afklare forholdet mellem gennemsigtighed og databeskyttelse, bør medtage Århuskonventionen, ikke bør omfatte en begrænsning af definitionen på begrebet “dokument” og ikke bør indføre nogen gruppeundtagelser;

5.  opfordrer Kommissionen til at engagere sig fuldt ud på både politisk og teknisk plan med hensyn til at tilpasse forordning (EF) nr. 1049/2001 til Lissabontraktaten;

6.  opfordrer Rådet til straks at genstarte drøftelser om forordning (EF) nr. 1049/2001, at vedtage en førstebehandlingsholdning og at forsætte forhandlingerne;

7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik