Menetlus : 2013/2637(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0265/2013

Esitatud tekstid :

B7-0265/2013

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/06/2013 - 8.22
CRE 12/06/2013 - 8.22
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0271

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 116kWORD 51k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0256/2013
5.6.2013
PE509.894v01-00
 
B7-0265/2013

komisjoni avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2


Ummikseis määruse (EÜ) nr 1049/2001 läbivaatamisel (2013/2637(RSP))


Judith Sargentini, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger fraktsiooni Verts/ALE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon ummikseisu kohta määruse (EÜ) nr 1049/2001 läbivaatamisel (2013/2637(RSP))  
B7‑0265/2013

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele,

–   võttes arvesse komisjoni 30. aprilli 2008. aasta ettepanekut COM(2008)0229 võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele,

–   võttes arvesse komisjoni 21. märtsi 2011. aasta ettepanekut COM(2011)0137 võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele,

–  võttes arvesse oma 15. detsembril 2011. aastal vastu võetud raportit ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (uuesti sõnastatud) (COM(2008)0229),

–   võttes arvesse nõukogule ja komisjonile esitatud küsimusi ummikseisu kohta dokumentidele juurdepääsu käsitleva määruse (EÜ) nr 1049/2001 läbivaatamisel (O-000113/2012 – B7- 0055/2012 ja O-000133/2012B7-0075/2012),

–   võttes arvesse komisjoni 21. mai 2013. aasta avaldust ummikseisu kohta määruse (EÜ) nr 1049/2001 läbivaatamisel,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et Lissaboni lepingu jõustumine suurendas veelgi ELi läbipaistvuskohustust ja sätestas dokumentidele juurdepääsu põhiõigusena;

B.  arvestades, et läbipaistvus on oluline vahend, mis võimaldab kodanikel osaleda ELi otsustamisprotsessis ja selle protsessi ning laiemalt ELi meetmete järelevalves aruandekohustuse seisukohalt;

C. arvestades, et läbipaistvus on veelgi olulisem seadusandlikus menetluses, pidades muu hulgas silmas ELi suuremaid õigusi kriminaalõiguse valdkonnas, mis mõjutavad põhiõiguste keskseid aspekte; arvestades, et Euroopa Parlament on korduvalt nõudnud suuremat läbipaistvust seadusandlikus menetluses, sealhulgas läbipaistvust nõukogu töörühmade osas, juriidiliste seisukohtade avaldamist seadusandlikus menetluses ja suuremat läbipaistvust kolmepoolsetel läbirääkimistel;

D. arvestades, et Euroopa Liidu Kohtu praktika ja Euroopa Ombudsman on oluliselt mõjutanud määruse nr 1049/2001 mõistmist; arvestades, et selline kohtupraktika peaks kajastuma õigusaktides, eriti kui on tegu mittetunnustamise põhjenduse kasutamisega seadusandlikes menetlustes, nagu Turco ja Access Info kohtuasjades;

E.  arvestades, et ELi kodanikud ja üldsus peavad määrust nr 1049/2001 peamiseks õigusaktiks, millega antakse vahendid ELi meetmetest nõuetekohase ülevaate saamiseks; arvestades, et määruse nr 1049/2001 kohaldamist tuleb veel parandada, nagu mitmed ombudsmani käsitletud juhtumid on näidanud;

F.  arvestades, et komisjon tegi 2008. aastal ettepaneku määruse nr 1049/2011 uuesti sõnastamiseks, ning arvestades, et komisjon ei võtnud ettepanekut pärast Lissaboni lepingu jõustumist tagasi; arvestades, et Euroopa Parlament teavitas komisjoni nõuetekohaselt sellest, et uuesti sõnastamise menetluse kasutamine ei ole asjakohane, ning arvestades, et seetõttu tuli parlamendil endal esildatud tekst Lissaboni lepinguga kooskõlla viia;

G. arvestades, et komisjon esitas 2011. aastal täiendava ettepaneku, millega laiendatakse määruse nr 1049/2001 kohaldamisala ainult kaudselt kõigile ELi institutsioonidele, büroodele, ametitele ja organitele; arvestades, et parlament liitis 2008. ja 2011. aasta menetlused üheks menetluseks;

H. arvestades, et Euroopa Parlament võttis esimese lugemise seisukoha vastu 15. detsembril 2011. aastal ja kolmepoolseid läbirääkimisi alustati Taani eesistumise ajal 2012. aasta esimesel poolel; arvestades, et komisjon ei nõustunud kompromissettepanekutega, mistõttu on ummikseis kestnud üle aasta;

I.   arvestades, et Küprose ja Iirimaa eesistumise ajal ei suudetud nõukogus komisjoni vastuseisu tõttu selles küsimuses takistusi kõrvaldada ega läbirääkimisi uuesti alustada, mistõttu on nõukogus teatavates punktides nõutav ühehäälne otsus;

J.   arvestades, et aluslepingutesse Lissaboni lepingu jõustumise tulemusel lisatud suurema läbipaistvuse kohustuste tõttu ei tohiks määruse nr 1049/2001 läbivaatamine läbipaistvust praegusega võrreldes vähendada;

K. arvestades, et suutmatus määruse nr 1049/2001 uues versioonis kokku leppida saadaks kodanikele vale signaali ELi olemuse kohta, ning arvestades, et see õõnestaks otsuste tegemise legitiimsust ELis, eriti arvestades kiirelt lähenevaid olulisi Euroopa Parlamendi valimisi;

1.  kutsub kõiki ELi institutsioone, büroosid, organeid ja ameteid üles määrust nr 1049/2001 täielikult rakendama;

2.  on seisukohal, et määruse nr 1049/2001 muutmine peaks olema kõigi ELi institutsioonide prioriteet, ning peab tekkinud ummikseisu kahetsusväärseks; palub kõigil ELi institutsioonidel teha koostööd võimalikult kiire lahenduse leidmiseks;

3.  kinnitab endale võetud kohustust vaadata läbi määrus nr 1049/2001, mis peaks ELi kodanikele üldiselt andma ulatuslikuma ja parema juurdepääsu ELi dokumentidele;

 

4.  toonitab, et muudetud tekst peaks kooskõlas aluslepingu nõuetega vähemalt: selgesõnaliselt laiendama kohaldamisala kõigile ELi institutsioonidele, büroodele ja ametitele; suurendama seadusandliku protsessi läbipaistvust selliselt, et seadusandlikus menetluses tehtavate mis tahes erandite kasutamine oleks erand üldreeglist, milleks on seadusandliku protsessi läbipaistvus; selgitama läbipaistvuse ja andmekaitse vahelist seost; sisaldama Århusi konventsiooni; mitte sisaldama mõiste „dokument” piiranguid; mitte kehtestama grupierandeid;

5.  kutsub komisjoni üles osalema täielikult nii poliitilisel kui ka tehnilisel tasandil määruse nr 1049/2001 Lissaboni lepinguga kooskõlla viimises;

6.  kutsub nõukogu üles taasalustama viivitamata määrust nr 1049/2001 käsitlevaid arutelusid, võtma vastu parlamendi esimese lugemise seisukoha ning jätkama läbirääkimisi;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika