Procedūra : 2013/2637(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0265/2013

Iesniegtie teksti :

B7-0265/2013

Debates :

Balsojumi :

PV 12/06/2013 - 8.22
CRE 12/06/2013 - 8.22
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0271

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 129kWORD 58k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0256/2013
5.6.2013
PE509.894v01-00
 
B7-0265/2013

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu


par strupceļu Regulas (EK) Nr. 1049/2001 pārskatīšanā (2013/2637(RSP))


Judith Sargentini, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger, Verts/ALE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par strupceļu Regulas (EK) Nr. 1049/2001 pārskatīšanā (2013/2637(RSP))  
B7-0265/2013

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regulu (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem,

–   ņemot vērā Komisijas 2008. gada 30. aprīļa priekšlikumu (COM(2008)0229) Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem,

–   ņemot vērā Komisijas 2011. gada 21. marta priekšlikumu (COM(2011)0137) Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem,

–  ņemot vērā 2011. gada 15. decembrī pieņemto Parlamenta ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (pārstrādāta redakcija) (COM(2008)0229),

–   ņemot vērā jautājumus Padomei un Komisijai par strupceļu Regulas (EK) Nr. 1049/2001 par piekļuvi dokumentiem pārskatīšanā (O-000113/2012B7-0055/2012 un O-000133/2012B7-0075/2012),

–   ņemot vērā Komisijas 2013. gada 21. maija paziņojumu par strupceļu Regulas (EK) Nr. 1049/2001 pārskatīšanā,

–   ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu un 110. panta 2. punktu,

A. tā kā līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā tika pastiprinātas ES pārredzamības prasības un piekļuve dokumentiem tika noteikta par pamattiesībām;

B.  tā kā pārredzamība ir būtisks instruments, ar ko pilsoņiem sniedz iespēju piedalīties ES lēmumu pieņemšanas procesā, kā arī no pārskatatbildības viedokļa uzraudzīt šo procesu un ES darbības kopumā;

C. tā kā pārredzamība īpaši būtiska ir likumdošanas procedūrās, cita starpā ņemot vērā arī pastiprinātās ES prerogatīvas krimināltiesību jomā, un tas ietekmē pamattiesību pašu kodolu; tā kā Parlaments vairākkārt ir prasījis pastiprināt likumdošanas procedūru pārredzamību, tostarp pārredzamību saistībā ar Padomes darba grupām, juridisku atzinumu publicēšanu likumdošanas procedūru laikā un lielāku pārredzamību attiecībā uz trialogiem;

D. tā kā Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Ombuda judikatūra būtiski ietekmēja Regulas Nr. 1049/2001 interpretāciju; tā kā šāda judikatūra, jo īpaši attiecībā uz neatzīšanas pamatojuma izmantošanu likumdošanas procedūrā, piemēram, Turco un Access Info lietā, ir jāatspoguļo likumdošanā;

E.  tā kā ES pilsoņi un ES sabiedrība Regulu Nr. 1049/2001 uztver kā pamata tiesību aktu, ar ko nodrošina instrumentus pienācīgai ES darbību pārraudzīšanai; tā kā Regulas Nr. 1049/2001 piemērošana vēl aizvien ir jāuzlabo, par ko liecina vairākas ombuda izskatītās lietas;

F.  tā kā 2008. gadā Komisija ierosināja pārstrādāt Regulu Nr. 1049/2001 un tā kā pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā Komisija šo priekšlikumu neatsauca; tā kā Parlaments ir pienācīgi informējis Komisiju par to, ka nav atbilstīgi izmantot pārstrādāšanas procedūru, un tā kā līdz ar to Parlamentam nācās pašam saskaņot ierosināto tekstu ar Lisabonas līgumu;

G. tā kā 2011. gadā Komisija iesniedza papildu priekšlikumu, ar ko tikai netieši paplašina Regulas Nr. 1049/2001 piemērošanas jomu, to attiecinot uz visām ES iestādēm, birojiem, aģentūrām un struktūrām; tā kā Parlaments 2008. un 2011. gada procedūras apvienoja vienā procedūrā;

H. tā kā Parlaments 2011. gada 15. decembrī pieņēma pirmā lasījuma nostāju un 2012. gada pirmajā pusgadā sākās trialoga sarunas ar Dānijas prezidentūru; tā kā Komisija nepiekrita ierosinātajiem iespējamiem kompromisiem, un līdz ar to procedūra tika apturēta uz vairāk nekā gadu;

I. tā kā Kipras un Īrijas prezidentūra nespēja atbloķēt šo jautājumu Padomē un sākt turpmākas sarunas, jo Komisija izrādīja pretestību, un līdz ar to Padomē par atsevišķiem jautājumiem ir jāpanāk vienprātība;

J.   tā kā pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā Līgumos ir ietvertas pastiprinātas pārredzamības prasības, ar jebkādu Regulas Nr. 1049/2001 pārskatīšanu nedrīkst pazemināt pašreizējo pārredzamības līmeni;

K. tā kā nespēja vienoties par jaunu Regulas Nr. 1049/2001 redakciju būtu slikts signāls pilsoņiem attiecībā uz ES būtību un tā kā šāda nespēja apdraudētu ES lēmumu pieņemšanas leģitimitāti, jo īpaši ņemot vērā tik būtiskās Eiropas Parlamenta vēlēšanas, kas strauji tuvojas,

1.  aicina visas ES iestādes, birojus, struktūras un aģentūras pilnībā īstenot Regulu Nr. 1049/2001;

2.  uzskata, ka Regulas Nr. 1049/2001 grozīšanai ir jākļūst par prioritāti visām ES iestādēm, birojiem, struktūrām un aģentūrām, un pauž nožēlu par strupceļu, kādā nonākusi šīs regulas pārskatīšana; prasa visām ES iestādēm sadarboties, lai pēc iespējas drīz rastu izeju no šā strupceļa;

3.  vēlreiz apstiprina apņemšanos pārskatīt Regulu Nr. 1049/2001, kam kopumā vajadzētu nodrošināt ES pilsoņiem plašāku un labāku piekļuvi ES dokumentiem un informācijai;

4.  uzstāj, ka grozītajam tekstam obligāti un saskaņā ar Līguma prasībām ir nepārprotami jāpaplašina regulas piemērošanas joma, to attiecinot uz visām ES iestādēm, birojiem un aģentūrām, jāuzlabo likumdošanas pārredzamība, nosakot, ka jebkuru izņēmumu ieviešanai likumdošanas procedūrā jābūt izņēmumam no likumdošanas pārredzamības vispārējā noteikuma, jāprecizē attiecības starp pārredzamību un datu aizsardzību un jāietver Orhūsas konvencija, kā arī tas nedrīkst ierobežot jēdziena „dokuments” definīciju un ar to nedrīkst ieviest nekādus grupveida atbrīvojumus;

5.  aicina Komisiju gan politiskā, gan tehniskā līmenī pilnībā iesaistīties Regulas Nr. 1049/2001 saskaņošanā ar Lisabonas līgumu;

6.  aicina Padomi nekavējoties atsākt debates par Regulu Nr. 1049/2001, lai pieņemtu nostāju pirmajā lasījumā un turpinātu sarunas;

7.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika