Propunere de rezoluţie - B7-0266/2013Propunere de rezoluţie
B7-0266/2013

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la impasul înregistrat în procesul de revizuire a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001

5.6.2013 - (2013/2637(RSP))

depusă pe baza declarației Comisiei
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Søren Bo Søndergaard, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat în numele Grupului GUE/NGL

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0256/2013

Procedură : 2013/2637(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0266/2013
Texte depuse :
B7-0266/2013
Dezbateri :
Texte adoptate :

B7‑0266/2013

Rezoluția Parlamentului European referitoare la impasul înregistrat în procesul de revizuire a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001

(2013/2637(RSP))

Parlamentul European,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei,

–   având în vedere propunerea Comisiei din 30 aprilie 2008 de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (COM(2008)0229),

–   având în vedere propunerea Comisiei din 21 martie 2011 de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (COM(2011)0137),

–   având în vedere raportul său din 15 decembrie 2011 referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (reformare) (COM(2008)0229),

–   având în vedere întrebările adresate Consiliului și Comisiei referitoare la impasul înregistrat în procesul de revizuire a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 privind accesul la documente (O‑000113/B7‑0055/2012 și O‑000133/2012B7‑0075/2012),

–   având în vedere declarația Comisiei din 21 mai 2013 privind impasul înregistrat în procesul de revizuire a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona a sporit obligațiile de transparență la nivelul UE și a consacrat dreptul de acces la documente ca un drept fundamental;

B.  întrucât transparența este un instrument esențial care permite cetățenilor să participe la procesul decizional de la nivelul UE și să monitorizeze acest proces și acțiunile UE în general, din punctul de vedere al răspunderii;

C. întrucât transparența este chiar mai importantă în cadrul procedurilor legislative, ținând cont, printre altele, de prerogativele sporite ale UE în domeniul dreptului penal, care afectează aspectele principale ale drepturilor fundamentale; întrucât Parlamentul a solicitat în repetate rânduri o transparență sporită în procedura legislativă, inclusiv în ceea ce privește grupurile de lucru ale Consiliului, publicarea avizelor juridice în procedurile legislative și mai multă transparență în cadrul trilogurilor;

D. întrucât jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și Ombudsmanul European au influențat substanțial interpretarea Regulamentului (CE) nr. 1049/2001; întrucât jurisprudența menționată, în special în ceea ce privește utilizarea motivelor de nerecunoaștere în procedurile legislative, cum ar fi Turco și Access Info, ar trebui să fie reflectată în legislație;

E.  întrucât Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 este perceput de cetățenii europeni și publicul din UE ca un element-cheie al legislației, oferind instrumente ce permit o imagine de ansamblu adecvată asupra activităților UE; întrucât aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 poate fi în continuare îmbunătățită, așa cum arată mai multe cazuri de care s-a ocupat Ombudsmanul;

F.  întrucât în 2008 Comisia a propus o reformare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001, propunere pe care nu a retras-o după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona; întrucât Parlamentul a informat în mod adecvat Comisia despre faptul că procedura de reformare nu era adecvată și, în consecință, Parlamentul a trebuit să adapteze el însuși textul propus la Tratatul de la Lisabona;

G. întrucât în 2011 Comisia a prezentat o nouă propunere care doar extinde implicit domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 la toate instituțiile, oficiile, agențiile și organele UE; întrucât Parlamentul a reunit procedurile din 2008 și 2011 într-una singură;

H. întrucât Parlamentul și-a adoptat poziția în prima lectură la 15 decembrie 2011, iar trilogurile au început sub Președinția daneză, în prima jumătate a lui 2012; întrucât Comisia nu a fost de acord cu posibilele compromisuri propuse, motiv pentru care procedura este în impas de mai mult de un an;

I.   întrucât Președinția cipriotă și Președinția irlandeză nu au fost în măsură să deblocheze situația în Consiliu și să lanseze noi negocieri, din cauza rezistenței Comisiei, care determină necesitatea de a obține unanimitatea în Consiliu pentru anumite aspecte;

J.   întrucât, date fiind obligațiile de transparență impuse de tratate după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, revizuirea Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 nu ar trebui să reducă nivelul actual de transparență;

K. întrucât absența unui acord asupra unei noi versiuni a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 ar transmite un semnal negativ despre natura UE cetățenilor săi, iar acest eșec ar submina legitimitatea procesului decizional în UE, în special ținând seama că se apropie rapid alegeri europene cheie,

1.  solicită tuturor instituțiilor, oficiilor, organelor și agențiilor UE să aplice integral Regulamentul (CE) nr. 1049/2001;

2.  consideră că modificarea Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 ar trebui să reprezinte o prioritate pentru toate instituțiile UE și regretă blocajul care a fost creat; solicită tuturor instituțiilor UE să colaboreze pentru a găsi o soluție cât mai curând posibil;

3.  își reafirmă angajamentul față de revizuirea Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 care ar trebui, în ansamblu, să le ofere cetățenilor UE un acces mai larg și îmbunătățit la documentele UE;

4.  își reafirmă poziția exprimată în primă lectură, la 15 decembrie 2011 (T7-0580/2011), ca punct de plecare pentru negocieri; subliniază în special faptul că textul modificat, ca minim absolut și în conformitate cu cerințele din tratat ar trebui să extindă în mod explicit domeniul de aplicare la toate instituțiile, oficiile și agențiile UE, să sporească transparența legislativă, astfel încât orice derogare de la regula generală de transparență legislativă în procedurile legislative să constituie o excepție; să clarifice relația dintre transparență și protecția datelor, să includă Convenția de la Aarhus, să prevadă transparența documentelor provenite de la statele membre, să includă avizele serviciilor juridice elaborate în cursul procedurii legislative, să prevadă transparența financiară a fondurilor UE (inclusiv la nivel de state membre), să sporească transparența în ceea ce privește obținerea de consultanță externă de specialitate, să nu includă o limitare a definiției termenului „document” și să nu introducă exceptări pe categorii;

5.  solicită Comisiei să se implice pe deplin, la nivel politic și la nivel tehnic, în adaptarea la tratatul de la Lisabona a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001;

6.  solicită Consiliului să reînceapă de îndată dezbaterile privind Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, să își adopte poziția în primă lectură și să continue negocierile;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și parlamentelor și guvernelor statelor membre.