Postup : 2013/2637(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0266/2013

Predkladané texty :

B7-0266/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/06/2013 - 8.22
CRE 12/06/2013 - 8.22
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0271

NÁVRH UZNESENIA
PDF 124kWORD 58k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0256/2013
5.6.2013
PE509.895v01-00
 
B7-0266/2013

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o zablokovaní revízie nariadenia (ES) č. 1049/2001 (2013/2637(RSP))


Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Søren Bo Søndergaard, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o zablokovaní revízie nariadenia (ES) č. 1049/2001 (2013/2637(RSP))  
B7‑0266/2013

Európsky parlament,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie,

–   so zreteľom na návrh Komisie COM(2008)0229 z 30. apríla 2008 na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie,

–   so zreteľom na návrh Komisie COM(2011)0137 z 21. marca 2011 na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie,

–   so zreteľom na svoju správu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (prepracované znenie) (COM(2008)0229), prijatú 15.decembra 2011,

–   so zreteľom na otázky položené Rade a Komisii v súvislosti so zablokovaním revízie nariadenia (ES) č. 1049/2001 o prístupe k dokumentom (O-000113/2012B7-0055/2012 (a O-000133/2012 – B7 -0075/2012),

–   so zreteľom na vyhlásenie Komisie z 21. mája 2013 o zablokovaní revízie nariadenia (ES) č. 1049/2001,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy bola ďalej posilnená povinnosť v súvislosti s transparentnosťou v EÚ a prístup k dokumentom bol upravený ako základné právo;

B.  keďže transparentnosť je základným nástrojom, ktorý umožňuje občanom zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ a takisto všeobecne sledovať tento proces a činnosť EÚ z hľadiska zodpovednosti;

C. keďže transparentnosť je ešte dôležitejšia v legislatívnych postupoch, okrem iného v súvislosti s rozšírenými výsadami EÚ v oblasti trestného práva, ktoré majú vplyv na samotnú podstatu základných práv; keďže Európsky parlament už viackrát žiadal väčšiu transparentnosť legislatívneho postupu vrátane transparentnosti, pokiaľ ide o pracovné skupiny Rady, zverejňovanie právnych stanovísk v legislatívnych postupoch, ako aj väčšiu transparentnosť v „trojstranných rokovaniach“;

D. keďže judikatúra Súdneho dvora Európskej únie a európsky ombudsman výrazne ovplyvňujú chápanie nariadenia č 1049/2001; keďže táto judikatúra by sa mala odraziť v legislatíve, najmä pokiaľ ide o použitie dôvodov neuznania v legislatívnom postupe, ako napr. vo veciach Turco a Access Info;

E.  keďže občania EÚ a verejnosť EÚ vnímajú nariadenie č. 1049/2001 ako kľúčový právny predpis, ktorý poskytuje nástroje na riadny prehľad činnosti EÚ; keďže vykonávanie nariadenia č. 1049/2001 sa musí ešte zlepšiť, o čom svedčí niekoľko prípadov, ktorými sa zaoberal ombudsman;

F.  keďže v roku 2008 navrhla Komisia prepracovanie nariadenia 1049/2001 a nestiahla tento návrh po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy; keďže Parlament riadne informoval Komisiu o nevhodnosti použitia postupu prepracovania a keďže Parlament musel preto sám upravovať znenie predkladaného textu podľa Lisabonskej zmluvy;

G. keďže v roku 2011 Komisia predložila ďalší návrh, ktorý iba implicitne rozširuje pôsobnosť nariadenia č. 1049/2001 na všetky inštitúcie, úrady, agentúry a subjekty EÚ; keďže Parlament zlúčil postupy z roku 2008 a 2011 do jednotného postupu;

H. keďže Parlament prijal pozíciu v prvom čítaní 15. decembra 2011 a trojstranné rokovania sa začali počas dánskeho predsedníctva v prvej polovici roku 2012; keďže Komisia nesúhlasila s navrhovanými možnými kompromismi, čo viedlo k pozastaveniu, ktoré trvá dlhšie než jeden rok;

I.   keďže cyperskému ani írskemu predsedníctvu sa nepodarilo túto vec v Rade odblokovať a začať ďalšie rokovania v dôsledku odporu Komisie, čo vedie k nutnosti dosiahnuť jednomyseľnosť v Rade o určitých bodoch;

J.   keďže vzhľadom na povinnosť zvýšenej transparentnosti v zmluvách po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti by žiadna revízia nariadenia č. 1049/2001 nemala znížiť súčasnú úroveň transparentnosti;

K. keďže neschopnosť dohodnúť sa na novom znení nariadenia č. 1049/2001 by bol pre občanov zlý signál o charaktere EÚ a keďže takéto zlyhanie by ohrozilo legitímnosť rozhodovania na úrovni EÚ, najmä vzhľadom na rýchlo sa blížiace dôležité voľby do Európskeho parlamentu;

1.  vyzýva všetky inštitúcie, úrady, subjekty a agentúry EÚ, aby plne vykonávali nariadenie č. 1049/2001;

2.  domnieva sa, že pozmeňujúce nariadenie č. 1049/2001 by malo byť prioritou pre všetky inštitúcie EÚ, a vyjadruje poľutovanie nad zablokovaním, ku ktorému došlo; žiada všetky inštitúcie EÚ, aby sa spoločne snažili čo najskôr nájsť riešenie;

3.  opätovne potvrdzuje svoj záväzok k prepracovaniu nariadenia č. 1049/2001, ktoré by malo občanom EÚ poskytnúť celkovo širší a lepší prístup k dokumentom EÚ;

4.  opätovne potvrdzuje svoju pozíciu z prvého čítania v znení prijatom 15. decembra 2011 (EP-PE_TC1-COD(2008)0090) ako východiskovú pozíciu pre rokovania; zdôrazňuje najmä, že zmenený text by ako absolútne minimum a v súlade s požiadavkami zmluvy mal: rozšíriť explicitne rozsah pôsobnosti na všetky inštitúcie, úrady a agentúry EÚ; zvýšiť legislatívnu transparentnosť, pričom každé použitie výnimiek v legislatívnom postupe by malo byť výnimkou zo všeobecného pravidla o legislatívnej transparentnosti; objasniť vzťah medzi transparentnosťou a ochranou údajov; zahrnúť Aarhuský dohovor; ustanoviť transparentnosť dokumentov pochádzajúcich z členských štátov; zahŕňať stanoviská právnych služieb vypracované v priebehu legislatívneho procesu, stanoviť finančnú transparentnosti fondov EÚ (a to aj na úrovni členských štátov) a zvýšiť transparentnosť, pokiaľ ide o získavanie externých odborných posudkov; nemal by obsahovať obmedzenia týkajúce sa definovania „dokumentu“ a nemal by zavádzať žiadne skupinové výnimky;

5.  vyzýva Komisiu, aby sa plne venovala úprave nariadenia č. 1049/2001 podľa Lisabonskej zmluvy na politickej i technickej úrovni;

6.  vyzýva Radu, aby bezodkladne znovu začala rokovania o nariadení č. 1049/2001, aby prijala svoju pozíciu v prvom čítaní a pokračovala v rokovaniach;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia