Predlog resolucije - B7-0266/2013Predlog resolucije
B7-0266/2013

PREDLOG RESOLUCIJE o reviziji Uredbe (ES) št. 1049/2001 na mrtvi točki

5.6.2013 - (2013/2637(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi Komisije
v skladu s členom 110(2) Poslovnika

Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Søren Bo Søndergaard, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0256/2013

Postopek : 2013/2637(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0266/2013
Predložena besedila :
B7-0266/2013
Razprave :
Sprejeta besedila :

B7‑0266/2013

Resolucija Evropskega parlamenta o reviziji Uredbe (ES) št. 1049/2001 na mrtvi točki

(2013/2637(RSP))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije,

 

–   ob upoštevanju predloga Komisije z dne 30. aprila 2008 o Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (COM(2008)0229),

–   ob upoštevanju predloga Komisije z dne 21. marca 2011 o Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (COM(2011)0137),

 

–   ob upoštevanju svojega poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (prenovitev) (COM(2008)0229), ki je bilo sprejeto 15. decembra 2011,

 

–   ob upoštevanju vprašanj Svetu in Komisiji o reviziji Uredbe (ES) št. 1049/2001 na mrtvi točki glede dostopa do dokumentov (O-000113/2012 – B7- 0055/2012 in O-000133/2012B7-0075/2012),

–   ob upoštevanju izjave Komisije z dne 21. maja 2013 o reviziji Uredbe (ES) št. 1049/2001 na mrtvi točki,

–   ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker so se z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe dodatno okrepile obveznosti EU glede preglednosti, dostop do dokumentov pa je v njej zapisan kot temeljna pravica;

B.  ker je preglednost bistveno orodje, ki državljanom omogoča, da sodelujejo pri postopku sprejetja odločitev EU in spremljajo ta postopek in na splošno ukrepe EU z vidika odgovornosti;

C. ker je preglednost še pomembnejša v zakonodajnih postopkih, tudi ob upoštevanju okrepljenih pristojnosti EU na področju kazenskega prava, ki zadevajo bistvo temeljnih pravic; ker je Parlament večkrat pozval k večji preglednosti zakonodajnih postopkov, med drugim tudi k preglednosti delovanja delovnih skupin Sveta, objavljanja pravnih mnenj ter večji preglednosti pri tristranskih pogovorih;

D. ker je sodna praksa Sodišča Evropske unije in Evropskega varuha človekovih pravic precej vplivala na razumevanje Uredbe št. 1049/2001; ker bi bilo treba v zakonodaji upoštevati takšno sodno prakso, na primer primera Turco in Access Info, zlasti v zvezi s sklicevanjem na razloge za nepriznavanje v zakonodajnih postopkih;

E.  ker je Uredba št. 1049/2001 za državljane in javnost EU ključni zakonodajni dokument, ki zagotavlja orodje za ustrezen pregled nad ukrepi EU; ker je treba izvajanje te uredbe še izboljšati, kot se je izkazalo v več primerih, ki jih je obravnaval Evropski varuh človekovih pravic;

F.  ker je leta 2008 Komisija predlagala prenovitev Uredbe 1049/2001 in ker tega predloga po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe ni umaknila; ker je Parlament ustrezno obvestil Komisijo o neprimerni uporabi postopka prenovitve in je zato moral sam predlagano besedilo "lizbonizirati";

G. ker je Komisija leta 2011 pripravila dodaten predlog, ki zgolj posredno povečuje področje uporabe Uredbe št. 1049/2001 na vse institucije, urade, agencije in organe EU; ker je Parlament postopke iz let 2008 in 2011 združil v en sam postopek;

H. ker je Parlament sprejel svoje stališče v prvi obravnavi 15. decembra 2011, tristranski pogovori pa so se začeli z danskim predsedovanjem v prvi polovici leta 2012; ker se Komisija s predlaganimi kompromisi ni strinjala, kar je privedlo do mrtve točke, ki traja že več kot eno leto;

I.   ker med ciprskim in irskim predsedovanjem zaradi nepripravljenosti Komisije ni bilo mogoče zadeve v Svetu premakniti z mrtve točke in nadaljevati pogajanj, zaradi česar se je pojavila zahteva po soglasju v Svetu glede nekaterih točk;

J.   ker revizija Uredbe 1049/2001 zaradi obveznosti glede preglednosti, ki so bile vključene v Pogodbo po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, ne bi smela zmanjšati sedanje stopnje preglednosti;

K. ker bi zaradi neuspeha pri dogovoru o novi različici Uredbe št. 1049/2001 poslali državljanom napačno sporočilo o naravi EU in ker bi takšen neuspeh spodkopal legitimnost odločanja EU zlasti glede na hitro se bližajoče odločujoče evropske volitve;

1.  poziva vse institucije, urade, organe in agencije EU, naj dosledno izvajajo Uredbo št. 1049/2001;

2.  meni, da bi morala biti sprememba Uredbe št. 1049/2001 prednostna naloga vseh institucij EU, in obžaluje, da se ta ne premakne z mrtve točke; poziva vse institucije EU, naj si skupaj prizadevajo za čimprejšnjo rešitev;

3.  se ponovno zavezuje k reviziji Uredbe št. 1049/2001, ki bi državljanom EU na splošno zagotovila večji in boljši dostop do dokumentov EU;

4.  potrjuje svoje stališče, ki ga je sprejel v prvi obravnavi 15. Decembra 2011 (EP-PE_TC1-COD(2008)0090) in ki bi moralo biti izhodiščna točka za pogajanja; poudarja, da bi moralo spremenjeno besedilo, kot absolutni minimum, v skladu z zahtevami iz Pogodbe izrecno povečati področje uporabe na vse institucije, urade in agencije EU, okrepiti preglednost zakonodaje, pri čemer bi morala biti vsaka uporaba izjem v zakonodajnih postopkih izjema od splošnega pravila o preglednosti zakonodaje, pojasniti odnos med preglednostjo in varovanjem podatkov, vključiti Aarhuško konvencijo, zagotoviti preglednost dokumentov, ki izhajajo iz držav članic, zajemati mnenja pravnih služb, pripravljena v teku zakonodajnega postopka, zagotoviti finančno preglednost uporabe sredstev EU (tudi na ravni držav članic) in okrepiti preglednost pri pridobivanju zunanjega strokovnega znanja ter ne bi smelo vsebovati omejitev pri opredelitvi "dokumentov" in uvajati skupinskih izjem;

5.  poziva Komisijo, naj se tako na politični kot tehnični ravni v celoti zavzame za "lizbonizacijo" Uredbe št. 1049/2001;

6.  poziva Svet, naj nemudoma obnovi razpravo o Uredbi št. 1049/2001, sprejme stališče Parlamenta iz prve obravnave in nadaljuje pogajanja;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.