Predlog resolucije - B7-0270/2013Predlog resolucije
B7-0270/2013

PREDLOG RESOLUCIJE o brezposelnosti mladih

10.6.2013 - (2013/2673(RSP))

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 110(2) Poslovnika

Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Csaba Őry, Roberta Angelilli v imenu skupine PPE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0270/2013

Postopek : 2013/2673(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0270/2013
Predložena besedila :
B7-0270/2013
Sprejeta besedila :

B7‑0270/2013

Resolucija Evropskega parlamenta o brezposelnosti mladih

(2013/2673(RSP))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. junija 2010 o spodbujanju dostopa mladih na trg dela z okrepitvijo statusa med pripravništvom, delovno prakso in vajeništvom[1],

–   ob upoštevanju sporočila Komisije o izvajanju pobude Priložnosti za mlade (COM(2012)0727),

–   ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta o pobudi za zaposlovanje mladih z dne 7. februarja 2013,

–   ob upoštevanju predloga Komisije z dne 5. decembra 2012 za priporočilo Sveta o vzpostavitvi jamstva za mlade (COM(2012)0729),

–   ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker so mladi med gospodarskimi krizami še posebej prikrajšani, bolj kot večina drugih skupin; ker je pričakovati, da se bo sedanja brezposelnost za mnoge mlade spremenila v dolgotrajno brezposelnost, kar pomeni tveganje socialne izključenosti;

B.  ker je v EU brezposelnih 22,8 % mladih, v nekaterih državah članicah pa ta številka presega 50 %;

C. ker se je v okviru lizbonske strategije 2000–2010 EU zavezala k dvigu ravni izobrazbe, zmanjšanju stopnje osipa v šolah na manj kot 10 % do leta 2020 in povečanju deleža tistih, ki zaključijo terciarno ali enakovredno izobraževanje, na vsaj 40 %;

D. ker so bile leta 2011 gospodarske izgube zaradi izključenosti mladih s trga dela ocenjene na 153 milijard EUR, kar ustreza 1,2 % BDP EU[2]; ker to predstavlja resno družbeno in gospodarsko breme;

E.  ker 8,3 milijona Evropejcev, mlajših od 25 let, ni niti zaposlenih niti se ne izobražuje ali usposablja; ker te številke še naprej rastejo in obstaja nevarnost, da izgubimo celo generacijo;

1.  poudarja, da morajo biti naložbe v zaposlovanje mladih ključni del nacionalnih strategij na področju socialnih naložb;

2.  poudarja pomen takojšnjega ukrepanja za boj proti brezposelnosti mladih in dolgotrajni brezposelnosti;

3.  poziva države članice, naj več vlagajo v prave spretnosti za delovna mesta, za katera obstaja povpraševanje, in sicer tako, da učne načrte povežejo z zahtevami trga dela; poudarja, da je treba okrepiti mobilnost;

4.  poudarja, da je vključevanje vseh zainteresiranih strani, vključno s ponudniki izobraževanja in usposabljanja, posameznimi delodajalci, javnimi in zasebnimi zavodi za zaposlovanje, socialnimi partnerji, organizacijami tretjega sektorja ter organi, pristojnimi za zdravje, in drugimi organi, bistveno za uspešno izvajanje različnih ukrepov za spodbujanje celovitega zaposlovanja in zaposljivosti mladih; poudarja, da morajo biti ukrepi prilagodljivi, da bi lahko zadovoljili potrebe na trgu dela, ki se nenehno spreminjajo;

5.  priznava posebno težke razmere v nekaterih regijah, v katerih stopnja brezposelnosti mladih presega 25 %; pozdravlja dejstvo, da se bo podpora EU zaposlovanju mladih še okrepila s predlagano pobudo EU za zaposlovanje mladih s proračunom v višini 6 milijard EUR za obdobje sedmih let (2014–2020);

6.  je zelo zaskrbljen, ker države članice zmanjšujejo proračunska sredstva, namenjena izobraževanju, usposabljanju in mladim; zato poudarja, da so za bolj stroškovno učinkovito in konkurenčno izobraževanje mladih potrebne reforme izobraževalnih sistemov držav članic z nacionalnimi viri in viri EU;

7.  poziva, naj se 6 milijard EUR, namenjenih za pobudo za zaposlovanje mladih, razporedi v prvih letih večletnega finančnega okvira, da se čim prej razreši vprašanje brezposelnosti mladih in uporabi jamstvo za mlade; poudarja, da MOD stroške izvajanja jamstva za mlade v vsem evroobmočju ocenjuje na 21 milijard EUR; zato poziva, naj se pri reviziji večletnega finančnega okvira znesek poveča; pozdravlja dejstvo, da so skupino upravičencev do jamstva za mlade razširili do 30. leta;

8.  poziva k ambicioznemu celostnemu pristopu politike, ki bo povezano obravnaval pobude za izobraževanje, usposabljanje, zaposlovanje in samozaposlovanje za vse mlade na vseh različnih ravneh;

9.  opozarja, da obstaja tveganje, da bodo nekatere države članice izgubile svoje nadarjene mlade, in da obstaja možnost bega možganov; poudarja, da je zaradi bega možganov v teh državah članicah ogrožena oživitev gospodarstva in zagotovitev trajnostne rasti;

10. poziva države članice, naj okrepijo udeležbo mladih pri oblikovanju sektorskih politik, povezanih z njihovim razvojem; resnična udeležba mladih, ki ne bodo zgolj opazovalci in/ali upravičenci postopkov, bo prispevala k večji legitimnosti in dodani vrednosti oblikovanja politike mladih;

11. ugotavlja, da imajo socialne naložbe v mlade lahko številne oblike, na primer: razvoj partnerstev med šolami, ustanovami za usposabljanje ter lokalnimi ali regionalnimi podjetji; zagotavljanje kakovostnega ciljno usmerjenega usposabljanja in visokokakovostnih programov pripravništev za mlade; programi poklicnega usposabljanja v sodelovanju s podjetji; mentorski programi s sodelovanjem izkušenih zaposlenih za zaposlitev in usposabljanje mladih na delovnem mestu ali za lažji prehod od izobraževanja do dela;

12. poziva države članice, naj pripravijo nadaljnje specifične spodbujevalne strategije za mlade, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, ki bi povezovale učinkovite oblike posredovanja za zmanjševanje osipa in ponovno vključevanje mladih osipnikov s strategijami za lajšanje nemotenega prehoda iz šolanja v zaposlitev in povečanje zaposljivosti mladih skupaj z odpravo praktičnih in logističnih ovir, s katerimi se srečujejo mladi s kompleksnejšimi potrebami;

13. poziva države članice, naj preverijo, ali je mogoče primere dobrih praks iz drugih držav članic uporabiti na njihovih trgih dela, in naj ustrezne ukrepe uporabijo v svojem boju proti brezposelnosti mladih;

14. poziva države članice, naj upoštevajo preizkušene prakse, zlasti tistih držav članic, ki imajo nizke stopnje brezposelnosti, in naj preučijo, ali bi bili lahko z njihovimi nacionalnimi sistemi združljivi koncepti, kot so dvotirno izobraževanje in usposabljanje ter poklicno izobraževanje, pa tudi že izvedeni programi jamstva za mlade;

15. poziva države članice, naj ob morebitni okrepitvi mobilnosti naredijo vse, da bi preprečile pojav bega možganov, in sicer s trajnostnimi ukrepi, ki bodo zagotovili, da bo znaten delež visoko usposobljene delovne sile ostal v svoji državi;

16. poudarja dejstvo, da bo poleg 6 milijard EUR v okviru programa „Mladi v akciji“ in 16 milijard EUR iz socialnih strukturnih skladov Evropska investicijska banka namenila 60 milijard EUR za boj proti brezposelnosti mladih;

17. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.