Förslag till resolution - B7-0271/2013Förslag till resolution
B7-0271/2013

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om att stärka den europeiska demokratin i framtidens EMU

10.6.2013 - (2013/2672(RSP))

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen
enligt artikel 110.2 i arbetsordningen

Elmar Brok för PPE-gruppen
Hannes Swoboda, Roberto Gualtieri för S&D-gruppen
Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen
Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen


Förfarande : 2013/2672(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0271/2013
Ingivna texter :
B7-0271/2013
Antagna texter :

B7‑0271/2013

Europaparlamentets resolution om att stärka den europeiska demokratin i framtidens EMU

(2013/2672(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen och av följande skäl:

A. I sin resolution av den 23 maj 2013 om kommande lagstiftningsförslag om EMU: svar på kommissionens meddelanden[1] anser parlamentet att en formell förhandssamordning av reformerna av den ekonomiska politiken på EU-nivå bör (i) stärkas inom ramen för gemenskapsmetoden, (ii) anpassas till instrumenten inom den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken och (iii) utformas tillsammans med nya solidaritets- och incitamentsbaserade instrument.

B.  Mekanismer för förhandssamordning bör gälla för alla medlemsstater i euroområdet och vara öppna för alla unionens medlemsstater.

C. I ovannämnda resolution av den 23 maj 2013 anser parlamentet att alla förslag till nya instrument för konvergens och konkurrenskraft bör antas enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet, baseras på gemenskapsmetoden och säkerställa lämplig kontroll från Europaparlamentets sida. Parlamentet påpekar att en sådan mekanism bör finansieras genom en ny ordning, som utlöses och styrs av gemenskapsmetoden såsom en del av EU:s budget men utanför taken för den fleråriga budgetramen, i syfte att säkerställa att Europaparlamentet involveras till fullo. Parlamentet delar kommissionens åsikt att instrumenten för konvergens och konkurrenskraft utgör byggstenarna för att uppnå en verklig finanspolitisk kapacitet till stöd för solidaritet och strukturreformer som främjar hållbar tillväxt.

D. Kommissionen bör omedelbart lägga fram förslag enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet för att omsätta stats- eller regeringschefernas åtagande av den 28 juni 2012 om en pakt för tillväxt och sysselsättning i sekundärlagstiftning.

E.  I sin ovannämnda resolution av den 23 maj 2013 betonar parlamentet att det behövs en konvergenskod inom ramen för den europeiska planeringsterminen, på grundval av Europa 2020-strategin, med en stark social pelare.

1.  Europaparlamentet anser att den överväldigande allmänna bristen på ambition som rådet uppvisar i sitt bemötande av krisen är ett mycket stort problem. Vidare är det oroväckande med det negativa inflytande som de nationella valperioderna har på unionens förmåga att fatta självständiga beslut. Det är beklagligt att alla beslut om den framtida uppbyggnaden av EMU skjuts ytterligare på framtiden och att Europeiska rådet två gånger har skjutit upp sina förväntade beslut om EMU:s framtid och att man kan göra det igen vid nästa toppmöte.

2.  Europaparlamentet är djupt oroat över att rådet ännu inte har tagit itu med den demokratiska ansvarsskyldigheten i EMU (den fjärde byggstenen) i sina överläggningar och anser att detta är mycket beklagligt.

3.  Europaparlamentet upprepar att ytterligare åtgärder för en djupgående och verklig europeisk monetär union baserad på stabilitet, hållbar tillväxt, solidaritet och demokrati ovillkorligen måste vidtas enligt gemenskapsmetoden. Parlamentet betonar att de europeiska institutionerna måste ha ett uppriktigt ömsesidigt samarbete. Parlamentet påminner Europeiska rådet om att det inte har någon fördragsenlig rätt till lagstiftningsinitiativ och att det måste sluta instruera kommissionen om formen och/eller innehållet i framtida lagstiftningsinitiativ och sluta kringgå kommissionen i dess samordnande, verkställande och ledande roll enligt fördragen.

4.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådet i detta sammanhang att låta bli att otillbörligt blanda sig i processen med den europeiska planeringsterminen och att se till att överenskomna förfaranden följs.

5.  Europaparlamentet framhåller att det inte kan acceptera ytterligare mellanstatliga inslag i fråga om EMU och att det kommer att vidta alla nödvändiga och tillämpliga åtgärder inom sina befogenheter ifall detta inte iakttas. Parlamentet erinrar om att finanspakten bör integreras i EU-lagstiftningen inom senast fem år, på grundval av en utvärdering av erfarenheterna av genomförandet, enligt artikel 15 i fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen.

6.  Europaparlamentet påminner om sin principiella ståndpunkt att en förstärkt ekonomisk och monetär union inte bör splittra EU utan tvärtom innebära ökad integration och starkare styrning, vilket bör vara öppet och frivilligt för alla medlemsstater som inte tillhör euroområdet.

7.  Europaparlamentet påminner kommissionen om att den är ensamt behörig att ta initiativ till lagstiftning. Parlamentet ställer sig därför frågande till varför kommissionen ännu inte har lagt fram lagstiftningstext baserad på förslagen i planen för en djupgående och verklig ekonomisk och monetär union (COM(2012)0777) och kommissionens förklaring i anslutning till förordningarna om paketen med två lagförslag. Om kommissionen inte skyndsamt tar initiativ till lagstiftning tar den inte sitt politiska och fördragsenliga ansvar.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom ramen för den europeiska planeringsterminen lägga fram ett förslag om att anta en konvergenskod, på grundval på Europa 2020-strategin och med en stark social pelare. De nationella genomförandeprogrammen måste se till att konvergenskoden genomförs i alla medlemsstater och stöds av en incitamentsbaserad mekanism.

9.  Europaparlamentet understryker att unionens valuta är euro, att dess parlament är Europaparlamentet och att man i den framtida uppbyggnaden av EMU måste erkänna att parlamentet är ansvarsutkrävande instans på unionsnivå. När nya befogenheter överförs till eller införs på unionsnivå eller när nya EU-institutioner inrättas bör en motsvarande demokratisk kontroll av och ansvarsskyldighet inför Europaparlamentet garanteras.

10. Europaparlamentet upprepar att den europeiska stabilitetsmekanismen ska införas i gemenskapens regelverk så att den kan hanteras i enlighet med gemenskapsmetoden och så att ansvar kan utkrävas inför parlamentet. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag i ärendet och påminner eurogruppen om att parlamentet har mottagit skriftliga försäkringar om att den europeiska stabilitetsmekanismen ska stå under parlamentets demokratiska kontroll.

11. Europaparlamentet påminner om att EU:s deltagande i trojkasystemet bör stå under demokratisk kontroll av och att ansvar ska kunna utkrävas inför parlamentet.

12. Europaparlamentet är ytterst oroat över att bankunionen dröjer och de praktiska aspekterna i samband med rekapitaliseringen av banker genom den europeiska stabilitetsmekanismen. I synnerhet väcker den pågående uppsplittringen av banksystemet i EU oro. Parlamentet betonar att en kraftfull och ambitiös bankunion är en central beståndsdel i en mer djupgående och verklig ekonomisk och monetär union, och ett nyckelinstrument som parlamentet enträget har begärt i mer än tre år, särskilt sedan den antog sin ståndpunkt om förordningen om en europeisk bankmyndighet.

13. Europaparlamentet understryker att talmannen vid Europeiska rådets vårmöte bör lägga fram parlamentets synpunkter på den årliga tillväxtöversikten. Ett interinstitutionellt avtal bör förhandlas fram för att involvera Europaparlamentet i godkännandet av den årliga tillväxtöversikten och riktlinjerna för den ekonomiska politiken och för sysselsättningen.

14. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Europeiska rådet och kommissionen.