Предложение за резолюция - B7-0273/2013Предложение за резолюция
B7-0273/2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно европейски действия за борба с младежката безработица

10.6.2013 - (2013/2673(RSP))

за приключване на разисквания по изявленията на Съвета и на Комисията
внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Милан Цабърнох, Антия Макинтайър от името на групата ECR

Процедура : 2013/2673(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0273/2013
Внесени текстове :
B7-0273/2013
Приети текстове :

B7‑0273/2013

Резолюция на Европейския парламент относно европейски действия за борба с младежката безработица

(2013/2673(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 5 декември 2012 г., озаглавено „Преход към заетост за младите хора“ (COM(2012)727),

–   като взе предвид въпроса с искане за устен отговор към Комисията относно инициативата „Възможности за младежта“ (O-[000/2012] – B[7/2012],

–   като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 17 юни 2010 г. относно стратегията „Европа 2020“ и нейните пет основни цели,

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Инициатива „Възможности за младежта“ (COM(2011)0933),

–   като взе предвид съобщението на Комисията „Акт за единния пазар – Дванадесет лоста за насърчаване на растежа и укрепване на доверието: Заедно за нов тип икономически растеж“ (COM(2011)0206),

–   като взе предвид съобщението на Комисията „Младежта в движение“ (COM(2010)0478),

–   като взе предвид своята резолюция от 14 юни 2010 г. относно насърчаване на достъпа на младежта до пазара на труда и укрепване на статута на стажантите, практикантите и чираците[1],

–   като взе предвид дял ХІІ от ДФЕС,

–   като взе предвид членове 115, параграф 5, и член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че преодоляването на младежката безработица представлява неотложно социално предизвикателство за ЕС;

Б.  като има предвид, че високите равнища на безработица могат да бъдат прекратени единствено чрез конкурентноспособни, иновативни и устойчиви професионални дейности;

В.  като има предвид, че 22,8 % от младите хора в ЕС в момента са безработни, а младежката безработица надхвърля 50 % в някои държави членки;

Г.  като има предвид, че борбата с младежката безработица изисква структурни реформи, водещи към повече гъвкавост на пазара на труда и подобряване на инвестициите както в образованието, така и в професионалното обучение в ЕС;

Д. като има предвид, че поради разминаване между уменията на безработните лица и изискваните за наличните работни места умения, в ЕС близо четири милиона работни места остават незаети;

Е.  като има предвид, че МСП и микропредприятията, които са движещите сили за икономическия растеж и създаването на работни места, както и за постигане на целите на стратегия Европа 2020, загубиха повече от 3,5 милиона работни места в резултат на икономическата криза, като закриването на работни места засегна всички работници, включително младежите;

Ж. като има предвид, че държавите, реформирали своите пазари на труда, са се предпазили от кризата по-добре отколкото тези, които не са предприели никакви или само ограничени действия,

1.  категорично счита, че най-голямата потребност на Европа, както в дългосрочен, така и в краткосрочен план е икономическият растеж и възвръщането на конкурентоспособността с цел създаване на работни места;

2.  призовава Комисията да насърчава интересите на МСП и микропредприятията като осигурява по-лесен достъп до единния пазар на Европа;

3.  призовава Комисията да разкрие възможности в ключови за растежа области на единния пазар, като услугите и цифровата икономика;

4.  изразява убеждение, че най-ефективният начин за връщането на младите хора на работа представлява въвеждането на по-гъвкаво трудово законодателство на равнище Ес и на национално равнище; счита, че намаляването на ненужните и непропорционални действащи регулаторни тежести е от съществено значение, особено по отношение на нашите МСП, които са двигател на създаването на работни места в ЕС;

5.  категорично счита, че системните реформи са от важно значение за подобряване на перспективите за заетост на младежите и по-конкретно за преодоляването на структурната безработица;

6.  подчертава, че инвестирането в правилните умения, съответстващи на потребностите на пазара на труда, е важен фактор в оказването на помощ на държавите членки за иновации и възвръщане на тяхната конкурентоспособност;

7.  призовава държавите членки да подкрепят самостоятелната заетост на младежите чрез разкриване на възможности и преференциални условия за стартиране на собствен бизнес, чрез, например съкращаване на бюрокрацията и подобряване на достъпа до финансиране;

8.  призовава Комисията да потърси допълнителни и по-амбициозни мерки за насърчаване на мобилността на работници в рамките на ЕС като начин за подпомагане на държавите членки да преодолеят високото равнище на младежка безработица;

9.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета и държавите членки.