Forslag til beslutning - B7-0273/2013Forslag til beslutning
B7-0273/2013

FORSLAG TIL BESLUTNING om en europæisk indsats til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed

10.6.2013 - (2013/2673(RSP))

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

Cabrnoch, Anthea McIntyre for ECR-Gruppen

Procedure : 2013/2673(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0273/2013
Indgivne tekster :
B7-0273/2013
Vedtagne tekster :

B7‑0273/2013

Europa‑Parlamentets beslutning om en europæisk indsats til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed

(2013/2673(RSP))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. december 2012 med titlen "Unge på vej ind i beskæftigelse" (COM(2012)0727),

–   der henviser til forespørgsel til mundtlig besvarelse til Kommissionen om initiativet "Muligheder for Unge" (O-000000/2012 – B7-0000/2012),

–   der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 17. juni 2010 om Europa 2020-strategien og dens fem overordnede mål,

–   der henviser til Kommissionens meddelelse om initiativet "Muligheder for Unge" (COM(2011)0933),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse "Akten for det indre marked - Tolv løftestænger til at skabe vækst og øget tillid - Sammen om fornyet vækst" (COM(2011)0206),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse "Unge på vej" (COM(2010)0478),

–   der henviser til sin beslutning af 14. juni 2010 om fremme af de unges adgang til arbejdsmarkedet, styrkelse af status for praktikanter og praktik- og lærlingeordninger[1],

–   der henviser til afsnit XII i TEUF,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at imødegåelse af ungdomsarbejdsløsheden er den mest presserende sociale udfordring for EU;

B.  der henviser til, at det kun er muligt at nå op på høje beskæftigelsesniveauer, hvis virksomhederne er konkurrencedygtige, innovative og bæredygtige;

C. der henviser til, at 22,8 % af de unge i EU i øjeblikket er arbejdsløse, og at nogle medlemsstater har en ungdomsarbejdsløshed på over 50 %;

D. der henviser til, at bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed kræver strukturelle reformer, der gør arbejdsmarkedet mere fleksibelt, og øgede investeringer i både uddannelse og erhvervsuddannelse i hele EU;

E.  der henviser til, at der i øjeblikket er omkring fire mio. ledige stillinger i EU som følge af manglende sammenfald mellem de arbejdsløses kvalifikationer og de kvalifikationer, der er brug for til de ledige stillinger;

F.  der henviser til, at SMV'er og mikrovirksomheder, der er drivkræfter bag økonomisk vækst og jobskabelse og bag opfyldelsen af målene i Europa 2020-strategien, har nedlagt over 3,5 mio. job som følge af den økonomiske krise, og at arbejdspladslukninger har berørt alle arbejdstagere, heriblandt unge arbejdstagere;

G. der henviser til, at lande, der allerede havde reformeret deres arbejdsmarked, har klaret krisen bedre end dem, der ikke havde truffet nogen foranstaltninger eller kun havde truffet få foranstaltninger;

1.  er fast overbevist om, at Europas største behov på både lang og kort sigt er økonomisk vækst og fornyet konkurrencedygtighed, således at der kan skabes job;

2.  opfordrer Kommissionen til at fremme SMV’ers og mikrovirksomheders interesser ved at sikre dem lettere adgang til det indre marked;

3.  opfordrer Kommissionen til at åbne op for nye muligheder på det indre marked inden for centrale vækstområder såsom tjenesteydelser og den digitale økonomi;

4.  er overbevist om, at det mest effektive middel til at bringe unge tilbage på arbejdsmarkedet består i at indføre mere fleksible arbejdsmarkedslove på EU-plan og nationalt plan; mener, at det er meget vigtigt at begrænse eksisterede unødvendige og uforholdsmæssigt store forskriftsmæssige byrder, navnlig for vore SMV’er, som er drivkraften bag jobskabelse i EU;

5.  er fast overbevist om, at systemiske reformer har afgørende betydning for forbedringen af unges beskæftigelsesmuligheder og imødegåelsen af navnlig strukturel arbejdsløshed;

6.  understreger, at investeringer i de rigtige færdigheder – dvs. de færdigheder, der svarer til behovene på arbejdsmarkedet – er en vigtig faktor, når det gælder om at hjælpe medlemsstaterne med at forny sig og genvinde deres konkurrencedygtighed;

7.  opfordrer medlemsstaterne til at støtte selvstændig erhvervsvirksomhed blandt unge ved at skabe faciliteter og gunstige vilkår for opstart af deres egne virksomheder, f.eks. ved at begrænse bureaukratiet og forbedre adgangen til finansiering;

8.  opfordrer Kommissionen til at søge at finde frem til flere og mere ambitiøse foranstaltninger til fremme af arbejdstagermobiliteten i EU som et middel til at hjælpe medlemsstaterne med at tackle den høje ungdomsarbejdsløshed;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaterne.