Предложение за резолюция - B7-0275/2013Предложение за резолюция
B7-0275/2013

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно подготовката за заседанието на Европейския съвет (27-28 юни 2013 г.) – европейски действия за борба с младежката безработица

  10.6.2013 - (2013/2673(RSP))

  за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
  внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

  Мара Бицото, Роландас Паксас, Юозас Имбрасас, Ярослав Пашка от името на групата EFD

  Процедура : 2013/2673(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B7-0275/2013
  Внесени текстове :
  B7-0275/2013
  Приети текстове :

  B7‑0275/2013

  Резолюция на Европейския парламент относно подготовката за заседанието на Европейския съвет (27-28 юни 2013 г.) – европейски действия за борба с младежката безработица

  (2013/2673(RSP))

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и по-специално членове 5, 6, 9, 14, 147, 148, 149, 151 и 153 от него, както и Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално членове 24, 25, 26, 29, 33, 34, 35 и 36 от нея,

  –   като взе предвид съобщението на Комисията от 20 декември 2011 г., озаглавено „Инициатива „Възможности за младежта“ (COM(2011)0933),

  –   като взе предвид съобщението на Комисията от 5 декември 2012 г., озаглавено „Преход към заетост за младите хора“ (COM(2012)727),

  –   като взе предвид решението на Комисията от 26 ноември 2012 г. за прилагане на Регламент (ЕС) № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на попълването на свободните работни места и повторното създаване на EURES,

  –   като взе предвид съобщението на Комисията от 18 април 2012 г., озаглавено „Към възстановяване и създаване на работни места“,

  –   като взе предвид изявленията на Съвета и на Комисията относно подготовката за заседанието на Европейския съвет (27-28 юни 2013 г.),

  –   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

  A. като има предвид, че 22,8 % от младите хора в ЕС в момента са безработни, а младежката безработица надхвърля 50 % в някои държави членки;

  Б.  като има предвид, че 8,3 милиона европейски граждани под 25 години не участват във форма на заетост, образование или обучение (т.нар. група NEET); като има предвид, че тези цифри продължават да нарастват, пораждайки риск от загуба на цяло едно поколение;

  В.  като има предвид, че 10 % от гражданите на ЕС живеят в домакинства, където има безработни лица;

  1.  изразява своето разочарование от все по-голямото разпространение на неясни и неубедителни инициативи за младежка заетост;

  2.  подчертава, че всеки натиск, упражняван от страна на ЕС върху държавите членки чрез тези инициативи, няма да доведе до очакваните резултати, тъй като основните причини за младежката безработица зависят от някои по-общи фактори, които не попадат в обхвата на действие на държавите членки; счита, че Комисията само се стреми да прехвърли тежестта на отговорността върху държавите членки, като иска от тях да конкретизират непостижими мерки и резултати;

  3.  счита, че с инициативите на Комисията не могат да се установят действителните причини за младежката безработица, а именно увеличеният брой фалити и преместването на европейските предприятия; подчертава, че тъй като кризата води до все повече фалити на фирми, скоро вече няма да има предприятия, които да могат да предложат на младите хора стажове или работа, независимо от усилията, които държавите членки полагат да следват насоките от пакета за заетостта на ЕС;

  4.  подчертава, че увеличеният брой фалирали предприятия вече не се ограничава само до по-проблемните държави членки, а може да се констатира и в рамките на целия Съюз, както се вижда от нарастващия брой приложения на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ); подчертава, че поради тази тенденция не може да се очаква растеж нито в краткосрочен, нито в дългосрочен план, въпреки инициативите на Комисията; посочва, че без солидна промишлена мрежа държавите членки няма да бъдат в състояние да отговорят на очакванията на Комисията за осигуряване на работни места за безработните младежи; счита, че промяната на „средата“, насърчавана със стратегията „ЕС 2020“, ще разруши останалата част от промишлената мрежа на Европа и ще доведе до ново драстично увеличаване на безработицата;

  5.  насърчава по-добрата координация между университетите и бизнеса, но също така подчертава, че само тези мерки ще са недостатъчни за намаляване на безработицата, тъй като всеки опит за привеждане на образователните и обучителните курсове в съответствие с изискванията на пазара на труда ще бъде безсмислен, ако не е съпроводен с действия за предотвратяване на закриването и преместването на предприятия, които всъщност са организациите, които могат да приемат на работа младите висшисти и лицата, успешно преминали други форми на обучение;

  6.  посочва, че усилията на Комисията за насърчаване на масова миграция са просто начин да „си измие ръцете“ от финансовата и социалната катастрофа, която опустошава южните държави членки; отбелязва, че с акцента на Комисията върху географската мобилност мълчаливо се насърчава масовата миграция от по-проблемните държави членки към по-стабилните страни; счита, че Комисията следва по-скоро да работи за връщане на социалното благосъстояние и стабилността в целия Съюз, вместо да насърчава миграцията от юг на север; следователно критикува разширяването на обхвата на мрежата EURES към политиката за младежка заетост, въпреки че признава важността на това, талантливите млади хора да могат да учат в чужбина и насърчава талантливите млади европейци да правят това;

  7.  настоятелно призовава Комисията да поеме отговорност за защитата на европейската икономика, като сложи край на нелоялните търговски споразумения с трети държави, както и като премахне твърде тежките административни, финансови и екологични изисквания за малките и средните предприятия, защото те са основната причина за провала на европейската промишлена мрежа;

  8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на Съвета.