Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0275/2013Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0275/2013

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl pasirengimo Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2013 m. birželio 27–28 d.). ES veiksmai siekiant kovoti su jaunimo nedarbu

10.6.2013 - (2013/2673(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Mara Bizzotto, Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu

Procedūra : 2013/2673(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0275/2013

B7‑0275/2013

Europos Parlamento rezoliucija dėl pasirengimo Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2013 m. birželio 27–28 d.). ES veiksmai siekiant kovoti su jaunimo nedarbu

(2013/2673(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), ypač į jos 5, 6, 9, 14, 147, 148, 149, 151 ir 153 straipsnius, ir į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač jos 24, 25, 26, 29, 33, 34, 35 ir 36 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 20 d. Komisijos komunikatą „Jaunimo galimybių iniciatyva“ (COM(2011) 0933),

–   atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 5 d. Komisijos komunikatą „Jaunimo užimtumo didinimas“ (COM(2011) 727),

–   atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 26 d. Komisijos sprendimą, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 492/2011 nuostatos dėl laisvų darbo vietų nustatymo ir darbo prašymų nustatymo bei EURES pertvarkymo,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio 18 d. Komisijos komunikatą „Ekonomikos atsigavimas kuriant darbo vietas“,

–   atsižvelgdamas į Tarybos ir Komisijos pareiškimus dėl pasirengimo Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2013 m. birželio 27–28 d.),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi 22,8 proc. jaunų žmonių ES šiuo metu neturi darbo, o kai kuriose valstybėse narėse jaunimo nedarbas viršija 50 proc.;

B.  kadangi 8,3 mln. Europos gyventojų, jaunesnių kaip 25 metų amžiaus, neturi darbo, nesimoko ir nedalyvauja profesinio mokymo programose (NEET); kadangi jų skaičius toliau didėja ir atsiranda prarastosios kartos pavojus;

C. kadangi 10 proc. ES piliečių gyvena bedarbių šeimose;

1.  yra nusivylęs, kad vis daugėja neapibrėžtų ir nesprendžiamų iniciatyvų dėl jaunimo užimtumo;

2.  pabrėžia, kad bet koks ES ir valstybių narių šiomis iniciatyvomis daromas spaudimas neduos norimų rezultatų, kadangi pagrindinės jaunimo nedarbo priežastys priklauso nuo platesnio masto modelių, nepatenkančių į valstybių narių veiksmų sritį; mano, kad Komisija paprasčiausiai siekia perkelti atsakomybės naštą valstybėms narėms, prašydama jų sukonkretinti nepasiekiamas priemones ir rezultatus;

3.  mano, kad Komisijos iniciatyvomis nepavyko nustatyti tikrų jaunimo nedarbo priežasčių, būtent Europos įmonių bankroto ir perkėlimo atvejų padaugėjimo; pabrėžia, kad krizė skatina vis didėjantį įmonių, kurioms gresia nemokumas, skaičių, greitai nebebus įstaigų, galinčių jauniems žmonėms pasiūlyti praktiką arba darbą, nepaisant valstybių narių dedamų pastangų laikytis ES užimtumo dokumentų rinkinio gairių;

4.  pabrėžia, kad įmonių nemokumo atvejų daugėja ne tik didesnių sunkumų turinčiose šalyse, bet ir visoje Sąjungoje, tai liudija ir didėjanti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondui (EGF) teikiamų paraiškų įvairovė; pabrėžia, kad dėl šių pokyčių, nepaisant Komisijos iniciatyvų, augimo negalima tikėtis nei per trumpą, nei per ilgesnį laikotarpį; pabrėžia, kad nesant tvirto pramonės tinklo valstybės narės negalės patenkinti Komisijos lūkesčių užtikrinti darbą darbo neturinčiam jaunimui; mano, kad dėl strategijoje „Europa 2020“ skatinamo perėjimo prie ekologiškos ekonomikos bus sunaikintas likęs Europos pramonės tinklas ir drastiškai padidės nedarbas;

5.  skatina didesnį universitetų ir įmonių koordinavimą, bet taip pat pabrėžiama, kad norint sumažinti nedarbą nepakaks vien tik šių priemonių taikymo, kadangi bet kokie bandymai priartinti mokymo programas prie darbo rinkos bus bergždi, nebent bus įgyvendinami ir veiksmai, kuriais siekiama išvengti įmonių, kurios yra organizacijos, galinčios įtraukti jaunus absolventus ir žmones, kurie sėkmingai baigė kitokio tipo mokymus, uždarymo ir perkėlimo;

6.  pabrėžia, kad Komisijos pastangos skatinti masinę migraciją paprasčiausiai yra tik būdas išsisukti nuo atsakomybės prisiėmimo dėl finansinės ir socialinės nesėkmės, padariusios žalos pietinėms valstybėms narėms; pažymi, kad Komisijos teikiama svarba geografiniam judumui nebyliai skatina masinę migraciją iš didesnių sunkumų patiriančių valstybių narių į stabilesnes; laikosi nuomonės, kad Komisija vietoj to, kad skatintų migraciją iš pietų valstybių į šiaurės valstybes, geriau turėtų siekti atkurti socialinę gerovę ir stabilumą visoje Sąjungoje; todėl kritikuoja tai, kad jaunimo užimtumo politikai taikoma EURES, nors ir suvokia jaunų talentingų žmonių studijavimo užsienyje svarbą ir skatina talentingus jaunus europiečius siekti tokios patirties;

7.  ragina Komisiją prisiimti atsakomybę už Europos ekonomikos apsaugą, nutraukiant nesąžiningus prekybos susitarimus su trečiosiomis šalimis ir panaikinant pernelyg didelę administracinę, finansinę ir su aplinkos apsauga susijusią naštą, tenkančią MVĮ, todėl kad tokia našta yra pagrindinė Europos pramonės tinklo žlugimo priežastis;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir Tarybai.