Предложение за резолюция - B7-0276/2013Предложение за резолюция
B7-0276/2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно европейски действия за борба с младежката безработица

10.6.2013 - (2013/2673(RSP))

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Ребека Хармс, Даниел Кон-Бендит, Раул Ромева и Руеда, Карима Дели, Малика Бенараб-Ату, Руи Тавареш, Джийн Ламбърт, Елизабет Шрьотер, Марейе Корнелисен, Ана Миранда, Франциска Келер, Маргрете Аукен от името на групата Verts/ALE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0270/2013

Процедура : 2013/2673(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0276/2013
Внесени текстове :
B7-0276/2013
Приети текстове :

B7‑0276/2013

Резолюция на Европейския парламент относно европейски действия за борба с младежката безработица

(2013/2673(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид политическото споразумение, постигнато от Съвета на 28 февруари 2013 г. относно препоръката на Съвета относно създаването на гаранция за младежта,

–   като взе предвид заключенията на Европейския съвет относно „Инициативата за заетост на младежта“ от 7 февруари 2013 г.,

–   като взе предвид предложението на Комисията от 5 декември 2012 г. за втори етап на консултации със социалните партньори на европейско равнище относно рамката за качество на стажовете (COM(2012)0728),

–   като взе предвид своята резолюция от 14 юни 2010 г. относно насърчаване на достъпа на младежта до пазара на труда и укрепване на статута на стажантите, практикантите и чираците,

–   като взе предвид своята резолюция от януари 2013 г. относно гаранцията за младежта,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че 23,5% от младежите в ЕС понастоящем са безработни, като в някои държави членки младежката безработица надвишава 55%, 8,3 милиона европейци под 25 години са никъде неработещи, неучещи и необучаващи се, 15% от децата отпадат от училище, без да са завършили средно образование и 10% от гражданите на ЕС живеят в безработни семейства; като има предвид, че това би могло да доведе до сериозни социални последици за обществото и за отделните хора и, като има предвид, че тези проблеми продължават да се задълбочават, като създават сериозен риск от поява на загубено поколение;

Б.  като има предвид, че младежката безработица и равнищата на никъде неработещи, неучещи и необучаващи се оказват въздействие върху правата на човека и водят до последици по отношение на нарушения на правата на човека; като има предвид, че за преодоляване на това положение е необходим подход, основан върху спазването на правата на човека;

В.  като има предвид, че кризисните мерки, насочени към намаляване на публичните разходи в държавите в криза вече оказаха пряко негативно въздействие върху младежите поради съкращения в образованието, създаването на заетост и подкрепата за услугите; като има предвид, че понастоящем политики, засягащи младите хора, се разработват без ангажирането на тези, които са засегнати от тях, и други заинтересовани лица;

Г.  като има предвид, че политиките в областта на образованието и обучението могат да изпълняват съществена роля в борбата с високото равнище на младежката безработица и като цяло да подпомагат интеграцията и участието; като има предвид, че са необходими повече инвестиции в професионалното образование и обучение, включването в структури за учене, висшето образование и научните изследвания; като има предвид, че повишаването на квалификацията е от съществено значение, за да подготвя хората за заемане на качествени работни места в сектори с растеж на работните места, като съобразените с околната среда работни места, ИКТ и сектора на социалните грижи;

1.  настоятелно призовава държавите членки, държавните им ръководители и Европейската комисия

-   да предприемат основан върху зачитането на правата на човека подход към младежите и заетостта,

-   да приобщят заинтересовани лица сред младежите в определянето на политиките,

-   да установят и прекратят кризисни политики, които повишават младежката безработица и изолация,

-    да се фокусират върху достъпа да качествена заетост, образование и обучение;

подчертава, че Европейският парламент ще контролира отблизо напредъка и ще наблюдава дали се изпълняват обещаните мерки, особено що се отнася до гаранцията за младежка;

2.  призовава Комисията първо да направи оценка и след това да сложи край на непоследователните и понякога деструктивни кризисни мерки; подчертава, че спешно е необходима по-голяма обществена ангажираност с младежката заетост; призовава Комисията да изключи от целите за дефицита инвестициите в области, насочени към младежка заетост, като създаване на работни места, образование, обучение и изследователска и развойна дейност, тъй като те са ключови за устойчивото излизане от кризата, но и за укрепването на икономиката на ЕС по пътя на конкурентоспособността и устойчивата производителност;

3.  призовава Комисията, в сътрудничество с държавите членки, в които младежката безработица в регионите надхвърля 25%, да разработи едногодишен план за помощ за справяне с младежката безработица чрез създаване на работни места поне за 10% от засегнатите млади хора;

4.  настоятелно призовава Комисията и държавите членки да възприемат основан на правата подход към младежта и заетостта; подчертава, че особено по време на тежка криза, не трябва да се прави компромис с качествения аспект на достойния труд за младите хора, и че ключовите трудови стандарти, както и другите стандарти, свързани с качеството на труда, трябва да бъдат основен елемент;

5.  предупреждава срещу осигуряването на заетост за младежите на всяка цена, което води до риск качеството на подобна заетост, както и трудовите права на младите хора и най-вече правото на достойно заплащане, да бъдат пренебрегнати; предупреждава срещу младежката мобилност като решение на всеки проблем и изтъква уроците, научени във връзка с изтичането на мозъци и пилеенето на мозъци, както в присъединяващите се, така и в развиващите се държави;

6.  призовава държавите членки не само да обсъдят подробно реформите в областта на образованието и обучението, но и да предприемат действия по отношение на достъпа, инвестициите и качеството с оглед на дългосрочните устойчиви политики; припомня, че е от съществено значение усилията да се насочат към прехода между различните начини за образование и обучение, и да се признаят уменията, основаващи се на неофициалното и неформалното обучение; подчертава, че стабилността на доходите и доверието в перспективите на пазара на труда са съществени предварителни условия за избора на висше образование и, че младите хора с висок риск от изолация са извънредно засегнати от тях;

7.  настоятелно призовава държавите членки да предприемат строги мерки за борба срещу младежката безработица и ранното изключване, по-конкретно чрез действия на превенция срещу ранното отпадане от училище или от схеми за обучение или чирачество (напр. като приложат двойни образователни системи или други видове еднакво ефикасни рамки);

8.  подчертава, че младежите следва да имат възможности за заетост в собствените им общности и че е необходимо да бъдат положени усилия за преодоляване на географските неравновесия в Европа по отношение на възможностите за младежите; призовава Европейската комисия и държавите членки да гарантират политики с мерки за улесняване на връщането на младите хора в държавите им на произход, предотвратявайки "изтичането на мозъци" и загубата на човешки капитал;

9.  подчертава, че социалните инвестиции в полза на никъде неработещите, неучещите и необучаващите се млади хора ще намалят настоящите загуби за икономиката, дължащи се на неучастието на младежите в пазара на труда, които съгласно изчисленията на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд възлизат на 153 милиарда евро, респ. на 1,2 % от европейския БВП[1];

10. отбелязва, че социалните инвестиции в младите хора могат да бъдат в различни форми, в това число: развиване на партньорства между училищата, центровете за обучение и местните и регионалните предприятия; предоставяне на целенасочено качествено обучение и висококачествени младежки стажантски програми; схеми за професионално обучение в сътрудничество с предприятия; схеми за подпомагане от страна на по-старшите служители, насочени към наемане и обучение на млади хора в предприятията или към осигуряване на по-добър преход от образование към заетост; насърчаване на обществената ангажираност на младите хора; както и насърчаване на европейската, регионалната и международната доброволна мобилност посредством постигането на допълнителен напредък по отношение на взаимното признаване на квалификациите и уменията; подчертава, че социалните инвестиции могат да вървят ръка за ръка с ефикасни стимули като субсидии за трудова заетост или осигурителни вноски за младите хора, които ще гарантират достойни условия на живот и труд, така че да насърчават държавните и частните работодатели да наемат на работа млади хора, да инвестират както в създаването на работни места за млади хора, така и в продължаващо обучение и подобряване на уменията им по време на заетостта и да подкрепят предприемачеството сред младите;

11. настоятелно призовава за незабавно отпускане на средствата в размер на 6 милиарда евро, предназначени за новата инициатива за младежка заетост, през първите години на многогодишната финансова рамка, с цел справяне с безработицата сред младите хора и прилагане на гаранциите за младежта; подчертава, че разходите за прилагането на гаранциите за младежта в еврозоната се оценяват от МОТ на 21 милиарда евро; поради това призовава за преразглеждане и увеличаване на разпределените средства в рамките на преразглеждането на многогодишната финансова рамка; приветства разширяването на групата, която се допуска до участие в гаранционната схема за младите хора, до лица под 30-годишна възраст;

12. информира държавите членки, че Европейският парламент възнамерява да наблюдава отблизо дейностите на всички държави членки по превръщането на младежката гаранция в реалност, и приканва младежките организации да информират редовно Европейския парламент относно техните анализи на дейностите на държавите членки;

13. припомня, че двете основни цели на стратегията за младежите (създаване на равни възможности за младежите на пазара на труда и насърчаване на социалното приобщаване) далеч не са постигнати и настоятелно призовава Комисията и държавите членки да осъзнаят ужасното въздействие, което кризата оказва върху участието на младежите в обществото;

14. подчертава, че всяко действие за преодоляване на младежката безработица от страна на държавите членки и на европейските институции следва да се състои от поне две части: установяване и прекратяване на непродуктивни политики и предлагане на политики, насочени към младежкото участие и заетост, включващи заинтересованите лица;

15. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.