Предложение за резолюция - B7-0278/2013Предложение за резолюция
B7-0278/2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно борбата с младежката безработица

10.6.2013 - (2013/2673(RSP))

за приключване на разискванията по изявленията на Съвета и на Комисията
внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Надя Хирш, Хану Такула от името на групата ALDE

Процедура : 2013/2673(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0278/2013
Внесени текстове :
B7-0278/2013
Приети текстове :

B7‑0278/2013

Резолюция на Европейския парламент относно борбата с младежката безработица

(2013/2673(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 20 декември 2011 г., озаглавено „Инициатива „Възможности за младежта“ (COM(2011)0933),

–   като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 16 януари 2013 г. относно гаранция за младежта (приет текст, P7 TA(2013(0016)),

–   като взе предвид въпроса с искане за устен отговор до Комисията и придружаващата го резолюция на Парламента от 24 май 2012 г. относно „Инициатива „Възможности за младежта“[1],

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 5 декември 2012 г., озаглавено „Преход към заетост за младите хора“ (COM(2012)727),

–   като взе предвид своята резолюция от 14 март 2013 г. относно интеграцията на мигрантите, нейното отражение върху пазара на труда и външното измерение на координацията на социалната сигурност[2],

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че към януари 2013 г. 23% от младежите в трудоспособна възраст са били без работа, като за Австрия и Германия този показател е бил около 9%, а за Гърция и Испания - над 55%, което сочи значителни географски различия;

Б.  като има предвид, че 8,3 милиона европейски граждани на възраст под 25 години не участват във форма на заетост, образование или обучение (т.нар. група NEET); като има предвид, че тези цифри продължават да нарастват, пораждайки риск от загуба на цяло едно поколение;

В.  като има предвид, че икономическите последици във връзка с никъде неработещите, неучещи и необучаващи се млади хора се оценяват като загуба на 153 милиарда евро за 2011 г., което съответства на 1,2% от БВП на ЕС; като има предвид, че това представлява сериозно социално и икономическо бреме;

Г.  като има предвид, че 15 % от децата напускат училище, без да са завършили средно образование, и че 10 % от гражданите на ЕС живеят в домакинства, където има безработни лица;

Д. като има предвид, че младежите от мигрантски произход са изложени в по-голяма степен на риск да напуснат системата на образование и обучение, преди да получат диплома за средно образование;

Е.  като има предвид, че наличието на достойна работа осигурява реална защита срещу бедността;

Ж. като има предвид, че активните политики на пазара на труда и стратегиите за неговото активизиране играят основна роля за подпомагане на безработните в намирането на достойна работа;

З.  като има предвид, че индивидуалните и подходящи напътствия при търсенето на достойна работа са важни за повишаването на шансовете за успех;

И. като има предвид, че въпреки високите общи нива на младежка безработица, в някои сектори като ИКТ и здравеопазването свободните работни места все по-трудно се запълват с квалифициран персонал;

Й. като има предвид, че в някои държави членки може да се забележи все по-голямо разминаване между квалификациите на висшистите и уменията, изисквани на пазара на труда;

К. като има предвид, че поради насочването на вниманието към придобиването на практически умения, двойната система на професионално обучение и комбинираните учебно-професионални курсове, прилагани в някои държави членки, са доказали своите достойнства по време на криза, по-специално за запазването на по-ниски нива на младежка безработица, като помагат на младите хора по-лесно да си намерят работа;

Л. като има предвид, че отворените образователни ресурси подобряват качеството, достъпността и равнопоставеността в образователната система и улесняват прилагането на интерактивен, креативен, гъвкав и персонализиран процес на обучение чрез използването на ИКТ и новите технологии; като има предвид, че отвореното образование подобрява пригодността за заетост чрез подкрепа на ученето през целия живот;

М. като има предвид, че географски несъответствия между търсенето и предлагането на работни места и умения могат да се наблюдават в рамките на държавите членки и между тях;

1.  настоява за това, че решението на неотложния проблем с младежката безработица се крие в подобряването на общата икономическа среда; счита, че са необходими реформи на пазарите, като например укрепване на вътрешния пазар на услуги, както и че търговските споразумения и улесненото започване на бизнес са от ключово значение за установяването на бързо развиваща се икономика, създаваща работни места; прилагането на специални мерки, насочени към младежта, е важен фактор, но ключът си остава в гаранциите, че ЕС се основава на силна, конкурентоспособна и модерна икономика;

2.  подчертава, че инвестициите в областта на младежката заетост трябва да бъдат основен елемент от националните инвестиционни стратегии;

3.  призовава държавите членки, в контекста на неотложното социално положение, в което се намира ЕС, да увеличат инвестициите за качествено професионално обучение и стажове за подготовка на младите хора за процеса на социална и професионална интеграция;

4.  настоятелно призовава държавите членки да вземат строги мерки за борба с младежката безработица, по-специално чрез предприемане на действия за предотвратяване на преждевременното напускане на училище или на прекратяването на участие в обучителни програми и стажове (напр. чрез въвеждане на двойна образователна система, при която се съчетават теория и практика, или на други рамки с равностойна ефективност), както и да разработят цялостни стратегии за никъде неработещи, неучещи и необучаващи се млади хора;

5.  подчертава, че социалните инвестиции в полза на никъде неработещите, неучещите и необучаващите се млади хора ще намалят настоящите загуби за икономиката, дължащи се на неучастието на младежите в пазара на труда, които съгласно изчисленията на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд възлизат на 153 милиарда евро, респективно на 1,2 % от европейския БВП;

6.  подчертава необходимостта от осигуряване на подходящи ресурси за социални инвестиции, включително отпускането на фиксирана сума в размер на 25% от финансирането за политиката на сближаване по Европейския социален фонд;

7.  призовава Европейската комисия активно да търси съдействие и инициативи, както и други форми на сътрудничество с частния сектор в борбата с младежката безработица;

8.  приветства краткосрочните и средносрочните инвестиции като инициативата за младежка заетост, като привлича вниманието към липсата на каквито и да е дългосрочни структурни мерки и липсата на необходимата реформа, която да подпомогне подобряването на образователните системи в някои държави членки, така че те да могат да се справят с бъдещите предизвикателства с оглед гарантирането на пригодност за заетост;

9.  приветства предложения наследник на механизма за микрофинансиране „Прогрес“, включен в Програмата за социална промяна и социални иновации за периода 2014-2020 г., като ценен инструмент за улесняване на самостоятелната заетост на младите хора;

10. подчертава необходимостта държавите членки да подобрят подкрепата за самостоятелна заетост на младите хора; призовава ги да премахнат бюрокрацията, да въведат изгодни данъчни политики, да създадат по-благоприятен климат за частните инвестиции и да намерят решение на въпроса с непропорционалните наказания, предвидени в законите за фалитите;

11. отбелязва, че социалните инвестиции в младите хора могат да бъдат в различни форми, в това число: развиване на партньорства между училищата, центровете за обучение и местните и регионалните предприятия; предоставяне на целенасочено качествено обучение и висококачествени младежки стажантски програми; схеми за професионално обучение в сътрудничество с предприятия; схеми за подпомагане от страна на по-старшите служители, насочени към наемане и обучение на млади хора в предприятията или към осигуряване на по-добър преход от образование към заетост; насърчаване на обществената ангажираност на младите хора; както и насърчаване на европейската, регионалната и международната мобилност посредством постигането на допълнителен напредък по отношение на взаимното признаване на квалификациите и уменията;

12. призовава Комисията да събира примери за успехи в областта на младежкото обучение и да ги публикува под формата на наръчник, който да се ползва и от други държави членки;

13. настоятелно призовава държавите членки да координират стратегиите си и да намерят общи решения на проблема с безработицата сред младите хора, тъй като в някои географски райони той може да бъде решен най-добре чрез съвместни трансгранични мерки и тъй като равнището на безработица е предизвикателство за икономиката на ЕС като цяло;

14. подчертава, че двойната система на професионално обучение и паралелно образование, с акцент върху практическия опит, издържа особено добре изпитанието на икономическата криза, като способства за намаляване на младежката безработица, помагайки на хората по-лесно да си намерят работа, и следователно призовава засегнатите от кризата държави членки да реформират своите обучителни системи в тази насока;

15. настоятелно призовава държавите членки да споделят помежду си успешни и най-добри практики;

16. призовава Комисията да изготви годишен доклад относно реформата на системите за професионално обучение в държавите членки, като по този начин допринесе за структурно подобряване на пригодността за заетост на младите хора в дългосрочен план;

17. призовава Комисията и държавите членки да разработят ясни цели и показатели за гаранционната схема за младите хора, за да може ефективно да се измерва и оценява въздействието на тази инициатива;

18. все пак подчертава, че гаранционната схема за младите хора не може да замени структурните усилия и реформи, които трябва да подготвят образователните системи и трудовите пазари в някои държави членки за предизвикателствата на бъдещето;

19. призовава настойчиво за незабавно отпускане на средствата в размер на 6 милиарда евро, предназначени за новата инициатива за младежка заетост, през първите години на многогодишната финансова рамка, с цел справяне с безработицата сред младите хора и прилагане на гаранциите за младежта; подчертава, че разходите за прилагането на гаранциите за младежта в еврозоната се оценяват от МОТ на 21 милиарда евро; приветства разширяването на групата, която се допуска до участие в гаранционната схема за младите хора, до лица под 30-годишна възраст;

20. призовава Комисията и държавите членки да подобрят допълнително прозрачността и признаването на квалификациите в рамките на Съюза, по-специално чрез Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение, Европас и Европейската квалификационна рамка; подчертава значението на навременното изпълнение и докладване във връзка с прилагането на тези инициативи;

21. настоятелно призовава държавите членки да премахнат съществуващите бариери за трансгранично чиракуване, стажове и практикантски програми, с цел по-добро съчетаване на предлагането и търсенето на възможности за обучение в работна среда за младите хора, като по този начин се подобри мобилността и пригодността за заетост, особено в граничните региони;

22. подчертава необходимостта от подобряване на координацията между националните системи за социално осигуряване, с цел улесняване и насърчаване на студентската мобилност и мобилността на работещите и безработните младежи;

23. отбелязва успешните примери, но настоятелно призовава за повече секторни инициативи за подобряване на съответствието между необходимостта от бъдеща работна сила и търсещите работа безработни младежи, защото представителите на специфичните сектори най-добре знаят какви са техните бъдещи нужди по отношение на уменията и обучението на лицата;

24. приветства инициативите на ЕС за младежка мобилност, като например германската програма MobiPro, която е доказателство за усилията на национално равнище, чрез които се решават проблемите в няколко държави членки едновременно;

25. призовава държавите членки да подобрят сътрудничеството между предприятията и образователния сектор на всички равнища, с цел по-добро обвързване на учебните програми с нуждите на пазара на труда, например чрез разширяване на съюзите за секторни умения и съюзите на знанието; подчертава, че са необходими по-гъвкави учебни програми за по-добро адаптиране към бъдещото развитие на пазара на труда;

26. подчертава, че е важно младите хора да придобиват универсални умения, като например умения в областта на ИКТ, лидерски умения, способност за критично мислене и езикови умения, също и чрез следване в чужбина, да подобрят своите перспективи на пазара на труда, своята адаптивност към бъдещото развитие на пазара на труда и активното си участие в обществото;

27. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.