Предложение за резолюция - B7-0279/2013Предложение за резолюция
B7-0279/2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно подготовката за заседанието на Европейския съвет (27-28 юни 2013 г.) – eвропейски действия за борба с младежката безработица

10.6.2013 - (2013/2673 (RSP).

за приключване на разисквания по изявленията на Съвета и на Комисията
внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Ханес Свобода от името на групата S&D

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0270/2013

Процедура : 2013/2673(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0279/2013
Внесени текстове :
B7-0279/2013
Приети текстове :

B7‑0279/2013

Резолюция на Европейския парламент относно подготовката за заседанието на Европейския съвет (27-28 юни 2013 г.) – eвропейски действия за борба с младежката безработица

(2013/2673 (RSP).

Европейският парламент,

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Инициатива „Възможности за младежта“ (COM(2011)0933),

–   като взе предвид въпроса с искане за устен отговор до Комисията и придружаващата го резолюция на Парламента от 24 май 2012 г. относно „Инициатива „Възможности за младежта“[1],

 

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 5 декември 2012 г., озаглавено „Преход към заетост за младите хора“ (COM(2012)727),

–   като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2013 г. относно гаранция за младежта (2012/2901(RSP),

–   като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 7-8 февруари,

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 28 февруари 2013 г. относно създаването на гаранция за младежта,

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 12 март 2013 г. относно „Инициатива за младежка заетост“,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че 22,8 % от младите хора в ЕС в момента са безработни, а младежката безработица надхвърля 50 % в някои държави членки;

Б.  като има предвид, че 8,3 милиона европейци на възраст под 25 години и допълнително 6,5 милиона младежи на възраст между 25 и 29 години са никъде неработещи, неучещи и необучаващи се; като има предвид, че тези цифри продължават да нарастват, пораждайки риск от загуба на цяло поколение;

В.  като има предвид, че младежите от среди на мигранти, ромите, лицата с увреждания и други уязвими групи са изложени на по-голям риск от отпадане от системата на образование и обучение, без да са придобили диплома за средно образование;

Г.  като има предвид, че 15 % от децата напускат училище, без да са завършили средно образование, и че 10 % от гражданите на ЕС живеят в безработни домакинства;

Д. като има предвид, че първите знаци за преждевременно отпадане от училище са важни сигнали за цикличното възпроизводство на бедността;

1.  приветства факта, че Европейският съвет най-накрая призна значението на младежката заетост за просперитета на Европа; настоятелно призовава Европейския съвет и Комисията да увеличат усилията си в борбата срещу младежката безработица като част от по-широк план за гарантиране на социални права и справяне със социалното неравновесие в рамките на Европейския съюз;

Младежката безработица като социално неравновесие

2.  подчертава негативните макроикономически последици на социалното неравновесие между държавите членки по отношение на младежката безработица, по-конкретно въздействието върху растежа, бъдещата пригодност за заетост и производителността; следователно призовава за незабавни действия на ЕС за намаляване на посоченото неравновесие в рамките на европейския семестър;

3.  във връзка с това призовава Съвета да се съгласие да включи социални показатели в процедурата при макроикономически дисбаланси, включително показатели за младежката безработица; призовава Съвета да постигне съгласие относно разработването на съпоставим анализ на общи социални показатели, включително показатели за младежката безработица, които да включват механизъм за предупреждение за осъществяване на наблюдение в държавите членки;

4.  подчертава, че мобилността на младежите като изолирано явление не може да бъде разглеждана като устойчив отговор на младежката заетост, тъй като тя може да доведе до „изтичане на мозъци”, както и до сериозно намаляване на социалния капитал и на социалната защита в много държави членки; призовава Съвета да концентрира усилията си върху подобряването на доброволната икономическа мобилност сред младежите с цел избягване на потоци от икономически емигранти, и укрепване на преносимостта на пенсионни и трудови права, и права в областта на социалната сигурност в рамките на ЕС;

5.  подчертава, че самостоятелната заетост на младежите не може да бъде възприемана като ключов отговор на младежката безработица, тъй като младите самостоятелно заети лица са изправени пред високи равнища на работеща бедност, несъстоятелност и фиктивна самостоятелна заетост; допълнително подчертава този аспект по отношение на прекалено високия брой безработни младежи в много държави членки;

6.  настоятелно призовава Съвета да започне да работи по създаването на автоматични стабилизатори на равнище ЕС, като се започне с гаранцията за младежта, за да поеме специфичните за отделните държави икономически сътресения; призовава Комисията да направи проучване относно осъществимостта и добавената стойност във връзка с въвеждането на минимално обезщетение за безработица в средносрочен план;

7.  подчертава, че най-ефикасното средство за борба с безработицата в дългосрочен план е устойчивият икономически растеж, който се подкрепя от установяването на банков съюз на ЕС, който да възстанови капацитета за инвестиране в периферните държави членки;

Гаранция за младежта

8.  приветства препоръката на Съвета от 28 февруари 2013 г. относно създаването на гаранция за младежта; призовава за бързо прилагане на схеми за гаранции за младежта във всички държави членки; изтъква, че гаранцията за младежта не е гаранция за намиране на работа, а инструмент, гарантиращ, че всички граждани на ЕС и законно пребиваващи в ЕС лица до 30 години, получават качествени предложения за работа, продължаващо обучение или чиракуване в срок от 4 месеца след оставането си без работа или приключването на официалното образование; подчертава, по-конкретно, че схемите за гаранции за младежта следва ефективно да подобрят положението на младите хора, които не учат, не работят и не се обучават, както и на тези, произхождащи от социални групи в особено уязвимо положение;

9.  счита, че финансирането от страна на Съюза на схемите за гаранции за младежта следва да играе ключова роля, призовава за незабавно отпускане на средствата в размер на 6 милиарда евро, предназначени за новата инициатива за младежка заетост, през първите години на многогодишната финансова рамка, с цел справяне с безработицата сред младите хора и прилагане на гаранциите за младежта в регионите NUTS 2, където равнището на младежка безработица з 2012 г. е било над 20% (наричани по-нататък „допустими региони”), или в региони NUTS 3, където равнището на младежка безработица през 2012 г. е било над 22,5%;

10. приветства отпускането на 6 милиарда евро за Инициативата за заетост на младежта; подчертава, че разходите за прилагането на гаранциите за младежта само в еврозоната се оценяват от МОТ на 21 милиарда евро и, че следователно са необходими значителни допълнителни средства; подчертава, че социалните инвестиции в полза на никъде неработещите, неучещите и необучаващите се млади хора ще намалят настоящите загуби за икономиката, дължащи се на неучастието на младежите в пазара на труда, които съгласно изчисленията на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд възлизат на 153 милиарда евро, респ. на 1,2 % от европейския БВП; следователно призовава средствата за Инициативата за заетост на младежта да бъдат преразгледани към повишаване в контекста на преразглеждането на многогодишната финансова рамка, на която трябва да бъде осигурена гъвкавост, особено в контекста на борбата срещу младежката безработица;

11. допълнително подчертава, че Европейският социален фонд (ЕСФ) по-конкретно следва да бъде структуриран по начин, който да позволи гаранцията за младежта да бъде финансирана и че ЕСФ следователно следва да предоставя най-малко 25% от средствата по линия на кохезионната политика; счита все пак, че е необходимо да има подходящ баланс между финансирането от ЕС и държавите членки;

12. насърчава Европейската инвестиционна банка да допринесе за прилагането на гаранционната схема за младите хора, например чрез обвързването на заемите със създаването на работни места и места за обучение, или като подкрепя разработването на двойна образователна система; подчертава, че посочените механизми за отпускане на заеми могат да бъдат разширени по отношение на всички банкови кредити; подчертава все пак че заемите от ЕИБ следва да се разглеждат като допълнение, а не като заместител на финансирането от ЕС под формата на безвъзмездни помощи;

13. подчертава, че схемите за гаранции за младежта следва да се придружават от качествена рамка, за да се гарантира, че предложенията за образование, квалификация и работа включват подходящо заплащане, условия на труд и стандарти за здраве и безопасност;

14. призовава за включването на ранен етап на социалните партньори в хода на прилагането на схемите за гаранция на младежта на регионално, национално и европейско равнище;

Борба с младежката безработица на национално равнище

15. подчертава, че инвестициите в областта на младежката заетост трябва да бъдат основен елемент от националните стратегии за социални инвестиции; приобщаващият растеж трябва да защитава онези сектори от обществото, които са в състояние да осигурят напредък за обществото, следователно призовава държавите членки да изключат инвестициите в образованието и обучението от националните цели за преодоляване на дефицита; настоятелно призовава държавите членки да предприемат строги мерки за борба с младежката безработица, по-специално чрез предприемане на действия за предотвратяване на преждевременното напускане на училище или на прекратяването на участие в програми за обучение и стажове (напр. чрез въвеждане на „двойна“ образователна система, при която се съчетават теория и практика, или на други рамки с равностойна ефективност), както и да разработят цялостни стратегии за никъде неработещи, неучещи и необучаващи се млади хора; допълнително подчертава важната роля на социалните партньори за борба с младежката безработица; подчертава също така отговорността на предприятията за окозване на принос за осигуряване на високо качество на обучението на работното място на младите хора;

16. отбелязва, че социалните инвестиции в младите хора може да бъдат в различни форми, в това число: развиване на партньорства между училищата, центровете за обучение и местните и регионалните предприятия; предоставяне на целенасочено качествено обучение и висококачествени младежки стажантски програми; схеми за професионално обучение в сътрудничество с предприятия; схеми за подпомагане от страна на по-старшите служители, насочени към наемане и обучаване на млади хора в предприятията, или към осигуряване на по-добър преход от образование към заетост; насърчаване на обществената ангажираност на младите хора; както и насърчаване на европейската, регионалната и международната мобилност посредством постигането на допълнителен напредък по отношение на взаимното признаване на квалификациите и уменията; подчертава, че социалните инвестиции могат да вървят ръка за ръка с ефикасни стимули като субсидии за трудова заетост или осигурителни вноски за младите хора, които ще гарантират достойни условия на живот и труд, така че да насърчават държавните и частните работодатели да наемат на работа млади хора, да инвестират както в създаването на работни места за млади хора, така и в продължаващо обучение и подобряване на уменията им по време на заетостта и да подкрепят предприемачеството сред младите;

17. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.