Процедура : 2013/2664(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0305/2013

Внесени текстове :

B7-0305/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/06/2013 - 7.6
CRE 13/06/2013 - 7.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0277

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 128kWORD 56k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0305/2013
11.6.2013
PE509.939v01-00
 
B7-0305/2013

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Турция (2013/2664(RSP))


Ники Дзавела, Николаос Салавракос, Фиорело Провера, Лоренцо Фонтана, Роландас Паксас от името на групата EFD

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Турция (2013/2664(RSP))  
B7‑0305/2013

Европейският парламент,

–   като взе предвид своите предходни резолюции и по-специално резолюцията от 18 април 2013 г. относно доклада за напредъка на Турция през 2012 г.(1),

–   като взе предвид Рамката за преговори с Турция от 3 октомври 2005 г.,

–   като взе предвид Решение 2008/157/EО на Съвета от 18 февруари 2008 година относно принципите, приоритетите и условията на Партньорството за присъединяване с Република Турция(2) („партньорството за присъединяване“), както и предходните решения на Съвета относно партньорството за присъединяване от 2001, 2003 и 2006 г.,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че до понеделник, 3 юни 2013 г. в над 60 от 81 провинции в Турция беше проведена някаква форма на протест;

Б.  като има предвид, че Турция е страна — кандидатка за членство в ЕС, важен съюзник и член на НАТО;

В.  като има предвид, че критериите от Копенхаген за присъединяване към ЕС изискват страните кандидатки да зачитат принципите и основните аспекти на демокрацията, правата на човека и правовата държава;

Г. като има предвид, че свободата на събранията, свободата на изразяване на мнение (включително чрез социални медии, както онлайн, така и офлайн) и свободата на печата са основни принципи на ЕС;

Д. като има предвид, че проектът за строителство в парка Гези изглежда е бил катализатор, а не причина за протестите;

Е.  като има предвид, че според различни съобщения над 3 000 протестиращи са арестувани в цялата страна, като поне 1 500 от тях са младежи;

Ж. като има предвид, че се съобщава за четирима загинали граждани;

З.  като има предвид, че мнозинството протестиращи са обикновени граждани, често подтикнати към действие от мрежите на социалните медии; като има предвид, че много от тях са на редовни работни места, включително като банкери, адвокати, университетски преподаватели и други служители в частния сектор; и като има предвид, че на протестите присъстват забележимо висок брой жени;

1.  изразява дълбока загриженост относно свидетелствата за полицейско насилие и осъжда прекомерната употреба на сила от турската полиция срещу протестиращите;

2.  призовава турските органи да изправят пред съда отговорните за прекомерната и непропорционална употреба на сила и да предложат компенсация на жертвите;

3.  призовава за цялостно разследване на настъпилите инциденти и пълна въздържаност от страна на полицейските сили;

4.  настоятелно призовава турските органи да изтеглят полицията от мирните демонстрации и събирания и да я използват само за защита на имуществото в случай на вандализъм и мародерство;

5.  изразява дълбоко съжаление относно това, че докато събитията в Турция се развиваха, турските медийни канали не ги отразяваха в новините по подходящ начин; насърчава възможно най-пълно отразяване на събитията по основните турски телевизионни канали;

6.  посочва, че президентът на Република Турция отбеляза, че демокрацията не се изразява само в печелене на избори, а че хората следва да имат свобода на изразяване на мнение; призовава президента да продължи да играе ролята на посредник между обществеността и турското правителство;

7.  призовава турското правителство да установи диалог с основната насока сред протестиращите и да им позволи да изразят своите опасения; подчертава, че турският министър-председател би могъл да обяви по-отворен за участие процес за вземане на решения за бъдещето на пространства като парка Гези и други пространства от национално значение;

8.  призовава турските органи да обявят, че на площад „Таксим“ могат да се провеждат мирни демонстрации;

9.  изразява дълбока загриженост относно страничните ефекти, които кризата в Сирия оказва върху положението в Турция; отбелязва със загриженост, че сунитски екстремисти постоянно преминават в двете посоки през турско-сирийската граница и че дискриминацията срещу алевитските общности в Турция тревожно нараства;

10. отбелязва, че тази криза следва да се използва като трамплин за възобновяване на процеса на реформи в Турция, който е в застой;

11. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Комисията, на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията, на генералния секретар на Съвета на Европа, на председателя на Европейския съд по правата на човека, на правителствата и парламентите на държавите членки и на правителството и парламента на Република Турция.

(1)

Приети текстове, P7_TA(2013)0184.

(2)

OВ L 51, 26.2.2008 г., стр. 4.

Правна информация - Политика за поверителност