Menetlus : 2013/2664(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0309/2013

Esitatud tekstid :

B7-0309/2013

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/06/2013 - 7.6
CRE 13/06/2013 - 7.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 125kWORD 55k
11.6.2013
PE509.944v01-00
 
B7-0309/2013

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2


Olukord Türgis (2013/2664(RSP))


Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marisa Matias, Alda Sousa, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Nikolaos Chountis fraktsiooni GUE/NGL nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Türgis (2013/2664(RSP))  
B7‑0309/2013

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse 1950. aasta Euroopa inimõiguste konventsiooni ja selle sätteid, mis käsitlevad õigust ühinemisvabadusele ja sõnavabadusele,

–   võttes arvesse 1996. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, eriti selle artiklit 19, milles sätestatakse sõnavabadus, ning artikleid 21 ja 22, milles sätestatakse ühinemisvabadus, tuletades samuti meelde, et nende sätetega tagatakse õigus ühinemisvabadusele ja õigus moodustada ametiühinguid ning et need on Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) peamised põhimõtted,

–   võttes arvesse komisjoni 2012. aasta eduaruannet Türgi kohta (SWD(2012)0336),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat,

–   võttes arvesse nõukogu 14. detsembri 2010. aasta, 5. detsembri 2011. aasta ja 11. detsembri 2012. aasta järeldusi,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Türgi eduaruande kohta,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et ühinemisläbirääkimiste tõttu on Türgi kohustunud teostama reforme, arendama heanaaberlikke suhteid ning viima end järk-järgult vastavusse ELi nõuetega, ning et neid pingutusi tuleks käsitada Türgi võimalusena jätkata oma demokraatlike institutsioonide, õigusriigi põhimõtete ning inimõiguste ja põhivabaduste järgimise moderniseerimist, tugevdamist ja parandamist;

B.  arvestades, et Türgi valitsus on edenenud kiirelt neoliberaalsete majandusreformide ja dereguleerimisega, mis on seotud ELiga ühinemiseprotsessiga, kuid vastukaaluks jätkuvad poliitilised ja demokraatlikud reformid, näiteks inimõiguste järgimise parandamine, väga aeglaselt;

C. arvestades, et meeleavaldajate vastu kasutatav süstemaatiline vägivald on muutunud Türgis sagedaseks nähtuseks;

D. arvestades, et massilistest meeleavaldustest, mis algasid protestina Istanbulis asuva Gezi pargi ümberarendamise vastu, on politsei jõhkruse ja Taksimi väljakul protestijate vastu kasutatud vägivalla tõttu kiiresti saanud protestiliikumine rõhumise vastu;

E.  arvestades, et inimõigusorganisatsioonide ja arstide liitude sõnul on hiljutine vägivald laienenud kogu maale ning Istanbulis on saanud neli inimest surma ja vähemalt poolteist tuhat vigastada ning Ankaras üle 700 inimese vigastada;

F.  arvestades, et politsei kasutas algselt rahumeelsete meeleavalduste puhul ulatuslikult pisargaasikanistreid ning veelgi rohkem kanistreid visati helikopteritest elamurajoonidesse, kus protestijaid ei olnud; arvestades, et mitmel juhul lasti pisargaasikanistreid kodudesse, mis rikub vajaduse ja proportsionaalsuse põhimõtteid;

G. arvestades, et mõne tõsise süüdistuse kohaselt on Türgi valitsus püüdnud blokeerida sotsiaalvõrgustikke ja katkestada internetile juurdepääsu, üritades peatada valitsusvastastel meeleavaldustel toimuvast edastatavat teabevoogu; arvestades, et peaminister Recep Tayyip Erdoğan on nimetanud sotsiaalmeediat nuhtluseks;

H. arvestades, et tohutud meeleavaldused on toonitanud riigi poliitilist ebastabiilsust; arvestades, et kuigi rahvamassides on esindatud lai ideoloogiline spekter, väljendavad nad siiski selgelt Türgi rahva viha Erdoğani valitsuse ja tema juhtiva AKP erakonna vastu;

I.   arvestades, et islamit pooldava kava järgimine ja rakendamine on põhjustanud lõhesid ja konflikte Türgi erinevate sotsiaalsete, poliitiliste ja majanduslike rühmade vahel;

J.   arvestades, et protestidest ja rohkest osavõtust ilmneb, et inimesed heitlevad mitmesuguste sügavalt juurdunud probleemidega, sest Türgi majanduskasvuga ei kaasne inimeste elatustaseme paranemine, Türgi kodanikud ja töötajad ei saa kasutada enesestmõistetavaid õigusi ja vabadusi ning palgad ja toetused on väga madalad;

K. arvestades, et veel üks veenev põhjus rahulolematuseks on seotud Erdoğani Süüria suunalise välispoliitikaga, kuna sekkuv hoiak Süüria kodusõja suhtes, mis nähtub koostööst opositsioonijõududega isegi riigi piires, on põhjustanud naaberriigi sõjaõhkkonna kandumise Türgisse;

L.  arvestades, et Türgi märulipolitsei on võtnud sihikule erakonnad, ja on antud teada rünnakust erakonna TKP kontori ja Nazim Hikmeti kultuurikeskuse vastu;

M. arvestades, et 11. juuni 2013 hommikul tegutses märulipolitsei jälle Taksimi väljakul, kasutades pisargaasi ja veekahureid;

N. arvestades, et Euroopa Inimõiguste Kohtus on Türgi juba kolm korda hukka mõistetud meeleavaldustes osalejate õiguste rikkumise ning kinnipeetavate väärkohtlemise eest;

O. arvestades, et Türgi kui ELiga ühinemise kandidaatriik on kohustunud austama ja edendama demokraatiat ning tugevdama demokraatlikke ja inimõigusi ja -vabadusi; arvestades, et komisjoni 2012. aasta eduaruandes Türgi kohta märgiti, et ühinemiseelse abi rahastamisvahendist eraldati kohtusüsteemi ja politsei reformiks 810 miljonit eurot;

P.  arvestades, et demokraatlik õigus meelt avaldada on üha enam ohustatud, samas kui kogu maailma rahvas kasvab viha neoliberaalse ja antisotsiaalse poliitika vastu;

1.  mõistab kindlalt hukka Türgi valitsuse riikliku vägivalla Türgi meeleavaldajate ja rahva vastu;

2.  mõistab teravalt hukka asjaolu, et Türgi politsei on võtnud sihikule erakonnad;

3.  kutsub Türgi valitsust üles lõpetama viivitamata meeleavaldajate vastase vägivalla ning vabastama kõik praegu kinni peetavad rahumeelsed protestijad;

4.  väljendab solidaarsust meeleavaldajate nõudmistega, mis puudutavad demokraatia austamist ning demokraatlikke ja inimõigusi ja -vabadusi; on arvamusel, et ükski usund ei tohiks rikkuda kodanikuõigusi, naiste õigusi ega sotsiaalseid ja majanduslikke õigusi;

5.  mõistab hukka Türgi põhiliste elektrooniliste massiteabevahendite püüde sündmustest vaikida;

6.  toonitab, kui oluline on nullsallimatus rahumeelsete protestijate vastu kasutatava vägivalla puhul, ning nõuab, et loodaks sõltumatu ja erapooletu uurimiskomisjon, kes tegeleks inimõiguste organisatsioonide, meeleavaldajate komiteede ja kõigi muude osaliste osalusel korrakaitseametnike poolt väidetavate piinamis- ja halva kohtlemise ning jõu kasutamise juhtude uurimisega;

7.  kutsub Türgi valitsust üles lõpetama autoritaarse valitsemise ning pidama kõnelusi protestijate organisatsioonidega, et vältida vägivalla eskaleerumist, millega kaasneks rohkem ohvreid;

8.  nõuab 10 000 poliitvangi viivitamatut vabastamist, kellest paljud on vasakpoolsed või kurdi aktivistid, aga ka ajakirjanikud, keda peetakse kinni tingimustes, mis on õigusriigi põhimõtetega vastuolus;

9.  palub Türgi valitsusel vaadata uuesti läbi oma sotsiaal-, poliitika-, kultuuri- ja majanduspoliitika, mis on rahvaülestõusu peamine põhjus, kuna Gezi pargis toimunu oli vaid ettekääne, mis vallandas praeguse olukorra;

10. mõistab hukka Türgi ametnike avaldused, mis, selmet aidata olukorda rahustada, õhutavad hoopis jätkuvalt vaenu ning põhjustavad riigis veelgi enam rahutusi;

11. tunneb muret asjaolu pärast, et Türgi kodanikuühiskonna organisatsioonid seisavad endiselt silmitsi trahvide, lõpetamismenetluste ja haldustakistustega, ja et ametiühinguliikmete ja töötajate õigusi ei austata täielikult; kutsub Türgi valitsust üles rakendama viivitamata uusi töö- ja ametiühingute õiguste valdkonna õigusakte, et tagada nende kooskõla ELi acquis’ ja ILO konventsioonidega, eelkõige streigiõiguse ja kollektiivläbirääkimiste õiguse osas;

12. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Euroopa Nõukogu peasekretärile, Euroopa Inimõiguste Kohtu presidendile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Türgi Vabariigi valitsusele ja Suurele Rahvuskogule.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika