Propunere de rezoluţie - B7-0309/2013Propunere de rezoluţie
B7-0309/2013

PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la situația din Turcia

11.6.2013 - (2013/2664(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Takis Hadjigeorgiou, Willy Meyer, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Marisa Matias, Alda Sousa, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Nikolaos Chountis în numele Grupului GUE/NGL

Procedură : 2013/2664(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0309/2013
Texte depuse :
B7-0309/2013
Dezbateri :
Texte adoptate :

B7‑0309/2013

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Turcia

(2013/2664(RSP))

Parlamentul European,

–   având în vedere Convenția Europeană a Drepturilor Omului din 1950 și dispozițiile acesteia privind dreptul la libertatea de asociere și dreptul la libertatea de exprimare,

–   având în vedere Pactul internațional privind drepturile civile și politice din 1996, în special articolul 19 referitor la libertatea de exprimare și articolele 21 și 22 referitoare la libertatea de asociere, și amintind faptul că aceste dispoziții garantează dreptul la libertatea de asociere și dreptul de a constitui sindicate și că reprezintă principiile definitorii ale Organizației Internaționale a Muncii,

–   având în vedere Raportul din 2012 elaborat de Comisie cu privire la progresele înregistrate de Turcia (SWD(2012)0336),

–   având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–   având în vedere concluziile Consiliului din 14 decembrie 2010, din 5 decembrie 2011, precum și din 11 decembrie 2012,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la raportul privind progresele înregistrate de Turcia,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, cu ocazia negocierilor de aderare, Turcia s-a angajat pe calea reformelor, a menținerii unor bune relații de vecinătate și a alinierii treptate la UE și întrucât aceste eforturi ar trebui considerate un prilej pentru Turcia de a continua să se modernizeze și să-și consolideze și să-și îmbunătățească și mai mult instituțiile democratice, statul de drept și respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale;

B.  întrucât guvernul turc a demarat rapid reforme economice neoliberale și dereglementarea în legătură cu procesul de aderare la UE, dar, spre deosebire de acestea, reformele politice și democratice, precum îmbunătățirea respectării drepturilor omului, se desfășoară într-un ritm foarte lent;

C. întrucât violența sistematică îndreptată împotriva protestatarilor a devenit un fenomen frecvent în Turcia;

D. întrucât demonstrațiile în masă, care au început ca un protest împotriva unui proiect de reabilitare din Parcul Gezi (Istanbul), s-au transformat rapid într-o mișcare de protest împotriva opresiunii, ca reacție la brutalitatea poliției și la violența îndreptată împotriva protestatarilor din Piața Taksim;

E.  întrucât, conform organizațiilor de apărare a drepturilor omului și sindicatelor medicilor, actele de violență din ultimele zile s-au extins acum în toată țara, ducând la patru morți și la cel puțin 1500 de răniți în Istanbul și la peste 700 de răniți în Ankara;

F.  întrucât poliția a folosit din plin gaze lacrimogene în timpul protestelor care au fost la început pașnice și cantități mult mai mari au fost lansate din elicoptere deasupra unor zone rezidențiale unde nu existau protestatari; întrucât s-a tras în mai multe rânduri cu gaze lacrimogene în case, încălcându-se principiile necesității și proporționalității;

G. întrucât există acuzații grave conform cărora guvernul Turciei a încercat să blocheze rețelele sociale și să întrerupă accesul la internet, încercând să blocheze fluxul de informații de la locurile în care aveau loc mișcările antiguvernamentale; întrucât prim‑ministrul Recep Tayyip Erdogan a numit platformele sociale „o amenințare”;

H. întrucât demonstrațiile de amploare au scos în evidență instabilitatea politică din această țară; întrucât, deși mobilizările populare reprezintă un spectru ideologic larg, acestea constituie o exprimare evidentă a mâniei poporului turc îndreptate împotriva guvernului condus de Erdogan și de partidul AKP al acestuia, aflat la putere;

I.   întrucât urmarea și aplicarea unei agende pro-islamiste a dus la dezacorduri și la conflicte între diferitele grupuri sociale, politice și economice din Turcia;

J.   întrucât protestele și numărul mare de participanți arată că oamenii se confruntă cu multe probleme serioase, deoarece creșterea economică din Turcia nu aduce cu sine o îmbunătățire a condițiilor de viață ale populației, cetățenii și lucrătorii turci nu se bucură de drepturi și libertăți evidente, iar salariile și beneficiile acestora sunt foarte reduse;

K. întrucât un alt motiv important de nemulțumire este legat de politica externă a lui Erdogan în ceea ce privește Siria, deoarece poziția favorabilă intervenției în războiul civil din Siria, prin cooperare cu forțele de opoziție și chiar și în interiorul țării, a dus la transferarea atmosferei de război din țara vecină în Turcia;

L.  întrucât forțele de poliție turce care luptă împotriva protestatarilor vizează partidele politice, existând informații cum că sediile partidului politic TKP și centrul cultural Nazim Hikmet au fost atacate;

M. întrucât, în dimineața zilei de 11 iunie 2013, forțele de poliție care luptă împotriva protestatarilor au revenit în Piața Taksim și au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă;

N. întrucât Turcia a fost deja condamnată de trei de ori de Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru încălcarea drepturilor participanților la demonstrații și rele tratamente aplicate deținuților;

O. întrucât Turcia, în calitate de țară candidată la aderarea la UE, are obligația de a respecta și de a promova democrația și de a consolida drepturile și libertățile democratice, precum și drepturile omului; întrucât în Raportul din 2012 elaborat de Comisie cu privire la progresele înregistrate de Turcia s-a remarcat faptul că din bugetul Instrumentului de asistență pentru preaderare s‑au alocat 810 milioane de euro pentru reforma sistemului judiciar și a poliției;

P.  întrucât dreptul democratic de a protesta este din ce în ce mai mult în pericol, având în vedere că mânia oamenilor de peste tot din lume îndreptată împotriva politicilor neoliberale și antisociale este din ce în ce mai puternică,

1.  condamnă cu tărie violența de stat a guvernului turc îndreptată împotriva demonstranților și a populației Turciei;

2.  condamnă cu tărie faptul că forțele de poliție turce care luptă împotriva protestatarilor vizează partidele politice;

3.  invită guvernul turc să înceteze imediat actele de violență îndreptate împotriva demonstranților și să elibereze toți protestatarii pașnici care sunt în prezent reținuți;

4.  își exprimă solidaritatea cu solicitările demonstranților privind respectarea democrației și a drepturilor și libertăților democratice, precum și a drepturilor omului; consideră că drepturile civile, drepturile femeii și drepturile sociale și economice nu ar trebui subminate de nicio religie;

5.  condamnă încercările principalelor mijloace electronice de comunicare în masă din Turcia de a pune capăt evenimentelor;

6.  subliniază importanța adoptării unei toleranțe zero față de actele de violență îndreptate împotriva protestatarilor pașnici și solicită să se înființeze o comisie independentă și imparțială care să ancheteze acuzațiile de tortură, de rele tratamente, precum și de folosire a forței de către forțele de ordine, cu participarea organizațiilor de apărare a drepturilor omului, a comitetelor demonstranților și a tuturor celorlalte părți implicate;

7.  invită guvernul turc să înceteze guvernarea în stil totalitar și să poarte discuții cu organizațiile protestatarilor pentru a evita agravarea violenței, ceea ce va avea ca rezultat mai multe victime;

8.  solicită eliberarea imediată a celor 10 000 de deținuți politici, mulți dintre ei activiști de stânga sau kurzi, precum și jurnaliști, ale căror condiții de detenție contravin statului de drept;

9.  invită guvernul turc să-și reanalizeze politicile sociale, politice, culturale și economice, care reprezintă motivul principal al revoltei populare, având în vedere că incidentul din Parcul Gezi a fost numai o scuză care a dus la această situație;

10. condamnă declarațiile funcționarilor turci care, în loc să contribuie la normalizarea situației, sunt în continuare provocatoare și duc la și mai multe tulburări în această țară;

11. își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că organizațiile societății civile din Turcia se confruntă în continuare cu amenzi, proceduri de lichidare și obstacole administrative, iar drepturile sindicaliștilor și ale lucrătorilor nu sunt respectate pe deplin; invită guvernul turc să pună imediat în aplicare noua legislație privind dreptul muncii și drepturile sindicatelor pentru a se asigura că respectă acquis-ul UE și convențiile OIM, în special cu privire la dreptul de a face grevă și la dreptul la negociere colectivă;

12. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Secretarului General al Consiliului Europei, Președintelui Curții Europene a Drepturilor Omului, guvernelor și parlamentelor statelor membre și guvernului și Marii Adunări Naționale a Republicii Turcia.