Förfarande : 2013/2679(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0315/2013

Ingivna texter :

B7-0315/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/07/2013 - 13.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0332

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 136kWORD 64k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0315/2013
26.6.2013
PE509.961v01-00
 
B7-0315/2013

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 35.3 i arbetsordningen och ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen


om kommissionens arbetsprogram för 2014 (2013/2679(RSP))


József Szájer, Joseph Daul för PPE-gruppen

Europaparlamentets resolution om kommissionens arbetsprogram för 2014 (2013/2679(RSP))  
B7‑0315/2013

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens meddelande om kommissionens arbetsprogram för 2013 (COM(2012)0629),

–   med beaktande av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen(1), särskilt bilaga IV,

–   med beaktande av artikel 35.3 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den finansiella och ekonomiska krisen och skuldkrisen har belyst behovet av stärkt demokratisk kontroll och ansvarsskyldighet.

B.  Budgetrelaterade val på unionsnivå måste svara mot EU:s politiska prioriteringar, inte bara till belopp och utan även i fråga om flexibilitet och jämvikt.

Del 1 – främsta prioriteringar

1.  Europaparlamentet vill se en förstärkt demokratisk process inom ekonomisk styrning, med större deltagande från parlamentets sida, vilket kommer att bidra till att fördjupa EU‑medborgarnas förståelse av situationen och de åtgärder som vidtas på EU-nivå för att bekämpa och hantera krisen. Parlamentet anser att ett återupprättande av medborgarnas samt ekonomiska aktörers och partners förtroende är en förutsättning för att åter få fart på tillväxten.

2.  Europaparlamentet anser att arbetstillfällen är högsta prioritet och att alla tillgängliga EU‑medel måste användas för att bevara de arbetstillfällen som finns och skapa nya arbetstillfällen för ungdomar inom tjänstesektorn och industrin. Investeringar för att stärka EU:s konkurrenskraft kommer därför att bli avgörande under nästa och kommande år.

3.  Europaparlamentet anser att kommissionen, om förhandlingarna om den fleråriga budgetramen framgångsrikt avslutas under 2013, bör se till att den nya budgetramen fungerar smidigt. Parlamentet uppmanar i synnerhet kommissionen att fullt ut använda sig av de nya flexibilitetsreglerna i den fleråriga budgetramen, vad gäller både åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden, såväl vid genomförandet av EU:s budget för 2014 som i sina förslag till EU:s budget för 2015. Parlamentet understryker behovet av att i EU:s budget nära övervaka den oroväckande betalningssituationen och vid behov lägga fram förslag om ändringsbudgetar under 2014.

4.  Europaparlamentet lägger stor vikt vid frågan om reformer av systemet för EU:s egna resurser. Parlamentet uppmanar kommissionen att aktivt arbeta för detta, med utgångspunkt från dess lagstiftningsförslag och i enlighet med den överenskommelse i frågan som parlamentet och rådet kommer att nå inom ramen för förhandlingarna om den fleråriga budgetramen.

5.  Europaparlamentet understryker behovet av strikt och trovärdig granskning av hur skattebetalarnas pengar används, genom noggranna kontroller av medel, och av att övervaka kostnadseffektiviteten i EU:s finansiering och förvaltning för att se till att man får stor valuta för de pengar som investeras i EU:s åtgärder samtidigt som man ser till att statsintäkter uppbärs i enlighet med gällande regler och vad demokratiskt valda institutioner har beslutat.

6.  Europaparlamentet upprepar att det behövs en utvärdering av genomförandet av det europeiska medborgarinitiativet, som är ett bra verktyg för att föra EU närmare medborgarna.

 

Del 2 – specifika förslag

Mot en fördjupad ekonomisk och monetär union

Förslaget om en bankunion

7.  Europaparlamentet anser att en grundläggande förutsättning för att stabilisera EU:s ekonomi och återgå till hållbar ekonomisk tillväxt är att det framgångsrikt inrättas en bankunion genom att det införs en gemensam tillsynsmekanism tillsammans med en gemensam avvecklingsmekanism för banker samt en EU-ram för nationella insättningsgarantiprogram. Kommissionen uppmanas därför att utan dröjsmål lägga fram alla förslag som krävs för detta, liksom de tekniska tillsynsföreskrifter som behövs för ett korrekt genomförande av kapitalkravsdirektiv 4-paketet.

Kamp mot skatteundandragande

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett lämpligt förslag om en gemensam EU-definition av skatteparadis och upprätta en svart lista över tredjeländer och jurisdiktioner som inte är samarbetsvilliga. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att fullgöra sina åtaganden om att genomföra kommissionens rekommendationer om åtgärder för att uppmuntra tredjeländer att tillämpa miniminormer för god förvaltning i skattefrågor och motverka aggressiv skatteplanering samt att vidta nödvändiga åtgärder för att stärka kampen mot skattebedrägeri och skatteundandragande.

 

Stärka konkurrenskraften med hjälp av den inre marknaden och industripolitiken

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag om bättre styrning av den inre marknaden, grundat på initiativbetänkandet i frågan, med tanke på att inre marknaden på ett avgörande sätt kan bidra till att få fart på tillväxten i EU.

10. Europaparlamentet upprepar att det vill se ett förslag om ett fjortonde bolagsrättsdirektiv om gränsöverskridande överföring av bolagssäten.

 

Bättre förbindelser för att kunna konkurrera

11. Europaparlamentet betraktar initiativet om ett gemensamt europeiskt luftrum, som utarbetades för mer än tio år sedan, som ett mycket viktigt projekt. Parlamentet befarar att Europas centrala luftrum, om EU inte skrider till handling de närmaste åren, kommer att bli så mättat att tillväxt inte längre är möjligt. Parlamentet efterlyser därför en reform av luftrummet, en idé som medlemsstaterna redan har anammat genom att reformera de befintliga systemen för flygtrafikledning och införa funktionella luftrumsblock. Parlamentet beklagar att vissa funktionella luftrumsblocken inte togs i drift i oktober 2012 och att några ännu inte har tagits i drift. Det är dock glädjande att utvecklingen av Sesar, den tekniska delen av systemet för ett gemensamt europeiskt luftrum, går framåt. Parlamentet understryker att alla kommer att dra nytta av det nya systemet, särskilt de europeiska flygbolagen. Parlamentet uppmanar kommissionen att göra alla funktionella luftrumsblock klara att ta i drift.

 

Sysselsättning genom tillväxt: inkludering och kompetens

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genom de reviderade sysselsättningsriktlinjerna se till att sysselsättning och socialpolitik under 2014 sätts in som aktiva åtgärder för att bemöta krisen. Kommissionen uppmanas härvid med kraft att hjälpa medlemsstaterna att ta fram strategier för att bygga upp ny kompetens och hjälpa arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden så snabbt som möjligt. Parlamentet påminner dock om att det behövs en stor insats, med hjälp av sysselsättningsinitiativet för unga, för att stödja sårbara grupper i unionens mest utsatta regioner, samt ungdomar som varken arbetar eller studerar och som saknar sysselsättning, genom att stärka och påskynda resultaten av ESF-understödda aktiviteter.

13. Europaparlamentet upprepar sin begäran från maj 2012 om ett förslag (om en ny rättsakt som ska ersätta eller ändra det befintliga direktiv 2006/54/EG) om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet, rörande tillämpningen av principen om lika lön för kvinnor och män. Parlamentet framhåller att diskrimineringen av kvinnor måste åtgärdas på ett adekvat sätt. Mot bakgrund av den ihållande löneskillnaden på omkring 17 procent på EU-nivå beklagar parlamentet djupt att medlemsstaterna hittills inte har vidtagit några ytterligare åtgärder för att verkligen komma till rätta med detta problem.

14. Europaparlamentet upprepar att utbildning är EU:s främsta målsättning för att möta EU-medborgarnas behov, särskilt under den pågående ekonomiska krisen.

15. Europaparlamentet understryker att stor vikt måste läggas vid områden som utbildning, kultur, den audiovisuella sektorn, ungdomar, idrott och medborgarskap, och att en tillräcklig och ändamålsenlig budget måste avsättas för dessa områden.

 

Använda EU:s resurser effektivt för ökad konkurrenskraft

Forskning och innovation

16. Europaparlamentet påpekar att forskning och innovation bidrar till att göra EU till en innovativ och konkurrenskraftig miljö genom inrättandet av program för forskning och innovation, förenklade förfaranden och sammanslagning och samordning av finansiering på alla relevanta nivåer (EU-nivå, nationell nivå, regional nivå), varvid det skapas synergieffekter mellan EU:s program. Kommissionen uppmanas att genomföra dessa principer.

Energi och klimat

17. Europaparlamentet understryker att åtgärder bör vidtas i enlighet med EU:s klimat- och energilagstiftning för att inkludera utsläpp från sjötransporter i EU:s åtagande om minskade växthusgasutsläpp och att förslaget till lagstiftning om en ny klimat- och energiram för perioden fram till 2030 bör ta upp frågan om hur målet om att minska växthusgasutsläppen med 80–95 procent senast 2050 jämfört med 1990 års nivåer ska uppnås, hur en långsiktig konkurrenskraft, försörjningstrygghet och hållbarhet ska främjas samt hur ett långsiktigt perspektiv för investeringar kan åstadkommas fram till 2030. Parlamentet understryker att förslag om en sådan ram snabbt måste läggas fram, så att EU bättre kan utarbeta en tydlig ståndpunkt inför internationella förhandlingar om en global överenskommelse om klimatförändringarna.

18. Eftersom en EU-politisk ram för 2030 med potentiella mål skulle få mycket omfattande konsekvenser för bland annat energipriserna, industrins konkurrenskraft och sysselsättningsskapandet, liksom för infrastrukturinvesteringar och allmänhetens acceptans av dessa insisterar Europaparlamentet på att kommissionen lägger fram konkreta förslag, i god tid före valet till Europaparlamentet under första kvartalet 2014, i syfte att säkra maximal demokratisk legitimitet för EU:s framtida energi- och klimatpolitik.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag om en övergripande översyn av EU:s avfallspolitik och avfallslagstiftning, inklusive målen i EU:s avfallsregelverk och omdirigeringsmålen i deponeringsdirektivet.

Sammanhållningspolitik

20. Europaparlamentet understryker att EU:s sammanhållningspolitik tillhandahåller investeringar för tillväxt och arbetstillfällen, liksom för stärkt konkurrenskraft i EU, i enlighet med målen om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i EU.

21. Europaparlamentet understryker att det behövs ett heltäckande lagstiftningspaket om förordningarna för sammanhållningspolitiken i den fleråriga budgetramen för 2014–2020 för att den fleråriga budgetramen ska kunna genomföras korrekt. Parlamentet påminner om att dessa förordningar måste kompletteras med genomförandeakter och delegerade akter samt mekanismer såsom smart specialisering, för att säkerställa en samstämmig och enhetlig programplanering, varefter partnerskapsavtal ingås och verksamhetsprogrammen genomförs.

22. Europaparlamentet understryker att det behövs åtgärder för att främja en effektivare förvaltning, framför allt en sund ekonomisk förvaltning och minskad byråkrati för alla mottagare av strukturfondsmedel.

Fiske och jordbruk

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram de förslag om nya planer som omfattar flera arter (rörande torskbestånden och de pelagiska bestånden i Östersjön och sydkummel och havskräfta i Kantabriska sjön och väster om Iberiska halvön) och som kommissionen fastställde för 2013 i sitt arbetsprogram för 2012.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom ramen för förhandlingarna om partnerskapsavtalen om fiske hitta nya fiskeområden i tredjeländers vatten för EU-flottans verksamhet.

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att intensifiera kampen mot olagligt, orapporterat och oreglerat fiske.

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att garantera ett snabbt och korrekt genomförande av reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken, vilket kommer att leda till en kraftfull, hållbar och rättvis jordbrukspolitik som är till nytta för unionens jordbrukare och konsumenter, främjar landsbygdsutvecklingen och skyddar miljön.

27. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om en ny strategi för djurhälsa samt dess åtagande att se till att det råder konsekvens mellan lagstiftningens övergripande principer på områden som djurens hälsa och välbefinnande och livsmedelssäkerhet. Parlamentet vill att strategin för djurhälsa knyts till Europa 2020-strategin så att man ser till att den inre marknaden för djur och djurprodukter fungerar väl, samtidigt som det europeiska jordbrukets hållbarhet och konkurrenskraft stärks.

 

Bygga ett säkert och tryggt EU

28. Europaparlamentet anser att förslag om ömsesidigt erkännande av effekterna av vissa civilståndshandlingar tillsammans med minimistandarder för civilrättsliga förfaranden skulle utgöra ett viktigt steg mot inrättandet av ett område med rättvisa och med enklare, tydligare och tillgängligare förfaranden för medborgarna samt öka förtroendet för ömsesidigt erkännande av åtgärder på det civilrättsliga området.

29. Europaparlamentet anser att fortsatt bekämpning av terrorism är en fråga av yttersta vikt för att EU ska kunna trygga EU-medborgarnas säkerhet, och uppmanar med kraft till att EU:s lagstiftning om lagring av uppgifter ses över och att ett system för att spåra finansiering av terrorism övervägs.

 

Ta vår del av ansvaret: EU som aktör på den globala arenan

Utrikesfrågor

30. Europaparlamentet påminner om att EU:s östra och södra grannskap kvarstår som högsta prioritering, med hänsyn till det kommande östliga partnerskapet och den fortsatta osäkerheten i såväl öst som syd, och understryker att EU:s nya strategi och ”mer för mer”-principen fortfarande måste definieras entydigt i detta sammanhang och genomföras.

31. Europaparlamentet stöder det politiska arbetet och utvecklingen i länder på västra Balkan för att föra dessa länder närmare EU.

32. Europaparlamentet efterlyser en breddning och fördjupning av EU:s transatlantiska förbindelser, eftersom dessa fortsätter att vara en central del av unionens utrikespolitik.

Internationell handel

33. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att koncentrera personalresurser och politiska insatser på de pågående handelsförhandlingarna med tredjeländer och särskilt med strategiska partner såsom Förenta staterna, Japan och Mercosurländerna för att göra väsentliga framsteg i arbetet med ett balanserat slutavtal. Parlamentet uppmanar kommissionen att fullt ut involvera parlamentet i detta arbete, i enlighet med relevanta bestämmelser i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

34. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta initiativ till djupgående reflexion, med parlamentets medverkan, över den framtida strategin för internationell handel, inklusive en möjlig reform av WTO:s roll. Parlamentet understryker att denna utvärdering måste ta full hänsyn till hur EU:s ekonomi påverkas av den senaste strategin för internationell handel.

Utveckling

35. Europaparlamentet framhåller att åtgärder mot undernäringen bland barn och en tryggad livsmedelsförsörjning, insatser mot könsrelaterat dödande – bruket att män konsekvent och i enorm omfattning väljs framför kvinnor – samt arbetet för att införa sjukförsäkringar och pensioner i utvecklingsländerna kvarstår som de främsta prioriteringarna.

36. Europaparlamentet framhåller att katastrofförebyggande åtgärder också är en viktig strategi som måste förbättras.

37. Europaparlamentet begär att utvecklingsbiståndet effektiviseras genom stärkt samordning och komplementaritet och genom att resultaten och effekterna av detta bistånd regelbundet utvärderas.

 

Interinstitutionella förbindelser

38. Europaparlamentet anser att samarbetet mellan EU:s institutioner måste förbättras och moderniseras för att bli effektivare och möjliggöra en mer djupgående demokratisk granskning av den verkställande makten på EU-nivå. Parlamentet noterar att avtalet mellan parlamentet och kommissionen om bättre lagstiftning är förlegat och måste ses över. Parlamentet efterlyser närmare samordning med rådet, i enlighet med Lissabonfördragets bestämmelser.

39. Europaparlamentet framhåller att gemenskapsmetoden, som möjliggör allmän debatt genom demokratisk medverkan från parlamentets sida, alltid måste ges företräde.

°

°         °

40. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.

 

(1)

EUT L 304, 20.11.2010, s. 47.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy