Процедура : 2013/2679(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0316/2013

Внесени текстове :

B7-0316/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/07/2013 - 13.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0332

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 148kWORD 81k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0315/2013
26.6.2013
PE509.962v01-00
 
B7-0316/2013

за приключване на разисквания по изявления на Комисията

съгласно член 35 от Правилника за дейността и рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия


относно приоритетите на Европейския парламент за работната програма на Комисията за 2014 г. (2013/2679(RSP))


Андрю Дъф от името на групата ALDE

Резолюция на Европейския парламент относно приоритетите на Европейския парламент за работната програма на Комисията за 2014 г. (2013/2679(RSP))  
B7‑0316/2013

Европейският парламент,

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Работна програма на Комисията за 2014 г.“ (COM(2012)629 окончателен),

–   като взе предвид Рамковото споразумение относно отношенията между Европейския парламент и Комисията(1), по-специално приложение IV към него,

–   като взе предвид член 35 от своя правилник,

A. като има предвид, че слабостта на банковата система, продължаващите проблеми с дълга и дефицитите, пред които са изправени държавите членки, загубата на конкурентоспособност на Европа в глобалната икономика, високата безработица сред младежите и социалните трудности в резултат от икономическия упадък изправят ЕС пред безпрецедентни предизвикателства,

Б.  като има предвид, че продължителната криза няма да бъде преодоляна без съществено допълнително задълбочаване на европейската интеграция, в частност в еврозоната, включващо своевременно преразглеждане на Договора,

В.  като има предвид, че ролята на Комисията е да насърчава общия интерес на ЕС, да предприема подходящи инициативи в тази насока, да гарантира прилагането на Договорите, да следи за прилагането на правото на ЕС, да упражнява функциите по координация, изпълнение и управление, както и да предлага законодателство,

Г.  като има предвид, че в края на настоящия изборен мандат всички незавършени досиета ще отпаднат, освен ако Парламентът, Съветът или Комисията направят обосновано искане конкретни досиета, които са преминали първо четене в рамките на законодателната процедура, да бъдат продължени от новоизбрания Парламент,

1.  призовава настоятелно, като основен приоритет, за навременно приключване на преговорите по многогодишната финансова рамка (МФР), така че новият цикъл, който започва в началото на 2014 г., да може да започне навреме; предупреждава обаче да не се нарушават бюджетните и законодателни прерогативи на Парламента;

2.  изисква настоятелно от Комисията да настоява държавните и правителствени глави да застанат зад решенията, които вземат на Европейския съвет, и в частност да предоставят стратегическата пътна карта за банков, данъчен и политически съюз;

3.  изразява съжаление във връзка с факта, че въпреки краткосрочните мерки за управление на кризата много от европейските банки остават недостатъчно капитализирани, а порочният кръг между държавен и банков дълг все още предстои да бъде прекъснат;

4.  настоява за ранното приемане на цялото необходимо законодателство за създаване на единен надзорен механизъм, основаващ се на Европейската централна банка;

5.  изразява отново своята подкрепа за единен европейски оздравителен механизъм за кредитните институции, подкрепян от общ Европейски оздравителен фонд; очаква освен това предложения на Комисията за създаване на европейска схема за гарантиране на депозитите и за задълбочаване на обсъжданията с Комисията и Съвета относно европейски фонд за обратно изкупуване на дълга;

6.  подкрепя стратегията за растеж „Европа 2020”, чиято цел е създаването на правилната политическа рамка за насърчаване на предприятията, създаването на работни места и повишаване на жизнения стандарт;

7.  призовава за действия за приключване на настоящата работна програма на Комисията преди края на нейния мандат, в частност по отношение на единния пазар на услугите, програмата в областта на цифровите технологии, вътрешния енергиен пазар и разширяването на задълбочени споразумения за свободна и честна търговия;

8.  настоятелно призовава Комисията да реализира в неговата цялост, в рамките на ЕС, инструмент за сближаване и конкурентоспособност като част от нещата, които трябва да бъдат извършени, за да се създаде специфичен фискален капацитет в еврозоната; призовава Комисията да предложи кодекс за сближаване под формата на обвързващ правен акт, който да допълни съществуващата координация на икономическите политики;

9.  призовава за всеобхватно споразумение по пакета относно защитата на данните, което гарантира високи стандарти за защита на личния живот на гражданите, бизнес възможности и възможности за работа в цифровата икономика и рационализирано законодателство; настоява, че това е предварително условие за приемането на схемата на ЕС за резервационни данни на пътниците (PNR данни) и на мерки за борба с тероризма;

10. настоятелно призовава Комисията да продължи да подобрява съгласуваността на своята законодателна програма, да повишава качеството на своите законодателни проекти, да укрепва своята оценка на въздействието на проектозакони, да използва таблици за съответствие за по-добро транспониране на законодателството на ЕС и да подкрепя Парламента в преговорите му със Съвета относно използването на делегираните актове; предупреждава освен това, че сложното законодателство, особено в областта на финансовите услуги, налага достатъчно широк обществен и парламентарен дебат;

11. призовава настоятелно Комисията да ускори и засили своите усилия за защита на финансовите интереси на ЕС, да направи предложение за създаването на Европейска прокуратура и да приключи забавените реформи в Европейската служба за борба с измамите;

12. предлага да се включи в интензивни преговори със Съвета и Комисията през последните седмици от своя мандат с оглед приключването на възможно най-много досиета, като изцяло се спазват законодателните процедури, посочени в Договора от Лисабон;

13. призовава Комисията да вземе надлежно предвид специфичните за секторите позиции на Парламента, както са посочени в приложението към настоящата резолюция;

14. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и правителствата и парламентите на държавите членки.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕЗОЛЮЦИЯТА ОТНОСНО РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА КОМИСИЯТА ЗА 2014 г.

Изпълнение

15. подчертава значението на адекватното и своевременното прилагане на правото на ЕС чрез националното законодателство и настоятелно призовава Комисията , ако е необходимо, да открива процедури за нарушение, за да осигури правилно транспониране и ефективно прилагане;

16. настоятелно призовава Комисията да предложи въвеждане на задължителни национални декларации за управление, подписани на съответното политическо равнище, които обхващат европейските фондове със съвместно управление;

17. приканва Комисията, чиито мандат изтича, да преразгледа рамковото споразумение от 2010 г. за отношенията между Европейския парламент и Комисията със следващия Парламент преди края на своя мандат;

18. предлага да се започне преразглеждане на Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 2003 г.;

Единен пазар

19. призовава Комисията да продължи да акцентира върху подобряването на управлението на единния пазар, да поднови стремежа си за административно опростяване, да отчита в достатъчна степен пропорционалността на предлаганите мерки и да наблюдава постигнатия напредък с оглед пълно прилагане на достиженията на правото на единния пазар, особено в сектора на услугите;

20. приветства предложенията за приоритетни действия за засилване на растежа, заетостта и увереността в единния пазар в Акта за единния пазар II на Комисията; насърчава използването на засилено сътрудничество, когато е уместно и необходимо;

21. призовава Комисията да оценява по-систематично въздействието на своите предложения относно малките и средните предприятия (МСП), на които Европа разчита за създаването на много нови работни места; във връзка с това призовава настоятелно Комисията активно да противодейства на създаването на по-строго законодателство на национално равнище от законодателството на ЕС, което води до нарушаване на равнопоставеността на вътрешния пазар;

22. приветства новия Регламент относно безопасността на потребителските продукти (2013/0049 (COD)), който гарантира здравето и безопасността на потребителите, но също така и улеснява търговията със стоки, в частност за МСП;

23. призовава за предложения за приключване на изграждането на европейски пазар на далекосъобщенията, включващи мерки за премахване на таксите за роуминг, не по-късно от 2015 г.; очаква приемането на предложението за директива относно колективното управление на права;

24. изразява съжаление във връзка със забавянето на представянето на предложенията относно преразглеждането на правото на ЕС в областта на търговските марки и призовава настоятелно Комисията да работи интензивно с Парламента и със Съвета за сключването на споразумение на първо четене до края на мандата;

25. приветства предложението на Комисията във връзка с разкриването на нефинансова информация и призовава Комисията да работи в тясна връзка с Парламента и Съвета, за да се постигне първо споразумение до началото на 2014 г.;

26. настоява върху нуждата от прилагане на пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа, за да се създадат стимули за развитието на зелена икономика, като се включва интеграцията на мерките за ефикасно използване на ресурсите в Европейския семестър, както се предвижда в стратегията „Европа 2020”;

27. призовава Комисията незабавно да представи предложения за решаване на структурните слабости на настоящата Схема за търговия с емисии;

28. призовава Комисията да представи възможно най-скоро законодателни предложения за рамката на политиката на Съюза в областта на климата и енергетиката за 2030 г., които да са в съответствие с икономически ефективния път за постигане на целта на ЕС за 2050 г. за намаление на емисиите на CO2.

29. призовава Комисията да представи подробен план за действие с мерки, проектирани за постигането на изцяло интегриран и взаимосвързан единен енергиен пазар;

30. призовава за бързото приключване на преговорите по Механизма за свързване на Европа;

31. призовава Комисията да изпълни своя ангажимент да гарантира пълното изграждане на единното европейско железопътно пространство и да разшири правомощията на Европейската железопътна агенция в областта на сертифицирането и безопасността;

32. изразява съжаление относно липсата на цялостно прилагане на инициативата „Единно европейско небе“, и призовава Комисията да продължи усилията си в това отношение;

Селско стопанство и рибарство

33. приветства ангажимента на Комисията за производство на висококачествени храни и за зачитането на опазването на околната среда и културното наследство на селските райони; призовава настоятелно за тясно придържане на Общата селскостопанска политика (ОСП) към стратегията „Европа 2020”, за да се насърчат иновациите в селското стопанство и да се увеличат както устойчивостта, така и конкурентоспособността на европейското селско стопанство;

34. приветства новото предложение на Комисията относно пакета за здравето на животните и неговата ангажираност за борба с болестите по животните, растенията и семената чрез установяването на ефикасен контрол и наблюдение и опростено законодателство;

35. подчертава, че новият Европейски фонд за морско дело и рибарство трябва да подобри мерките, имащи за цел намаляването на капацитета на флота; настоява, че новата Обща политика в областта на рибарството трябва да се основава на засилени мерки за контрол и че финансовата помощ трябва да се придържа към строгото обвързване с условия;

Европа на гражданите

36. призовава Комисията да насърчи мерки като реформата на пазарите на труда, където структурните проблеми възпрепятстват навлизането на млади хора, както и да подкрепи държавите членки при прилагането на гаранцията за младежта с оглед подпомагането на младите хора за работни места или образование четири месеца след приключването на училище или след оставането без работа;

37. призовава Комисията да изготви годишен доклад относно реформата на системите за професионално обучение в държавите членки, като по този начин допринесе за структурно подобряване на пригодността за заетост на младите хора в дългосрочен план;

38. подкрепя инициативите на равнище ЕС за допълване на усилията на национално равнище за увеличаване на микрокредитирането и подпомагане на социалното предприемачество, което предоставя услуги, които не се осигуряват в достатъчна степен от публичния или частния сектор;

39. отбелязва, че Съветът следва да адаптира възможно най-скоро предложението за директива на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация; призовава Комисията да продължи да подкрепя преодоляването на трудностите в рамките на Съвета; отбелязва, че политиката на борба срещу дискриминацията играе ключова роля за насърчаването на социално приобщаване и заетост на хора с увреждания;

40. призовава за разширяване на правомощията на Агенцията на Европейския съюз за основните права; призовава настоятелно всички институции да ускорят присъединяването на ЕС към Европейска конвенция за защита на правата на човека (ЕКПЧ); призовава Комисията да предложи пътна карта на ЕС срещу хомофобията и дискриминацията на основа сексуална ориентация и полова идентичност, както и да изготви очакваното предложение относно взаимното признаване на документите за гражданско състояние;

41. призовава Комисията да предложи разширяването на сравнителния анализ в областта на правосъдието, така че да обхваща също така принципите на правовата държава, демокрацията и основните права; призовава настоятелно за представянето на предложение за нов механизъм, който да гарантира насърчаването на основните права и принципите на правовата държава в рамките на ЕС, в т.ч. система за контрол и решаване на възникването на критични ситуации на национално равнище;

42. призовава Комисията да предложи насоки за гарантиране на това, че шенгенските правила се прилагат правилно от държавите членки, така че свободното движение на хора да бъде изцяло зачитано и да се избегне всякакво неправилно използване или злоупотреба с възможността за повторно въвеждане на проверки по вътрешните граници;

43. призовава Комисията да представи своя преглед на Директивата за запазване на данни (2006/24/EО);

44. призовава Комисията да улесни бързото приключване на тристранната процедура относно Устава на европейските политически партии навреме за изборите за Европейски парламент;

Външна политика

45. призовава Комисията да даде своя конструктивен принос за преразглеждането на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) с оглед работата заедно със Съвета и Парламента в подкрепа на добре координирани инициативи в областта на общата външна политика и политика на сигурност;

46. очаква законодателни инициативи за преразглеждане на правните основания за следващото поколение инструменти за външна финансова подкрепа, като се използва в максимална степен системата на делегираните актове; призовава за по-голяма гъвкавост при предоставянето на финансова подкрепа в кризисни ситуации;

47. очаква Комисията да продължи да подкрепя традиционната политика на ЕС в областта на разширяването; счита, че ЕС би загубил морален авторитет и политическо доверие по света, ако затвори вратите си за своите съседи;

Търговия

48. продължава да подкрепя идеята за многостранен подход към международната търговия и призовава Комисията да подкрепи настоящите инициативи на СТО; настоятелно призовава за улесняване присъединяването на Китай към Споразумението относно обществените поръчки; признава необходимостта от продължаване на напредъка при постигането на двустранни търговски споразумения със сериозни партньори, и в частност със САЩ.

(1)

OВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47.

Правна информация - Политика за поверителност