Διαδικασία : 2013/2679(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0316/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0316/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2013 - 13.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0332

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 143kWORD 82k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0315/2013
26.6.2013
PE509.962v01-00
 
B7-0316/2013

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 35, παράγραφος 3, του Κανονισμού και τη συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής


σχετικά με τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς το Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής για το 2014 (2013/2679(RSP))


Andrew Duff εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς το Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής για το 2014 (2013/2679(RSP))  
B7‑0316/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2014 (COM(2012)629 τελικό),

–   έχοντας υπόψη την συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(1), και ιδιαίτερα το παράρτημα IV αυτής,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 35 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευάλωτος χαρακτήρας του τραπεζικού συστήματος, τα συνεχιζόμενα προβλήματα χρέους και ελλείμματος που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη, η απώλεια της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας στην παγκόσμια οικονομία, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων και η κοινωνική δυσπραγία που είναι αποτέλεσμα της οικονομικής ύφεσης, φέρνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώπιον πρωτόγνωρων προκλήσεων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροχρόνια κρίση, ιδίως στην ευρωζώνη, δεν πρόκειται να ξεπεραστεί χωρίς νέα σημαντική εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που θα περιλάβει, εν ευθέτω χρόνω, και αναθεώρηση της Συνθήκης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ρόλος της Επιτροπής είναι να προωθεί το γενικό συμφέρον της ΕΕ, να αναλαμβάνει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες για τον σκοπό αυτό, να διασφαλίζει την εφαρμογή των Συνθηκών, να επιβλέπει την υλοποίηση του ευρωενωσιακού δικαίου, να ασκεί συντονιστικές, εκτελεστικές και διαχειριστικές λειτουργίες και να δρομολογεί το νομοθετικό έργο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη λήξη της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, ακυρώνονται όλες οι διαδικασίες που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, εκτός εάν το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο ή η Επιτροπή προβούν σε αιτιολογημένο αίτημα ώστε να αναληφθούν από το νεοεκλεγέν Κοινοβούλιο ορισμένα θέματα που έχουν περατώσει την πρώτη ανάγνωση της νομοθετικής διαδικασίας·

1.  ζητεί, ως απόλυτη προτεραιότητα, να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) σε εύθετο χρόνο ώστε να καταστεί δυνατό να ξεκινήσει ο νέος κύκλος στις αρχές του 2014· καταδεικνύει ωστόσο τον κίνδυνο παραβίασης των δημοσιονομικών και νομοθετικών δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου·

2.  παροτρύνει την Επιτροπή να επιμείνει προκειμένου οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων να τηρούν τις αποφάσεις που λαμβάνουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και, ειδικότερα, να εκπονήσουν τον στρατηγικό χάρτη πορείας για την τραπεζική, δημοσιονομική και πολιτική ένωση·

3.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τα βραχυπρόθεσμα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης, πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες εξακολουθούν να έχουν ανεπαρκή κεφαλαιοποίηση, και ότι δεν έχει ακόμη σπάσει ο φαύλος κύκλος μεταξύ δημόσιου και τραπεζικού χρέους·

4.  επιμένει ότι πρέπει να ολοκληρωθούν γρήγορα όλες οι απαιτούμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός που βασίζεται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα·

5.  επαναλαμβάνει τη στήριξή του σε έναν ενιαίο μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων για τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα ο οποίος στηρίζεται σε ένα κοινό Ευρωπαϊκό ταμείο εξυγίανσης· αναμένει εξάλλου τις προτάσεις της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος εγγύησης των καταθέσεων και για την εμβάθυνση του διαλόγου με την Επιτροπή και το Συμβούλιο για τη συγκρότηση ενός Ταμείου Απόσβεσης του Χρέους·

6.  υποστηρίζει τη Στρατηγική για οικονομική αύξηση "Ευρώπη 2020" , στόχος της οποίας είναι να τεθεί σε εφαρμογή το ορθό πλαίσιο πολιτικής για την παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις, τη δημιουργία απασχολήσεων και την ανύψωση του βιοτικού επιπέδου·

7.  ζητεί να αναληφθεί δράση για να ολοκληρωθεί το σημερινό πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής πριν από τη λήξη της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, ιδίως όσον αφορά την ενιαία αγορά υπηρεσιών, το ψηφιακό θεματολόγιο, την εσωτερική αγορά ενέργειας, και την παράταση των σε βάθος συμφωνιών ελεύθερου και δίκαιου εμπορίου·

8.  παροτρύνει την Επιτροπή να εξασφαλίσει, στο πλαίσιο της ΕΕ, πλήρη συνέχεια για τη δημιουργία ενός μέσου σύγκλισης και ανταγωνιστικότητας ως απαραίτητου στοιχείου για την θέσπιση ειδικής δημοσιονομικής ικανότητας για τη ζώνη του ευρώ· καλεί την Επιτροπή να προτείνει κώδικα σύγκλισης, υπό μορφή δεσμευτικής νομικής πράξεως, ο οποίος θα συμπληρώσει τον υφιστάμενο συντονισμό οικονομικών πολιτικών·

9.  ζητεί την κατάρτιση συνολικής συμφωνίας όσον αφορά τη Δέσμη για την προστασία των δεδομένων, η οποία θα εξασφαλίζει υψηλές προδιαγραφές προστασίας της ιδιωτικής ζωής για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, δυνατότητες απασχόλησης στην ψηφιακή οικονομία, και ορθολογική και απλουστευμένη ρύθμιση· επιμένει ότι αυτό συνιστά προϋπόθεση για την έγκριση σε επίπεδο ΕΕ ενός μητρώου ονομάτων των επιβατών (PNR) και μέτρων για την καταστολή της τρομοκρατίας·

10. παροτρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να βελτιώνει τη συνοχή του νομοθετικού της προγράμματος, να αυξήσει την ποιότητα στη σύνταξη των νομοθετικών της πράξεων, να ενισχύσει την εκτίμηση του αντικτύπου των νομοσχεδίων της, να κάνει χρήση πινάκων συσχέτισης για την καλύτερη μεταφορά του κοινοτικού δικαίου και να υποστηρίζει το Κοινοβούλιο κατά τις διαπραγματεύσεις του με το Συμβούλιο για τη χρήση των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση· επισημαίνει ωστόσο ότι η περίπλοκη νομοθεσία, ιδίως στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, δικαιολογεί αρκούντως ευρεία δημόσια και κοινοβουλευτική συζήτηση·

11. παροτρύνει την Επιτροπή να εντατικοποιήσει και να ενισχύσει τις προσπάθειές της για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, να υποβάλει πρόταση για τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής και να ολοκληρώσει την καθυστερημένη μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας καταπολέμησης της απάτης·

12. προτείνει να αρχίσουν εντατικές διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή στη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων της κοινοβουλευτικής περιόδου για να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερα θέματα, με πλήρη σεβασμό των νομοθετικών διαδικασιών που ορίζονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας·

13. καλεί την Επιτροπή να λάβει δεόντως γνώση των θέσεων του Κοινοβουλίου για κάθε χωριστό τομέα, όπως αυτές εκτίθενται στο παράρτημα του παρόντος ψηφίσματος·

14. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών·

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014

Εκτέλεση

15. τονίζει τη ζωτική σημασία της ορθής και έγκαιρης εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου μέσω της εθνικής νομοθεσίας και καλεί την Επιτροπή να κινεί, όποτε χρειασθεί, διαδικασίες επί παραβάσει για να διασφαλίσει την κατάλληλη μεταφορά και την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας·

16. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την καθιέρωση υποχρεωτικών δηλώσεων εθνικής διαχείρισης που θα υπογράφονται στο κατάλληλο πολιτικό επίπεδο και θα καλύπτουν τα υπό κοινή διαχείριση κεφάλαια της ΕΕ·

17. καλεί την απερχόμενη Επιτροπή να επανεξετάσει τη συμφωνία πλαίσιο του 2010 για τις σχέσεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπής με το νέο Κοινοβούλιο πριν από τη λήξη της εντολής της·

18. προτείνει την έναρξη αναθεώρησης της διοργανικής συμφωνίας του 2003 για τη βελτίωση της νομοθεσίας·

Ενιαία Αγορά

19. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να εστιάζει τη δράση της στη βελτίωση της διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς, να ανανεώσει τη διαδικασία απλούστευσης του διοικητικού έργου, να δώσει τη δέουσα προσοχή στην εξέταση της αναλογικότητας των προτεινόμενων μέτρων και να ελέγξει την πρόοδο με στόχο την πλήρη εφαρμογή του κεκτημένου της ενιαίας αγοράς, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών·

20. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προτάσεις της Επιτροπής για την Β΄ Πράξη περί Ενιαίας Αγοράς, με δράσεις προτεραιότητας για την τόνωση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της εμπιστοσύνης απέναντι στην ενιαία αγορά· ενθαρρύνει την χρήση της μεθόδου της ενισχυμένης συνεργασίας όπου τούτο είναι πρόσφορο και αναγκαίο·

21.  καλεί την Επιτροπή να είναι πιο συστηματική κατά την αξιολόγηση των επιπτώσεων των προτάσεών της επί των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) από τις οποίες η Ευρώπη προσδοκά τη δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας· στο πλαίσιο αυτό, παροτρύνει την Επιτροπή να αποθαρρύνει ενεργά το "χρύσωμα" της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο, κάτι το οποίο στρεβλώνει τους όρους ανταγωνισμού σε επίπεδο εσωτερικής αγοράς·

22. επικροτεί τον νέο κανονισμό για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων (2013/0049 (COD)), ο οποίος εγγυάται την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών αλλά διευκολύνει επίσης και το εμπόριο αγαθών, ιδίως για τις ΜΜΕ·

23. ζητεί την εκπόνηση προτάσεων για την επίτευξη της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς τηλεπικοινωνιών, περιλαμβανομένων και μέτρων για την κατάργηση των τελών περιαγωγής, το αργότερο μέχρι το 2015· προσβλέπει στην έγκριση της πρότασης οδηγίας για τη συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων·

24. εκφράζει τη λύπη του για την καθυστέρηση στην παρουσίαση των προτάσεων για την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας εμπορικών σημάτων και καλεί επειγόντως την Επιτροπή να συνεργαστεί εντατικά με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τη σύναψη συμφωνίας σε πρώτη ανάγνωση μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου·

25. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την αποκάλυψη μη οικονομικής φύσεως πληροφοριών και καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί εντατικά με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τη σύναψη μίας πρώτης συμφωνίας στις αρχές του 2014·

26. επιμένει στην ανάγκη εφαρμογής του χάρτη πορείας προς μία αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη με σκοπό τη δημιουργία κινήτρων για την ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας, περιλαμβάνοντας και την ενσωμάτωση μέτρων για την αποτελεσματικότητα των πόρων, στο ευρωπαϊκό εξάμηνο, όπως προβλέπεται στο πρόγραμμα «Ευρώπη 2020»·

27. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει χωρίς καθυστέρηση προτάσεις για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών του ισχύοντος σήμερα συστήματος εμπορίας εκπομπών·

28. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, το συντομότερο δυνατόν, νομοθετικές προτάσεις για ένα πλαίσιο πολιτικής της Ένωσης για την ενέργεια και το κλίμα το 2030, συνεπείς με την οικονομικά αποδοτική τροχιά με στόχο τη μείωση του CO2 το 2050·

29. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει λεπτομερές σχέδιο δράσεως όσον αφορά τα μέτρα που έχουν επινοηθεί για την επίτευξη μίας πλήρως ολοκληρωμένης και διασυνδεδεμένης εσωτερικής αγοράς ενέργειας·

30. ζητεί την ταχεία περάτωση των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη»·

31. καλεί την Επιτροπή να τηρήσει τις δεσμεύσεις της για την ολοκλήρωση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Σιδηροδρόμων, και να διευρύνει τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων στους τομείς της πιστοποίησης και της ασφάλειας·

32. εκφράζει τη λύπη του για την αδυναμία να εφαρμοστεί πλήρως η Πρωτοβουλία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, και καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για την επίτευξη του στόχου αυτού·

Γεωργία και αλιεία

33. επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής όσον αφορά την παραγωγή τροφίμων υψηλής ποιότητας και τον σεβασμό για την οικολογία και την κληρονομιά της υπαίθρου· ζητεί τη μεγαλύτερη ευθυγράμμιση μεταξύ της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και της Στρατηγικής "Ευρώπη 2020" προκειμένου να παρασχεθούν κίνητρα για την καινοτομία στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και να ενισχυθεί η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας·

34. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα πρόταση της Επιτροπής στη δέσμη μέτρων για τα ζώα και την υγεία, και την προσήλωσή της στην καταπολέμηση των ασθενειών στα ζώα, τα φυτά και τους σπόρους, με την εφαρμογή αποτελεσματικών ελέγχων και μέτρων εποπτείας και με την απλοποίηση της νομοθεσίας·

35. τονίζει ότι το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας πρέπει να βελτιώσει τα μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση της χωρητικότητας του αλιευτικού στόλου· επιμένει ότι η νέα Κοινή αλιευτική πολιτική πρέπει να υποστηριχθεί με ενίσχυση των μέτρων ελέγχου και ότι η οικονομική στήριξη πρέπει να υπαχθεί σε αυστηρές προϋποθέσεις·

Η Ευρώπη των πολιτών

36. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μέτρα, όπως η μεταρρύθμιση των αγορών εργασίας, όπου τα διαρθρωτικά προβλήματα εμποδίζουν την είσοδο των νέων, και να υποστηρίξει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν το μέτρο 'Εγγύηση για τη νεολαία' που αποσκοπεί στην παροχή βοήθειας στους νέους για να αποκτήσουν πρόσβαση στην απασχόληση ή στην επαγγελματική κατάρτιση μέσα σε διάστημα τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που φεύγουν από το σχολείο ή από τη στιγμή που μένουν χωρίς απασχόληση·

37. καλεί την Επιτροπή να εκπονεί ετήσια έκθεση για τη μεταρρύθμιση των συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης στα κράτη μέλη, συμβάλλοντας έτσι μακροπρόθεσμα στη βελτίωση της απασχολησιμότητας των νέων·

38. υποστηρίζει πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ για τη συμπλήρωση των εθνικών προσπαθειών για την αύξηση των μικροπιστώσεων και την προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, παρέχοντας υπηρεσίες που δεν παρέχονται επαρκώς από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα·

39. επισημαίνει ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει το συντομότερο δυνατό πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να στηρίζει την υπερκέραση των δυσχερειών στους κόλπους του Συμβουλίου· σημειώνει ότι η πολιτική κατά των διακρίσεων διαδραματίζει καίριο ρόλο στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της απασχόλησης για άτομα με αναπηρία·

40. ζητεί τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· προτρέπει όλα τα θεσμικά όργανα να επιταχύνουν την προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ECHR)· καλεί την Επιτροπή να προτείνει έναν χάρτη πορείας της ΕΕ κατά της ομοφοβίας και των διακρίσεων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού και της ταυτότητας του φύλου, και να δρομολογήσει την από καιρό αναμενόμενη πρόταση για την αμοιβαία αναγνώριση των αποτελεσμάτων ορισμένων εγγράφων προσωπικής κατάστασης·

41. καλεί την Επιτροπή να προτείνει τη διεύρυνση του "πίνακα επιδόσεων" στον τομέα της Δικαιοσύνης ώστε να καλύψει επίσης το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα· ζητεί την υποβολή προτάσεως για έναν νέο μηχανισμό που εγγυάται την προαγωγή των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου και του κράτους δικαίου εντός της ΕΕ, περιλαμβανομένου και συστήματος για την παρακολούθηση και αντιμετώπιση της εξέλιξης κρίσιμων καταστάσεων σε εθνικό επίπεδο·

42. καλεί την Επιτροπή να συντάξει κατευθυντήριες γραμμές για την εξασφάλιση ότι οι κανόνες του Σένγκεν εφαρμόζονται ορθά από τα κράτη μέλη ώστε η ελεύθερη μετακίνηση των προσώπων να γίνεται πλήρως σεβαστή και να αποφεύγεται κάθε μη ορθή χρήση ή κατάχρηση σε σχέση με τη δυνατότητα εκ νέου καθιέρωσης ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα·

43. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια αναθεώρηση της Οδηγίας περί Διατήρησης Δεδομένων (2006/24/EC)·

44. καλεί επειγόντως την Επιτροπή να διευκολύνει την ταχεία ολοκλήρωση του τριμερούς διαλόγου για το ευρωπαϊκό Καθεστώς των κομμάτων, εγκαίρως πριν από τις εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Εξωτερική πολιτική

45. καλεί την Επιτροπή να συμβάλει εποικοδομητικά στην αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) προκειμένου να συνεργαστεί με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για την υποστήριξη καλοσυντονισμένων πρωτοβουλιών στον τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας·

46. αναμένει νομοθετικές πρωτοβουλίες για την αναθεώρηση των νομικών βάσεων της επόμενης γενεάς μηχανισμών εξωτερικής οικονομικής βοήθειας, με πλήρη ενεργοποίηση του συστήματος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων· ζητεί περισσότερη ευελιξία κατά την εκταμίευση της οικονομικής βοήθειας υπό περιστάσεις κρίσης·

47. αναμένει από την Επιτροπή να συνεχίσει να υποστηρίζει την παραδοσιακή πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ· εκτιμά ότι η ΕΕ θα απολέσει το ηθικό της κύρος και την πολιτική της αξιοπιστία σε παγκόσμιο επίπεδο εάν τυχόν κλείσει τις πόρτες της στους γείτονές της·

Εμπόριο

48. διατηρεί τη δέσμευσή του σε μία πολυμερή προσέγγιση στο διεθνές εμπόριο και ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει τις τρέχουσες πρωτοβουλίες στον ΠΟΕ· ζητεί να διευκολυνθεί η προσχώρηση της Κίνας στη Συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών· αναγνωρίζει την ανάγκη να σημειώνεται συνεχώς πρόοδος για την επίτευξη διμερών συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών με σημαντικούς εταίρους, και ειδικότερα με τις ΗΠΑ.

(1)

ΕΕ L 304, 20.11.2010, σ. 47.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου