Menettely : 2013/2679(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0316/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0316/2013

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 04/07/2013 - 13.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0332

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 129kWORD 62k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0315/2013
26.6.2013
PE509.962v01-00
 
B7-0316/2013

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 35 artiklan 3 kohdan ja Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen liitteen 4 mukaisesti


komission työohjelmaa vuodeksi 2014 koskevista Euroopan parlamentin ensisijaisista tavoitteista (2013/2679(RSP))


Andrew Duff ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma komission työohjelmaa vuodeksi 2014 koskevista parlamentin ensisijaisista tavoitteista (2013/2679(RSP))  
B7‑0316/2013

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission tiedonannon työohjelmastaan 2014 (COM(2012)0629) final,

–   ottaa huomioon puitesopimuksen Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista(1) ja erityisesti sen liitteen 4,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 35 artiklan,

A. toteaa, että pankkijärjestelmän haavoittuvuus, jäsenvaltioiden jatkuvat velka- ja alijäämäongelmat, Euroopan kilpailukyvyn heikkeneminen globaalissa taloudessa, korkea nuorisotyöttömyys ja talouden taantumasta johtuvat sosiaaliset vaikeudet merkitsevät EU:lle ennennäkemättömiä haasteita;

B.  katsoo, että pitkää kriisiä ei voiteta, jos Euroopan yhdentymistä ei tehosteta edelleen merkittävästi erityisesti euroalueella, viipymättä tehtävä perussopimuksen tarkistaminen mukaan luettuna;

C. toteaa, että komission tehtävä on edistää EU:n yleistä etua, tehdä tätä koskevia aloitteita, varmistaa perussopimusten noudattaminen, valvoa EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoa, hoitaa yhteensovitus-, täytäntöönpano- ja hallinnointitehtäviä ja tehdä lainsäädäntöaloitteita;

D. toteaa, että tämän vaalikauden päättyessä kaikki keskeneräiset asiat raukeavat, ellei parlamentti, neuvosto tai komissio esitä perustelua pyyntöä, että vaalienjälkeinen uusi parlamentti ottaa uudelleen käsiteltäviksi tietyt asiat, joiden lainsäätämisjärjestyksen mukainen ensimmäinen käsittely on saatu päätökseen;

1.  kehottaa saattamaan monivuotista rahoituskehystä koskevat neuvottelut päätökseen ajoissa ensisijaisena painopistealueena, jotta uusi neuvotteluvaihe voi alkaa ajoissa vuoden 2014 alussa; varoittaa kuitenkin loukkaamasta parlamentin budjetti- ja lainsäädäntövaltaan liittyviä oikeuksia;

2.  kehottaa komissiota vaatimaan, että valtioiden ja hallitusten päämiehet seisovat Eurooppa-neuvostossa tekemiensä päätösten takana, ja laatimaan erityisesti pankkiunionia, finanssipoliittista unionia ja poliittista unionia koskevan strategisen etenemissuunnitelman;

3.  pitää valitettavana, että lyhyen aikaväline kriisinhallintatoimenpiteistä huolimatta useilla Euroopan pankeilla on liian vähän pääomaa ja että valtionvelan ja pankkivelan välinen noidankehä on edelleen rikkomatta;

4.  kehottaa saattamaan valmiiksi kaiken tarvittavan lainsäädännön, jolla toteutetaan Euroopan keskuspankkiin perustuva yhteinen valvontamekanismi;

5.  toistaa tukevansa luottolaitoksia koskevaa yhteistä EU:n kriisinratkaisumekanismia, jota tuetaan Euroopan kriisinratkaisurahastosta; odottaa innostuneena lisäksi komission ehdotuksia Euroopan talletussuojajärjestelmän perustamisesta sekä Euroopan lunastusrahastoa koskevien komission ja neuvoston välisten keskustelujen syventämistä;

6.  kannattaa Eurooppa 2020 -kasvustrategiaa, jonka tavoitteena on toteuttaa yrityksiä kannustava, työpaikkoja luova ja elintasoa nostava oikea toimintakehys;

7.  kehottaa komissiota saattamaan ennen toimikautensa päättymistä päätökseen nykyisen työohjelmansa erityisesti palvelujen sisämarkkinoiden, Euroopan digitaalistrategian, energian sisämarkkinoiden sekä pitkälle menevien, vapaiden ja oikeudenmukaisten kauppasopimusten laajentamisen osalta;

8.  kehottaa komissiota tukemaan täysimääräisesti EU:n puitteissa lähentymis- ja kilpailukykyvälineen perustamista osana toimia, jotka on toteutettava erityisen finanssivakauskapasiteetin vahvistamiseksi euroalueella; kehottaa komissiota ehdottamaan sitovan säädöksen muodossa lähentymissäännöstöä, jolla täydennetään nykyistä talouspolitiikan koordinointia;

9.  kehottaa tekemään tietosuojapaketista kattavan sopimuksen, jolla varmistetaan kansalaisten korkeatasoinen yksityisyyden suoja, liiketoiminta- ja työllistymismahdollisuudet digitaalitaloudessa sekä selkeytetty sääntely; vaatii, että tämän on oltava EU:n matkustajatietorekisteriä koskevan järjestelmän ja terrorismin vastaisten toimien hyväksymisen ennakkoehto;

10. kehottaa komissiota edelleen yhdenmukaistamaan lainsäädäntöohjelmaansa, parantamaan lainsäädäntöehdotustensa laatua, tehostamaan lainsäädäntöehdotusten vaikutusten arviointia, käyttämään korrelaatiotaulukoita EU:n lainsäädännön saattamiseksi paremmin osaksi kansallista lainsäädäntöä ja tukemaan parlamenttia sen käydessä neuvotteluja neuvoston kanssa delegoitujen säädösten käytöstä; varoittaa lisäksi, että mutkikas lainsäädäntö erityisesti rahoituspalveluiden alalla on laaja-alaisen julkisen ja parlamentaarisen keskustelun tae;

11. kehottaa komissiota tehostamaan ja vahvistamaan ponnistelujaan EU:n taloudellisten suojelemiseksi, tekemään ehdotuksen Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta ja saattamaan päätökseen Euroopan petostentorjuntaviraston viivästyneen uudistamisen;

12. ehdottaa, että komissio aloittaa toimikautensa viimeisten viikkojen aikana intensiiviset neuvottelut neuvoston kanssa saattaakseen päätökseen mahdollisimman monta asiaa täysimääräisesti Lissabonin sopimuksessa määrättyjä lainsäädäntömenettelyjä noudattaen;

13. kehottaa komissiota panemaan asianmukaisesti merkille parlamentin alakohtaiset kannat sellaisina kuin ne on esitetty tämän päätöslauselman liitteessä;

14. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

KOMISSION TYÖOHJELMAA 2014 KOSKEVAN PÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Täytäntöönpano

15. korostaa, että on tärkeää, että unionin lainsäädäntö pannaan täytäntöön asianmukaisesti ja ajallaan jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön avulla, ja kehottaa komissiota aloittamaan tarvittaessa rikkomismenettelyjä sen varmistamiseksi, että saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on asianmukaista ja täytäntöönpano tehokasta;

16. kehottaa komissiota ehdottamaan, että otetaan käyttöön pakolliset kansalliset hallinnointia koskevat ilmoitukset, jotka allekirjoitetaan asianmukaisella poliittisella tasolla ja jotka kattavat yhteisesti hallinnoidut unionin varat;

17. kehottaa eroavaa komissiota tarkistamaan ennen oman toimikautensa päättymistä uuden parlamentin kanssa vuonna 2010 tehtyä puitesopimusta parlamentin ja komission välisistä suhteista;

18. ehdottaa aloittamaan paremmasta lainsäädännöstä vuonna 2003 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen tarkistamisen;

Sisämarkkinat

19. kehottaa komissiota edelleen keskittymään sisämarkkinoiden hallinnoinnin parantamiseen, pyrkimään edelleen päättäväisesti hallinnon yksinkertaistamiseen, antamaan asianmukaisen painoarvon ehdotettujen toimenpiteiden oikeasuhteisuutta koskeville pohdinnoille ja seuraamaan sisämarkkinasäännöstön täysimääräistä täytäntöönpanoa koskevaa kehitystä erityisesti palvelualalla;

20. pitää myönteisinä komission toisen sisämarkkinoiden toimenpidepaketin ehdotuksia ensisijaisiksi toimiksi kasvun, työllisyyden ja sisämarkkinoita kohtaan tunnetun luottamuksen lisäämiseksi; kannustaa lisäämään yhteistyötä tarpeen mukaan;

21. kehottaa komissiota toimimaan järjestelmällisemmin, kun se arvioi ehdotustensa vaikutusta pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joihin Eurooppa luottaa uusien työpaikkojen luomisessa; kehottaa komissiota tähän liittyen pyrkimään aktiivisesti estämään pidemmälle menevien säännösten lisäämisen unionin lainsäädäntöön kansallisella tasolla, sillä se vääristää kilpailua sisämarkkinoilla;

22. suhtautuu myönteisesti uuteen kulutustavaroiden turvallisuutta koskevaan asetukseen (2013/0049(COD)), jolla taataan kuluttajan terveys ja turvallisuus ja helpotetaan myös pk‑yritysten mahdollisuuksia käydä tavarakauppaa;

23. kehottaa tekemään ehdotuksia Euroopan televiestintäalan sisämarkkinoiden luomiseksi, mukaan luettuina toimenpiteet verkkovierailumaksujen poistamiseksi viimeistään vuoteen 2015 mennessä; odottaa innostuneena tekijänoikeuksien yhteisvalvontaa koskevan direktiiviehdotuksen hyväksymistä;

24. pitää valitettavana EU:n tavaramerkkilainsäädännön tarkistamista koskevien ehdotusten viivästymistä ja kehottaa komissiota työskentelemään tiiviisti parlamentin ja neuvoston kanssa, jotta toimikauden loppuun mennessä ensimmäisessä käsittelyssä saadaan aikaan sopimus;

25. suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen muiden kuin taloudellisten tietojen julkistamisesta ja kehottaa komissiota työskentelemään tiiviisti neuvoston kanssa, jotta ensimmäinen sopimus saadaan aikaan vuoden 2014 alkupuolella;

26. korostaa, että resurssitehokasta Eurooppaa koskeva etenemissuunnitelma on pantava täytäntöön, jotta voidaan luoda kannustimia vihreän talouden kehittämiseksi, mukaan luettuna resurssitehokkaiden toimenpiteiden sisällyttäminen talouspolitiikan eurooppalaiseen ohjausjaksoon Eurooppa 2020 -strategiassa tarkoitetulla tavalla;

27. kehottaa komissiota tekemään viipymättä ehdotuksia, joissa käsitellään nykyisen päästökauppajärjestelmän rakenteellisia heikkouksia;

28. kehottaa komissiota tekemään unionin vuoteen 2030 ulottuvasta ilmasto- ja energiapoliittisesta kehyksestä mahdollisimman pian lainsäädäntöehdotuksia, jotka noudattavat kustannustehokasta tapaa saavuttaa hiilidioksidin vähentämistä koskeva EU:n tavoite vuoteen 2050 mennessä;

29. kehottaa komissiota esittämään yksityiskohtaisen toimintasuunnitelman toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on saada aikaan täysin yhdennetyt ja yhteenliitetyt energian sisämarkkinat;

30. kehottaa saattamaan nopeasti päätökseen neuvottelut Verkkojen Eurooppa -välineestä;

31. kehottaa komissiota noudattamaan sitoumustaan varmistaa yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen täysimääräinen toteutuminen ja laajentaa Euroopan rautatieviraston toimivaltaa sertifioinnin ja turvallisuuden alalla;

32. pitää valitettavana, että yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevaa aloitetta ei ole onnistuttu panemaan kokonaisuudessaan täytäntöön, ja kehottaa komissiota jatkamaan toimiaan tämän suhteen;

Maatalous ja kalastus

33. pitää myönteisenä komission sitoutumista laadukkaan ruoan tuotantoon sekä maaseudun ekologian ja perinnön kunnioittamiseen; kehottaa lähentämään toisiinsa yhteistä maatalouspolitiikkaa (YMP) ja Eurooppa 2020 ‑strategiaa, jotta voidaan edistää maatalouden innovointia ja tehostaa Euroopan maatalouden kestävyyttä ja kilpailukykyä;

34. pitää myönteisenä eläin- ja terveyspakettia koskevaa komission uutta ehdotusta sekä sitoumusta torjua eläinten, kasvien ja siementen tauteja tehokkaan valvonnan ja seurannan sekä yksinkertaistetun lainsäädännön avulla;

35. korostaa, että uuden Euroopan meri- ja kalatalousrahaston on tehostettava aluskapasiteetin vähentämiseen tarkoitettuja toimenpiteitä; korostaa, että uutta yhteistä kalastuspolitiikkaa on tuettava tehostetuilla valvontatoimenpiteillä ja että taloudelliseen tukeen on sovellettava tiukkoja ehtoja;

Kansalaisten Eurooppa

36. kehottaa komissiota edistämään toimenpiteitä, joilla esimerkiksi uudistetaan työmarkkinoita, joilla rakenteelliset ongelmat estävät nuorten pääsyä töihin, ja tukemaan jäsenvaltioita toteuttamaan nuorisotakuun, jonka tarkoituksena on auttaa nuoria saamaan työ- tai koulutuspaikka neljän kuukauden kuluessa koulunkäynnin päättymisestä tai työttömyyden alkamisesta;

37. kehottaa komissiota laatimaan vuosittain kertomuksen jäsenvaltioiden ammatillisen koulutuksen järjestelmien uudistamisesta ja antamaan näin pitkän aikavälin rakenteellisen panoksen nuorten työllistettävyyden parantamiseen;

38. tukee EU:n tasolla toteutettavia, kansallisia toimia täydentäviä aloitteita, joilla pyritään lisäämään mikroluottoja ja edistämään sosiaalista yrittäjyyttä, joka tarjoaa sellaisia palveluita, joita julkinen tai yksityinen sektori eivät riittävästi tarjoa;

39. toteaa, että neuvoston olisi hyväksyttävä mahdollisimman nopeasti ehdotus neuvoston direktiiviksi uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta; kehottaa komissiota edelleen tukemaan vaikeuksien ratkaisemista neuvostossa; toteaa, että syrjimättömyyspolitiikka on olennaisen tärkeässä osassa vammaisten sosiaalisen osallistamisen ja työllisyyden edistämisessä;

40. kehottaa laajentamaan perusoikeusviraston toimivaltuuksia; kehottaa kaikkia toimielimiä nopeuttamaan EU:n liittymistä Euroopan ihmisoikeussopimukseen; kehottaa komissiota tekemään ehdotuksen homofobian ja seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän vastaisesta etenemissuunnitelmasta sekä paljon odotetun ehdotuksen kansallisten virkatodistusten vastavuoroisesta tunnustamisesta;

41. kehottaa komissiota ehdottamaan, että oikeutta koskeva tulostaulu laajennetaan koskemaan myös oikeusvaltioperiaatetta, demokratiaa ja perusoikeuksia; kehottaa tekemään ehdotuksen uudesta mekanismista, jolla varmistetaan perusoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen edistäminen EU:ssa, ja myös järjestelmästä, jonka avulla valvotaan kriittisten tilanteiden kehittymistä kansallisella tasolla ja puututaan niihin;

42. kehottaa komissiota laatimaan suuntaviivat, joilla varmistetaan, että jäsenvaltiot panevat Schengenin säännöstön asianmukaisesti täytäntöön, jotta henkilöiden vapaata liikkuvuutta kunnioitetaan täysimääräisesti ja vältetään se, että tarkastusten palauttamista sisärajoille koskevaa mahdollisuutta käytetään virheellisesti tai väärin;

43. kehottaa komissiota toteuttamaan tietojen säilyttämistä koskevan direktiivin 2006/24/EY uudelleentarkastelun;

44. kehottaa komissiota edistämään eurooppalaista puolueohjesääntöjä koskevien kolmikantaneuvotteluiden nopeaa loppuun saattamista hyvissä ajoin ennen Euroopan parlamentin vaaleja;

Ulkopolitiikka

45. kehottaa komissiota edistämään rakentavasti Euroopan ulkosuhdehallinnon tarkastelua ja pyrkimään tekemään neuvoston ja parlamentin kanssa työtä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alan aloitteiden asianmukaisen koordinoinnin puolesta;

46. odottaa lainsäädäntöaloitteita uuden sukupolven ulkoisten rahoitusapuvälineiden oikeusperustojen tarkistamiseksi delegoitujen säädösten järjestelmää täysimääräisesti hyödyntämällä; kehottaa tarjoamaan rahoitusapua kriisitilanteissa entistä joustavammin;

47. odottaa komission jatkavan EU:n perinteisen laajentumispolitiikan tukemista; uskoo, että EU menettäisi moraalisen vaikutusvaltansa ja poliittisen uskottavuutensa muun maailman silmissä, jos se sulkisi ovensa naapurimailtaan;

Kauppa

48. on edelleen sitoutunut kansainvälistä kauppaa koskevaan monenväliseen lähestymistapaan ja kehottaa komissiota tukemaan nykyisiä WTO:n aloitteita; kehottaa helpottamaan Kiinan liittymistä julkisia hankintoja koskevaan sopimukseen; toteaa, että tarvitaan jatkuvaa edistystä kahdenvälisten vapaakauppasopimusten tekemisessä tärkeiden kumppanien ja erityisesti Yhdysvaltojen kanssa.

 

(1)

EUVL L 304, 20.11.2010, s. 47.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö