Procedūra : 2013/2679(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0316/2013

Pateikti tekstai :

B7-0316/2013

Debatai :

Balsavimas :

PV 04/07/2013 - 13.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0332

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 144kWORD 79k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0315/2013
26.6.2013
PE509.962v01-00
 
B7-0316/2013

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 35 straipsnį ir Pagrindų susitarimą dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių


dėl Europos Parlamento prioritetų, susijusių su 2014 m. Komisijos darbo programa (2013/2679(RSP))


Andrew Duff ALDE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Parlamento prioritetų, susijusių su 2014 m. Komisijos darbo programa (2013/2679(RSP))  
B7‑0316/2013

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl 2014 m. Komisijos darbo programos (COM(2012) 629 final),

–   atsižvelgdamas į Pagrindų susitarimą dėl Europos Parlamento ir Komisijos santykių(1), ypač į jo IV priedą,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 35 straipsnį,

A. kadangi dėl nestabilios bankų sistemos, tebesitęsiančios skolos ir deficito problemų, su kuriomis susiduria valstybės narės, dėl Europos konkurencingumo praradimo pasaulio ekonomikos mastu, didelio jaunimo nedarbo ir dėl ekonomikos nuosmukio atsiradusių socialinių sunkumų ES susiduria su precedento neturinčiais iššūkiais;

B.  kadangi ilgai trunkanti krizė nebus įveikta, jei nebus užtikrinta daug glaudesnė Europos integracija, visų pirma euro zonoje, įtraukiant sutarties peržiūrą laiku;

C. kadangi Komisijos vaidmuo yra propaguoti bendruosius ES interesus, šiuo tikslu imtis atitinkamų iniciatyvų, užtikrinti, kad būtų laikomasi Sutarčių, prižiūrėti ES teisės įgyvendinimą, vykdyti koordinavimo, vykdomąsias ir valdymo funkcijas ir inicijuoti teisės aktus;

D. kadangi dabartinės kadencijos pabaigoje visi nebaigti darbai nebetęsiami, nebent Parlamentas, Taryba ar Komisija pateiktų pagrįstą prašymą, kad konkrečius klausimus, kurie buvo nagrinėjami per pirmąjį svarstymą pagal įprastą teisėkūros procedūrą, ir toliau nagrinėtų naujai išrinktas Parlamentas;

1.  primygtinai ragina pirmiausia laiku baigti derybas dėl daugiametės finansinės programos (DFP), kad 2014 m. pradžioje būtų galima laiku pradėti naują etapą; tačiau įspėja apie Parlamento biudžeto ir teisėkūros prerogatyvų pažeidimą;

2.  primygtinai ragina Komisiją reikalauti, kad valstybės ir vyriausybės vadovai atsakytų už savo sprendimus, priimamus Europos Vadovų Taryboje, ir visų pirma pateikti strateginį veiksmų planą dėl bankų sąjungos, fiskalinės sąjungos ir politinės sąjungos;

3.  apgailestauja dėl to, kad nepaisant trumpalaikių krizės valdymo priemonių daugeliui Europos bankų ir toliau trūksta kapitalo ir dar reikia išeiti iš užburto valstybės skolos ir bankų skolos rato;

4.  reikalauja kuo greičiau parengti visus teisės aktus, būtinus siekiant įvesti bendrą priežiūros mechanizmą, paremtą Europos Centriniu Banku;

5.  pakartoja, kad pritaria bendram ES bankų pertvarkymo mechanizmui, skirtam kredito įstaigoms, kurį remia bendras Europos pertvarkymo fondas; be to, laukia Komisijos pasiūlymų kurti Europos indėlių garantijų sistemą ir surengti intensyvesnes diskusijas su Komisija ir Taryba dėl Europos skolos grąžinimo fondo;

6.  pritaria ekonomikos augimo strategijai „Europa 2020“, kurios tikslas – įvesti tinkamą politikos sistemą, pagal kurią būtų skatinamas įmonių, darbo vietų kūrimas ir gyvenimo lygio gerinimas;

7.  ragina imtis veiksmų ir baigti dabartinę Komisijos darbo programą iki pasibaigiant jos kadencijai, visų pirma dėl paslaugų bendrosios rinkos, skaitmeninės darbotvarkės, energijos vidaus rinkos, dėl glaudaus bendradarbiavimo ir laisvosios prekybos susitarimų bei sąžiningos prekybos susitarimų pratęsimo;

8.  primygtinai ragina Komisiją remiantis ES sistema visokeriopai skatinti konvergencijos ir konkurencingumo priemonės, kuri būtina siekiant užtikrinti euro zonos fiskalinį pajėgumą, kūrimą; ragina Komisiją pasiūlyti konvergencijos kodeksą, kaip privalomą teisės aktą, kuris papildys esamą ekonomikos politikos koordinavimą;

9.  primygtinai ragina sudaryti išsamų susitarimą dėl duomenų apsaugos dokumentų rinkinio, kuriuo piliečiams būtų užtikrinami aukšti privatumo standartai, įmonių ir darbo vietų kūrimo galimybės skaitmeninės ekonomikos srityje ir supaprastintas reglamentavimas; reikalauja, kad tai būtų išankstinė sąlyga siekiant patvirtinti ES keleivių duomenų įrašų sistemą ir kovos su terorizmu priemones;

10. primygtinai ragina Komisiją toliau gerinti savo teisės aktų leidybos programos nuoseklumą, kelti savo teisės aktų rengimo kokybę, stiprinti savo teisės aktų projektų poveikio vertinimą, naudoti koreliacijos lenteles, kad ES teisės aktai būtų geriau perkeliami į nacionalinę teisę, ir paremti Parlamentą derybose su Taryba dėl deleguotųjų aktų naudojimo; be to, įspėja, kad sudėtingais teisės aktais, ypač finansinių paslaugų srityje, užtikrinamos pakankamai išsamios viešosios ir parlamentinės diskusijos;

11. primygtinai ragina Komisiją suaktyvinti ir sustiprinti savo pastangas siekiant apsaugoti ES finansinius interesus, pateikti pasiūlymą dėl Europos prokuratūros įsteigimo ir baigti užsitęsusią Europos kovos su sukčiavimu tarnybos reformą;

12. siūlo pradėti intensyvias derybas su Taryba ir Komisija paskutinėmis jos kadencijos savaitėmis siekiant parengti kuo daugiau dokumentų, visapusiškai atsižvelgiant į teisėkūros procedūras, kaip nustatyta Lisabonos sutartyje;

13. ragina Komisiją deramai atsižvelgti į Parlamento poziciją dėl konkrečių sektorių, kaip nurodyta šios rezoliucijos priede;

14. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

REZOLIUCIJOS DĖL 2014 M. KOMISIJOS DARBO PROGRAMOS PRIEDAS

Įgyvendinimas

15. pabrėžia, kad svarbu tinkamai ir laiku įgyvendinti ES teisę taikant nacionalinius teisės aktus, ir primygtinai ragina Komisiją, jei reikia, pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūras siekiant užtikrinti tinkamą perkėlimą ir veiksmingą vykdymą;

16. primygtinai ragina Komisiją pasiūlyti pradėti taikyti privalomas nacionalines valdymo deklaracijas, pasirašytas tinkamu politiniu lygmeniu ir apimančias ES lėšas pagal pasidalijamojo valdymo principą;

17. ragina kadenciją baigiančią Komisiją persvarstyti 2010 m. Pagrindų susitarimą dėl Parlamento ir Komisijos santykių su naujuoju Parlamentu iki pasibaigiant jos pačiai kadencijai;

18. siūlo inicijuoti 2003 m. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros persvarstymą;

Bendroji rinka

19. ragina Komisiją ir toliau pagrindinį dėmesį skirti bendrosios rinkos valdymui gerinti, vėl spartinti administracinį supaprastinimą, deramai atsižvelgti į pasiūlytų priemonių proporcingumo svarstymą ir stebėti pažangą, daromą siekiant visapusiškai įgyvendinti bendrosios rinkos acquis, ypač paslaugų sektoriuje;

20. palankiai vertina Komisijos II bendrosios rinkos akto pasiūlymus dėl prioritetinių veiksmų, skirtų ekonomikos augimui, užimtumui ir pasitikėjimui bendroje rinkoje skatinti; skatina, tam tikrai atvejais ir jeigu reikia, vykdyti tvirtesnį bendradarbiavimą;

21. ragina Komisiją sistemingiau vertinti savo pasiūlymų poveikį mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), nuo kurių priklauso daugelis naujų darbo vietų Europoje; atsižvelgdamas į tai, primygtinai ragina Komisiją neskatinti perteklinio ES teisės reglamentavimo nacionaliniu lygmeniu, nes dėl to iškreipiamos vienodos sąlygos vidaus rinkoje;

22. palankiai vertina naująjį Vartojimo gaminių saugos reglamentą (2013/0049 (COD)), kuriuo ne tik užtikrinama vartotojų sveikata ir sauga, bet ir sudaromos palankesnės sąlygos prekybai prekėmis, ypač MVĮ;

23. ragina ne vėliau kaip iki 2015 m. teikti pasiūlymus, kuriais siekiama sukurti bendrąją Europos telekomunikacijų rinką, įskaitant priemones, skirtas tarptinklinio ryšio mokesčiams panaikinti; laukia pasiūlymo dėl direktyvos dėl kolektyvinio teisių administravimo patvirtinimo;

24. apgailestauja, kad vėluojama pateikti pasiūlymus dėl ES prekių ženklų teisės persvarstymo ir primygtinai ragina Komisiją aktyviai bendradarbiauti su Parlamentu ir Taryba siekiant iki kadencijos pabaigos sudaryti susitarimą per pirmąjį svarstymą;

25. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl nefinansinės informacijos atskleidimo ir ragina Komisiją aktyviai bendradarbiauti su Parlamentu ir Taryba siekiant sudaryti susitarimą per pirmąjį svarstymą iki 2014 m. pradžios;

26. primygtinai teigia, kad būtina įgyvendinti Efektyvaus išteklių naudojimo Europoje veiksmų planą siekiant skatinti ekologiškos ekonomikos kūrimą, įskaitant efektyvaus išteklių naudojimo priemonių integravimą į Europos semestrą, kaip numatyta strategijoje „Europa 2020“;

27. ragina Komisiją nedelsiant pateikti pasiūlymus, kuriais siekiama spręsti dabartinės apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos struktūrines problemas;

28. ragina Komisiją kuo greičiau pateikti pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl Sąjungai skirtos 2030 m. klimato ir energetikos politikos sistemos, kurie derėtų su ekonomiškai efektyviu ES CO2 mažinimo iki 2050 m. tikslu;

29. ragina Komisiją pateikti išsamų veiksmų planą, kuriame būtų nurodytos priemonės, kurių reikia imtis siekiant sukurti visapusiškai integruotą ir tarpusavyje sujungtą bendrąją energetikos rinką;

30. ragina skubiai baigti derybas dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės;

31. ragina Komisiją laikytis savo įsipareigojimo užtikrinti visapusišką bendros Europos geležinkelių erdvės sukūrimą ir išplėsti Europos geležinkelio agentūros įgaliojimus sertifikavimo ir saugos srityje;

32. apgailestauja dėl to, kad nepavyko visapusiškai įgyvendinti Bendro Europos dangaus iniciatyvos, ir ragina Komisiją toliau dėti pastangas siekiant šio tikslo;

Žemės ūkis ir žuvininkystė

33. palankiai vertina Komisijos įsipareigojimą gaminti kokybiškus maisto produktus, paisyti ekologijos principų ir gerbti kaimo vietovių paveldą; primygtinai ragina kruopščiai suderinti bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP) ir strategiją „ES 2020“ siekiant skatinti ūkininkavimo naujoves ir didinti Europos žemės ūkio tvarumą ir konkurencingumą;

34. palankiai vertina naująjį Komisijos pasiūlymą dėl gyvūnų ir augalų sveikatos srities dokumentų rinkinio ir jos atsidavimą kovojant su gyvūnų, augalų ir sėklų ligomis pasitelkiant veiksmingą kontrolę, priežiūrą ir supaprastinant teisės aktus;

35. pabrėžia, kad naujasis Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas turi pagerinti priemones, kuriomis siekiama sumažinti laivyno pajėgumus; primygtinai teigia, kad būtina remti naują bendrą žuvininkystės politiką, stiprinant kontrolės priemones, ir kad finansinei paramai turi būti taikomos sugriežtintos taisyklės;

Piliečių Europa

36. ragina Komisiją skatinti tokias priemones, kaip darbo rinkų reforma, kai struktūrinės problemos užkerta kelią jaunimui patekti į darbo rinką, ir remti valstybes nares įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą siekiant padėti jaunimui gauti darbą ar mokytis praėjus keturiems mėnesiams po mokyklos baigimo ar nuo tada, kai jie tampa bedarbiais;

37. ragina Komisiją parengti metinę valstybių narių profesinio mokymo sistemų pertvarkymo ataskaitą ir taip ilguoju laikotarpiu struktūriškai prisidėti prie jaunimo galimybių įsidarbinti didinimo;

38. remia ES lygmens iniciatyvas siekiant sustiprinti nacionalines pastangas skirti daugiau mikrokreditų ir skatinti socialinį verslumą, taip užtikrinant paslaugas, kurių nepakankamai teikiama viešajame arba privačiame sektoriuje;

39. pažymi, kad Taryba turėtų kuo greičiau patvirtinti pasiūlymą dėl Tarybos direktyvos, kuria įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principas; ragina Komisiją ir toliau remti kliūčių Taryboje įveikimą; pažymi, kad kovos su diskriminacija politika atlieka svarbiausią vaidmenį skatinant neįgaliųjų socialinę įtrauktį ir užimtumą;

40. ragina išplėsti Pagrindinių teisių agentūros įgaliojimus; primygtinai ragina visas institucijas paspartinti ES prisijungimą prie Europos žmogaus teisių konvencijos (EŽTK); ragina Komisiją pasiūlyti ES kovos su homofobija ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės veiksmų planą, taip pat pateikti ilgai lauktą pasiūlymą dėl civilinės būklės dokumentų galiojimo tarpusavio pripažinimo;

41. ragina Komisiją siūlyti išplėsti teisingumo suvestinę įtraukiant su teisine valstybe, demokratija ir pagrindinėmis teisėmis susijusius duomenis; primygtinai ragina pateikti pasiūlymą dėl naujo mechanizmo siekiant užtikrinti, kad ES būtų propaguojamos pagrindinės teisės ir teisinės valstybės principas, įskaitant sistemą, skirtą kritinės padėties pokyčiams stebėti nacionaliniu lygmeniu ir jai gerinti;

42. ragina Komisiją parengti gaires, kuriomis būtų užtikrinta, kad valstybės narės teisingai taikytų Šengeno nuostatus ir kad būtų visapusiškai laikomasi laisvo asmenų judėjimo principo bei būtų vengiama netinkamai pasinaudoti arba piktnaudžiauti galimybe vėl taikyti vidaus sienų kontrolę;

43. ragina Komisiją pradėti Duomenų saugojimo direktyvos (2006/24/EB) peržiūrą;

44. primygtinai ragina Komisiją sudaryti palankesnes sąlygas laiku baigti trišalį dialogą dėl Europos politinių partijų statuto prieš Europos Parlamento rinkimus;

Užsienio politika

45. ragina Komisiją konstruktyviai prisidėti prie Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) veiklos persvarstymo siekiant bendradarbiauti su Taryba ir Parlamentu, kad būtų remiamos gerai suderintos iniciatyvos bendros užsienio ir saugumo politikos srityje;

46. tikisi, kad įgyvendinant teisėkūros iniciatyvas bus patikslinti kitos kartos išorės finansinės paramos priemonių teisiniai pagrindai, visapusiškai pasinaudojant deleguotųjų aktų sistema; ragina užtikrinti daugiau lankstumo paskirstant finansinę paramą krizės atvejais;

47. tikisi, kad Komisija toliau rems įprastą ES plėtros politiką; mano, kad ES prarastų moralinį autoritetą ir politinį patikimumą pasaulyje, jei atsisakytų priimti savo kaimynus;

Prekyba

48. toliau laikosi daugiašalio požiūrio tarptautinės prekybos atžvilgiu ir ragina Komisiją remti dabartines Pasaulio prekybos organizacijos iniciatyvas; primygtinai ragina sudaryti palankesnes sąlygas Kinijos prisijungimui prie Sutarties dėl viešųjų pirkimų; pripažįsta, kad būtina toliau daryti pažangą siekiant dvišalių laisvosios prekybos susitarimų su svarbiais partneriais, ypač su JAV.

(1)

OL L 304, 2010 11 20, p. 47.

Teisinė informacija - Privatumo politika