Förfarande : 2013/2679(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0316/2013

Ingivna texter :

B7-0316/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/07/2013 - 13.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0332

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 130kWORD 65k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0315/2013
26.6.2013
PE509.962v01-00
 
B7-0316/2013

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 35.3 i arbetsordningen och ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen


om Europaparlamentets prioriteringar för kommissionens arbetsprogram 2014 ((2013/2679(RSP))


Andrew Duff för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om Europaparlamentets prioriteringar för kommissionens arbetsprogram 2014 ((2013/2679(RSP))  
B7‑0316/2013

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens meddelande om kommissionens arbetsprogram 2014 (COM(2012)0629),

–   med beaktande av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen(1), särskilt bilaga IV,

–   med beaktande av artikel 35 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Banksystemets bräcklighet, medlemsstaternas fortsatta problem med skulder och underskott, förlusten av unionens konkurrenskraft i den globala ekonomin, den höga ungdomsarbetslösheten och det sociala lidande som den ekonomiska nedgången resulterat i utgör helt nya utmaningar för EU.

B.  Man kommer inte att få bukt med den ihållande krisen utan att i betydande grad fördjupa den europeiska integrationen ytterligare, särskilt när det gäller euroområdet, vilket i sinom tid bör inbegripa en fördragsöversyn.

C. Kommissionens roll är att arbeta för EU:s allmänna intresse, ta lämpliga initiativ i detta syfte, säkerställa en korrekt tillämpning av fördragen, övervaka genomförandet av unionslagstiftningen, utöva en samordnande, verkställande och förvaltande funktion samt föreslå lagstiftning.

D. I slutet av den innevarande valperioden läggs alla oavslutade ärenden ned om inte parlamentet, rådet eller kommissionen inkommer med en motiverad begäran om att ett specifikt ärende som genomgått första behandlingen i det ordinarie lagstiftningsförfarandet ska återupptas av det nyvalda parlamentet.

1.  Europaparlamentet efterlyser med kraft, som den främsta prioriteringen, ett slutförande av förhandlingarna om den fleråriga budgetramen i tid för att den nya cykeln ska kunna inledas som planerat i början av 2014. Parlamentet framhåller emellertid att det är viktigt att parlamentets budget- och lagstiftningsbefogenheter respekteras.

2.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att kräva att stats- och regeringscheferna ställer sig bakom de beslut som fattas i Europeiska rådet samt i synnerhet att färdigställa den strategiska färdplanen för bankunionen, den finanspolitiska unionen och den politiska unionen.

3.  Europaparlamentet beklagar att många av bankerna i EU, trots de kortsiktiga krishanteringsåtgärder som vidtagits, fortfarande är underkapitaliserade. Det är viktigt att den onda cirkel som uppstått mellan statsskulder och bankernas skulder bryts.

4.  Europaparlamentet kräver ett snabbt slutförande av arbetet med all lagstiftning som är nödvändig för införandet av en gemensam tillsynsmekanism för EU inom Europeiska centralbanken.

5.  Europaparlamentet upprepar sitt stöd för en unionsgemensam avvecklingsmekanism för kreditinstitut, uppbackad av en unionsgemensam avvecklingsfond. Vidare ser parlamentet fram emot förslag från kommissionen om att inrätta ett insättningsgarantiprogram för EU samt mer djupgående diskussioner med kommissionen och rådet om unionens skuldinlösenfond.

6.  Europaparlamentet stöder Europa 2020-tillväxtstrategin, vars mål är att införa en adekvat politisk ram för att uppmuntra företagande, skapa nya arbetstillfällen och höja levnadsstandarden.

7.  Europaparlamentet efterlyser åtgärder som innebär ett slutförande av kommissionens nuvarande arbetsprogram innan mandatperioden löper ut, särskilt när det gäller den inre marknaden för tjänster, den digitala agendan, den inre marknaden för energi och en utvidgning av omfattande såväl frihandelsavtal som avtal för rättvis handel.

8.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att inom unionens ramar ge full verkan åt ett konvergens- och konkurrenskraftsinstrument som en del av det som behöver göras för att åstadkomma en särskild finansiell kapacitet för euroområdet. Kommissionen uppmanas att föreslå en konvergenskod, i form av en bindande rättsakt, som komplement till den nuvarande samordningen av den ekonomiska politiken.

9.  Europaparlamentet efterlyser med kraft ett omfattande avtal om uppgiftsskyddspaketet som garanterar stränga integritetsnormer för medborgarna, ett gynnsamt företagsklimat och arbetstillfällen inom den digitala ekonomin samt en enhetlig reglering. Parlamentet vidhåller att detta är en förutsättning för ett antagande av ett EU-system för passageraruppgifter och åtgärder för bekämpning av terrorism.

10. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att fortsätta att göra sitt lagstiftningsprogram mer konsekvent, förbättra kvaliteten på sitt lagberedningsarbete, förstärka konsekvensbedömningarna av lagförslagen, använda jämförelsetabeller för att förbättra införlivandet av unionslagstiftningen och stödja parlamentet i dess förhandlingar med rådet om användningen av delegerade akter. Parlamentet framhåller vidare att komplex lagstiftning, framför allt på området för finansiella tjänster, kräver en tillräckligt bred offentlig och parlamentarisk debatt.

11. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att intensifiera och öka ansträngningarna att skydda EU:s finansiella intressen samt att lägga fram ett förslag om inrättande av en europeisk åklagarmyndighet och slutföra den försenade reformen av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.

12. Europaparlamentet föreslår att man inleder intensiva förhandlingar med rådet och kommissionen för att under de sista veckorna av mandatperioden slutföra så många ärenden som möjligt, med full respekt för de lagstiftningsförfaranden som finns fastställda i Lissabonfördraget.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vederbörligen ta del av parlamentets sektorsspecifika ståndpunkter enligt bilagan till denna resolution.

14. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.

 

BILAGA TILL RESOLUTIONEN OM KOMMISSIONENS ARBETSPROGRAM 2014

Genomförande

15. Europaparlamentet understryker vikten av att unionslagstiftningen genomförs i medlemsstaternas nationella lagstiftning i god tid och på ett korrekt sätt, och uppmanar med kraft kommissionen att, om nödvändigt, inleda överträdelseförfaranden för att se till att lagstiftningen införlivas och genomförs effektivt.

16. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att lägga fram ett förslag om införande av obligatoriska nationella förvaltningsförklaringar om EU-medel under delad förvaltning, vilka ska undertecknas på lämplig politisk nivå.

17. Europaparlamentet uppmanar den avgående kommissionen att tillsammans med det nyvalda parlamentet se över 2010 års ramavtal om förbindelserna mellan parlamentet och kommissionen innan dess egen mandatperiod löper ut.

18. Europaparlamentet föreslår att en översyn inleds av 2003 års interinstitutionella avtal om bättre lagstiftning.

Den inre marknaden

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att inrikta sig på att förbättra styrningen av den inre marknaden, förnya sitt engagemang för en förenkling av de administrativa förfarandena, vederbörligen överväga proportionaliteten i de föreslagna åtgärderna samt övervaka de framsteg som görs när det gäller att uppnå ett fullständigt genomförande av regelverket för den inre marknaden, särskilt inom tjänstesektorn.

20. Europaparlamentet välkomnar de prioriterade åtgärder för att stimulera tillväxt, sysselsättning och förtroende för den inre marknaden som ingår i kommissionens förslag till inremarknadsakt II. Parlamentet uppmuntrar till ett utökat samarbete när så är lämpligt och nödvändigt.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vara mer systematisk i bedömningarna av hur dess förslag påverkar små och medelstora företag, med tanke på att unionen är beroende av de många nya arbetstillfällen som dessa företag skapar. I detta sammanhang uppmanas kommissionen eftertryckligen att aktivt motverka nationell överreglering av unionslagstiftningen, eftersom sådan överreglering leder till olika villkor på den inre marknaden.

22. Europaparlamentet välkomnar den nya konsumentproduktsäkerhetsförordningen (2013/0049(COD)), som garanterar konsumenternas hälsa och säkerhet men också underlättar handeln med varor, särskilt för små och medelstora företag.

23. Europaparlamentet efterlyser förslag om att fullborda den inre marknaden för telekommunikation, däribland åtgärder för att senast 2015 avskaffa roamingavgifter, och ser fram emot antagandet av förslaget till direktiv om förvaltning av kollektiva rättigheter.

24. Europaparlamentet beklagar förseningarna i samband med framläggandet av förslag om en översyn av EU:s varumärkesrätt och uppmanar eftertryckligen kommissionen att samarbeta intensivt med parlamentet och rådet för att nå en överenskommelse vid första behandlingen innan mandatperioden löper ut.

25. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om redovisning av icke-finansiell information och uppmanar kommissionen att samarbeta nära med parlamentet och rådet för att nå en första överenskommelse senast i början av 2014.

26. Europaparlamentet vidhåller att det är viktigt att genomföra färdplanen för ett resurseffektivt Europa i syfte att skapa incitament för utvecklingen av en miljövänlig ekonomi, inklusive resurseffektiva åtgärder inom ramen för den europeiska terminen, i enlighet med Europa 2020-strategin.

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utan dröjsmål lägga fram förslag där man tar itu med de strukturella svagheterna i det nuvarande systemet för handel med utsläppsrätter.

28. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att så snart som möjligt lägga fram lagstiftningsförslag om en klimat- och energipolitisk ram för unionen för perioden fram till 2030 som är förenliga med en kostnadseffektiv utveckling mot EU:s mål för minskade koldioxidutsläpp till 2050.

29. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en detaljerad handlingsplan med åtgärder avsedda att åstadkomma en fullt ut integrerad och sammanhängande inre marknad för energi.

30. Europaparlamentet efterlyser ett snabbt slutförande av förhandlingarna om Fonden för ett sammanlänkat Europa.

31. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fullgöra sitt åtagande om att garantera ett fullständigt fullbordande av det gemensamma europeiska järnvägsområdet samt att utöka Europeiska järnvägsbyråns befogenheter på certifierings- och säkerhetsområdet.

32. Europaparlamentet beklagar att initiativet till ett gemensamt europeiskt luftrum inte har genomförts fullständigt, och uppmanar kommissionen att fortsätta sina insatser på detta område.

Jordbruk och fiske

33. Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtagande om produktion av livsmedel av hög kvalitet och respekt för landsbygdens ekologi och historiska arv, och efterlyser med kraft en nära anpassning av den gemensamma jordbrukspolitiken till Europa 2020-strategin i syfte att uppmuntra till innovation inom jordbruket och stärka både hållbarheten och konkurrenskraften i jordbruket inom unionen.

34. Europaparlamentet välkomnar kommissionens nya förslag om paketet om djur och hälsa, och dess engagemang när det gäller att bekämpa sjukdomar hos djur, växter och utsäde genom att införa effektiva kontroll- och övervakningsmekanismer kombinerat med förenklad lagstiftning.

35. Europaparlamentet betonar att den nya versionen av Europeiska havs- och fiskerifonden måste förbättra de åtgärder som syftar till att minska flottans kapacitet, och vidhåller att den nya gemensamma fiskeripolitiken måste underbyggas av stärkta kontrollåtgärder och att finansiellt bistånd måste villkoras på strikta grunder.

Medborgarnas Europa

36. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja åtgärder såsom en reform av arbetsmarknader där strukturella problem hindrar unga människors tillträde, och att stödja medlemsstaterna när det gäller att genomföra en ungdomsgaranti i syfte att hjälpa unga människor att få ett arbete eller bli antagna till en utbildning senast fyra månader efter det att de avslutat sin skolgång eller blivit arbetslösa.

37. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en årlig rapport om reformen av yrkesutbildningssystemen i medlemsstaterna, för att på lång sikt bidra strukturellt till att förbättra ungdomars anställbarhet.

38. Europaparlamentet stöder initiativ på unionsnivå som kompletterar nationella insatser för att öka mikrokrediter och stimulera socialt entreprenörskap som erbjuder sådana tjänster som inte tillhandahålls i tillräcklig grad av den offentliga eller den privata sektorn.

39. Europaparlamentet konstaterar att rådet så snart som möjligt bör anta förslaget till rådets direktiv om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Kommissionen uppmanas att fortsätta att bidra till en lösning på svårigheterna inom rådet. Parlamentet konstaterar att antidiskrimineringspolitiken spelar en nyckelroll för främjandet av social delaktighet och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning.

40. Europaparlamentet efterlyser utökade befogenheter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter och uppmanar eftertryckligen alla institutioner att påskynda EU:s anslutning till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag till EU-färdplan för att motverka homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet, och att lägga fram det efterfrågade förslaget om ömsesidigt erkännande av effekterna av vissa civilståndshandlingar.

41. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag om en utvidgning av resultattavlan på det rättsliga området så att den kommer att omfatta även rättsstatsprincipen, demokrati och de grundläggande rättigheterna. Parlamentet efterlyser med kraft ett förslag till en ny mekanism som garanterar främjande av de grundläggande rättigheterna och rättsstatsprincipen i EU, inklusive ett system för att övervaka och ta itu med kritiska situationer som uppstår på nationell nivå.

42. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utfärda riktlinjer för att se till att Schengenbestämmelserna genomförs korrekt av medlemsstaterna så att den fria rörligheten för personer respekteras till fullo och felaktig användning eller missbruk av möjligheten att återinföra kontroller vid de inre gränserna förhindras.

43. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram sin översyn av direktivet om lagring av uppgifter (2006/24/EG).

44. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att underlätta ett snabbt slutförande av trepartsdialogen om stadgan för europeiska politiska partier i god tid inför valet till Europaparlamentet.

Utrikespolitik

45. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bidra konstruktivt till översynen av Europeiska utrikestjänsten i syfte att samarbeta med rådet och parlamentet för att stödja väl samordnade initiativ på området för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

46. Europaparlamentet förväntar sig lagstiftningsinitiativ för en översyn av de rättsliga grunderna för nästa generation instrument för externt finansiellt stöd, med fullständig tillämpning av systemet med delegerade akter. Parlamentet efterlyser större flexibilitet när finansiellt stöd betalas ut i krissituationer.

47. Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen fortsätter att stödja EU:s traditionella utvidgningspolitik, och anser att EU skulle förlora delar av sin moraliska auktoritet och politiska trovärdighet globalt om unionen skulle stänga dörren till sina grannar.

Handel

48. Europaparlamentet står fast vid sitt åtagande om en multilateral strategi för internationell handel och uppmanar kommissionen att stödja pågående WTO-initiativ. Parlamentet efterlyser med kraft åtgärder som underlättar Kinas anslutning till avtalet om offentlig upphandling. Dessutom krävs det fortsatta framsteg för att uppnå bilaterala frihandelsavtal med betydelsefulla partner, i synnerhet USA.

 

(1)

EUT L 304, 20.11.2020, s. 47.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy