Procedure : 2013/2670(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0318/2013

Indgivne tekster :

B7-0318/2013

Forhandlinger :

PV 01/07/2013 - 17
CRE 01/07/2013 - 17

Afstemninger :

PV 03/07/2013 - 8.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0314

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 129kWORD 58k
26.6.2013
PE509.964v01-00
 
B7-0318/2013

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0211/2013

jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5


om trafiksikkerhed 2011–2020 – den første milepæl på vej mod en strategi for at undgå kvæstelser (2013/2670(RSP))


Brian Simpson for Transport- og Turismeudvalget
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om trafiksikkerhed 2011–2020 – den første milepæl på vej mod en strategi for at undgå kvæstelser  (2013/2670(RSP))  
B7‑0211/2013

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sin beslutning af 27. september 2011 om europæisk trafiksikkerhed(1),

–   der henviser til sin beslutning af 15. december 2011 om en køreplan for et fælles europæisk transportområde - mod et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem(2),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse "På vej mod et europæisk trafiksikkerhedsområde: politiske retningslinjer for trafiksikkerheden for 2011-2020" (COM(2010)0389),

–   der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene "On the Implementation of objective 6 of the European Commission’s policy orientations on road safety 2011-2020 – First milestone towards an injury strategy" (SDW(2013)0094,

–   der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget om emnet "Politiske retningslinjer for trafiksikkerheden for 2011-2020" (CdR 296/2010),

–   der henviser til verdensrapporten om forebyggelse af trafikulykker, som blev udgivet af Verdensbanken og Verdenssundhedsorganisationen i 2004,

–   der henviser til sin beslutning af 22. juni 2012 om eCall: en ny 112-tjeneste for borgerne(3),

–   der henviser til forespørgsel til Kommissionen om: Trafiksikkerhed 2011-2020 - den første milepæl på vej mod en kvæstelsesstrategi (O-000061/2013 – B7‑0211/2013),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at mere end 30 000 mennesker blev dræbt og næsten 1 500 000 blev rapporteret kvæstet (mere end 250 000 af dem alvorligt kvæstet) i færdselsulykker i Den Europæiske Union i 2011;

B.  der henviser til, at for hver ulykke med dødelig udgang medfører yderligere fire ulykker permanent invaliditet, 40 medfører lettere kvæstelser og 10 medfører alvorlige kvæstelser;

C. der henviser til, at mere en halvdelen af alle alvorlige kvæstelser forekommer i byområder og især rammer fodgængere, motorcyklister, cyklister (herunder brugere af pedalcykler med elektrisk motor) og andre sårbare trafikanter;

D. der henviser til, at den væsentligste årsag til trafikdødsfald og alvorlige kvæstelser er udstyrssvigt, vejudformning, dårlig vejvedligeholdelse og trafikanternes adfærd og evne til at holde den rette hastighed; der henviser til, at hastighed er direkte forbundet med kvæstelsernes alvorlighed, og der henviser til, at visse medlemsstater overvejer at hæve hastighedsbegrænsningerne på deres motorveje;

E.  der henviser til, at involvering i trafikuheld er en af de væsentligste årsager til hospitalsindlæggelse for EU-borgere under 45 år, og at mange alvorlige kvæstelser resulterer i livslang lidelse eller permanent invaliditet;

F.  der henviser til, at beredskabstjenesternes reaktionstid (princippet om "den gyldne time"), herunder livreddende førstehjælp og behandlingskvalitet, er af stor betydning for at overleve ulykker;

G. der henviser til, at de socioøkonomiske omkostninger i forbindelse med kvæstelser i færdselsulykker anslås til at udgøre 2 % af BNP eller ca. 250 mia. EUR i 2012(4);

H. der henviser til, at den europæiske indsats i denne henseende viser positive resultater;

1.  støtter Kommissionens initiativ til at prioritere alvorlige kvæstelser i arbejdet med trafiksikkerhed;

2.  glæder sig over, at Kommissionen har vedtaget en fælles definition af alvorlige kvæstelser, der er baseret på MAIS-skalaen, som er den globalt accepterede traumeskala ("Maximum Abbreviated Injury Scale");

3.  opfordrer medlemsstaterne til hurtigt at gennemføre den fælles EU-definition på alvorlige kvæstelser i forbindelse med færdselsuheld, og på basis af dette at indsamle og indberette statistikker efter transportmåde, herunder sårbare trafikanter, samt efter vejinfrastrukturtypen for 2014;

4.  opfordrer Kommissionen til på baggrund af de indsamlede data, at fastsætte et ambitiøst mål om at reducere af antallet af tilskadekomne i trafikken med 40 % i perioden 2014-2020 og at bibeholde den globale idé om "nul-vision" som langsigtet mål;

5.  mener, at udviklingen af en fælles mekanisme for dataindsamling og indberetning ikke bør forhindre, at der træffes hasteforanstaltninger på EU-plan for at reducere antallet af mennesker, der kvæstes alvorligt på vejene;

6.  bifalder Kommissionens prioriteter for udvikling af sin globale strategi, dvs. foranstaltninger vedrørende konsekvenserne ved kollision, en ulykkeshåndteringsstrategi, førstehjælp og beredskabstjeneste, og opfordrer til hurtig gennemførelse af disse prioriteter;

Omgående nedbringelse af antallet af alvorligt kvæstede på de europæiske veje

7.  understreger, at en lang række eksisterende lovgivninger og foranstaltninger straks skal gennemføres bedre med henblik på at nedbringe påkørselsindvirkningerne, øge sikkerheden for trafikanter og nedbringe antallet af alvorligt kvæstede;

8.  anmoder Kommissionen om at gennemgå sin lovgivning om passiv og aktiv sikkerhed i forbindelse med køretøjer med henblik på at tilpasse den til de seneste tekniske fremskridt og at støtte gennemførelsen af indbyggede teknologier i køretøjer til håndhævelse af reglerne;

9.  opfordrer Kommissionen til at støtte udvikling af sikker og intelligent infrastruktur;

10. opfordrer Kommissionen til at yde detaljerede oplysninger om, hvordan medlemsstaterne gennemfører direktiv 2011/82/EU om fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser;

11. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at fortsætte deres bestræbelser på at bekæmpe kørsel under påvirkning af spiritus og narkotika og udveksle bedste praksis for vurdering og rehabilitering af personer, der overtræder færdselsloven;

Beskyttelse af de mest udsatte trafikanter

12. noterer sig, at fodgængere og cyklister sammen tegner sig for 50 % af alle færdselsulykker med dødelig udgang i byerne og en stor del af de alvorlige kvæstelser;

13. støtter overvågning og yderligere udvikling af tekniske standarder og politikker til beskyttelse af de mest sårbare trafikanter - de ældre, små børn, handicappede personer og cyklister;

14. opfordrer Kommissionen til at udarbejde en oversigt over byområder med en hastighedsbegrænsning på 30 km/t, og den indvirkning hastighedsbegrænsningen har på nedbringelsen af antallet af ulykker og alvorlige kvæstelser;

15. opfordrer medlemsstaterne til at overveje effektive og innovative metoder til håndhævelse af færdselsregler for fodgængere og cyklister, der nogle gange bringer deres liv i fare uden selv at være klar over dette; understreger vigtigheden af oplysningskampagner vedrørende sikker adfærd og varetagelse af egen sikkerhed og af politikker med sigte på at fremme cykling, idet cyklisternes sikkerhed i byområderne i høj grad hænger sammen med forekomsten af cykling som transportform;

16. opfordrer Kommissionen til at udvikle retningslinjer for trafiksikkerheden i byområderne, der kunne indgå i planer for bæredygtig bytrafik og overveje at sammenkæde EU-medfinansiering af bytransportprojekter med planer for bæredygtig bytrafik, der omfatter EU's mål om nedbringelse af antallet af færdselsulykker og alvorligt kvæstede;

Forbedring af førstehjælp og beredskabstjenester

17. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at støtte det europæiske alarmnummer 112 og overholde kravene om at gøre alarmcentrene fuldstændig operationelle inden 2015 og så hurtigt som muligt at gennemføre en oplysningskampagne i forbindelse med indførelsen af disse;

18. glæder sig over Kommissionens forslag om at sikre den obligatoriske gennemførelse i alle medlemsstater af et offentlig 112-baseret eCall-system inden 2015 i alle nye typegodkendte køretøjer under overholdelse af kravene om databeskyttelse;

19. opfordrer Kommission til, under hensyntagen til bedste praksis i medlemsstaterne, at overveje indførelse af "kørsel med ledsager" for ældre mindreårige;

20. opfordrer medlemsstaterne til systematisk at fremme uddannelse i førstehjælp for på den måde sikre, at personer, der er vidne til en ulykke, kan gribe ind og hjælpe ofrene, før beredskabstjenesten ankommer;

21. opfordrer alle medlemsstater til at støtte samarbejde mellem beredskabstjenester og køretøjsdesignere og - fabrikanter for at sikre effektiv intervention og sikkerhed for redderen og den kvæstede;

22. opfordrer medlemsstaterne til at støtte gennemførelsen af e-sundhedssystemerne og navnlig beredskabsgruppers brug af intelligente transportkommunikationssystemer, herunder i redningskøretøjerne;

Behandling efter ulykker og langsigtet rehabilitering

23. opfordrer medlemsstaterne til at fremhæve betydningen af behandling efter ulykker i deres sundhedssektorpolitikker og til yderligere at forbedre langsigtet hospitalsbehandling, efterbehandling og rehabilitering, herunder traumebehandling og psykologisk behandling af overlevende og vidner til færdselsuheld f.eks. ved oprettelse af kontaktpunkter for at hjælpe dem med at forbedre deres livskvalitet;

24. opfordrer medlemsstaterne til at fremme bevidstheden om de alvorlige kvæstelsers indvirkning ved at udvikle tættere forbindelser med andre foranstaltninger, der har en social indvirkning, såsom skadesgrad, invaliditet og funktionel lidelse og at udvikle udannelsesprogrammer og færdselssikkerhed;

25. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

 

(1)

Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0408.

(2)

Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0584.

(3)

Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0274.

(4)

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene "On the Implementation of objective 6 of the European Commission’s policy orientations on road safety 2011-2020 – First milestone towards an injury strategy".

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik