Návrh uznesenia - B7-0318/2013Návrh uznesenia
B7-0318/2013

NÁVRH UZNESENIA o bezpečnosti cestnej premávky na roky 2011 – 2020 – prvé medzníky na ceste k stratégii proti zraneniam

26.6.2013 - (2013/2670(RSP))

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B7‑0211/2013
v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku

Brian Simpson v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch


Postup : 2013/2670(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0318/2013
Predkladané texty :
B7-0318/2013
Prijaté texty :

B7‑0318/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu o bezpečnosti cestnej premávky na roky 2011 – 2020 – prvé medzníky na ceste k stratégii proti zraneniam

(2013/2670(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 27. septembra 2011 o bezpečnosti cestnej premávky na roky 2011 – 2020[1],

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 15. decembra 2011 o pláne jednotného európskeho dopravného priestoru – vytvorenie konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje[2],

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Smerom k európskemu priestoru bezpečnosti cestnej premávky – politické usmernenia pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2011 –2020 (COM(2010)0389),

–   so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie s názvom O plnení cieľa 6 politických usmernení Komisie pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2011 –2020 – prvé medzníky na ceste k stratégii proti zraneniam (SDW(2013)0094),

–   so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov s názvom Politické usmernenia pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2011 – 2020 (CdR 296/2010),

–   so zreteľom na Svetovú správu o prevencii zranení v rámci cestnej premávky, spoločne publikovanú v roku 2004 Svetovou bankou a Svetovou zdravotníckou organizáciou,

–   so zreteľom na svoju správu z 22. júna 2012 o systéme eCall: nové služby čísla 112 pre občanov[3],

–   so zreteľom na otázku Komisii o bezpečnosti cestnej premávky na roky 2011 – 2020 – prvé medzníky na ceste k stratégii proti zraneniam (O-000061/2013 – B7 0211/2013),

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

A. keďže v roku 2011 zahynulo pri dopravných nehodách v Európskej únii viac ako 30 000 osôb a takmer 1 500 000 osôb bolo zranených (viac ako 250 000 z nich bolo ťažko zranených);

B.  keďže na jednu nehodu, pri ktorej došlo k úmrtiu, pripadajú štyri nehody vedúce k trvalej invalidite, 40 nehôd s ľahkými zraneniami a 10 nehôd s ťažkými zraneniami;

C. keďže polovica nehôd, pri ktorých došlo k ťažkým zraneniam, sa odohrala v mestských oblastiach a ich účastníkmi boli najmä chodci, motocyklisti a cyklisti (vrátane užívateľov elektrobicyklov) a ostatní zraniteľní účastníci cestnej premávky;

D. keďže hlavnými príčinami úmrtí a ťažkých úrazov v cestnej premávke sú zlyhanie techniky, konštrukcia cesty, zlý stav vozovky a správanie vodiča vrátane ovládania vozidla pri vyšších rýchlostiach; keďže rýchlosť je v priamom vzťahu k závažnosti zranenia, a keďže niektoré členské štáty zvažujú zvýšenie najvyššej povolenej rýchlosti na diaľniciach;

E.  keďže účasť na dopravnej nehode je jedným z najčastejších dôvodov hospitalizácie občanov EÚ mladších ako 45 rokov a keďže mnoho ťažkých zranení vedie k celoživotným zdravotným problémom alebo trvalej invalidite;

F.  keďže o prežití nehody do značnej miery rozhoduje reakčný čas pohotovostných služieb (zásada „zlatej hodiny“) vrátane poskytnutia prvej pomoci pre záchranu života a kvalita starostlivosti;

G. keďže sociálno-ekonomické náklady na zranenia v rámci cestnej premávky sa odhadujú na 2% HDP, t. j. približne 250 miliárd EUR v roku 2012[4];

H. keďže európska činnosť v tejto oblasti prináša pozitívne výsledky;

1.  podporuje iniciatívu Komisie, aby bola v činnosti v oblasti bezpečnosti cestnej premávky priznaná vysoká priorita vážnym zraneniam;

2.  víta skutočnosť, že Komisia prijala spoločnú definíciu EÚ, pokiaľ ide o ťažké zranenia, a to na základe celosvetovo uznávanej klasifikácie tráum známej ako „Maximum abbreviated Injury Scale“;

3.  vyzýva členské štáty, aby urýchlene začali uplatňovať spoločnú definíciu Európskej únie pre závažné zranenia v rámci cestnej premávky a aby na tomto základe zhromažďovali štatistické údaje za rok 2014 rozdelené podľa jednotlivých druhov dopravy, a to vrátane údajov o zraniteľných účastníkoch cestnej premávky, ako aj podľa typu dopravnej infraštruktúry;

4.  nalieha na Komisiu, aby na základe zhromaždených údajov stanovila náročný cieľ zníženia počtu dopravných úrazov o 40% v období 2014-2020 a aby sa globálna iniciatíva „Vision Zero“ stala dlhodobým cieľom;

5.  je presvedčený, že vývoj spoločného mechanizmu pre zber a prenos údajov by nemal brániť vykonávaniu naliehavých činností na úrovni EÚ na znižovanie počtu ťažko zranených osôb v cestnej premávke;

6.  víta priority, ktoré si Komisia stanovila pre rozvoj svojej globálnej stratégie, t. j. riešiť problematiku vplyvu nárazov, stratégie zvládania nehôd, prvej pomoci, pohotovostných služieb a dlhodobého rehabilitačného procesu, a vyzýva na urýchlené uskutočnenie týchto priorít;

Bezodkladné znižovanie počtu vážnych zranení na európskych cestách

7.  zdôrazňuje, že je potrebné bezodkladne uplatniť celú škálu existujúcich právnych predpisov a opatrení, aby sa znížil vplyv nárazov a aby sa zvýšila bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a znížil počet ťažkých zranení;

8.  vyzýva Komisiu, aby vykonala revíziu právnych predpisov o pasívnej a aktívnej bezpečnosti vozidla s cieľom prispôsobiť ich najnovšiemu technickému pokroku a aby podporovala používanie zariadení vo vozidlách, ktoré pomáhajú presadiť dodržiavanie predpisov;

9.  žiada Komisiu, aby podporovala rozvoj bezpečnej a inteligentnej cestnej infraštruktúry;

10. vyzýva Komisiu, aby poskytla podrobné informácie o tom, ako členské štáty vykonávajú smernicu 2011/82/EÚ, ktorou sa zjednodušuje cezhraničná výmena informácií o deliktoch na úseku bezpečnosti cestnej premávky;

11. nalieha na členské štáty, aby pokračovali vo svojom úsilí v boji proti jazde pod vplyvom alkoholu a drog a aby si vymieňali osvedčené postupy v oblasti posudzovania a rehabilitácie osôb, ktoré spáchali dopravný priestupok;

Ochrana zraniteľných účastníkov cestnej premávky

12. poznamenáva, že v 50 % prípadov úmrtí pri dopravných nehodách v mestách ide o chodcov alebo cyklistov, ktorí tiež predstavujú veľký podiel vážne zranených;

13. podporuje monitorovanie a ďalší rozvoj technických noriem a politík v oblasti ochrany najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky - seniorov, malých detí, zdravotne postihnutých a cyklistov;

14. vyzýva Komisiu, aby vypracovala prehľad mestských oblastí, v ktorých je najvyššia povolená rýchlosť 30 km/h, a vplyv tohto rýchlostného obmedzenia na počet smrteľných nehôd a vážnych zranení;

15. vyzýva členské štáty, aby uvažovali o účinných a inovatívnych metódach, ako prinútiť k dodržiavaniu dopravných predpisov chodcov a cyklistov, lebo tí často riskujú život bez toho, aby si to uvedomili; zdôrazňuje význam informačných kampaní venovaných bezpečnému správaniu a ochrane seba samého, ako aj význam politík zameraných na propagáciu cyklistiky, pretože bezpečnosť cyklistov v mestských oblastiach má úzky vzťah k rozšírenosti cyklistiky ako formy dopravy;

16. vyzýva Komisiu, aby vypracovala usmernenia pre bezpečnosť cestnej premávky v mestách, ktoré by sa mohli stať súčasťou plánov udržateľnej mestskej mobility, a aby uvažovala o tom, že by sa spolufinancovanie dopravných projektov v mestách viazalo na tieto plány obsahujúce ciele EÚ na zníženie počtu obetí a ťažko zranených pri dopravných nehodách;

Zlepšovanie prvej pomoci a pohotovostných služieb

17. nalieha na členské štáty, aby podporovali európske číslo tiesňového volania 112 a splnili požiadavku plne sprevádzkovať strediská tiesňového volania do roku 2015 a čo najrýchlejšie zorganizovať informačnú kampaň o ich zavedení;

18. víta návrh Komisie, aby sa do roku 2015 vo všetkých členských štátoch zaviedla povinná montáž verejných systémov eCall pre linku tiesňového volania 112 vo všetkých novo schválených typoch vozidiel, pričom je však potrebné dodržiavať predpisy v oblasti ochrany osobných údajov;

19. vyzýva Komisiu, aby na základe posúdenia osvedčených postupov v členských štátoch zvážila zavedenie „šoférovania so sprievodom“ v prípade starších maloletých osôb;

20. vyzýva členské štáty, aby systematicky podporovali kurzy prvej pomoci ako spôsob zvyšovania schopnosti náhodných okoloidúcich reagovať na dopravnú nehodu a pomoci obetiam pred príchodom záchrannej služby;

21. vyzýva členské štáty, aby podporovali spoluprácu medzi pohotovostnými službami a projektantmi a výrobcami vozidiel s cieľom zabezpečiť účinný zásah a zaručiť bezpečnosť pracovníkov záchrannej služby a zranených;

22. vyzýva členské štáty, aby podporovali zavádzanie systémov e-Health, najmä používanie inteligentných systémov komunikácie v doprave záchrannými tímami, a ich montáž do vozidiel záchrannej služby;

Poúrazová starostlivosť a dlhodobá rehabilitácia

23. nabáda členské štáty k tomu, aby vo svojich zdravotníckych politikách kládli veľký dôraz na poúrazovú starostlivosť a ďalej skvalitnili dlhodobú nemocničnú starostlivosť, starostlivosť po prepustení z nemocnice a rehabilitáciu, a to vrátane traumatickej a psychologickej starostlivosti účastníkov a svedkov dopravných nehôd, napríklad prostredníctvom asistenčných miest, s cieľom pomôcť im zlepšiť kvalitu života;

24. vyzýva členské štáty, aby zlepšili informovanosť o dôsledkoch závažných zranení tým, že vytvoria úzke väzby na ostatné opatrenia so sociálnymi vplyvmi, ako je úroveň poškodenia, zdravotného postihnutia a funkčnej neschopnosti, a vyvíjali vzdelávacie programy v oblasti bezpečnosti cestnej premávky;

25. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.