Návrh usnesení - B7-0319/2013Návrh usnesení
B7-0319/2013

NÁVRH USNESENÍ o záplavách v zemích střední Evropy: v Rakousku, České republice, Německu, Maďarsku, Polsku a na Slovensku

26. 6. 2013 - (2013/2683(RSP))

předložený na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros, Paweł Robert Kowal za skupinu ECR

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0319/2013

Postup : 2013/2683(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0319/2013
Předložené texty :
B7-0319/2013
Přijaté texty :

B7‑0319/2013

Usnesení Evropského parlamentu o záplavách v zemích střední Evropy: v Rakousku, České republice, Německu, Maďarsku, Polsku a na Slovensku

(2013/2683(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na článek 3 Smlouvy o Evropské unii a na články 191 a 349 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na návrh nařízení o zřízení Fondu solidarity Evropské unie (FSEU) (COM(2005)0108) , který předložila Komise, a na stanovisko Parlamentu k přijetí tohoto nařízení ze dne 18. května 2006[1],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 5. září 2002 o záplavách v Evropě[2], na své usnesení ze dne 8. září 2005 o přírodních katastrofách (požárech a povodních) tohoto léta v Evropě[3], usnesení ze dne 18. května 2006 o přírodních katastrofách (požáry, sucha a povodně) – zemědělská hlediska, aspekty regionálního rozvoje a aspekty životního prostředí [4], usnesení ze dne 7. září 2006 o lesních požárech a povodních[5] a na usnesení ze dne 17. června 2010 o záplavách ve středoevropských zemích, především v Polsku, v České republice, na Slovensku a v Maďarsku[6],

–   s ohledem na bílou knihu Komise nazvanou „Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci“ (COM(2009)0147) a sdělení Komise o přístupu Společenství v oblasti prevence přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem (COM(2009)0082),

–   s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise s názvem „Regiony 2020 – Posouzení budoucích výzev pro regiony EU“(SEC (2008)2868),

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

A. vzhledem k tomu, že v několika členských státech Evropské unie, například v Rakousku, České republice, Německu, Maďarsku, Polsku a na Slovensku, došlo k velkým přírodním katastrofám v podobě záplav; ;

B.  vzhledem k tomu, že řeky vystupující z břehů si vyžádaly desítky obětí na životech, přičemž tisíce osob byly nuceny opustit své domovy a majetek;

C. vzhledem k tomu, že záplavy způsobily vážné škody ve městech a obcích, na infrastruktuře, podnicích, zemědělství a zemědělských oblastech (například jen v samotné České republice bylo zaplaveno asi 700 obcí a měst a v Polsku bylo zaplaveno více než 100 000 zemědělských podniků a 600 000 hektarů zemědělské půdy);

D. vzhledem k tomu, že záplavy a bouřky vážně zasáhly a ochromily život v některých hlavních evropských městech, například v Praze a Varšavě, a v dalších evropských městech, a záplavová voda uvěznila lidi v jejich domovech a automobilech, přičemž došlo k zastavení služeb ve veřejné dopravě;

E.  vzhledem k tomu, že je nezbytné přistoupit k udržitelné obnově oblastí zničených či poškozených katastrofami, aby bylo možné napravit způsobené hospodářské a sociální ztráty;

1.  vyjadřuje soucit a solidaritu s obyvateli zemí, regionů a měst a obcí střední Evropy zasažených katastrofou; náležitě bere na vědomí možné závažné hospodářské dopady;

2.  oceňuje neutuchající úsilí, které vynaložily vybrané bezpečnostní a obranné jednotky a záchranné týmy, aby ochránily životy obyvatel a omezily škody v postižených oblastech;

3.  oceňuje opatření členských států a regionů, které poskytly zasaženým oblastem pomoc, jelikož vzájemná pomoc v obtížných situacích je skutečným projevem evropské solidarity;

4.  vyjadřuje své přesvědčení, že opatření přijatá v rámci politik řešení krizových situací a předcházení katastrofám v posledních letech napomohla ke zmírnění dopadu těchto záplav; uznává úlohu mechanismu civilní obrany Evropské unie při pomoci členským státům v oblasti spolupráce a minimalizace dopadů výjimečného rozsahu; vyzývá Komisi a členské státy, aby dále zjednodušovaly pravidla a postupy pro aktivaci tohoto mechanismu;

5.  vyzývá ke zvýšení kapacity v oblasti kontroly záplav a odvodňovacích infrastruktur s cílem omezit škody způsobené v důsledku extrémních povětrnostních jevů, především v příhraničních regionech, kde existuje velký potenciál k provádění posílených společných opatření v oblasti reakce na takovou situaci, aby se umožnila koordinace mezi těmito regiony;

6.  zdůrazňuje, že je třeba, aby vnitrostátní vlády členských států prováděly prostřednictvím komplexních a preventivních strategií programy předcházení záplavám; zdůrazňuje, že politika týkající se řešení krizových situací, včetně předcházení těmto situacím a reakce na ně, vyžaduje úzké zapojení regionů, měst a místních komunit, které je třeba podněcovat k tomu, aby zahrnovaly politiky týkající se krizových situací do svých strategií;

7.  zdůrazňuje, že investice do předcházení povodním v rámci příslušných vnitrostátních operačních programů vyžadují odpovídající finanční zdroje, neboť představují významný nástroj umožňující vládám členských států rozvíjet protipovodňovou infrastrukturu, jejímž cílem je ochrana lidí a přírodního a kulturního dědictví před záplavami;

8.  vyzývá Komisi, aby jakmile obdrží všechny nezbytné žádosti členských států, vyvinula veškeré potřebné úsilí k tomu, aby rychle poskytla co nejvyšší možné finanční prostředky z Fondu solidarity EU;

9.  vyzývá Komisi, aby předložila návrh nového jednoduššího nařízení o Fondu solidarity EU, který by umožnil, aby byly postiženým zemím poskytovány prostředky bezprostředně poté, co dojde ke katastrofě;

10. domnívá se, že důsledky katastrof mají negativní dopad na čerpání prostředků z fondů EU; vyzývá k maximální pružnosti, pokud jde o změny v plánování v členských státech za účelem podpory obnovy postižených oblastí a výběru nejvhodnějších projektů; vyzývá k uvolnění pravidel týkajících se rušení závazků v postižených oblastech;

11. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států a orgánům regionální a místní samosprávy postižených oblastí.