Forslag til beslutning - B7-0319/2013Forslag til beslutning
B7-0319/2013

FORSLAG TIL BESLUTNING om oversvømmelserne i centraleuropæiske lande: Østrig, Den Tjekkiske Republik, Tyskland, Ungarn, Polen og Slovakiet

26.6.2013 - (2013/2683(RSP))

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2

Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros, Paweł Robert Kowal for ECR-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0319/2013

Procedure : 2013/2683(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0319/2013
Indgivne tekster :
B7-0319/2013
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B7‑0319/2013

Europa-Parlamentets beslutning om oversvømmelserne i centraleuropæiske lande: Østrig, Den Tjekkiske Republik, Tyskland, Ungarn, Polen og Slovakiet

(2013/2683(RSP))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til EU-traktatens artikel 3 og EUF-traktatens artikel 191 og 349,

–   der henviser til Kommissionens forslag til forordning om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (COM(2005)0108) og Europa-Parlamentets holdning hertil af 18. maj 2006[1],

–   der henviser til sine beslutninger af 5. september 2002 om oversvømmelseskatastrofer i Europa[2], af 8. september 2005 om naturkatastrofer (brande og oversvømmelser) i Europa[3], af 18. maj 2006 om naturkatastrofer (skovbrande, tørker og oversvømmelser) – landbrugsmæssige, regionaludviklingsmæssige og miljømæssige aspekter[4], af 7. september 2006 om skovbrande og oversvømmelser i Europa i 2006[5] samt af 16. juni 2010 om oversvømmelser i centraleuropæiske lande, især Polen, Den Tjekkiske Republik, Slovakiet og Ungarn[6],

–   der henviser til Kommissionens hvidbog ”Tilpasning til klimaændringer: et europæisk handlingsgrundlag” (COM(2009)0147) og til Kommissionens meddelelse ”En fællesskabsstrategi til forebyggelse af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer” (COM(2009)0082),

–   der henviser til Kommissionens arbejdsdokument "Regions 2020 - an assessment of future challenges for EU regions” (”Regioner 2020 - en evaluering af de fremtidige udfordringer for EU's regioner") (SEC(2008)2868),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at der er fundet alvorlige naturkatastrofer sted i form af oversvømmelser i flere EU-medlemsstater, f.eks. Østrig, Den Tjekkiske Republik, Tyskland, Ungarn, Polen og Slovakiet;

B.  der henviser til, at flere mennesker blev ofre for floder, der gik over deres bredder, og tusindvis blev tvunget til at forlade deres hjem og ejendomme;

C. der henviser til, at oversvømmelserne forårsagede alvorlige skader på byer og kommuner, infrastruktur, virksomheder, landbruget og landdistrikterne (for eksempel blev omkring 700 kommuner oversvømmet alene i Den Tjekkiske Republik, og i Polen blev mere end 100 000 gårde og 600 000 hektar landbrugsjord oversvømmet);

D. der henviser til, at nogle europæiske hovedstæder, såsom Prag og Warszawa, samt andre europæiske byer, blev hårdt ramt og lammet af oversvømmelser og storme, at oversvømmelser holdt folk fanget i deres hjem og biler, og at den offentlige transport blev indstillet;

E.  der henviser til, at det er nødvendigt at foretage en holdbar genopbygning af de områder, der er blevet ødelagt eller beskadiget af katastroferne, for at rette op på deres økonomiske og sociale tab;

1.  udtrykker sin dybeste medfølelse og solidaritet med indbyggerne i de centraleuropæiske lande, regioner og kommuner, som er berørt af katastrofen; noterer sig behørigt de mulige alvorlige økonomiske virkninger;

2.  anerkender den utrættelige indsats, som sikkerheds- og forsvarsenhederne samt redningsstyrker har gjort for at redde liv og mindske skaderne i de berørte områder;

3.  roser den indsats, der er blevet gjort af de medlemsstater og regioner, som har ydet assistance til de berørte områder, idet europæisk solidaritet kommer til udtryk ved gensidig bistand i alvorlige situationer;

4.  udtrykker sin overbevisning om, at foranstaltninger, der er truffet i henhold til nødhjælps- og katastrofeforebyggelsespolitik i de seneste år har bidraget til at afbøde virkningerne af oversvømmelserne; anerkender EU's civilbeskyttelsesmekanismes bestræbelser på at hjælpe medlemsstaterne med at samarbejde og minimere virkningerne af de usædvanlige kræfter; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til yderligere at forenkle reglerne og procedurerne for aktivering af mekanismen;

5.  opfordrer til en forøgelse af oversvømmelseskontrollens og kloakinfrastrukturens kapacitet for at begrænse skader forårsaget af ekstreme vejrforhold, navnlig i grænseregionerne, hvor der er et stort potentiale for at gennemføre et øget fælles akutberedskab med henblik på at aktivere koordineringen mellem disse regioner;

6.  understreger, at programmer til forebyggelse af oversvømmelser skal gennemføres af medlemsstaternes nationale regeringer gennem omfattende og forebyggende strategier; understreger, at nødhjælpspolitik, herunder katastrofeforebyggelse og -beredskab, kræver større inddragelse af regioner, byer og lokalsamfund, som bør være motiveret til at medtage nødhjælpspolitik i deres strategier;

7.  understreger, at investeringer i forebyggelse af oversvømmelser under de relevante nationale operationelle programmer kræver tilstrækkelige økonomiske ressourcer, da det er et vigtigt redskab i at give medlemsstaternes regeringer mulighed for at udvikle infrastruktur til forebyggelse af oversvømmelser med henblik på beskyttelse af mennesker og natur- og kulturarv imod oversvømmelser;

8.  opfordrer Kommissionen til – så snart den har modtaget alle de nødvendige ansøgninger fra medlemsstaterne – at gøre den nødvendige indsats for at sikre en hurtig og så høj som mulig finansiering fra EUSF;

9.  opfordrer Kommissionen til at udarbejde en ny forenklet forordning for Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, som vil gøre det muligt for de berørte lande at få midlerne til deres nødhjælpsaktioner frigivet kort tid efter en katastrofe;

10. giver udtryk for den opfattelse, at følgerne af katastrofer har en negativ indvirkning på mulighederne for at trække på EU-midlerne; opfordrer til maksimal fleksibilitet med hensyn til omprogrammering i medlemsstaterne til støtte for genopbygningen af de berørte områder og udvælgelse af de mest egnede projekter; opfordrer til en lempelse af reglerne for frigørelse i de berørte områder;

11. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer samt de regionale og lokale myndigheder i de berørte områder.