Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0319/2013Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0319/2013

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl potvynių Vidurio Europos šalyse, ypač Austrijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Lenkijoje ir Slovakijoje

26.6.2013 - (2013/2683(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros, Paweł Robert Kowal ECR frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0319/2013

Procedūra : 2013/2683(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0319/2013
Pateikti tekstai :
B7-0319/2013
Priimti tekstai :

B7‑0319/2013

Europos Parlamento rezoliucija dėl potvynių Vidurio Europos šalyse, ypač Austrijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Lenkijoje ir Slovakijoje

(2013/2683(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 191 ir 349 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl reglamento, įsteigiančio Europos Sąjungos solidarumo fondą (ESSF) (COM(2005) 0108), ir į savo 2006 m. gegužės 18 d. poziciją[1],

–   atsižvelgdamas į savo 2002 m. rugsėjo 5 d. rezoliuciją dėl potvynių Europoje[2], į savo 2005 m. rugsėjo 8 d. rezoliuciją dėl stichinių nelaimių (gaisrų ir potvynių) Europoje[3], į savo 2006 m. gegužės 18 d. rezoliucijas dėl gaivalinių nelaimių (miškų gaisrų, sausrų ir potvynių) įtakos žemės ūkiui, regioninės plėtros aspektų ir aplinkosaugos aspektų[4], į 2006 m. rugsėjo 7 d. rezoliuciją dėl miškų gaisrų ir potvynių[5] ir į 2010 m. birželio 16 d. rezoliuciją dėl potvynių Vidurio Europos šalyse, visų pirma Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje ir Vengrijoje[6],

–   atsižvelgdamas į Komisijos Baltąją knygą „Prisitaikymas prie klimato kaitos. Europos veiksmų programos kūrimas“ (COM(2009) 0147) ir į Komisijos komunikatą „Bendrijos stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencija“ (COM(2009) 0082),

–   atsižvelgdamas į Komisijos tarnybų darbo dokumentą „Regionai 2020 m. ES regionų ateities uždavinių vertinimas“ (SEC(2008) 2868),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi daugiausiai su potvyniais susijusių gaivalinių nelaimių įvyko įvairiose Europos Sąjungos valstybėse narėse, pvz., Austrijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Lenkijoje ir Slovakijoje;

B.  kadangi dešimtys žmonių tapo upių išsiliejimo iš krantų aukomis ir tūkstančiai buvo priversti palikti jų namus ir nuosavybę;

C. kadangi potvyniai padarė rimtą žalą miestams ir savivaldybėms, infrastruktūrai, verslui, žemės ūkiui ir kaimo vietovėms (pvz., vien tik Čekijoje potvyniai užliejo 700 savivaldybių, o Lenkijoje – daugiau nei 100 000 ūkių ir 600 000 hektarų žemės ūkio paskirties sklypų);

D. kadangi dėl potvynių ir audrų kai kurios Europos sostinės, pvz., Praha ir Varšuva, taip pat ir kiti Europos miestai ir miesteliai rimtai nukentėjo, o potvynių vanduo žmones įkalino jų namuose ir mašinose ir dėl potvynių vandens buvo nutrauktos viešojo transporto paslaugos;

E.  kadangi reikia imtis tvaraus nelaimių sugriautų ar pažeistų sričių atstatymo siekiant atitaisyti jų ekonominius ir socialinius nuostolius;

1.  užjaučia ir solidarizuojasi su nuo nelaimių nukentėjusių Vidurio Europos šalių, regionų ir savivaldybių gyventojais; deramai atsižvelgia į galimą rimtą ekonominį poveikį;

2.  palankiai vertina nepaliaujamas saugumo ir gynybos grupių ir gelbėjimo komandų dedamas pastangas siekiant išgelbėti gyvybes ir kiek galima sumažinti žalą paveiktose teritorijose;

3.  teigiamai vertina veiksmus, kurių ėmėsi valstybės narės ir regionai teikdami paramą nelaimių paliestoms sritims, nes Europos solidarumas pasireiškia abipuse parama nepalankiose situacijose;

4.  išreiškia savo įsitikinimą, kad veiksmai, kurių pastaraisiais metais buvo imtasi vykdant ekstremaliosios situacijos ir nelaimių prevencijos politikas, padėjo sušvelninti potvynių poveikį; pripažįsta, kad taikant Europos Sąjungos civilinės saugos mechanizmą padedama valstybėms narėms bendradarbiauti ir kiek galima labiau sumažinti nenugalimų jėgų poveikį; ragina Komisiją ir valstybes nares dar labiau supaprastinti mechanizmo panaudojimo taisykles ir procedūras;

5.  ragina padidinti potvynių kontrolės ir drenažo infrastruktūros pajėgumus siekiant apriboti ekstremalaus klimato poveikio sąlygotą žalą, būtent pasienio regionuose, kuriuose yra sutelkti didžiausi geresnio bendro reagavimo į nelaimes pajėgumai, siekiant šių regionų koordinavimo;

6.  pabrėžia, kad valstybių narių nacionalinės vyriausybės turi įgyvendinti potvynių prevencijos programas, taikydamos išsamias ir prevencinio pobūdžio strategijas; pabrėžia, kad taikant ekstremaliosios situacijos politiką, įskaitant ekstremalių nelaimių prevenciją ir reagavimą į jas, reikia, kad aktyviau dalyvautų regionai, miestai ir vietos bendruomenės, kurie turi būti motyvuoti į savo strategijas įtraukti ekstremaliosios situacijos politiką;

7.  pabrėžia, kad investuojant į potvynių prevenciją pagal atitinkamas nacionalines veiklos programas reikalingi atitinkami finansiniai ištekliai, kadangi jie yra svarbi priemonė, suteikianti galimybę valstybių narių vyriausybėms sukurti potvynių prevencijos infrastruktūrą siekiant žmones ir gamtos bei kultūros paveldą apsaugoti nuo potvynių;

8.  ragina Komisiją, kai tik ji gaus visas reikiamas valstybių narių paraiškas, dėti visas reikalingas pastangas suteikti greitą ir kiek galima didesnį finansavimą iš Europos Sąjungos solidarumo fondo;

9.  ragina Komisiją parengti naują, supaprastintą ESSF reglamentą, kuriuo nukentėjusioms šalims bus suteikta galimybė gauti finansavimą skubioms operacijoms atlikti netrukus po to, kai įvyko nelaimė;

10. mano, kad nelaimių pasekmės neigiamai paveikia galimybę pasinaudoti ES lėšomis; ragina siekti kuo didesnio lankstumo valstybėse narėse dar kartą sudarant programas, susijusias su nukentėjusių sričių atstatymu ir tinkamiausių projektų parinkimu; ragina, kad įsipareigojimų panaikinimo taisyklės nelaimių paliestose srityse nebūtų tokios griežtos;

11. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir regioninės bei vietos valdžios institucijoms nuo nelaimių nukentėjusiose srityse.