Förslag till resolution - B7-0319/2013Förslag till resolution
B7-0319/2013

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om översvämningar i de centraleuropeiska länderna: Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike, Polen och Slovakien

26.6.2013 - (2013/2683(RSP))

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros, Paweł Robert Kowal för ECR-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0319/2013

Förfarande : 2013/2683(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0319/2013
Ingivna texter :
B7-0319/2013
Antagna texter :

B7‑0319/2013

Europaparlamentets resolution om översvämningar i de centraleuropeiska länderna: Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike, Polen och Slovakien

(2013/2683(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen och artiklarna 191 och 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av kommissionens förslag till förordning om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond (COM(2005)0108) och av parlamentets ståndpunkt av den 18 maj 2006[1],

–   med beaktande av sina resolutioner av den 5 september 2002 om översvämningar i Europa[2], av den 8 september 2005 om naturkatastrofer (bränder och översvämningar) i Europa denna sommar[3], av den 18 maj 2006 om naturkatastrofer (bränder, torka och översvämningar) – jordbruksaspekter, regionala utvecklingsaspekter och miljöaspekter[4], av den 7 september 2006 om skogsbränder och översvämningar[5] och av den 17 juni 2010 om översvämningar i centraleuropeiska länder, särskilt Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern och Rumänien samt i Frankrike[6],

–   med beaktande av kommissionens vitbok Anpassning till klimatförändring: en europeisk handlingsram (COM(2009)0147) och kommissionens meddelande En gemenskapsstrategi för förebyggande av katastrofer (COM(2009)0082),

–   med beaktande av kommissionens arbetsdokument Regions 2020 - an assessment of future challenges for EU region” (Regioner 2020 – En bedömning av de framtida utmaningarna för EU:s regioner) (SEC(2008)2868),

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. En större naturkatastrof i form av översvämningar har inträffat i flera av EU:s medlemsstater, nämligen i Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike, Polen och Slovakien.

B.  Tiotals människor omkom när floderna steg över sina bräddar, och tusentals människor har tvingats lämna sina hem och egendomar.

C. Översvämningarna har orsakat skada på städer, samhällen och kommuner, på infrastruktur och företag samt på jordbruk och landsbygdsområden (bara i Tjeckien översvämmades ca 700 kommuner och i Polen översvämmades över 100 000 gårdar och 600 000 hektar jordbruksmark).

D. Översvämningar och stormar har allvarligt drabbat vissa europeiska huvudstäder, såsom Prag och Warszawa, samt andra städer och samhällen. Dessa paralyserades när vattenmassorna gjorde att människor inte kunde ta sig ur sina hem och bilar och förorsakade avbrott i kollektivtrafiken.

E.  De områden som har förstörts eller skadats av katastrofen måste byggas upp på ett hållbart sätt så att de får kompensation för de ekonomiska och sociala förluster de lidit.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin medkänsla och solidaritet med invånarna i de centraleuropeiska länder, regioner och kommuner som drabbats av katastrofen. Parlamentet noterar vederbörligen de potentiellt omfattande ekonomiska följderna.

2.  Europaparlamentet uttrycker sin uppskattning för säkerhets- och försvarsstyrkornas oförtröttliga arbete och för räddningsstyrkornas insatser för att rädda liv och begränsa skadorna i de drabbade områdena.

3.  Europaparlamentet lovordar de medlemsstater och regioner som bistått de drabbade områdena, eftersom europeisk solidaritet förkroppsligas i ömsesidig hjälp i svåra situationer.

4.  Europaparlamentet är övertygat om att de åtgärder som under de senaste åren har vidtagits inom ramen för katastrofinsatser och insatser för förebyggande av katastrofer har bidragit till att lindra översvämningarnas följder. Parlamentet uttrycker sin erkänsla för den roll som Europeiska unionens civilskyddsmekanism spelar för att hjälpa medlemsstaterna att samarbeta och minimera följderna av katastrofer. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ytterligare förenkla reglerna och förfarandena för aktivering av mekanismen.

5.  Europaparlamentet efterlyser en ökning av kapaciteten hos infrastruktur för högvattenkontroll och avrinning så att man begränsar de skador som extrema väderförhållanden kan orsaka, särskilt i de gränsområden där det finns stor potential för att genomföra en förstärkt gemensam beredskapsplan för att möjliggöra samordning mellan dessa regioner.

6.  Europaparlamentet betonar att medlemsstaternas centralregeringar måste genomföra program för översvämningsförebyggande med hjälp av omfattande och förebyggande strategier. Parlamentet understryker att katastrofinsatser, inbegripet katastrofförebyggande och katastrofberedskap, kräver större inblandning av regioner, städer och lokalsamhällen, vilka bör uppmuntras att införa katastrofinsatser i sina strategier.

7.  Europaparlamentet betonar att investeringar i översvämningsförebyggande åtgärder inom relevanta nationella operativa program kräver tillräckliga finansiella resurser, eftersom de utgör ett viktigt verktyg för att medlemsstaternas regeringar ska kunna utveckla översvämningsförebyggande infrastruktur i syfte att skydda människor samt natur- och kulturarvet mot översvämningar.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen – så snart den har mottagit alla nödvändiga ansökningar från medlemsstaterna – att göra allt som krävs för att snabbt tillhandahålla så omfattande finansiering som möjligt från Europeiska unionens solidaritetsfond.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en ny förenklad förordning för Europeiska unionens solidaritetsfond som skulle göra det möjligt för de drabbade länderna att kort efter det att en katastrof inträffat få tillgång till ekonomisk hjälp för sina katastrofinsatser.

10. Europaparlamentet anser att följderna av en katastrof har en negativ inverkan eftersom de tar EU-medel i anspråk. Parlamentet efterlyser största möjliga flexibilitet när det gäller nyplanering i medlemsstaterna till stöd för återuppbyggnaden av drabbade områden och urval av de lämpligaste projekten. Parlamentet begär att man ska släppa på bestämmelsen om återtagande i de drabbade områdena.

11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar samt de regionala och lokala myndigheterna i de drabbade områdena.