Предложение за резолюция - B7-0320/2013Предложение за резолюция
B7-0320/2013

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно наводненията в държавите от Централна Европа

  26.6.2013 - (2013/2683(RSP))

  за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
  съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

  Елизабет Шрьотер, Ребека Хармс от името на групата Verts/ALE

  Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0319/2013

  Процедура : 2013/2683(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B7-0320/2013
  Внесени текстове :
  B7-0320/2013
  Разисквания :
  Приети текстове :

  B7‑0320/2013

  Резолюция на Европейския парламент относно наводненията в държавите от Централна Европа

  (2013/2683(RSP))

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите,

  –   като взе предвид прегледа на стратегията за устойчиво развитие – платформа за действие (COM(2005)0658),

  –   като взе предвид Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно оценката и управлението на риска от наводнения,

  –   като взе предвид работния документ на службите на Комисията, озаглавен „Региони 2020 – оценка на бъдещите предизвикателства за регионите в ЕС“ (SEC(2008)2868),

  –   като взе предвид Бялата книга на Комисията, озаглавена „Адаптиране спрямо изменението на климата: към европейска рамка за действие“ (COM(2009)0147),

  –   като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 26 януари 2011 г. относно приноса на регионалната политика за устойчив растеж в рамките на стратегия „Европа 2020“ (SEC(2011)0017),

  –   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1080/2006 относно Европейския фонд за регионално развитие,

  –   като взе предвид мандата от 11 юли 2012 г., приет от комисията по регионално развитие, за започване на междуинституционални преговори относно предложението за регламент за Европейския фонд за регионално развитие,

  –   като взе предвид мандата от 11 юли 2012 г., приет от комисията по регионално развитие, за започване на междуинституционални преговори относно предложението за регламент за Кохезионния фонд,

  –   като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз,

  –   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Бъдещето на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз“ (COM(2011)0613),

  –   като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2013 г. относно фонд „Солидарност“ на Европейския съюз – изпълнение и прилагане[1],

  –   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

  А. като има предвид, че силните дъждове през май и юни 2013 г. причиниха едно от най-сериозните наводнения в Централна Европа, което доведе до многобройни смъртни случаи и разруши сгради, инфраструктура, производствени съоръжения и хиляди хектари земя;

  Б.  като има предвид, че планинските райони и областите покрай реките и долините загубиха част от своя капацитет за абсорбция на водата в резултат на обезлесяване, интензивно земеделие, големи инфраструктурни строежи, урбанизация и запечатване на почвата покрай реките и долините;

  В.  като има предвид, че продължаващото регулиране, изправяне и по-дълбоко изкопаване на речните корита за целите на навигацията и селското стопанство увеличават риска от наводнения;

  Г.  като има предвид, че превантивните мерки – включително възстановяването на полдери и крайбрежни влажни зони и опазването на алувиалните долини – са доказано в състояние да ограничат и намалят материалните щети, които наводненията причиняват на жилищни сгради, инфраструктура и производствени дейности;

  Д. като има предвид, че финансирането на превантивни мерки е по-евтино от финансирането на реконструкцията и възстановяването на активи, на които са нанесени щети;

  Е.  като има предвид, че капацитетът на Европейския съюз да се справя с всички видове природни бедствия трябва да бъде увеличен, а оперативността и координацията на различните общностни инструменти трябва да бъдат подобрени, за да се постигне устойчив капацитет за превенция на бедствия;

  Ж. като има предвид, че изменението на климата причинява и засилва екстремните метеорологични явления и природните бедствия например наводненията и като има предвид, че броят и мащабът на наводненията в Европа, включително в регионите на Централна и Източна Европа, значително се увеличиха;

  З.  като има предвид, че застрашените от наводнения региони са особено уязвими спрямо въздействията на изменението на климата и като има предвид, че Комисията е установила изменението на климата като едно от ключовите предизвикателства пред устойчивото регионално развитие;

  И. като има предвид,че трябва да бъдат положени усилия, насочени към подобряване както на методите за прогнозиране, така и на договореностите за отправяне на предупреждение към населението;

  1.  изразява своята солидарност с жителите на областите в ЕС, опустошени от екстремните метеорологични явления;

  2.  отбелязва, че нанесените от наводненията щети са могли да бъдат отчасти предотвратени и че следва да се предостави стимул за разработването и прилагането на политики за превенция и на подходящо законодателство в областта на опазването на реките и подходящото земеползване, включително устойчиви практики в областта на земеделието и горското стопанство, разпоредби в областта на обезщетяването и ефикасно управление на риска, включително на междурегионално и трансгранично равнище;

  3.  призовава държавите членки да адаптират политиките и законодателството в полза на действително устойчиво земеползване, да запазят съществуващите алувиални долини в тяхното естествено състояние или да възстановят предишните такива, да финансират и насърчават мерки за преобразуване за екосистемите в реките и долините, да вземат под внимание ландшафта и горите, както и да опазват екосистемите в уязвимите спрямо наводнения региони на реките и долините; подчертава, че следва да се обърне специално внимание на опазването и осигуряването на полдери в горните течения на реките;

  4.  подчертава необходимостта действията на структурните фондове да се приспособят в контекста на превенцията и управлението на природни бедствия и тези действия да се координират с другите съществуващи общностни инструменти, за да може ответната реакция на ЕС да бъде съгласувана и устойчива; припомня, че преразпределението на наличните ресурси между различните фондове следва да бъде достатъчно гъвкаво с цел подобряване на тяхната оперативност в случай на бедствие;

  5.  изисква инвестирането в подкрепа на превенцията на бедствия да следва подход, основан на екосистемите; освен това подчертава, че не трябва да се разходват фондове за действия, които водят до допълнително влошаване на състоянието на реките и долините, като например изправяне или по-дълбоко изкопаване на речните корита или разрешаване на нови строежи в алувиалните долини;

  6.  счита, че предизвиканите от последните наводнения щети още веднъж подчертават факта, че устойчивата превенция ще бъде много по-евтина от възстановяването; призовава Комисията да разгледа и оцени разпоредбите в областта на обезщетяването за разглобяването на имущество;

  7.  припомня необходимостта от предприемане на мерки за приспособяване към изменението на климата и за борба с него като приоритет в бъдещата политика на сближаване;

  8.  настоятелно призовава държавите членки незабавно да изпълнят в пълна степен изискванията на Директивата на ЕС относно наводненията и да я приложат; изисква при управлението на териториалното устройство да се вземат под внимание карти на районите с риск от наводнения; подчертава, че ефективната превенция на наводненията трябва да се основава на трансгранични стратегии;

  9.  припомня, че националните или регионалните оценки на риска за управление на бедствията трябва да бъдат налице и трябва да вземат под внимание приспособяването към изменението на климата като предварително условие за бъдещи възможности за финансиране;

  10. изразява загриженост относно нестабилното положение във връзка с бюджета на ЕС за 2013 г., който поради задълженията, произтичащи от минали и настоящи задължения, рискува да не бъде в състояние да предостави подходяща подкрепа за държавите членки и регионите, засегнати от наводнения;

  11. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата на държавите членки и на регионалните и местните правителства в засегнатите области.