Návrh usnesení - B7-0320/2013Návrh usnesení
B7-0320/2013

NÁVRH USNESENÍ o povodních ve středoevropských zemích

26. 6. 2013 - (2013/2683(RSP))

předložený na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Rebecca Harms, Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0319/2013

Postup : 2013/2683(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0320/2013
Předložené texty :
B7-0320/2013
Přijaté texty :

B7‑0320/2013

Usnesení Evropského parlamentu o povodních ve středoevropských zemích

(2013/2683(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky,

–   s ohledem na hodnocení strategie udržitelného rozvoje – Akční platforma (COM(2005)0658),

–   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik,

–   s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise s názvem „Regiony 2020 – Posouzení budoucích výzev pro regiony EU“ (SEC (2008)2868),

–   s ohledem na bílou knihu Komise nazvanou „Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci“ (COM(2009)0147),

–   s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 26. ledna 2011 nazvaný „Přínos regionální politiky k udržitelnému růstu v rámci strategie Evropa 2020“ (SEC(2011)0017),

–   s ohledem na nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj,

–   s ohledem na mandát k zahájení interinstitucionálních jednání o návrhu nařízení o Evropském fondu pro regionální rozvoj ze dne 11. července 2012, který přijal Výbor pro regionální rozvoj,

–   s ohledem na mandát k zahájení interinstitucionálních jednání o návrhu nařízení o Fondu soudržnosti ze dne 11. července 2012, který přijal Výbor pro regionální rozvoj,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002, kterým se zřizuje Fond solidarity Evropské unie,

–   s ohledem na sdělení Komise o budoucnosti Fondu solidarity Evropské unie (COM(2011)0613),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2013 o Fondu solidarity Evropské unie, jeho provádění a uplatňování[1],

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

A. vzhledem k tomu, že v květnu a červnu 2013 způsobil vydatný déšť jedny z nejzávažnějších záplav ve střední Evropě, které zapříčinily smrt několika osob a zničily budovy, infrastrukturu, výrobní zařízení a tisíce hektarů půdy;

B.  vzhledem k tomu, že horské oblasti a oblasti podél řek a údolí přišly v důsledku odlesňování, intenzivního zemědělství, rozlehlým výstavbám infrastruktury, urbanizace a zakrývání půdy podél řek a údolí o část své schopnosti vsakovat vodu;

C. vzhledem k tomu, že stávající regulace, vyrovnávání a prohlubování řek pro plavby lodí a pro zemědělské účely riziko povodní zvyšuje;

D. vzhledem k tomu, že preventivní opatření – včetně obnovy poldrů a pobřežních mokřin a ochrany údolních niv – prokázaly, že mohou snížit a omezit materiální škody, které povodně způsobují na obydlích, infrastruktuře a výrobních činnostech;

E.  vzhledem k tomu, že financování preventivních opatření je levnější než financování obnovy a renovace poškozeného majetku;

F.  vzhledem k tomu, že je nezbytné posílit schopnost Evropské unie vypořádat se se všemi druhy přírodních katastrof a zlepšit použitelnost a koordinaci různých nástrojů Společenství, aby bylo možné dosáhnout udržitelné schopnosti předcházet katastrofám;

G. vzhledem k tomu, že změna klimatu způsobuje a zesiluje extrémní projevy počasí a přírodní katastrofy, jako jsou povodně, a vzhledem k tomu, že počet a rozsah povodní v Evropě, včetně středoevropských a východoevropských oblastí, značně vzrostl;

H. vzhledem k tomu, že oblasti, kterým hrozí povodně, jsou na dopady změny klimatu obzvláště citlivé, a vzhledem k tomu, že Komise označila změnu klimatu za jednu z klíčových výzev pro udržitelný regionální rozvoj;

I.   vzhledem k tomu, že je nezbytné vynasnažit se o zlepšení metod předpovídání počasí a opatření k varování obyvatel;

1.  vyjadřuje svou solidaritu obyvatelům oblastí EU, které byly extrémním počasím zničeny;

2.  poznamenává, že škodám, které povodně způsobily, se mohlo částečně předejít, a že je třeba dát podnět k vypracování a provedení politik pro předcházení katastrofám a příslušných právních předpisů týkajících se zachování řek a řádného používání půdy, včetně udržitelných pěstitelských a lesnických postupů, způsobů odškodnění a účinného řízení rizik, a to i na meziregionální a přeshraniční úrovni;

3.  vyzývá členské státy, aby přizpůsobily politiky a právní předpisy ve prospěch skutečně udržitelného využívání půdy, zachovaly stávající údolní nivy v jejich přirozeném stavu nebo obnovily dřívější, financovaly a podporovaly opatření pro přeměnu ekosystémů v řekách a údolích, respektovaly půdní porost a lesy a chránily ekosystémy v oblastech řek a údolí náchylných k povodním; zdůrazňuje, že zvláštní pozornost je třeba věnovat zachování a zajištění poldrů u pramenů řek;

4.  zdůrazňuje, že je nezbytné upravit opatření Strukturálních fondů v kontextu prevence a řízení přírodních katastrof a koordinovat tyto činnosti s dalšími nástroji Společenství, aby EU byla schopná reagovat konzistentním a udržitelným způsobem; připomíná, že přerozdělení zdrojů dostupných z různých fondů by mělo být dostatečně flexibilní v zájmu zlepšení jejich použitelnosti v případě katastrofy;

5.  žádá, aby investice na podporu předcházení katastrofám navazovaly na přístup založený na ekosystémech; dále zdůrazňuje, že fondy nesmějí být využívány na činnosti, které vedou k dalšímu zhoršování stavu řek a údolí, jako je vyrovnávání či prohlubování řek nebo povolování nové výstavby v údolních nivách;

6.  je toho názoru, že škody způsobené nedávnými povodněmi ještě zdůrazňují skutečnost, že udržitelná prevence bude méně nákladná než následná obnova; vyzývá Komisi, aby zvážila a posoudila opatření pro odškodnění zničeného majetku;

7.  připomíná, že opatření k přizpůsobení se změně klimatu a boji proti této změně musí být v budoucí politice soudržnosti prioritou;

8.  naléhavě vyzývá členské státy, aby v plné míře dodržely požadavky směrnice EU o záplavách a tuto směrnici bezodkladně provedly ve vnitrostátním právu; požaduje, aby při řízení územního plánování byly brány v potaz mapy povodňových rizik; zdůrazňuje, že účinně lze povodním předcházet pouze na základě přeshraničních strategií;

9.  připomíná, že pro řízení rizik je třeba zavést národní či regionální posuzování rizik povodní a zohledňovat přitom otázku přizpůsobení se změně klimatu jakožto předběžnou podmínku pro budoucí příležitosti v oblasti financování;

10. je znepokojen složitou situací rozpočtu Unie na rok 2013, v jehož případě hrozí, že vzhledem k povinnostem vyplývajícím z minulých období a stávajícím závazkům, nebude moci poskytnout náležitou podporu členským státům a oblastem postiženým povodněmi;

11. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států a orgánům krajské a místní samosprávy postižených oblastí.