Forslag til beslutning - B7-0320/2013Forslag til beslutning
B7-0320/2013

  FORSLAG TIL BESLUTNING om oversvømmelser i centraleuropæiske lande

  26.6.2013 - 2013/2683(RSP)

  på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
  jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2

  Elisabeth Schroedter, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen

  Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0319/2013

  Procedure : 2013/2683(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B7-0320/2013
  Indgivne tekster :
  B7-0320/2013
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  B7‑0320/2013

  Europa-Parlamentets beslutning om oversvømmelser i centraleuropæiske lande

  (2013/2683(RSP))

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger,

  –   der henviser til revisionen af strategien for bæredygtig udvikling - en handlingsplatform (COM(2005)0658),

  –   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/60/EF af 23. oktober 2007 om vurdering og forvaltning af oversvømmelser,

  –   der henviser til Kommissionens arbejdsdokument "Regioner 2020 - en vurdering af fremtidige udfordringer for EU's regioner" (SEC(2008)2868),

  –   der henviser til Kommissionens hvidbog om "Tilpasning til klimaændringer: et europæisk handlingsgrundlag" (COM(2009)0147),

  –   der henviser til Kommissionens arbejdsdokument af 26. januar 2011 "Regionalpolitikkens bidrag til bæredygtig vækst i Europa 2020" (SEC(2011)0017),

  –   der henviser til forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling,

  –   der henviser til mandat af 11. juli 2012, vedtaget af Regionaludviklingsudvalget, om at indlede interinstitutionelle forhandlinger vedrørende forslaget om en forordning om Den Europæiske Regionaludviklingsfond,

  –   der henviser til mandat af 11. juli 2012, vedtaget af Regionaludviklingsudvalget, om at indlede interinstitutionelle forhandlinger vedrørende forslaget om en forordning om Samhørighedsfonden,

  –   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond,

  –   der henviser til meddelelse fra Kommissionen om fremtiden for Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (COM(2011)0613),

  –   der henviser til sin beslutning af 15. januar 2013 om Den Europæiske Solidaritetsfond, gennemførelse og anvendelse[1].

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

  A. der henviser til, at voldsom regn i maj og juni 2013 forårsagede en af de mest alvorlige oversvømmelser i Centraleuropa, hvilket førte til talrige dødsfald og ødelagte bygninger, infrastrukturer, produktionsanlæg og tusinder af hektar land;

  B.  der henviser til, at bjergområder og områder langs floder og dale har mistet dele af deres vandoptagelseskapacitet som et resultat af afskovning, intensivt landbrug, store infrastrukturanlæg, urbanisering og arealbefæstelse langs floder og dale;

  C. der henviser til, at den gældende bestemmelse mht. udretning og uddybning af floder til skibsfart og landbrugsmæssig formål øger risikoen for oversvømmelser;

  D. der henviser til, at forebyggende foranstaltninger - herunder genskabelsen af marsk og kystvådområder og beskyttelsen af oversvømmelsesområder - har vist sig at være i stand til at begrænse og mindske den materielle skade, som oversvømmelser forårsager på huse, infrastruktur og produktionsaktiviteter;

  E.  der henviser til, at finansiering af forebyggende foranstaltninger er billigere end finansiering af genopbygning og istandsættelse af beskadigede aktiver;

  F.  der henviser til, at Den Europæiske Unions kapacitet til at håndtere alle typer af naturkatastrofer skal styrkes, og det operationelle og koordinationen af de mange fællesskabsinstrumenter skal forbedres med henblik på at nå en bæredygtig kapacitet for katastrofeforebyggelse;

  G. der henviser til, at klimaændringer forårsager og forstærker ekstreme vejrfænomener og naturkatastrofer såsom oversvømmelser, og der henviser til, at antallet og omfanget af oversvømmelser i Europa, herunder i central- og østeuropæiske regioner, er vokset betydeligt;

  H. der henviser til, at regioner, der er truede af oversvømmelser, er særligt udsatte for klimaændringernes virkninger, og der henviser til, at Kommissionen har identificeret klimaændringer som en af de vigtigste udfordringer for bæredygtig regional udvikling;

  I.   der henviser til, at der skal gøres bestræbelser på at forbedre både prognosemetoder og -ordninger til at advare befolkningen;

  1.  udtrykker sin solidaritet med indbyggerne i områderne i EU, der er hærget på grund af ekstreme vejrforhold;

  2.  noterer sig, at skaden, der er forårsaget af oversvømmelserne, til dels kunne have været undgået og bør give et incitament til at udvikle og gennemføre forebyggelsespolitikker og passende lovgivning for flodbevarelse og passende arealanvendelse, herunder bæredygtige landbrugs- og skovbrugspraksisser, erstatningsordninger og effektiv risikoforvaltning, på interregionalt og grænseoverskridende niveau;

  3.  opfordrer medlemsstaterne til at vedtage politikker og lovgivning til fordel for virkelig bæredygtig arealanvendelse, til at opretholde eksisterende oversvømmelsesområder i deres naturlige tilstand eller til at genopbygge tidligere, til at finansiere og fremme omstillingsforanstaltninger for økosystemer i floder og dale, til at respektere landskaber og skove og til at beskytte økosystemer i oversvømmelsesfølsomme flod- og dalområder; understreger, at særlig opmærksomhed bør gives til bevarelsen og tilvejebringelsen af marsk ved floders udspring;

  4.  understreger behovet for at tilpasse strukturfondenes tiltag i inden for forebyggelse og forvaltning af naturkatastrofer og at koordinere sådanne tiltag med de andre eksisterende fællesskabsinstrumenter, således at EU kan handle på en konsekvent og effektiv måde; minder om, at omfordelingen af tilgængelige ressourcer blandt de forskellige fonde bør være tilstrækkelig fleksibel til at forbedre deres evne til at være operationelle i tilfælde af en katastrofe;

  5.  kræver, at investeringer i støtte til katastrofeforebyggelse skal følge en økosystembaseret tilgang; understreger endvidere, at midler ikke må bruges til tiltag, der fører til yderligere forværrelse af floder og dales tilstand, såsom udretning og uddybning af floder, eller til at tillade nybyggeri i oversvømmelsesområder;

  6.  mener, at den skade, der er forårsaget af de seneste oversvømmelser, yderligere understreger, at bæredygtig forebyggelse vil være langt billigere end genskabelse; opfordrer Kommissionen til at overveje og vurdere erstatningsordninger for afvikling af ejendomme;

  7.  minder om behovet for at træffe foranstaltninger for at tilpasse sig og bekæmpe klimaændringer som en prioritet i fremtidig samhørighedspolitik;

  8.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til straks fuldt ud at opfylde kravene i og gennemføre EU’s direktiv om oversvømmelser; kræver, at kort over risikoen for oversvømmelser tages i betragtning i forbindelse med forvaltningen af den fysiske planlægning; understreger, at en effektiv forebyggelse af oversvømmelser skal baseres på grænseoverskridende strategier;

  9.  minder om, at nationale eller regionale risikovurderinger for katastrofeforvaltning skal være på plads og skal tage klimaændringstilpasningen i betragtning som en forhåndsbetingelse for fremtidige finansieringsmuligheder;

  10. er bekymret over den prekære situation for Unionens budget i 2013, som på grund af forpligtelser i forbindelse med tidligere og nuværende engagementer risikerer ikke at kunne yde passende støtte til medlemsstaterne og regionerne, der er berørt af oversvømmelserne;

  11. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer samt de regionale og lokale myndigheder i de berørte områder.