Πρόταση ψηφίσματος - B7-0320/2013Πρόταση ψηφίσματος
B7-0320/2013

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τις πλημμύρες στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης

  26.6.2013 - (2013/2683(RSP))

  εν συνεχεία δήλωσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής
  σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού

  Elisabeth Schroedter, Rebecca Harms εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

  Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0319/2013

  Διαδικασία : 2013/2683(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B7-0320/2013
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B7-0320/2013
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B7‑0320/2013

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις πλημμύρες στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης

  (2013/2683(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων,

  –   έχοντας υπόψη την επανεξέταση της στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη – Σχέδιο Δράσης (COM(2005)0658),

  –   έχοντας υπόψη την οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007 για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας,

  –   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Περιφέρειες 2020 - μια αξιολόγηση των μελλοντικών προκλήσεων για τις περιφέρειες της ΕΕ» (SEC(2008)2868),

  –   έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Η προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος: προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης» (COM(2009)0147),

  –   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής σχετικά με τη συμβολή της περιφερειακής πολιτικής στη βιώσιμη ανάπτυξη στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (SEC(2011)0017),

  –   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,

  –   έχοντας υπόψη την εντολή της 11ης Ιουλίου 2012, που ενέκρινε η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων σχετικά με την πρόταση κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,

  –   έχοντας υπόψη την εντολή της 11ης Ιουλίου 2012, που ενέκρινε η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων σχετικά με την πρόταση κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής,

  –   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –   έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το μέλλον του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2011)0613),

  –   έχοντας υπόψη το συλλογισμό του της 15ης Ιανουαρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης, υλοποίηση και εφαρμογή[1],

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

  Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταρρακτώδεις βροχές του Μαΐου και Ιουνίου 2013 προξένησαν μια από τις μεγαλύτερες πλημμύρες στην Κεντρική Ευρώπη, η οποία προκάλεσε πολλούς θανάτους και κατέστρεψε κτίρια, υποδομές, εγκαταστάσεις παραγωγής και εκτάσεις χιλιάδων εκταρίων·

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ορεινές περιοχές, και περιοχές γύρω από ποτάμια και κοιλάδες, έχουν χάσει μέρος της δυνατότητας απορρόφησης υδάτων λόγω της αποδάσωσης, της εντατικής καλλιέργειας, των μεγάλων κατασκευών υποδομής, την αστικοποίηση και τη στεγανοποίηση των εδαφών κατά μήκος ποταμών και κοιλάδων·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τρέχων κανονισμός, η ευθυγράμμιση και η εκβάθυνση των ποταμών για λόγους ναυσιπλοΐας και γεωργίας, αυξάνουν τους κινδύνους πλημμυρών·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απεδείχθη ότι προστατευτικά μέτρα, όπως η αναγέννηση των αναχωμάτων και των παράκτιων υδροβιοτόπων καθώς και η προστασία των πλημμυρικών κοιτών, είναι ικανά να περιορίσουν και να μειώσουν τις υλικές ζημιές που προξενούν οι πλημμύρες στον στεγαστικό τομέα, τις υποδομές και τις παραγωγικές δραστηριότητες·

  E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση προληπτικών μέτρων είναι λιγότερο δαπανηρή από τη χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης και αποκατάστασης των πληγέντων περιουσιακών στοιχείων·

  ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι για να επιτευχθεί βιώσιμη ικανότητα πρόληψης καταστροφών, πρέπει να ενισχυθεί η ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίζει όλες τις μορφές φυσικών καταστροφών και πρέπει να βελτιωθούν η λειτουργικότητα και ο συντονισμός των διαφόρων κοινοτικών μέσων·

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη οτι η κλιματική αλλαγή προξενεί και επιτείνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές όπως οι πλημμύρες και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός και το μέγεθος των πλημμυρών στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων και περιοχών της κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, έχουν αυξηθεί σημαντικά·

  H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιοχές που απειλούνται με πλημμύρες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει προσδιορίσει την κλιματική αλλαγή ως μία από τις κομβικές προκλήσεις για βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη·

  Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για τη βελτίωση τόσο των μεθόδων πρόληψης όσο και των ρυθμίσεων για ειδοποίηση του πληθυσμού·

  1.  εκφράζει την αλληλεγγύη του στους κατοίκους των περιοχών της ΕΕ που καταστράφηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα·

  2.  σημειώνει ότι οι ζημιές που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες θα μπορούσαν εν μέρει να είχαν προβλεφθεί και πρέπει να δημιουργήσουν κίνητρο για την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών πρόληψης και επαρκούς νομοθεσίας στον τομέα της διατήρησης των ποταμών και των ορθών χρήσεων γης, συμπεριλαμβανομένων και των βιώσιμων πρακτικών γεωργικής και δασικής εκμετάλλευσης, αντισταθμιστικών ρυθμίσεων και της αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνου, συμπεριλαμβανομένου και του διαπεριφερειακού και διασυνοριακού επιπέδου·

  3.  καλεί τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τις πολιτικές και τη νομοθεσία για την προστασία των πραγματικά βιώσιμων χρήσεων γης, τη διατήρηση των υφιστάμενων πλημμυρικών κοιτών στη φυσική τους κατάσταση ή την αποκατάσταση αυτών που υπήρχαν παλαιότερα, τη χρηματοδότηση και προώθηση μέτρων μετατροπής για τα οικοσυστήματα σε ποταμούς και κοιλάδες, τον σεβασμό των τοπίων και των δασών και την προστασία των οικοσυστημάτων στις ευαίσθητες σε πλημμύρες περιοχές ποταμών και κοιλάδων· επισημαίνει ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη διατήρηση και δημιουργία αναχωμάτων στα ανάντη των ποταμών·

  4.  επισημαίνει την ανάγκη προσαρμογής των δράσεων των διαρθρωτικών ταμείων στο πλαίσιο της πρόληψης και διαχείρισης των φυσικών καταστροφών και τον συντονισμό των δράσεων αυτών με άλλα υφιστάμενα κοινοτικά μέσα, προκειμένου η ΕΕ να ανταποκριθεί με συνεκτικό και βιώσιμο τρόπο· υπενθυμίζει ότι η ανακατανομή των πόρων που διατίθενται μεταξύ των διαφόρων ταμείων πρέπει να είναι δεόντως ευέλικτη για τη βελτίωση της λειτουργικότητάς τους σε περίπτωση καταστροφής·

  5.  ζητεί οι επενδύσεις που στηρίζουν την πρόληψη των καταστροφών να ακολουθούν προσέγγιση που θα βασίζεται στο οικοσύστημα· επιπλέον, τονίζει ότι οι πιστώσεις δεν πρέπει να διατίθενται για δράσεις που επιφέρουν περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης των ποταμών και των κοιλάδων, όπως η ευθυγράμμιση και η εκβάθυνση των ποταμών, ή η αδειοδότηση για την ανέγερση νέων κατασκευών σε πλημμυρικές κοίτες·

  6.  πιστεύει ότι η ζημία που προκλήθηκε από τις πρόσφατες πλημμύρες αναδεικνύει επιπλέον ότι η βιώσιμη πρόληψη θα είναι λιγότερο δαπανηρή από την αναγέννηση· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει και να αξιολογήσει ρυθμίσεις για την καταβολή αποζημιώσεων για τις πληγείσες περιουσίες·

  7.  υπενθυμίζει την ανάγκη λήψης μέτρων για την προσαρμογή και καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής ως προτεραιότητα για τη μελλοντική πολιτική συνοχής·

  8.  προτρέπει τα κράτη μέλη να εκτελέσουν πλήρως τις απαιτήσεις της οδηγίας για τις πλημμύρες και να την εφαρμόσουν επίσης πλήρως και χωρίς καθυστέρηση· απαιτεί να λαμβάνονται υπόψη οι χάρτες κινδύνων πλημμύρας στη διαχείριση των χωροταξικών σχεδιασμών· επισημαίνει ότι η αποτελεσματική πρόληψη των πλημμυρών πρέπει να βασίζεται σε διασυνοριακές στρατηγικές·

  9.  υπενθυμίζει ότι πρέπει να θεσπιστούν εθνικές ή περιφερειακές αξιολογήσεις κινδύνου για τη διαχείριση καταστροφών και πρέπει να ληφθεί υπόψη η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή ως μία εκ των υστέρων υποχρέωση για μελλοντικές ευκαιρίες χρηματοδότησης·

  10. εκφράζει την ανησυχία του για την επικίνδυνη κατάσταση του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2013 ο οποίος, λόγω των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρελθόν και των σημερινών δεσμεύσεων, κινδυνεύει να μην είναι σε θέση να παράσχει επαρκή στήριξη στα κράτη μέλη και τις περιοχές που επλήγησαν από πλημμύρες·

  11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, καθώς και στις περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις στις περιοχές που επλήγησαν.