Resolutsiooni ettepanek - B7-0320/2013Resolutsiooni ettepanek
B7-0320/2013

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Üleujutused Kesk-Euroopa riikides

  26.6.2013 - (2013/2683(RSP))

  nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
  vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

  Elisabeth Schroedter, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel

  Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0319/2013

  Menetlus : 2013/2683(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B7-0320/2013
  Esitatud tekstid :
  B7-0320/2013
  Vastuvõetud tekstid :

  B7‑0320/2013

  Euroopa Parlamendi resolutsioon üleujutuste kohta Kesk-Euroopa riikides

  (2013/2683(RSP))

  Euroopa Parlament,

  –   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik,

  –   võttes arvesse komisjoni teatist „Säästva arengu strateegia läbivaatamisest. Tegevusprogramm” (COM(2005)0658),

  –   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta direktiivi 2007/60/EÜ üleujutusriski hindamise ja maandamise kohta,

  –   võttes arvesse komisjoni talituste töödokumenti „Piirkonnad 2020 – ELi piirkondade tulevaste väljakutsete analüüs” (SEK(2008)2868),

  –   võttes arvesse komisjoni valget raamatut „Kliimamuutustega kohanemine: Euroopa tegevusraamistik” (COM(2009)0147),

  –   võttes arvesse komisjoni talituste 26. jaanuari 2011. aasta töödokumenti „Kestlikku kasvu toetav regionaalpoliitika Euroopa 2020. aasta strateegias” (SEK(2011)0017),

  –   võttes arvesse määrust (EÜ) nr 1080/2006, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi,

  –   võttes arvesse regionaalarengukomisjoni 11. juuli 2012. aasta otsust alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi ettepaneku üle võtta vastu määrus, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi,

  –   võttes arvesse regionaalarengukomisjoni 11. juuli 2012. aasta otsust alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi ettepaneku üle võtta vastu määrus, mis käsitleb Euroopa Ühtekuuluvusfondi,

  –   võttes arvesse nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu solidaarsusfondi loomise kohta,

  –   võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Liidu Solidaarsusfondi tuleviku kohta (COM(2011)0613),

  –   võttes arvesse oma 15. jaanuari 2013. aasta resolutsiooni Euroopa Solidaarsusfondi ning selle rakendamise ja kasutamise kohta[1],

  –   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

  A. arvestades, et 2013. aasta mais ja juunis põhjustasid tugevad vihmasajud Kesk-Euroopas viimase aja suurimad üleujutused, mille tagajärjel hukkus arvukalt inimesi ning hävines hooneid, tootmisrajatisi, infrastruktuur ja tuhandeid hektareid maid;

  B.  arvestades, et mägipiirkonnad ning jõgesid ja orge ümbritsevad piirkonnad on osaliselt kaotanud veeimamisvõime raadamise, nn intensiivse põllumajanduse, laiaulatusliku infrastruktuuri rajamise, linnastumise ja mulla katmise tulemusel;

  C. arvestades, et menetluses olevad õigusaktid ning jõgede õgvendamine ja süvendamine navigatsiooni ja põllumajanduslikel eesmärkidel suurendavad üleujutusohtu;

  D. arvestades, et ennetavad meetmed, sealhulgas poldrite ja rannikuäärsete märgalade regenereerimine ning lammide kaitsmine, on osutunud tõhusaks ning nende abil on saanud vähendada materiaalset kahju, mida üleujutused põhjustavad elamutele, infrastruktuurile ning tootmistegevusele;

  E.  arvestades, et ennetava meetme finantseerimine on odavam kui kahjustatud vara taastamine;

  F.  arvestades, et tuleb tõhustada Euroopa Liidu suutlikkust tulla toime kõikide loodusõnnetustega ning parandada erinevate ühenduse vahendite kasulikkust ja koordineeritust, et saavutada õnnetuste ennetamise püsiv suutlikkus;

  G. arvestades, et kliimamuutused põhjustavad ja intensiivistavad äärmuslikke ilmastikunähtusi ja loodusõnnetusi, nagu üleujutused, ning arvestades, et Euroopas, eelkõige Kesk- ja Ida-Euroopas on üleujutused muutunud hulga sagedasemaks ja ulatuslikumaks;

  H. arvestades, et üleujutustest ohustatud piirkonnad on kliimamuutuste mõjudele iseäranis vastuvõtlikud ning arvestades, et komisjon on üheks jätkusuutliku piirkondliku arengu põhiprobleemiks nimetanud kliimamuutusi;

  I.   arvestades, et tuleb pingutada prognoosimismeetodite ning elanikkonna hoiatamise korralduse parandamise eesmärgil;

  1.  väljendab solidaarsust äärmuslike ilmastikunähtuste poolt kahjustatud ELi piirkondade elanikega;

  2.  märgib, et üleujutuste tekitatud kahju oleks saanud osaliselt ära hoida ning see peaks olema motivatsiooniks, et töötada välja ja võtma kasutusele ennetamispõhimõtted ning nõuetekohased õigusaktid, mis käsitlevad jõgede kaitset ning asjakohast maakasutust, sealhulgas jätkusuutlikku põllu- ja metsamajandust, hüvitamise korda ning tõhusat riskijuhtimist, sealhulgas piirkondadevahelisel ja piiriülesel tasandil;

  3.  kutsub liikmesriike üles kohandama poliitikapõhimõtteid ja õigusakte tõeliselt jätkusuutliku maakasutuse nimel, säilitama olemasolevaid lamme nende loomulikus olekus või taastama endiseid lamme, rahastama ja edendama jõgede ja orgude ökosüsteemide ümberkorraldusmeetmeid, austama maastikke ja metsasid ning kaitsma ökosüsteeme, mis asuvad jõgesid ja orge ümbritsevates üleujutustele vastuvõtlikes piirkondades; rõhutab, et erilist tähelepanu tuleks pöörata poldrite säilitamisele ja rajamisele jõgede ülemjooksul;

  4.  rõhutab vajadust kohandada struktuurifondide meetmeid, pidades silmas loodusõnnetuste ennetamist ja nendega toime tulemist, ning koordineerida kõnealuseid meetmeid muude olemasolevate ühenduse vahenditega, et EL saaks reageerida järjekindlal ja jätkusuutlikul moel; tuletab meelde, et eri fondide vahendite ümberjaotamine peaks olema piisavalt paindlik, et neid oleks võimalik õnnetuse korral tõhusamalt kasutada;

  5.  nõuab, et õnnetuste ennetamist toetavate investeeringute puhul tuleb järgida ökosüsteemiga arvestavat lähenemisviisi; rõhutab veel, et vahendeid ei tohi kulutada selliste meetmete peale, mille tagajärjel on jõgede ja orgude olukord veelgi halvem, näiteks jõgede õgvendamise või süvendamise või lammidele ehitamise peale;

  6.  on arvamusel, et hiljutiste üleujutuste põhjustatud kahjustused viitavad järjekordselt asjaolule, et jätkusuutlik ennetamine on odavam kui taastamine; kutsub komisjoni üles kaaluma ja hindama hüvitamise korda omandi taastamise puhul;

  7.  tuletab meelde vajadust muuta kliimamuutustega kohanemise ja võitlemise meetmed tulevases ühtekuuluvuspoliitikas esmatähtsaks;

  8.  nõuab, et liikmesriigid täidaksid täielikult ELi üleujutuste direktiivis sätestatud nõudeid ja rakendaksid viivitamata seda direktiivi; nõuab, et üleujutusohu kaarte võetaks arvesse piirkondliku planeerimise juhtimisel; rõhutab, et üleujutuste tõhus ennetamine peab tuginema piiriülestele strateegiatele;

  9.  tuletab meelde, et tuleb kehtestada õnnetuste ohjamise riiklikud või piirkondlikud riskihindamised ning nendes tuleb võtta tulevaste rahastamisvõimaluste eeltingimusena arvesse kliimamuutustega kohanemist;

  10. tunneb muret Euroopa Liidu 2013. aasta ebakindla eelarve pärast, mis varasemate ja olemasolevate kohustuste tõttu võib jääda ebapiisavaks, et toetada üleujutustes kannatada saanud liikmesriike ja piirkondi;

  11. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide valitsustele ning kannatada saanud alade piirkondlikele ja kohalikele omavalitsustele.