Prijedlog rezolucije - B7-0320/2013Prijedlog rezolucije
B7-0320/2013

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o poplavama u državama srednje Europe

26.6.2013 - (2013/2683(RSP))

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije
u skladu s člankom 110. stavkom 2. Poslovnika

Elisabeth Schroedter, Rebecca Harms u ime kluba Verts/ALE

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B7-0319/2013

Postupak : 2013/2683(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B7-0320/2013
Podneseni tekstovi :
B7-0320/2013
Doneseni tekstovi :

B7‑0320/2013

Rezolucija Europskog parlamenta   o poplavama u državama srednje Europe

(2013/2683(RSP))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir Direktivu 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike,

–   uzimajući u obzir reviziju Strategije o održivom razvoju - platforma za djelovanje (COM(205)0658),

–   uzimajući u obzir Direktivu 2007/60/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o procjeni i upravljanju rizicima od poplava,

–   uzimajući u obzir radni dokument službi Komisije pod nazivom „Regije 2020. − procjena budućih izazova za regije EU-a” (SEC(2008)2868),

–   uzimajući u obzir Bijelu knjigu Komisije pod nazivom „Prilagođavanje klimatskim promjenama: prema Europskom okviru za djelovanje” (COM(2009)0147),

–   uzimajući u obzir radni dokument službi Komisije od 26. siječnja 2011. o doprinosu regionalne politike održivom rastu u Europi 2020. (SEC(2011)0017),

–   uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1080/2006 o Europskom fondu za regionalni razvoj,

–   uzimajući u obzir mandat od 11. srpnja 2012., koji je donio Odbor za regionalni razvoj, za otvaranje međuinstitucionalnih pregovora o prijedlogu uredbe o Europskom fondu za regionalni razvoj,

–   uzimajući u obzir mandat od 11. srpnja 2012., koji je donio Odbor za regionalni razvoj, za otvaranje međuinstitucionalnih pregovora o prijedlogu uredbe o Kohezijskom fondu,

–   uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenog 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije,

–   uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije o budućnosti Fonda solidarnosti Europske unije (COM(2011)0613),

–   uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 15. siječnja 2013. o Europskom fondu solidarnosti, provedbi i primjeni[1],

–   uzimajući u obzir članak 110. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da su obilne kiše u svibnju i lipnju 2013. prouzročile jednu od najozbiljnijih poplava u srednjoj Europi, što je dovelo do brojnih smrti i uništenja građevina, infrastrukture, proizvodnih objekata i tisuća hektara zemlje;

B.

     budući da su planinska područja i područja uz rijeke i doline djelomično izgubila sposobnost apsorpcije vode što proizlazi iz krčenja šuma, pojačane poljoprivredne djelatnosti, izgradnje velike infrastrukture, urbanizacije i brtvljenja tla uz rijeke i doline;

C. budući da aktualno usmjeravanje, izravnavanje i produbljivanje rijeka u plovidbene i poljoprivredne svrhe povećava opasnost od poplava;

D. budući da su se preventivne mjere, uključujući obnovu poldera i priobalnih močvarnih područja te zaštitu naplavnih ravnica, pokazale djelotvornima pri ograničenju i smanjenju materijalne štete koju poplave prouzročuju stambenim zgradama, infrastrukturi i proizvodnim aktivnostima;

E.  budući da je financiranje preventivnih mjera jeftinije od financiranja obnove i popravka oštećene imovine;

F.  budući da sposobnost Europske unije da se suoči sa svim vrstama prirodnih nepogoda treba ojačati i da brzo aktiviranje i usklađenost raznih instrumenata Zajednica treba unaprijediti kako bi se postigla održiva sposobnost sprečavanja nepogoda;

G. budući da klimatske promjene prouzročuju i pojačavaju ekstremna vremenska događanja i prirodne nepogode poput poplava i budući da je broj i razmjer poplava u Europi, uključujući srednjoeuropske i istočnoeuropske regije, u znatnom porastu;

H. budući da su regije kojima prijete poplave posebno osjetljive na učinke klimatskih promjena i budući da je Komisija utvrdila da su klimatske promjene jedan od glavnih izazova za održiv regionalni razvoj;

I.   budući da se moraju poduzeti napori da se poboljšaju i metode predviđanja i mehanizmi za upozoravanje stanovništva;

1.  izražava svoju solidarnost sa stanovnicima područja u EU-u koja su pogođena ekstremnim vremenskim uvjetima;

2.  primjećuje da se šteta koju su prouzročile poplave djelomično mogla spriječiti i da bi se zbog toga trebalo potaknuti na pripremu i provedbu politike prevencije i odgovarajućeg zakonodavstva o očuvanju rijeka i primjerenoj uporabi zemljišta, što uključuje održive prakse u poljoprivredi i šumarstvu, kompenzacijske mehanizme i učinkovito upravljanje rizikom, pa i na međuregionalnoj te prekograničnoj razini;

3.  poziva države članice da prilagode politike i zakonodavstvo u korist istinski održive uporabe zemljišta, da održavaju postojeće naplavne ravnice u njihovu prirodnom stanju ili da obnove nekadašnje ravnice, da financiraju i promiču konverzijske mjere za ekosustave u rijekama i dolinama, da poštuju krajobraze i šume i da zaštite ekosustave u područjima rijeka i dolina osjetljivima na poplave; ističe da se posebna pozornost mora posvetiti očuvanju i pripremanju poldera u glavnim izvorima rijeka;

4.  ističe potrebu da se prilagode aktivnosti strukturnih fondova u smislu sprečavanja i upravljanja prirodnim nepogodama i da se te aktivnosti usklade s drugim postojećim instrumentima Zajednice kako bi EU mogao reagirati na dosljedan i održiv način; podsjeća da bi preraspodjela dostupnih sredstava među raznim fondovima morala biti dovoljno fleksibilna da se poboljša njihova brza aktivacija u slučaju nepogode;

5.  traži da ulaganja u podršku sprečavanju nepogoda slijedi pristup temeljen na ekosustavima; nadalje ističe da se sredstva ne smiju trošiti na aktivnosti koje vode daljnjem pogoršanju stanja rijeka i dolina, kao što su izravnavanje ili produbljivanje rijeka ili dopuštanje nove izgradnje u naplavnim ravnicama;

6.  vjeruje da šteta koju su prouzročile nedavne poplave dodatno naglašava da će održiva prevencija biti jeftinija od sanacije; poziva Komisiju da razmotri i procijeni kompenzacijske mehanizme za dekonstrukciju imovine;

7.  podsjeća na potrebu da se mjerama za prilagodbu klimatskim promjenama i borbu protiv njih dade prednost u budućoj kohezijskoj politici;

8.  snažno potiče države članice da u potpunosti ispune uvjete direktive EU-a o poplavama i da je provedu bez odgode; traži da se pri upravljanju teritorijalnim planiranjem u obzir uzmu mape opasnosti od poplava; ističe da se djelotvorno sprečavanje poplava mora temeljiti na prekograničnim strategijama;

9.  podsjeća da se moraju uspostaviti nacionalne ili regionalne procjene rizika za upravljanje nepogodama i da se u njima moraju uzeti u obzir klimatske promjene kao uvjet ex-ante za buduće mogućnosti financiranja;

10. iskazuje zabrinutost oko neizvjesne situacije u vezi s proračunom Unije za 2013. koji je zbog prošlih i aktualnih obveza u opasnosti da neće moći pružiti odgovarajuću potporu državama članicama i regijama pogođenima poplavama;

11. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, vladama država članica te regionalnim i lokalnim vlastima u pogođenim područjima.