Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0320/2013Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0320/2013

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl potvynių Vidurio Europos šalyse

26.6.2013 - (2013/2683(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Elisabeth Schroedter, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0319/2013

Procedūra : 2013/2683(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0320/2013
Pateikti tekstai :
B7-0320/2013
Priimti tekstai :

B7‑0320/2013

Europos Parlamento rezoliucija dėl potvynių Vidurio Europos šalyse

(2013/2683(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB, nustatančią Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus,

–   atsižvelgdamas į dokumentą „Tvaraus vystymosi strategijos peržiūra. Veiksmų programa“ (COM(2005) 0658),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/60/EB dėl potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo,

–   atsižvelgdamas į Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Regionai 2020 m. Būsimų iššūkių ES regionams vertinimas“ (SEC(2008) 2868),

–   atsižvelgdamas į Komisijos baltąją knygą „Prisitaikymas prie klimato kaitos. Europos veiksmų programos kūrimas“ (COM(2009) 0147),

–   atsižvelgdamas į 2011 m. sausio 26 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Regioninės politikos įnašas į tvarų augimą įgyvendinant strategiją „Europa 2020“ (SEC(2011) 0017),

–   atsižvelgdamas į Reglamentą (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 11 d. Regioninės plėtros komiteto patvirtintą įgaliojimą pradėti tarpinstitucines derybas dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl Europos regioninės plėtros fondo,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 11 d. Regioninės plėtros komiteto patvirtintą įgaliojimą pradėti tarpinstitucines derybas dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl Europos sanglaudos fondo,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą,

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Europos Sąjungos solidarumo fondo ateitis“ (COM(2011) 0613),

–   atsižvelgdamas į savo 2013 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl Europos solidarumo fondo: įgyvendinimas ir taikymas“[1],

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi 2013 m. gegužės ir birželio mėn. stiprios liūtys sukėlė itin didelio masto potvynius Vidurio Europoje, dėl kurių žuvo daug asmenų ir buvo sunaikinta pastatų, infrastruktūros, gamybos įrenginių ir tūkstančiai hektarų žemės;

B.  kadangi kalnuotos vietovės ir šalia upių esančios teritorijose ir slėniai dėl miškų naikinimo, intensyvaus žemės ūkio, didelių infrastruktūros statybų, urbanizacijos ir dirvožemio sandarinimo prie upių esančiose teritorijose ir slėniuose prarado dalį savo gebos sugerti vandenį;

C. kadangi dėl dabartinio upių vagos reguliavimo, tiesinimo ir gilinimo navigacijos ir žemės ūkio tikslais didėja potvynių pavojus;

D. kadangi pasirodė, kad prevencinės priemonės, įskaitant polderių ir pakrančių šlapžemių atkūrimą ir užliejamųjų lygumų apsaugą, gali apriboti ir sumažinti materialinius nuostolius, kuriuos potvyniai sukelia pastatams, infrastruktūrai ir gamybos veiklai;

E.  kadangi prevencinių priemonių finansavimas yra pigesnė išeitis už pakenkto turto atkūrimo ir reabilitacijos finansavimą;

F.  kadangi reikia sustiprinti Europos Sąjungos gebėjimą reaguoti į visų rūšių gaivalines nelaimes ir reikia pagerinti įvairių Bendrijos priemonių veiksmingumą ir koordinavimą siekiant įgyvendinti tikslą – įgyti tvarų gaivalinių nelaimių prevencijos gebėjimą;

G. kadangi klimato kaita lemia ir stiprina ekstremalius klimato reiškinius ir gaivalines nelaimes, pvz., potvynius, ir kadangi labai išaugo Europoje, įskaitant Vidurio ir Rytų Europos regionus, kylančių potvynių skaičius ir mastas;

H. kadangi regionai, kuriems kyla potvynių grėsmė, yra itin pažeidžiami dėl klimato kaitos poveikio, ir kadangi Komisija nustatė, kad klimato kaita yra viena iš pagrindinių iššūkių, kylančių tvariam regionų vystymuisi;

I.   kadangi reikia dėti pastangas siekiant pagerinti prognozavimo metodus ir gyventojų įspėjimo tvarką;

1.  solidarizuojasi su gyventojais, gyvenančiais nuo ekstremalių klimato reiškinių nukentėjusiose teritorijose;

2.  pažymi, kad galima iš dalies išvengti potvynių sukeltos žalos, ir reikėtų numatyti skatinamąsias priemones rengti ir įgyvendinti prevencijos politiką ir tinkamus teisės aktus dėl upių išsaugojimo ir tinkamo žemės naudojimo, įskaitant tvarius ūkininkavimo ir miškininkystės metodus, kompensavimo tvarką ir veiksmingą rizikos valdymą, taip pat tarpregioniniu ir tarpvalstybiniu lygmeniu;

3.  ragina valstybes nares priimti politiką ir teisės aktus dėl iš tiesų tvaraus žemės naudojimo, siekiant išlaikyti dabartines užliejamąsias lygumas jų natūralioje padėtyje, arba atkurti buvusias lygumas, finansuoti ir skatinti ekosistemų upėse ir slėniuose pertvarkymo priemones, išsaugoti kraštovaizdžius ir miškus, taip pat apsaugoti potvynių klausimu jautriose upių ir slėnių teritorijose esančias ekosistemas; pabrėžia, kad ypatingą dėmesį reikėtų skirti polderių upių ištakose išsaugojimui ir sukūrimui;

4.  pabrėžia, kad reikia pritaikyti struktūrinio fondo veiksmus atsižvelgiant į gaivalinių nelaimių prevenciją ir valdymą, taip pat koordinuoti tokius veiksmus derinant juos su kitomis dabartinėmis Bendrijos priemonėmis, siekiant užtikrinti ES gebėjimą nuosekliai ir tvariai reaguoti; primena, kad reikėtų pakankamai lanksčiai perskirstyti turimus išteklius tarp įvairių fondų, kad būtų galima pagerinti jų veiksmingumą nelaimės atveju;

5.  ragina, teikiant paramą nelaimių prevencijai, vykdyti investicijas laikantis ekosistemos ypatybėmis pagrįsto požiūrio; be to, pabrėžia, kad lėšų negalima leisti veiksmams, kuriais toliau bloginama upių ir slėnių padėtis, pvz., upių vagų tiesinimui ar gilinimui, arba leidžiant vykdyti naują statybą užliejamose lygumose;

6.  mano, kad neseniai kilusių potvynių sukelta žala toliau įrodo, kad tvari prevencija yra pigesnė priemonė už atkūrimą; ragina Komisiją apsvarstyti ir įvertinti kompensavimo už nuosavybės sunaikinimą tvarką;

7.  primena, kad reikia imtis priemonių siekiant prisitaikyti prie klimato kaitos ir kovoti su ja, tam teikiant pirmenybę būsimoje sanglaudos politikoje;

8.  primygtinai ragina valstybes nares nedelsiant įgyvendinti visus ES potvynių direktyvos reikalavimus ir įgyvendinti pačią direktyvą; ragina vykdant teritorinio planavimo valdymą atsižvelgti į potvynių rizikos žemėlapius; pabrėžia, kad veiksminga potvynių prevencija privalo būti pagrįsta tarpvalstybinėmis strategijomis;

9.  primena, kad, pagal ex ante sąlygą nustatant būsimas finansavimo galimybes, reikia parengti nelaimių valdymo nacionalines ar regionines rizikos įvertinimo priemones ir atsižvelgti į prisitaikymą prie klimato kaitos;

10. yra susirūpinęs dėl sudėtingos 2013 m. Sąjungos biudžeto padėties, dėl kurios, atsižvelgiant į iš buvusių ir dabartinių įsipareigojimų kylančias prievoles, kyla rizika, kad nebus galima suteikti tinkamos pagalbos nuo potvynių nukentėjusioms valstybėms narėms ir regionams;

11. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir regioninės bei vietos valdžios institucijoms nelaimių nukentėjusiose srityse.