Návrh uznesenia - B7-0320/2013Návrh uznesenia
B7-0320/2013

  NÁVRH UZNESENIA o záplavách v krajinách strednej Európy

  26.6.2013 - (2013/2683(RSP))

  predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
  v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

  Elisabeth Schroedter, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE

  Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0319/2013

  Postup : 2013/2683(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B7-0320/2013
  Predkladané texty :
  B7-0320/2013
  Prijaté texty :

  B7‑0320/2013

  Uznesenie Európskeho parlamentu o záplavách v krajinách strednej Európy

  (2013/2683(RSP))

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva,

  –   so zreteľom na preskúmanie stratégie trvalo udržateľného rozvoja – platforma činnosti (COM(2005)0658),

  –   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík,

  –   so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Regióny 2020 – hodnotenie budúcich výziev pre regióny EÚ (SEC(2008)2868),

  –   so zreteľom na bielu knihu Komisie s názvom Adaptácia na zmenu klímy – európsky rámec opatrení (COM(2009)0147),

  –   so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 26. januára 2011 o prínose regionálnej politiky k udržateľnému rastu v rámci stratégie Európa 2020 (SEC(2011)0017),

  –   so zreteľom na nariadenie (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja,

  –   so zreteľom na mandát z 11. júla 2012, schválený Výborom pre regionálny rozvoj, na začatie medziinštitucionálnych rokovaní o návrhu nariadenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,

  –   so zreteľom na mandát z 11. júla 2012, schválený Výborom pre regionálny rozvoj, na začatie medziinštitucionálnych rokovaní o návrhu nariadenia o Kohéznom fonde,

  –   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie,

  –   so zreteľom na oznámenie Komisie o budúcnosti Fondu solidarity Európskej únie (COM(2011)0613),

  –   so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2013 o Fonde solidarity Európskej únie, vykonávaní a uplatňovaní[1],

  –   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  A. keďže v máji a júni 2013 výdatný dážď spôsobil jedny z najzávažnejších záplav v strednej Európe, ktoré zapríčinili smrť niekoľkých osôb a zničili budovy, infraštruktúru, výrobné zariadenia a tisíce hektárov pôdy;

  B.  keďže horské oblasti a oblasti pozdĺž riek a údolí prišli v dôsledku odlesňovania, intenzívneho poľnohospodárstva, rozľahlých výstavieb infraštruktúry, urbanizácie a zástavby pôdy o časť svojej schopnosti vsakovať vodu;

  C. keďže súčasná regulácia, vyrovnávanie a prehlbovanie riek pre plavbu lodí a na poľnohospodárske účely zvyšuje riziko záplav;

  D. keďže preventívne opatrenia – vrátane obnovy poldrov (nížin, ktoré vznikli vysušením mora), pobrežných mokradí a ochrany záplavových oblastí – preukázali, že môžu znížiť a obmedziť materiálne škody, ktoré povodne spôsobujú na obydliach, infraštruktúre a výrobných činnostiach;

  E.  keďže financovanie preventívnych opatrení je lacnejšie ako financovanie obnovy a renovácie poškodeného majetku;

  F.  keďže je potrebné posilniť schopnosť Európskej únie riešiť všetky druhy prírodných katastrof a zlepšiť funkčnosť a koordináciu rôznych nástrojov Spoločenstva, aby bolo možné získať udržateľné schopnosti predchádzať katastrofám;

  G. keďže zmena klímy spôsobuje a zosilňuje extrémne prejavy počasia a prírodné katastrofy, ako sú povodne, a keďže počet a rozsah záplav v Európe vrátane stredoeurópskych a východoeurópskych regiónov výrazne vzrástol;

  H. keďže oblasti, ktorým hrozia povodne, sú na dôsledky zmeny klímy obzvlášť citlivé, a keďže Komisia označila zmenu klímy za jednu z kľúčových výziev pre udržateľný regionálny rozvoj;

  I.   keďže je potrebné snažiť sa o zlepšenie metód predpovedania počasia a opatrení na varovanie obyvateľstva;

  1.  vyjadruje solidaritu s obyvateľmi oblastí EÚ, ktoré boli zničené v dôsledku extrémneho počasia;

  2.  poznamenáva, že škodám, ktoré povodne spôsobili, sa dalo čiastočne predísť, a že by mali poskytnúť podnet na vypracovanie a implementáciu politík prevencie a príslušných právnych predpisov týkajúcich sa zachovania riek a riadneho využívania pôdy vrátane trvalo udržateľných pestovateľských a lesníckych postupov, spôsobov odškodnenia a účinného riadenia rizík, a to aj na medziregionálnej a cezhraničnej úrovni;

  3.  vyzýva členské štáty, aby prispôsobili politiky a právne predpisy v prospech skutočne udržateľného využívania pôdy, zachovali existujúce záplavové územia v ich prirodzenom stave alebo obnovili bývalé záplavové územia, financovali a podporovali opatrenia na premenu ekosystémov v riekach a údoliach, rešpektovali krajinu a lesy a chránili ekosystémy v oblastiach riek a údolí ohrozených povodňami; zdôrazňuje, že osobitnú pozornosť treba venovať zachovaniu a zabezpečeniu poldrov na horných tokoch riek;

  4.  zdôrazňuje, že je potrebné upraviť opatrenia štrukturálnych fondov v kontexte prevencie a prekonávania prírodných katastrof a koordinovať takéto činnosti s inými nástrojmi Spoločenstva, aby EÚ bola schopná reagovať konzistentným a udržateľným spôsobom; pripomína, že prerozdelenie zdrojov dostupných z rôznych fondov by malo byť dostatočne flexibilné v záujme zlepšenia ich použiteľnosti v prípade katastrofy;

  5.  žiada, aby investície na podporu predchádzania katastrofám nadväzovali na prístup založený na ekosystémoch; okrem toho zdôrazňuje, že fondy nesmú byť využívané na činnosti, ktoré vedú k ďalšiemu zhoršovaniu stavu riek a údolí, ako je vyrovnávanie či prehlbovanie riek alebo povoľovanie novej výstavby v záplavových oblastiach;

  6.  zastáva názor, že škody spôsobené nedávnymi záplavami ešte zdôrazňujú skutočnosť, že udržateľná prevencia bude menej nákladná ako následná obnova; vyzýva Komisiu, aby zvážila a posúdila opatrenia na odškodnenie zničeného majetku;

  7.  pripomína, že opatrenia na prispôsobenie sa zmene klímy a boju proti tejto zmene musia byť v budúcej politike súdržnosti prioritou;

  8.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby v plnej miere splnili požiadavky smernice EÚ o povodniach a túto smernicu bezodkladne implementovali; požaduje, aby sa pri riadení územného plánovania zohľadnili mapy povodňového rizika; zdôrazňuje, že povodniam možno účinne predchádzať iba na základe cezhraničných stratégií;

  9.  pripomína, že pre zvládanie katastrof je potrebné zaviesť národné alebo regionálne hodnotenie rizík a zohľadňovať pritom otázku prispôsobenia sa zmene klímy ako predbežnú podmienku pre budúce príležitosti v oblasti financovania;

  10. je znepokojený zložitou situáciou rozpočtu Únie na rok 2013, v ktorého prípade hrozí, že vzhľadom k povinnostiam vyplývajúcim z minulých a súčasných záväzkov nebude môcť poskytnúť primeranú podporu členským štátom a regiónom postihnutým povodňami;

  11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam členských štátov a orgánom regionálnej a miestnej samosprávy v postihnutých oblastiach.