Förslag till resolution - B7-0320/2013Förslag till resolution
B7-0320/2013

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om översvämningar i de centraleuropeiska länderna

26.6.2013 - (2013/2683(RSP))

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Elisabeth Schroedter, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0319/2013

Förfarande : 2013/2683(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0320/2013
Ingivna texter :
B7-0320/2013
Antagna texter :

B7‑0320/2013

Europaparlamentets resolution om översvämningar i de centraleuropeiska länderna

(2013/2683(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område,

–   med beaktande av översynen av strategin för en hållbar utveckling – handlingsram (COM(2005)0658),

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/60/EG av den 23 oktober 2007 om bedömning och hantering av översvämningsrisker,

–   med beaktande av kommissionens arbetsdokument Regions 2020 - an assessment of future challenges for EU regions (Regioner 2020 – En bedömning av de framtida utmaningarna för EU:s regioner) (SEC(2008)2868),

–   med beaktande av kommissionens vitbok Anpassning till klimatförändring: en europeisk handlingsram (COM(2009)0147),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 26 januari 2011 Regionalpolitikens bidrag till Europa 2020-strategins mål för hållbar tillväxt (COM(2011)0017),

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden,

–   med beaktande av det mandat som utskottet för regional utveckling antog den 11 juli 2012 för att inleda förhandlingar om förslaget till förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden,

–   med beaktande av det mandat som utskottet för regional utveckling antog den 11 juli 2012 för att inleda interinstitutionella förhandlingar om förslaget till förordning om Sammanhållningsfonden,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond,

–   med beaktande av kommissionens meddelande Framtiden för Europeiska unionens solidaritetsfond (COM(2011)0613),

–   med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2013 om Europeiska unionens solidaritetsfond, genomförande och tillämpning[1],

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Kraftiga regn i maj och juni 2013 orsakade en av de allvarligaste översvämningarna i Centraleuropa. Flera personer dog och byggnader, infrastruktur, produktionsanläggningar samt tusentals hektar mark förstördes.

B.  Bergsområden, flodområden och dalgångar har förlorat en del av sin vattenhållandeförmåga till följd av avskogning, intensivt jordbruk, omfattande infrastrukturutveckling, urbanisering och hårdgörning av marken längs med floderna och dalarna.

C. Gällande bestämmelser liksom arbetet för att ge floderna en rakare sträckning eller en djupare flodfåra för navigerings- och jordbruksändamål ökar riskerna för översvämningar.

D. Förebyggande åtgärder, däribland förnyelse av poldrar och kustvåtmarker, har visat sig kunna begränsa och minska de materiella skador som översvämningar orsakar för bostäder, infrastruktur och produktionsverksamhet.

E.  Det är billigare att finansiera förebyggande åtgärder än återuppbyggnad och återställande av skadad egendom.

F.  För att uppnå en hållbar kapacitet att förebygga katastrofer måste Europeiska unionens kapacitet att hantera alla typer av naturkatastrofer förstärkas och utnyttjandet och samordningen av de olika gemenskapsinstrumenten förbättras.

G. Klimatförändringarna orsakar och intensifierar extrema väderförhållanden och naturkatastrofer såsom översvämningar. Antalet och omfattningen av översvämningarna i Europa, inklusive centrala och östra Europa, har ökat avsevärt.

H. Regioner som hotas av översvämningar är särskilt sårbara för konsekvenserna av klimatförändringarna. Kommissionen har pekat ut klimatförändringarna som en av de främsta utmaningarna för en hållbar regional utveckling.

I.   Det krävs insatser för att förbättra både prognoserna och systemen för att varna befolkningen.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin solidaritet med invånarna i de områden i EU som härjats av extrema väderförhållanden.

2.  Europaparlamentet konstaterar att de skador som orsakats av översvämningarna delvis kunde ha förebyggts och bör utgöra ett incitament att utveckla och genomföra förebyggande åtgärder och lämplig lagstiftning om skydd av floder och lämplig markanvändning, däribland hållbara jord- och skogsbruksmetoder, kompensationssystem och effektiv riskhantering, även på interregional och gränsöverskridande nivå.

3.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att anpassa sin politik och lagstiftning till förmån för en verkligt hållbar markanvändning, att upprätthålla befintliga flodslätter i deras naturliga skick och att återupprätta tidigare flodslätter, att finansiera och främja omställningsåtgärder för ekosystem i floder och dalgångar, att respektera landskap och skogar och att skydda ekosystemen i översvämningskänsliga flodområden och dalgångar. Parlamentet betonar att särskild uppmärksamhet bör fästas vid bevarandet och upprättandet av poldrar i källflöden.

4.  Europaparlamentet understryker behovet av att anpassa strukturfondernas insatser för att förebygga och hantera naturkatastrofer samt att samordna dem med de övriga gemenskapsinstrumenten, så att EU kan agera på ett konsekvent och hållbart sätt. Parlamentet påpekar att omfördelningen av tillgängliga medel mellan de olika fonderna bör vara tillräckligt flexibel så att fonderna kan utnyttjas bättre om en katastrof skulle inträffa.

5.  Europaparlamentet kräver att investeringar till stöd för förebyggandet av katastrofer ska följa en ekosystembaserad strategi. Parlamentet betonar vidare att medel inte får anslås till åtgärder som ytterligare förvärrar flodernas och dalgångarnas skick, såsom arbete för att ge floderna en rakare sträckning eller en djupare flodfåra eller nybygge på flodslätter.

6.  Europaparlamentet anser att de skador som orsakats av de senaste översvämningarna på nytt visar att ett hållbart förebyggande kostar mindre än återuppbyggnad. Parlamentet uppmanar kommissionen att överväga och bedöma möjligheterna till kompensation för avveckling av egendom.

7.  Europaparlamentet påminner om att åtgärder för att anpassa sig till och bekämpa klimatförändringarna måste prioriteras inom den framtida sammanhållningspolitiken.

8.  Europaparlamentet uppmanar bestämt medlemsstaterna att till fullo och utan dröjsmål genomföra EU:s översvämningsdirektiv och bestämmelserna i detta. Parlamentet begär att kartor över översvämningsrisker beaktas i samband med den fysiska planeringen, och betonar att effektiva åtgärder för förebyggande av översvämningar måste bygga på gränsöverskridande strategier.

9.  Europaparlamentet påminner om att det måste finnas nationella eller regionala riskbedömningar för katastrofhantering där anpassningen till klimatförändringarna beaktas, som ett förhandsvillkor för framtida finansieringsmöjligheter.

10. Europaparlamentet är bekymrat över den besvärliga situationen för unionens budget för 2013, som på grund av skyldigheter från tidigare och löpande åtaganden riskerar att inte kunna ge nödvändigt stöd till de medlemsstater och regioner som drabbats av översvämningar.

11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar samt de berörda områdenas regionala och lokala myndigheter.