Návrh usnesení - B7-0321/2013Návrh usnesení
B7-0321/2013

NÁVRH USNESENÍ o nedávných záplavách v Evropě

26. 6. 2013 - (2013/2683(RSP))

předložený na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Constanze Angela Krehl, Mojca Kleva Kekuš, Vladimír Maňka, Kerstin Westphal, Peter Simon, Pavel Poc za skupinu S&D

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0319/2013

Postup : 2013/2683(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0321/2013
Předložené texty :
B7-0321/2013
Přijaté texty :

B7‑0321/2013

Usnesení Evropského parlamentu o nedávných záplavách v Evropě

(2013/2683(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na čl. 177 odst. 1, čl. 191 odst. 1 a čl. 196 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na návrh nařízení Komise o zřízení Fondu solidarity Evropské unie (FSEU) (COM(2005)0108) a na stanovisko Parlamentu ze dne 18. května 2006[1],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 5. září 2002 o záplavách v Evropě[2], na své usnesení ze dne 8. září 2005 o přírodních katastrofách (požárech a povodních) tohoto léta v Evropě[3], usnesení ze dne 18. května 2006 o přírodních katastrofách (požáry, sucha a povodně) – zemědělská hlediska, aspekty regionálního rozvoje a aspekty životního prostředí [4], usnesení ze dne 7. září 2006 o lesních požárech a povodních[5] a na usnesení ze dne 17. června 2010 o záplavách ve středoevropských zemích, především v Polsku, v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku a ve Francii[6],

–   s ohledem na bílou knihu Komise nazvanou „Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci“ (COM(2009)0147) a na sdělení Komise nazvané „Přístup Společenství v oblasti prevence přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem“ (COM(2009)0082),

–   s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise s názvem „Regiony 2020 – Posouzení budoucích výzev pro regiony EU“ (SEC (2008)2868),

–   s ohledem na prohlášení Komise ze dne 24. února 2010 o velké přírodní katastrofě v autonomní oblasti Madeira a na své usnesení ze dne 11. března 2010 o velké přírodní katastrofě v autonomní oblasti Madeira a o dopadech bouře Xynthia v Evropě[7],

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že v několika členských státech EU došlo k velkým přírodním katastrofám v podobě záplav;

B.  vzhledem k tomu, že zmíněná katastrofa napáchala vážné škody, kterými utrpěla mimo jiné infrastruktura, podniky a orná půda, a že byly zničeny některé prvky přírodního i kulturního dědictví a ohroženo zdraví obyvatelstva;

C. vzhledem k tomu, že je nezbytné přistoupit k udržitelné obnově oblastí zničených či poškozených katastrofou, aby bylo možné napravit způsobené hospodářské a sociální ztráty a škody na životním prostředí;

D. vzhledem k tomu, že se četnost, závažnost, komplikovanost a následky přírodních a člověkem způsobených katastrof v celé Evropě během posledních let výrazně zvýšily;

1.  vyjadřuje sounáležitost a solidaritu s obyvateli všech dotčených evropských regionů zasažených katastrofou; uvědomuje si závažné důsledky na jejich hospodářskou, sociální a environmenální situaci, a vyjadřuje svou úctu;

2.  oceňuje neutuchající úsilí, které jednotky civilní ochrany vynaložily, aby zachránily obyvatele postižených oblastí a omezily škody;

3.  oceňuje akce členských států a regionů, které poskytly zasaženým oblastem pomoc, jelikož vzájemná pomoc v obtížných situacích je pravým výrazem evropské solidarity;

4.  vyzývá Komisi, členské státy a regiony zasažené katastrofou, aby zvýšily kapacitu pro prevenci a kapacitu systémů kontroly záplav a odvodňovacích systémů s cílem předcházet škodám způsobovaným extrémními srážkami a omezit je;

5.  vyzývá Komisi, aby po předložení příslušných plánů obnovy vnitrostátními a regionálními orgány neprodleně učinila nezbytné kroky pro co nejrychlejší, nejúčinnější a nejpružnější poskytnutí finančních prostředků z Fondu solidarity Evropské unie k nápravě následků katastrofy;

6.  vyzývá Komisi, aby bezodkladně předložila revidovaný a zjednodušený návrh nařízení FSEU, který umožní předběžné financování podle tohoto nařízení;

7.  naléhavě vyzývá Komisi, aby uvolnila prostředky z FSEU; žádá Komisi, aby podpořila možnost převedení prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu (ESF) a Fondu soudržnosti do postižených členských států a regionů, aby se odstranily škody;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států a orgánům regionální a místní samosprávy postižených oblastí.