Ontwerpresolutie - B7-0321/2013Ontwerpresolutie
B7-0321/2013

  ONTWERPRESOLUTIE over de recente overstromingen in Europa

  26.6.2013 - (2013/2683(RSP))

  naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie
  ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement

  Constanze Angela Krehl, Mojca Kleva Kekuš, Vladimír Maňka, Kerstin Westphal, Peter Simon, Pavel Poc namens de S&D-Fractie

  Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0319/2013

  Procedure : 2013/2683(RSP)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  B7-0321/2013
  Ingediende teksten :
  B7-0321/2013
  Aangenomen teksten :

  B7‑0321/2013

  Resolutie van het Europees Parlement over de recente overstromingen in Europa

  (2013/2683(RSP))

  Het Europees Parlement,

  –   gezien artikel 177, lid 1, artikel 191, lid 1, en artikel 196, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

  –   gezien het voorstel van de Commissie voor een verordening tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (COM(2005)0108) en het standpunt van het Parlement van 18 mei 2006[1],

  –   gezien zijn resoluties van 5 september 2002 over overstromingen in Europa[2], van 8 september 2005 over natuurrampen (branden en overstromingen) in Europa[3], van 18 mei 2006 over natuurrampen (bosbranden, droogtes en overstromingen) – landbouwaspecten, regionale-ontwikkelingsaspecten en milieuaspecten[4], van 7 september 2006 over bosbranden en overstromingen[5], en van 17 juni 2010 over de overstromingen in Midden-Europese landen, met name Polen, de Tsjechische Republiek, Slowakije, Hongarije en Roemenië, alsmede in Frankrijk[6],

  –   gezien het witboek van de Commissie getiteld "Aanpassing aan de klimaatverandering: naar een Europees actiekader" (COM(2009)0147) en de mededeling van de Commissie over een communautaire aanpak van de preventie van natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen (COM(2009)0082),

  –   gezien het interne werkdocument van de Commissie getiteld "Regio's 2020 – een beoordeling van de toekomstige uitdagingen voor de EU-regio's" (SEC(2008)2868),

  –   gezien de verklaring van de Commissie van 24 februari 2010 over de grote natuurramp in de autonome regio Madeira, en gezien zijn resolutie van 11 maart 2010 over de grote natuurramp in the autonome regio Madeira en de gevolgen van de storm Xynthia in Europa[7],

  –   gezien artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

  A. overwegende dat diverse lidstaten van de Europese Unie zijn getroffen door een zware natuurramp in de vorm van overstromingen;

  B.  overwegende dat deze natuurramp aanzienlijke schade heeft toegebracht aan onder meer infrastructuur, bedrijven en landbouwgrond, en daarnaast ook elementen van het natuurlijke en culturele erfgoed heeft vernield en aanleiding heeft gegeven tot risico's voor de volksgezondheid;

  C. overwegende dat duurzame wederopbouw van de door de natuurramp vernielde of beschadigde gebieden noodzakelijk is om de economische, sociale en ecologische verliezen in die gebieden ongedaan te maken,

  D. overwegende dat de frequentie, ernst, complexiteit en impact van natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen in geheel Europa de afgelopen jaren snel zijn toegenomen,

  1.  uit zijn empathie en zijn solidariteit met de bewoners van alle door de natuurramp getroffen Europese gebieden; beseft dat deze ramp ernstige economische, sociale en ecologische gevolgen heeft, en betuigt zijn medeleven;

  2.  erkent de niet-aflatende inspanningen van de civielebeschermingsteams om levens te redden en de schade in de getroffen gebieden te beperken;

  3.  waardeert de acties van de lidstaten en de regio's die de getroffen gebieden te hulp zijn gekomen, aangezien Europese solidariteit ook inhoudt dat men elkaar in moeilijke tijden steunt;

  4.  verzoekt de Commissie, de lidstaten en de getroffen regio's de capaciteit van de infrastructuur voor overstromingspreventie, -beheersing en drainage te vergroten, om schade als gevolg van extreme neerslag te beperken;

  5.  verzoekt de Commissie om zodra de nationale en regionale overheden hun respectieve wederopbouwplannen hebben ingediend, maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat het Solidariteitsfonds de nodige financiële middelen om de door de natuurramp veroorzaakte schade te herstellen zo snel, efficiënt en flexibel mogelijk ter beschikking stelt;

  6.  verzoekt de Commissie onverwijld een herzien, vereenvoudigd voorstel voor een nieuwe verordening voor het Solidariteitsfonds in te dienen, dat voorfinanciering uit hoofde van de verordening mogelijk maakt;

  7.  verzoekt de Commissie middelen uit het Solidariteitsfonds beschikbaar te stellen; verzoekt de Commissie in te stemmen met een eventuele herschikking van middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Cohesiefonds in de getroffen lidstaten en regio's teneinde de schade te herstellen;

  8.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regeringen van de lidstaten en de regionale en lokale autoriteiten van de getroffen gebieden.