Návrh usnesení - B7-0322/2013Návrh usnesení
B7-0322/2013

NÁVRH USNESENÍ o záplavách ve středoevropských zemích

26. 6. 2013 - (2013/2683(RSP))

předložený na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Jaromír Kohlíček, Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Patrick Le Hyaric, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Sabine Wils, Jürgen Klute, Alfreds Rubiks, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0319/2013

Postup : 2013/2683(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0322/2013
Předložené texty :
B7-0322/2013
Přijaté texty :

B7‑0322/2013

Usnesení Evropského parlamentu o záplavách ve středoevropských zemích

(2013/2683(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na článek 3 Smlouvy o Evropské unii a na články 191 a 349 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na návrh nařízení Komise o zřízení Fondu solidarity Evropské unie (COM(2005)0108) a na stanovisko Parlamentu ze dne 18. května 2006[1],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 5. září 2002 o záplavách v Evropě[2], na své usnesení ze dne 8. září 2005 o přírodních katastrofách (požárech a povodních) tohoto léta v Evropě[3], usnesení ze dne 18. května 2006 o přírodních katastrofách (požáry, sucha a povodně) – zemědělská hlediska, aspekty regionálního rozvoje a aspekty životního prostředí [4], usnesení ze dne 7. září 2006 o lesních požárech a povodních[5] a na usnesení ze dne 17. června 2010 o záplavách ve středoevropských zemích, především v Polsku, v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku a ve Francii[6],

–   s ohledem na bílou knihu nazvanou „Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci“ (COM(2009)0147) a na sdělení Komise nazvané „Přístup Společenství v oblasti prevence přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem“ (COM(2009)0082),

–   s ohledem na Kjótský protokol k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu ze dne 11. prosince 1997 a na ratifikaci tohoto protokolu Společenstvím dne 4. března 2002,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že v několika členských státech Evropské unie, zejména v Německu, České Republice, Rakousku, na Slovensku, v Maďarsku a ve Francii, došlo k velké přírodní katastrofě v podobě záplav, jejichž důsledkem byly oběti na životech a nutnost evakuovat tisíce osob;

B.  vzhledem k tomu, že zmíněná katastrofa napáchala značné škody, kterými utrpěla mimo jiné infrastruktura, řada podniků a orná půda, byly zničeny části přírodního i kulturního dědictví a vznikla možná rizika pro veřejné zdraví;

C. vzhledem k tomu, že je nezbytné zahájit obnovu oblastí zničených či poškozených katastrofou, aby bylo možné nahradit hospodářské a sociální ztráty, které tyto oblasti utrpěly;

1.  vyjadřuje hlubokou solidaritu s obyvateli všech regionů zasažených katastrofou; bere na vědomí její možné vážné hospodářské dopady a vyjadřuje úctu a soustrast rodinám obětí;

2.  vyjadřujeme zklamání z toho, že někteří politici prezentují tuto katastrofu jako podnikatelskou příležitost, jak tomu bylo v případě hurikánu Katrina v roce 2005 na jihu Spojených států, kdy Milton Friedman prezentoval záplavy jako záminku ke zničení zbytku veřejného sektoru;

3.  oceňuje neutuchající úsilí, které profesionální i dobrovolné pátrací a záchranné týmy vynaložily, aby zachránily obyvatele postižených oblastí a omezily škody, i mnoha jednotlivých občanů, kteří bojovali za záchranu svého živobytí a okolního prostředí;

4.  domnívá se, že tyto katastrofy nebudou mít dopad pouze na vnitrostátní úrovni, a tudíž vyzývá k opravdovému odhodlání na úrovni EU, pokud jde o venkov;

5.  žádá celostátní a regionální vlády dotčených zemí, aby navíc k pomoci EU při mimořádných událostech a ve spojitosti s ní poskytly potřebnou pomoc a podporu;

6.  vyzývá Komisi, aby uvolnila prostředky z programů naléhavé pomoci EU a ze současného fondu solidarity EU, a to co nejflexibilněji a bezodkladně, a aby zpřístupnila prostředky potřebné za účelem zmírnění utrpení a podpory plánů obnovy postižených oblastí i za účelem obnovení jejich produktivního potenciálu;

7.  vyzývá Komisi a členské státy, aby co nejpohotověji podpořily oblasti, v nichž katastrofa způsobila hospodářské a sociální problémy;

8.  vyzývá Komisi, aby byla flexibilní při jednání s příslušnými orgány, pokud v regionech postižených katastrofou vznikne nutnost přezkoumat příslušné operační programy, které jsou ve fázi plánování nebo provádění;

9.  vyzývá Komisi, aby zohlednila rozdíly mezi zasaženými regiony, k nimž patří horské oblasti či povodí řek, a umožnila tak maximálně účinnou pomoc obětem těchto katastrof;

10. naléhavě vyzývá Komisi, aby podpořila opatření zaměřená na to, aby veřejné zakázky financované z fondů EU obsahovaly určitý objem veřejných investic na zlepšení, údržbu a navýšení počtu veřejných environmentálních infrastruktur a na péči o ně;

11. žádá Komisi a členské státy, aby nejen více investovaly do hrází a dalších protipovodňových opatření, ale aby rovněž zajistily, aby se opatření související se zvládáním povodňových rizik soustředila na prevenci škod prostřednictvím změn ve využívání půdy a prostřednictvím toho, že bude řekám dáno víc prostoru, je-li to možné; domnívá se, že tato opatření, která jsou v souladu s přírodou, a ne proti ní, by ochraňovala lidi, majetek a životní prostředí a pomohla by dospět k environmentálně udržitelnému vodohospodářství a územnímu plánování i dosáhnout cíle EU v oblasti biologické rozmanitosti a strategie EU pro přizpůsobení se klimatickým změnám;

12. vyzývá celostátní vlády všech členských států, aby zvýšily své evropské a mezinárodní snahy bojovat s příčinami a důsledky klimatických změn a důrazně snížily všechny druhy emisí do ovzduší za účelem splnění a překonání cílů v oblasti životního prostředí pro rok 2020;

13. je znepokojen zvyšujícím se počtem přírodních katastrof, jež podle názoru expertů mohou být částečně připisovány klimatickým změnám a zintenzivnění extrémních povětrnostních podmínek a praktikám v oblasti lesního hospodářství, které jsou neúčinné, nesprávné z hlediska životního prostředí, hospodářsky neudržitelné a sociálně zastaralé a diskriminační, neboť mají za následek vylidnění rozsáhlých přírodních území, jejichž zachování vyžaduje přítomnost lidí;

14. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států a regionálním a místním orgánům odpovědným za postižené oblasti.