Prijedlog rezolucije - B7-0322/2013Prijedlog rezolucije
B7-0322/2013

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o poplavama u državama srednje Europe

26.6.2013 - (2013/2683(RSP))

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije
u skladu s člankom 110. stavkom 2. Poslovnika

Jaromír Kohlíček, Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Patrick Le Hyaric, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Sabine Wils, Jürgen Klute, Alfreds Rubiks, Gabriele Zimmer u ime kluba GUE/NGL

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B7-0319/2013

Postupak : 2013/2683(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B7-0322/2013
Podneseni tekstovi :
B7-0322/2013
Doneseni tekstovi :

B7‑0322/2013

Rezolucija Europskog parlamenta o poplavama u državama srednje Europe

(2013/2683(RSP))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir članak 3. Ugovora o EU-u i članke 191. i 349. Ugovora o funkcioniranju EU-a,

–   uzimajući u obzir Komisijin prijedlog Uredbe o uspostavi Fonda solidarnosti Europske unije (COM (2005)0108) i stajalište Parlamenta od 18. ožujka 2006.[1],

–   uzimajući u obzir svoje rezolucije od 5. rujna 2002. o poplavama u Europi[2], od 8. rujna 2005. o prirodnim katastrofama (požarima i poplavama) u Europi ovoga ljeta[3], od 18. svibnja 2006. o prirodnim katastrofama (šumskim požarima, sušama i poplavama) – poljoprivredni aspekti, aspekti regionalnog razvoja i ekološki aspekti[4], od 7. rujna 2006. o šumskim požarima i poplavama[5] i od 17. lipnja 2010. o poplavama u državama srednje Europe, posebno Poljskoj, Češkoj Republici, Slovačkoj, Mađarskoj i Rumunjskoj, te u Francuskoj[6],

–   uzimajući u obzir Bijelu knjigu pod nazivom „Prilagođavanje klimatskim promjenama: prema Europskom okviru za djelovanje” (COM(2009)0147) i Komunikaciju Komisije o pristupu Zajednice sprečavanju prirodnih katastrofa i katastrofa izazvanih ljudskim djelovanjem (COM(2009)0082),

–   uzimajući u obzir Protokol iz Kyota uz Okvirnu konvenciju UN-a o klimatskim promjenama od 11. prosinca 1997. i ratifikaciju tog Protokola od strane Zajednice 4. ožujka 2002.,

–   uzimajući u obzir članak 110. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da je došlo do velike prirodne katastrofe u vidu poplava u različitim državama članicama Europske unije, posebno Njemačkoj, Češkoj Republici, Austriji, Slovačkoj, Mađarskoj i Francuskoj, čija su posljedica ljudske žrtve i nužna evakuacija tisuća osoba;

B.  budući da je spomenuta katastrofa prouzročila ozbiljnu štetu, uključujući štetu na infrastrukturi, u poduzećima i na obradivom zemljištu, da su u njoj uništeni dijelovi prirodne i kulturne baštine te da su možda stvoreni rizici za javno zdravlje;

C. budući da je nužno obnoviti područja uništena ili oštećena u katastrofi kako bi se nadoknadili gospodarski i socijalni gubici;

1.  izražava duboku solidarnost sa stanovništvom regija pogođenih katastrofom; uzima u obzir moguće ozbiljne gospodarske posljedice te izražava sućut obiteljima žrtava;

2.  izražava žaljenje što neki političari tu katastrofu predstavljaju kao poduzetničku priliku, kao u slučaju uragana Katrina koji je 2005. pogodio jug SAD-a kad je Milton Friedman poplavu iskoristio kao izliku za uništavanje ostatka javnog sektora;

3.  odaje priznanje zbog neumornih napora profesionalnih i dobrovoljnih postrojbi za potragu i spašavanje koje spašavaju živote i umanjuju štetu u pogođenim područjima, kao i mnogim građanima koji su se borili da spase svoju imovinu i okoliš;

4.  vjeruje da te katastrofe neće imati posljedice samo na nacionalnoj razini te stoga poziva na iskrenu predanost seoskim područjima na razini EU-a;

5.  traži od nacionalnih i regionalnih vlasti država pogođenih katastrofom da pruže svu potrebnu pomoć i potporu uz hitnu pomoć EU-a s kojom će biti blisko povezane;

6.  poziva Komisiju da na najfleksibilniji način i bez odgađanja pokrene programe EU-a za hitnu pomoć i trenutni Fond solidarnosti te da stavi na raspolaganje sredstva potrebna za ublažavanje patnje, podržavanje planova obnove pogođenih područja te obnovu njihova proizvodnog potencijala;

7.  poziva Komisiju i države članice da podrže područja pogođena gospodarskim i socijalnim posljedicama katastrofe na najbrži mogući način;

8.  pozivu Komisiju na fleksibilnost u pregovorima s relevantnim tijelima ako revizija relevantnih operativnih programa koji se planiraju ili provode postane nužna u regijama pogođenima katastrofom;

9.  poziva Komisiju da uzme u obzir razlike među pogođenim regijama, među kojima su planinska područja i područja uz rijeke, kako bi se žrtvama pomoglo na najbolji mogući način;

10. poziva Komisiju na promicanje mjera kako bi javni radovi koji se financiraju iz sredstava EU-a uključivali dio javnih investicija za poboljšanje, zaštitu, održavanje i proširenje ekološke infrastrukture;

11. poziva Komisiju i države članice da ne ulažu više sredstava samo u nasipe i druge mjere za sprečavanje poplava nego i da osiguraju usredotočenost mjera upravljanja rizikom od poplava na sprečavanje štete promjenama u načinu upotrebe zemljišta i proširivanjem riječnih korita gdje god je to moguće; smatra da bi se takvim mjerama koje su u skladu s prirodom, a ne protiv nje zaštitili ljudi, imovina i okoliš te pomoglo u ostvarivanju ekološki održivog upravljanja vodama i planiranja upotrebe zemljišta, kao i u ostvarivanju cilja EU-a na području biološke raznolikosti i strategije EU-a za prilagođavanje klimatskim promjenama;

12. poziva vlade svih država članica da pojačaju svoje napore na europskoj i međunarodnoj razini u cilju suzbijanja uzroka i posljedica klimatskih promjena te da odlučno smanje sve vrste emisija u atmosferu kako bi ispunile i nadmašile svoje ekološke ciljeve za 2020.;

13. zabrinut je povećanjem broja prirodnih katastrofa, koje se po mišljenju stručnjaka djelomično mogu pripisati klimatskim promjenama i jačanju ekstremnih vremenskih uvjeta te praksama u poljoprivredi i šumarstvu koje su neučinkovite, ekološki neprihvatljive, gospodarski neodržive te socijalno zastarjele i diskriminacijske jer dovode do depopulacije velikih prirodnih područja čije očuvanje zahtijeva prisutnost ljudi;

14. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, vladama država članica te regionalnim i lokalnim tijelima nadležnima za pogođena područja.