Návrh uznesenia - B7-0322/2013Návrh uznesenia
B7-0322/2013

NÁVRH UZNESENIA o záplavách v krajinách strednej Európy

26.6.2013 - (2013/2683(RSP))

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
predložený v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Jaromír Kohlíček, Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Patrick Le Hyaric, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Sabine Wils, Jürgen Klute, Alfreds Rubiks, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0319/2013

Postup : 2013/2683(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0322/2013
Predkladané texty :
B7-0322/2013
Prijaté texty :

B7‑0322/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu o záplavách v krajinách strednej Európy

(2013/2683(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 3 Zmluvy o ES a články 191 a 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady predložený Komisiou, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie (COM(2005)0108), a na stanovisko Parlamentu z 18. mája 2006[1],

–   so zreteľom na svoje uznesenia z 5. septembra 2002 o povodniach v Európe[2], z 8. septembra 2005 o prírodných katastrofách (požiare a povodne) v Európe počas leta toho roku[3], z 18. mája 2006 o prírodných katastrofách (lesné požiare, suchá a povodne) – poľnohospodárske aspekty, aspekty regionálneho rozvoja a životného prostredia[4], zo 7. septembra 2006 o lesných požiaroch a záplavách[5] a zo 17. júna 2010 o záplavách v krajinách strednej Európy, najmä v Poľsku, Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku, a vo Francúzsku[6],

–   so zreteľom na bielu knihu s názvom Adaptácia na zmenu klímy: európsky rámec opatrení (COM(2009)0147) a na oznámenie Komisie o prístupe Spoločenstva k predchádzaniu prírodných katastrof a katastrof spôsobených človekom (COM(2009)0082),

–   so zreteľom na Kjótsky protokol k Rámcovému dohovoru OSN o zmene klímy z 11. decembra 1997 a na ratifikáciu protokolu Spoločenstvom dňa 4. marca 2002,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže došlo k veľkej prírodnej katastrofe v podobe záplav, ktoré sa vyskytli v rôznych členských štátoch Európskej únie, najmä v Nemecku, Českej republike, Rakúsku, na Slovensku, v Maďarsku a Francúzsku, pričom viedli k obetiam na životoch a k nutnosti evakuovať tisíce ľudí;

B.  keďže táto katastrofa spôsobila vážne škody vrátane škôd na infraštruktúre, podnikoch a ornej pôde, a tiež poškodila prvky prírodného a kultúrneho dedičstva a predstavuje možno i potenciálne riziko pre verejné zdravie;

C. keďže je nutné uskutočniť obnovu katastrofou zničených alebo poškodených oblastí, aby sa kompenzovali hospodárske a sociálne straty,

1.  vyjadruje veľkú solidaritu s obyvateľmi regiónov postihnutých katastrofou; berie do úvahy jej možné vážne vplyvy na hospodárstvo a vyjadruje svoju úctu a sústrasť rodinám obetí;

2.  vyjadruje sklamanie, že niektorí politici túto katastrofu vykresľujú ako podnikateľskú príležitosť, ako v prípade hurikánu Katrina na juhu USA v roku 2005, keď Milton Friedman vykreslil záplavy ako zámienku na zničenie zvyšku štátneho sektora;

3.  vyjadruje uznanie neutíchajúcemu úsiliu pátracích a záchranných jednotiek, profesionálnych aj dobrovoľných, ktoré zachraňujú životy a znižujú škody v postihnutých oblastiach, ako aj mnohým občanom, ktorí bojovali o záchranu svojho živobytia a okolitého životného prostredia;

4.  domnieva sa, že tieto katastrofy budú mať dôsledky nielen na vnútroštátnej úrovni, a vyzýva preto na skutočný záväzok voči vidieku na úrovni EÚ;

5.  žiada vnútroštátne a regionálne vlády príslušných krajín, aby poskytli všetku potrebnú pomoc a podporu ako doplnok núdzovej pomoci EÚ v úzkej spolupráci s ňou;

6.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby mobilizovala programy naliehavej pomoci EÚ a súčasný Fond solidarity EÚ čo najpružnejším spôsobom a čo najskôr, a aby uvoľnila zdroje potrebné na pomoc trpiacim a na podporu plánov obnovenia postihnutých oblastí, ako aj na obnovu ich produktívneho potenciálu;

7.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby čo najskôr podporili oblasti postihnuté hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami katastrofy;

8.  vyzýva Komisiu, aby bola flexibilná pri rokovaniach s príslušnými orgánmi, ak v regiónoch postihnutých katastrofou bude potrebné revidovať príslušné operačné programy, ktoré sa plánujú alebo realizujú;

9.  vyzýva Komisiu, aby zohľadnila rozdiely medzi postihnutými regiónmi, ktoré zahŕňajú horské oblasti a oblasti na brehu riek, s cieľom čo najlepšie pomôcť obetiam;

10. naliehavo žiada Komisiu o podporu opatrenia, aby v oblasti verejných prác financovaných z finančných prostriedkov EÚ bola vyčlenená suma verejných investícií na zlepšovanie, udržiavanie a rozširovanie verejných ekologických infraštruktúr;

11. žiada Komisiu a členské štáty, aby nielen investovali viac prostriedkov do budovania priehrad a ďalších opatrení na predchádzanie povodniam, ale aby tiež zaručili, aby sa opatrenia na riadenie rizika povodní zamerali na predchádzanie škodám prostredníctvom zmeny využívania pôdy a prostredníctvom udelenia väčšieho priestoru riekam tam, kde je to možné; domnieva sa, že tieto opatrenia, ktoré spolupracujú s prírodou, a nebojujú proti nej, by chránili ľudí, majetok a životné prostredie a pomáhali pri dosahovaní udržateľného hospodárenia s vodou a plánovania využívania pôdy, ako aj cieľa EÚ na zachovanie biodiverzity a stratégie EÚ na prispôsobovanie zmene klímy;

12. žiada národné vlády všetkých členských štátov, aby zvýšili svoje úsilie na európskej i medzinárodnej úrovni v boji proti príčinám a dôsledkom zmeny klímy a dôrazne znížili všetky druhy emisií do atmosféry, aby sa splnili a prekonali ich ciele v oblasti životného prostredia stanovené na rok 2020;

13. je znepokojený rastúcim počtom prírodných katastrof, čo je podľa odborníkov spôsobené čiastočne zmenou klímy a zintenzívnením extrémnych prejavov počasia, ako aj poľnohospodárskymi a lesníckymi postupmi, ktoré sú neúčinné, ekologicky nerozumné, ekonomicky neudržateľné a sociálne zastarané a diskriminačné, pretože ich súčasťou je vyľudnenie veľkých prírodných oblastí, ktorých ochrana vyžaduje prítomnosť človeka;

14. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam členských štátov a regionálnym a miestnym vládam zodpovedným v postihnutých oblastiach.