Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0323/2013Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0323/2013

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl neseniai Europoje kilusių potvynių

26.6.2013 - (2013/2683(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Lambert van Nistelrooij, Richard Seeber, Ildikó Gáll-Pelcz, Marie‑Thérèse Sanchez-Schmid, Tamás Deutsch, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Zofija Mazej Kukovič, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Marian-Jean Marinescu PPE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0319/2013

Procedūra : 2013/2683(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0323/2013
Pateikti tekstai :
B7-0323/2013
Priimti tekstai :

B7‑0323/2013

Europos Parlamento rezoliucija dėl neseniai Europoje kilusių potvynių

(2013/2683(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 191 ir 349 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl reglamento, įsteigiančio Europos Sąjungos solidarumo fondą (ESSF) (COM(2005) 0108), ir į savo 2006 m. gegužės 18 d. poziciją[1],

–   atsižvelgdamas į savo 2002 m. rugsėjo 5 d. rezoliuciją dėl potvynių Europoje[2], į savo 2005 m. rugsėjo 8 d. rezoliuciją dėl stichinių nelaimių (gaisrų ir potvynių) šią vasarą Europoje[3], į savo 2006 m. gegužės 18 d. rezoliucijas dėl gaivalinių nelaimių (miškų gaisrų, sausrų ir potvynių) įtakos žemės ūkiui, regioninės plėtros aspektų ir aplinkosaugos aspektų[4], į 2006 m. rugsėjo 7 d. rezoliuciją dėl miškų gaisrų ir potvynių[5] ir į 2010 m. birželio 17 d. rezoliuciją dėl potvynių Vidurio Europos šalyse, visų pirma Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Vengrijoje, Rumunijoje ir Prancūzijoje[6],

–   atsižvelgdamas į Komisijos Baltąją knygą „Prisitaikymas prie klimato kaitos. Europos veiksmų programos kūrimas“ (COM(2009) 0147) ir į Komisijos komunikatą „Bendrijos stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencija“ (COM(2009) 0082),

–   atsižvelgdamas į Komisijos tarnybų darbo dokumentą „Regionai 2020 m. ES regionų ateities uždavinių vertinimas“ (SEC(2008) 2868),

–   atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 24 d. Komisijos pareiškimą dėl didelės gaivalinės nelaimės Madeiros autonominėje srityje ir į 2010 m. kovo 11 d. savo rezoliuciją dėl didelės gaivalinės nelaimės Madeiros autonominėje srityje ir uragano Ksintija padarinių Europoje[7],

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi daugiausiai gaivalinių nelaimių kilus potvyniams įvyko Vidurio Europos šalyse, ypač Vokietijoje, Austrijoje, Čekijoje, Slovakijoje ir Vengrijoje, taip pat Prancūzijoje ir Ispanijoje;

B.  kadangi dėl stiprių liūčių ir dėl to kilusių potvynių Slovėnija, Kroatija ir Austrija nukentėjo 2012 m. rudenį, iki šios dienos Taryba nepriėmė pozicijos dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo;

C. kadangi nelaimės padarė didelę žalą, būtent infrastruktūrai, įmonėms ir ariamai žemei, buvo suniokoti gamtos ir kultūros paveldo elementai ir galbūt kilo pavojus visuomenės sveikatai;

D. kadangi reikia imtis tvaraus nelaimės sugriautų ar pažeistų sričių atstatymo siekiant kompensuoti ekonominius ir socialinius nuostolius;

E.  kadangi pastaraisiais metais Europoje greitai daugėjo stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių, jos tapo rimtesnės, sudėtingesnės ir turėjo didesnį poveikį;

1.  užjaučia ir solidarizuojasi su nuo nelaimių nukentėjusių Europos regionų gyventojais, tinkamai atsižvelgia į galimą rimtą ekonominį poveikį ir išreiškia savo pagarbą;

2.  pripažįsta gynybos tarnybų nepaliaujamas pastangas gelbstint gyvybes ir mažinant žalą nuo nelaimių nukentėjusiose srityse;

3.  teigiamai vertina veiksmus, kurių ėmėsi valstybės narės teikdamos paramą nuo nelaimių nukentėjusioms sritims, nes Europos solidarumas pasireiškia abipuse parama sudėtingose situacijose;

4.  ragina Komisiją ir valstybes nares padidinti potvynių kontrolės ir drenažo infrastruktūros pajėgumus siekiant apriboti itin smarkių liūčių sąlygotą žalą;

5.  ragina Komisiją nacionalinėms ir regioninėms valdžios institucijoms pateikus atitinkamus atkūrimo planus nedelsiant imtis priemonių siekiant užtikrinti, kad reikalingi finansiniai ištekliai iš ESSF būtų išmokėti kuo greičiau, veiksmingiau ir lanksčiau;

6.  pabrėžia, kad šalims, nukentėjusioms dėl šios gaivalinės nelaimės, kuo greičiau reikia suteikti finansinę paramą iš ESSF; ragina Tarybą kuo skubiau priimti poziciją, kaip tai aiškiai numatyta Sutarties 1 protokolo 4 straipsnyje;

7.  ragina Komisiją parengti naują, supaprastintą ESSF reglamentą, kuriuo susijusios šalims būtų suteikta galimybė, prireikus, iš anksto finansuoti jų atstatymo planus;

8.  ragina valstybes nares ir regionus įgyvendinti tarpvalstybines rizikos valdymo strategijas, naudojantis struktūrinių fondų lėšomis pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą; kviečia susijusias valstybes nares ir regionus investuoti prioriteto tvarka į rizikos valdymą per kitą programavimo laikotarpį, dėl kurio šiuo metu yra deramasi;

9.  ragina Komisiją ir valstybes nares kreipti ypatingą dėmesį į tvaraus žemės panaudojimo politikos planavimą ir peržiūrą, ekosistemos įsisavinimo gebėjimus ir geriausią praktiką atsižvelgiant į didėjančią potvynių riziką, kuri kyla dėl žemės, buveinių ir drenažo sistemų valdymo būdo; taip pat ragina Komisiją padidinti potvynių kontrolės ir drenažo infrastruktūros pajėgumus siekiant apriboti itin smarkių liūčių sąlygotą žalą; pabrėžia, kad veiksminga potvynių prevencija turi būti paremta tarpvalstybinėmis strategijomis;

10. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir regioninės bei vietos valdžios institucijoms nuo nelaimių nukentėjusiose srityse.